Uppsägning av bostadsarrende

2014-05-05 i Arrende
FRÅGA
Hej! Vi arranderar ut mark till en stuga. Arrendet skulle varit betalt 14/3. Vi har inte fått några pengar. Har vi rätt att säga upp arrendet? 
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Arrendet du beskriver ärett bostadsarrende enligt 10 kap 1 § Jordabalken (här).Enligt 8 kap 23 § st 1 p 1 Jordabalken är arrenderätten förverkad omarrendatorn dröjer med betalningen i mer än en månad efter förfallodagen. I ertfall har det gått mer än en månad och ni har alltså rätt att säga upparrendatorn. I 8 kap 23 § st 2 finns dock ett undantag att arrenderätten ej ärförverkad om det är av ringa betydelse. Ringa betydelse är bagatellartade sakereller rena ursäktliga misstag som ej ska medföra att man förlorar sinarrenderätt. Betalar arrendatorn arrendeavgiften inom tolv dagar frånuppsägningen, får man ej fullfölja uppsägningen enligt 8 kap 25 §. Ni haralltså rätt att säga upp arrendatorn så länge det inte är ej bagatellartadförseelse och arrendatorn inte betalar inom tolv dagar.

Som bostadsarrendatorhar man dock ett direkt besittningsskydd, vilket betyder att arrendatorn har enrätt till förlängning av avtalet. Det finns dock en rad undantag från detdirekta besittningsskyddet. Undantaget som är aktuellt för er är att omarrenderätten är förverkad på grund av bestämmelserna i 8 kap 23 § kanbostadsarrendatorn ej åberopa besittningsskyddsreglerna enligt 10 kap 4 § st 1p 2.

Så länge arrendatorn ejbetalar arrendeavgiften inom tolv dagar kan alltså en uppsägnings fullföljas. 

Medvänlig hälsning,

Evelina Kassberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84381)