Har sambor arvsrätt?

2020-04-20 i Sambo
FRÅGA |Arv efter sambo
Emlika Magnusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vad som gäller vid arv efter en sambo. Relevanta regler kring arvsfördelning finns i Ärvdabalken (ÄB) och Sambolagen (SamboL)Huvudregeln är att sambor inte ärver varandra. I första hand är det dina barn som ärver dig. Närmare regler kring arvsordningen för släktingar finns i 2 kap. ÄB. Om din sambo avlider har du däremot rätt att begära bodelning där samboegendom delas lika mellan dig och din avlidne sambos dödsbo (8 § och 18 § SamboL). Samboegendomen utgörs i regel av er gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL) som förvärvats för gemensam användning. Med bohag menas b.la hushållsmaskiner och möbler (6 § SamboL). Sambolagen är dispositiv, vilket innebär att den går att avtala bort. Det är därmed möjligt att upprätta ett testamente till förmån för sin sambo. Det går även att avtala om att det inte ska ske en bodelning (9 § SamboL). Det som är viktigt att tänka på om man vill upprätta ett testamente till sin sambo är att den avlidne sambons bröstarvinge (barn eller barnbarn) - i det fall det finns - har rätt att få ut sin laglott (7 kap. 1 § ÄB), vilket kan ske genom en jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Om det finns ett eller flera barn med i bilden går det alltså inte att göra dem arvslösa genom att testamentera allt till sin sambo. Sammanfattningsvis ärver sambor inte varandra. Eftersom Sambolagen är dispositiv kan man däremot upprätta ett testamente för att ärva varandra med de begränsningar som kan tillkomma, t.ex om ni har barn. Vänliga hälsningar,

Kan sambor ärva varandra?

2020-04-12 i Sambo
FRÅGA |Är sambo sedan ca 25 år, hur kan jag undvika att svärmor ärver om det absolut värsta skulle hända? Vet att hon gärna skulle försöka... vi har ej skrivit något testamente men är på det klara med att vi vill ge varandra det lilla vi har. Mina tillgångar i form av äganderätt i skärgården är klart reglerade i annan form av jurist men vi äger en tomt tillsammans o jag vill gärna att det skulle tillfalla honom i första hand, i andra hand mina föräldrar. O ffa hur gör jag om det skulle hända honom något? Vad har jag för rättigheter?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att sambor inte ärver varandra. Så som arvsordningen ser ut ärver dina barn dig först. Har du inga barn så ärver dina föräldrar istället (2 kapitlet 2 § ärvdabalken). Skulle du och din sambo vara gifta så skulle ditt arv tillfalla din make (3 kapitlet 1 § ärvdabalken). Eftersom ni nu inte är gifta, och jag utgår från din fråga att ni inte heller har barn så blir det så att din svärmor ärver din sambos egendom. Det enda sättet för sambor att ärva varandra är att ni skriver ett testamente. Våra duktiga jurister här på Lawline kan hjälpa er med det! Detsamma gäller din egendom. Vill du att din sambo i första hand ska ärva din del av tomten bör du skriva ett testamente. I annat fall kommer din egendom att tillfalla dina föräldrar i första hand (2 kapitlet 2 § ärvdabalken). Skulle det hända din sambo något, dvs. om han avlider, så har du rätt att begära bodelning (8 § sambolagen). Rätten att begära bodelning gäller endast till förmån för den efterlevande sambon (18 § sambolagen). Era tillgångar delas då upp och du har därmed rätt till din del av er samboegendom. Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bohag menas bl.a. möbler, hushållsmaskiner m.m. (6 § sambolagen). Era gemensamma tillgångar delas således upp, och därefter skulle din sambos enskilda egendom tillfalla hans närmaste arvinge, vilket som sagt är hans föräldrar. Sammanfattningsvis är det enda ni kan göra för att säkra att ni ärver varandra att skriva ett testamente. Underlåter ni att göra detta är arvsordningen sådan att era föräldrar ärver er med utgångspunkten att ni inte har barn. I sådana fall ärver dessa i första hand. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vem ärver min sommarstuga, mina barn eller min sambo?

2020-04-03 i Sambo
FRÅGA |Jag är sambo. Undrar vad som gäller med min sommarstuga som JAG kommer ärva vid min fars bortgång, ifall jag går bort . Jag vill att mina biologiska barn ska ärva den och inte min sambo eller hans barn . Vad bör jag göra? Har inte skrivit några papper eller testamente. Behövs det i denna fråga?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB).Vad händer om någon som är sambo avlider?Det första som händer om en sambo avlider är att en bodelning ska göras om den efterlevande sambon begär det (8 § och 18 § SamboL). I bodelningen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Till sambornas gemensamma bostad och bohag räknas inte sådant som huvudsakligen används för fritidsändamål (7 § SamboL). Din sommarstuga kommer alltså inte ingå i bodelningen som kan göras om du avlider. Den kommer tillhöra ditt dödsbo och utgör en del i arvet efter dig.Vem har rätt att ärva?Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva allt (2 kap. 1 § ÄB). Det finns ingen arvsrätt för en efterlevande sambo. Detta innebär att din sambo inte kommer ärva dig om du avlider, utan dina barn kommer ärva allt.SlutsatsOm du skulle avlida kommer alltså sommarstugan tillhöra ditt dödsbo och fördelas som arv efter dig, även om den efterlevande sambon begär bodelning. Eftersom sambor inte ärver varandra kommer dina barn ärva sommarstugan. Du behöver alltså inte skriva något testamente för att reglera detta. Den enda anledningen till att du skulle behöva skriva ett testamente är om du vill att din sambo ska ärva något efter dig.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur arv uppdelas när sambo med särkullbarn avlider

2020-03-22 i Sambo
FRÅGA |Hej jag undrar om min sambo skulle bli sjuk o avlida vad gäller för mig ärver jag honom då? Han har 2 adopterade barn sen tidigare äktenskap o jag har också 2 barn sen tidigare inga genansamma.barn vad händer med mig o vem ärver isåfall homom o hur fördelas arvet? Går sambolagen in där ? På likadant sätt som man är gift mvh
|Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Ifall din sambo skulle avlida och det inte finns något testamente kommer hans två barn att ärva honom (2 kap 1 § ärvdabalken). Sambo har nämligen ingen legal arvsrätt. Däremot är det möjligt att genom att upprätta ett testamente skydda sin sambo till viss del. Ens barn har alltid rätt till den s.k. laglotten, vilket motsvarar hälften av ens arvslott (7 kap 1 § ärvdabalken). Detta innebär att hälften av din sambos egendom kommer alltid att ärvas av hans barn även om han har upprättat ett testamente.Är man gift och har s.k. särkullbarn, d.v.s. barn utanför sitt äktenskap, har de fortfarande rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap 1 § ärvdabalken). Finns inget testamente är det alltså fortfarande särkullbarnen som ärver allt i första hand. Ett särkullbarn kan dock välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken och får i så fall rätt till ett efterarv när den efterlevande maken sedan avlider (3 kap 9 § ärvdabalken). Vissa gifta par försöker därför att skydda sin make genom att upprätta ett testamente som säger att ifall barnen väljer att avstå sitt arv får de ut hela sin arvslott efter att båda avlidit, annars om de vill ha ut sitt arv direkt har de bara rätt till sin laglott (d.v.s. hälften). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur kan sambor med särkullbarn fördela arvet?

2020-04-17 i Sambo
FRÅGA |Min sambo flyttade in till mig för ca 6år sedan jag ägde huset till 100% då. Vi gjorde en värdering i förhållnade till lånesumman och skrev ett testamente på om det skulle bli aktuellt men en seperation skulle jag ha den summan mer. Då jag erbjöd honom 50% delägarskap. Så idag äver vi huset till 50% var. I testamentet skrev vi även att våra 3 särkulls barn skulle ärva 33,3% efter oss båda. Nu uppfattar jag det som att det inte går att fullfölja vår önskan?Vad är bäst för oss och vad är bäst för särkullsbarnen?Mvh
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag uppfattar det som att ni inte har några gemensamma barn men att ni bägge har barn sedan tidigare och att ni totalt sett har tre barn. Jag uppfattar det också som att er önskan är att alla era barn i framtiden ska dela lika på era gemensamma tillgångar om det är möjligt. Du frågar också vad som är bäst för er och era barn och jag tolkar den önskan som att du inte vill att någon av er ska hamna i knipa om den andre skulle gå bort. Jag börjar med att reda ut vad som är möjligt vad gäller arvets fördelning och besvarar därefter frågan om vad jag tror är bäst för er och era barn när det gäller arvet.Hur arvet kan fördelasHur arvet kan fördelas kan i viss mån påverkas av om ni har olika stora tillgångar som t.ex. pengar, fonder, fritidshus, mm. Har ni ungefär lika stora tillgångar så är det fullt möjligt att fördela dessa så att varje barn får 33,3% av summan av era tillgångar. Den första regeln som ska nämnas här är att varje barn har laglig rätt till en viss del av arvet, den så kallade laglotten (ärvdabalken 7 kap 1 §). Laglotten beräknas så att arvet efter en person delas i lika många delar som personen har barn och därefter delas varje sådan del i hälften och den delen har alltså varje barn rätt till. Hälften av vad en förälder lämnar efter sig kan en förälder alltså testamentera som den vill, medan andra halvan ska delas lika mellan de barn föräldern lämnar efter sig. Ett ensambarn har alltså rätt till 50% av den egendom som den avlidne föräldern lämnar efter sig, medan det i en situation där en förälder har två barn så har de barnen vardera rätt till 25% av vad föräldern lämnar efter sig. Ett räkneexempel:Förälder 1 äger 50 kr och har ett särkullbarn vid namn X. Förälder 2 äger också 50 kr men har två särkullbarn vid namn Y och Z. Den totala summan av föräldrarnas tillgångar är alltså 100 kr. Om förälder 1 dör så har X då rätt till 25 kr. Om förälder 2 dör har Y och Z rätt till 12,5 kr vardera. Så länge som barnen fått vad de har rätt till, kan övriga tillgångar alltså testamenteras fritt. Förutsatt att förälder 1 och 2 har ungefär lika stora tillgångar står det dem alltså fritt att i ett gemensamt testamente bestämma att tillgångarna ska fördelas lika mellan alla barnen, 33,3 kr åt varje barn. Om tillgångarna är olika stora är det dock inte säkert att det går att fördela arvet helt lika mellan särkullbarnen och här behöver då hänsyn tas till hur stora tillgångar ni har vardera utöver det gemensamt ägda huset. Vad gäller själva testamentet så finns det förstås också regler (ärvdabalken 9, 10 och 13 kapitlen) som måste följas för att det ska vara giltigt. Vad som är bäst för er och särkullbarnenNär det gäller vad som är bäst för er och era barn finns ytterligare ett par aspekter att ta hänsyn till. Det sannolikt viktigaste för er att känna till är att när en av er dör så kommer det först göras en bodelning, (sambolagen 8 §) av era gemensamma tillgångar, den så kallade samboegendomen, och därefter har barnen eller barnet till den avlidne rätt att få ut sitt arv direkt. När det gäller par som är gifta så kan särkullbarn välja att vänta med att få ut sitt arv eller delar av det och då ärver (ärvdabalken 3 kap. 1 §) istället den efterlevande maken – alltså den som fortsatt är i liv – sin makes tillgångar med något som kallas fri förfoganderätt. Det innebär att pengarna kan användas fritt, men att de inte får ges eller testamenteras bort. När sedan även den efterlevande maken dör fördelas arvet utifrån de tillgångar som då finns kvar, med undantag för sådana tillgångar som den efterlevande maken tjänat efter den först avlidne makens bortgång. När det gäller sambor finns dock ingen sådan möjlighet för barnen att vänta med arvet. I värsta fall är risken då, när ena sambon dör och den avlidnes barn ska ärva direkt, att ert hus måste säljas om den efterlevande inte har tillräckligt med pengar för att lösa ut sin sambos barn. Det bästa för att skydda sig mot en sådan situation är helt enkelt att ni bägge skaffar en livförsäkring som täcker ena sambons bortgång med allt vad det innebär av inkomstbortfall och barnens rätt att ärva direkt. Ett alternativ till detta är alltså att helt enkelt gifta sig, då ni också får ett bättre skydd än vad ni har som sambor.Hoppas att det var svar på dina frågor. Behöver du hjälp med upprättande av testamente eller något annat rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. mvh

Hur kan min sambo och barn bo kvar i huset vid min bortgång?

2020-04-09 i Sambo
FRÅGA |Hej!Känner mig lite osäker kring hur jag ska gå tillväga för att hjälpa familjen om jag skulle gå bort och undrar därför följande. Jag är ensam ägare till vår bostad. Jag har sambo och vi har ett gemensamt barn.Sambon har skulder och har pga detta valt att inte äga halva i huset tills dessa är betalda.Om jag dör, förstår jag det som att då ärver mitt barn huset och barnet får en förvaltare. Barnet har en bra bit kvar tills det är 18år och jag hade gärna sett att de kan fortsätta bo kvar i huset.Finns det något jag kan göra för att trygga att de kan bo kvar?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga förstår jag det som att du vill veta om det finns något som du kan göra för att din sambo och ditt barn kan bo kvar i ert hus om du skulle gå bort. Jag kommer utgå från att ert gemensamma barn är ditt enda barn. Jag kommer också förutsätta att du och din sambo är vårdnadshavare för ert barn. För att besvara din fråga kommer jag att berätta om sambors och gemensamma barns arvsrätt och sedan ge förslag på handlingsalternativ. Arvsordningen och minderårigas arvHuvudregeln är att sambor inte ärver varandra. Det kommer därför vara er dotter som ärver alla dina tillgångar, inklusive huset, om du skulle gå bort (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om huset skulle vara belånat så kommer banken kräva försäljning av huset och pengarna kommer att förvaltas tills ert barn är myndigt. Ofta brukar det bli barnets vårdnadshavare som blir förmyndare över barns arv. Det gäller dock inte i ert fall, det beror på att det uppstår en intressekonflikt mellan din sambo och ditt barn. Intressekonflikten innebär att både din sambo och ditt barn är dödsbodelägare tills att bodelning enligt sambolagen genomförts. På grund av intressekonflikten utses en god man som ska förvalta barnets arv tills det är myndigt (11 kap. 2 § 1 st. föräldrabalken).Det finns dock två alternativ för att kringgå arvsordningen. Det är antingen genom att upprätta ett testamente eller genom att gifta dig med din sambo. Dessa alternativ kommer förklaras nedan.Upprätta testamenteDet du kan göra för att dina nära ska kunna bo kvar i huset är att upprätta ett testamente där du testamenterar huset till din sambo (9 kap. 1 § ärvdabalken). Det kan dock finnas ett problem med detta alternativ. Oavsett om du testamenterar huset till din sambo så har ert barn fortfarande rätt till sin laglott. Ditt barns laglott är hälften av det arv som hen är berättigad till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom ert barn är ditt enda barn så har ditt barn rätt till alla dina tillgångar, det vill säga hela ditt arv. Då blir ditt barns laglott hälften av dina tillgångar. Det innebär att du kan testamentera bort hälften av värdet på dina tillgångar utan att inskränka på ditt barns laglott. Om nu ert hus skulle överstiga hälften av det totala värdet på dina tillgångar kan du inte testamentera bort hela huset. För att ett testamente ska vara giltigt, ska det upprättas skriftligen med två vittnen. Vittnena ska närvara när du skriver under testamentet och kunna bekräfta att det är din underskrift. Vittnena ska sedan också ange sin namnteckning på testamentet (10 kap. 1 § ärvdabalken).Något annat att tänka på när du skriver testamente är formuleringen. Om du skriver att din sambo ska ärva huset med fri förfoganderätt kan din sambo göra vad hen vill med egendomen förutom att testamentera bort den. Medan om du skriver att din sambo ska ärva huset med full äganderätt innebär det att din sambo får göra vad hen vill med egendomen.Gift dig med din samboDet andra alternativet är att gifta dig med din sambo. Detta kan aktualiseras i det fall du inte har tillräckligt med egendom vid sidan av huset för att kunna testamentera bort huset utan att inskränka på ditt barns laglott. Om du och din sambo är gifta, så ärver ni varandra (3 kap. 1 § ärvdabalken). Huset kommer då automatiskt tillfalla din sambo vid din bortgång. Eftersom ni har ett gemensamt barn kommer då ert barn att få ut arvet efter dig först när din sambo också går bort.Värt att notera är vad som händer med din sambos skulder om ni skulle gifta er. Du kommer inte bli ersättningsskyldig för din sambos skulder vid ett eventuellt giftermål. Detta eftersom vardera make äger den egendom den har förvärvat och är skyldig att betala sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Ett tillfälle då hans skulder skulle komma att påverka är vid en eventuell skilsmässa och ni gör en bodelning.SammanfattningDet finns två alternativ till att kringgå arvsordningen för att din sambo och ditt barn ska kunna bo kvar i huset om du skulle gå bort. Du kan antingen upprätta testamente eller så kan ni gifta er. Alternativen innebär att din sambo får äganderätten till huset vid din bortgång. Oavsett vad du väljer att göra så kommer ert barn ha rätt till sitt arv från dig efter din sambos bortgång, eftersom det är ert gemensamma barn. Har du fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Arvsrätt för sambo

2020-03-27 i Sambo
FRÅGA |Ärende: ÄktB 12:2 som sambosA&B var gifta (från 2002>) i 17 år utan gemensamma barn (särkull). A har 3 egna barn, B är barnlösA&B upplöste äktenskapet för en tid sedan och fortsätter nu livet som sambos. A&B hade äktenskapsförord som giftaFrågan gäller arvsläget för barnlösa sambon B om sambon A med sina 3 barn avlider, med andra ord efterfrågas arvsläget för B? Är sambon B skyddad utan särskilda skrivningar, eller behöver man eller ska man skriva ett "samboskapsavtal" om att arv ska hanteras enligt ÄktB 12:2?
|Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Bestämmelsen 12:2 äktenskapsbalken som du nämner är tillämplig när en av två makar avlider. Regeln är inte tillämplig på sambos.Hur ser arvsrätten ut när en sambo avlider?Huvudregeln enligt svensk rätt är att sambor saknar arvsrätt. När en sambo dör har dock den efterlevande sambon rätt att begära bodelning, 8 § SamboL och 18 § SamboL. Detta innebär att "samboegendomen" (gemensam bostad och gemensamt bohag) ska delas lika mellan den efterlevande sambon och den avlidnes dödsbo. Den efterlevande sambon kan få bostaden och bohaget på sin lott efter avräkning mot annan egendom vilket framgår av 16 § SamboL. Det finns möjlighet att avtala om att bodelning enligt sambolagen inte ska ske, se 9 § SamboL.Det som händer med den avlidne sambons del är att dennes arvingar ärver det. Ett sätt för sambor att fördela arvet mer lika är genom ett testamente där man kan testamentera bort en del av egendomen till sin sambo. Bröstarvingar har dock alltid rätt att, genom jämkning av ett testamente, få ut sin laglott av arvet, 7:3 Ärvdabalken.Om A avlider kan en bodelning alltså begäras av B. A:s dödsbo kan inte begära bodelning eftersom denna rätt endast tillfaller den efterlevande sambon. Vill A och B undvika bodelning kan de även avtala om att ingen bodelning ska ske enligt 9 § SamboL. Vad gäller arvsrätten saknar B en sådan och vill A att B ska ärva kan ett testamente upprättas.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad händer med den gemensamma bostaden om ens sambo dör?

2020-03-12 i Sambo
FRÅGA |Jag undrar vad som händer med vårt hus när någon av oss går bort. Jag är sambo och vi har inget testamente. Vi har fyra särkullbarn men bara ett som bor hemma nu. Vi har inga gemensamma barn. Vi står bägge som ägare av hus och lån.Någon av oss ska begära bodelning vid dödsfall.
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar vad som händer med ert gemensamma hus om du eller din sambo dör. Eftersom ni inte har skrivit något testamente kommer den efterlevande sambon behöva lösa ut den avlidnes dödsbo för att få äganderätt till hela huset. Dödsboet består av de närmsta arvingarna, i det här fallet den avlidnes barn. ­­Vad händer vid bodelningDu säger att den efterlevande kommer begära bodelning. I denna ingår all så kallad samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk. Om ni köpt huset tillsammans kommer det alltså ingå i en framtida bodelning. Värdet på all samboegendom efter att eventuella skulder räknats bort delas i två lika stora delar – en till den efterlevande och en till den avlidnes dödsbo. (3-7 § och 14 § sambolagen).Delningen sker antingen genom att man fördelar bostad och bohag lika eller genom att den ena ekonomiskt löser ut den andra. Vid dödsfall har efterlevande sambo alltid rätt att ta över bostad och bohag mot att dödsboet löses ut.(16-17 § sambolagen).TestamenteGenom testamente kan man bestämma att huset ska tas över av den efterlevande sambon vid eventuellt dödsfall. Era respektive barn kan dock inte göras arvlösa utan har alltid rätt till sin del av arvet. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente eller mer vägledning vad som gäller ert hus rekommenderar jag er att boka tid hos någon av våra duktiga jurister. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen