Vad innebär det att en sambo begär bodelning?

Vad innebär att begära bodelning?

Min mamma har nyligen gått bort. Hon hade en sambo. Min pappa finns inte i livet. Mamma o hennes sambo bodde i villa, där han nu vill bo kvar. Det finns testamente skrivet att jag ärver mammas del av huset. Vad innebär att sambo begär bodelning?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Sambolag (2003:376), nedan kallad SamboL och Ärvdabalk (1958:637), nedan kallas ÄB.

Vad är en bodelning?

En bodelning innebär att den egendom som två makar eller två sambor äger delas upp mellan dem. En bodelning kan t.ex. äga rum vid en skilsmässa, när ett samboförhållande upphör eller när någon i förhållandet avlider.

Vad innebär det att en sambo begär bodelning?

Att en sambo begär bodelning innebär att samboegendomen ska delas upp mellan samborna (8 § första stycket SamboL). När den ena sambon är avliden innebär det att egendomen ska delas upp mellan samborna så att den kvarlevande sambon får sin del av egendomen och den avlidnes egendom kan ärvas av t.ex. dennes barn, föräldrar eller syskon.

Vad är då samboegendom? Jo, samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Bohag är sådant som finns i hushållet som t.ex. möbler, lampor, mattor och hushållsmaskiner. För att samboegendomen, alltså gemensam bostad och bohag, ska ingå i bodelningen krävs det att bostad och bohag har införskaffats för gemensam användning. Saker som den ena sambon har ägt innan de flyttat ihop ska alltså normalt inte vara med i bodelningen. I 4 § SamboL finns dessutom bestämmelser om vad som inte ska anses vara samboegendom. Hit räknas bland annat gåva och arv som sambon fått med villkoret att det ska vara enskild egendom.

Vid bodelningen ska först eventuella skulder räknas av (13 § första stycket SamboL). Om en av samborna har en skuld ska det dras av från värdet av den samboegendom som sambon äger. Efter att eventuella skulder har dragits av så ska båda sambornas samboegendom läggas samman och sedan delas lika mellan samborna (14 § SamboL). I den situation som du beskriver så innebär det att din mammas sambo får sin del av bodelningen och din mammas del av bodelningen + hennes egendom/tillgångar som inte ingår i bodelningen ska ärvas av hennes arvingar. I enlighet med testamentet ska du alltså ärva din mammas del av huset. Om du är enda barnet ska detta inte vara något problem. Har din mamma fler barn skulle det kunna bli problematiskt om din mamma inte har några andra tillgångar eftersom ett barn till en avliden förälder alltid har rätt till sin laglott och tillgångarna i så fall kanske inte skulle räcka till detta om du ärver din mammas del av huset i enlighet med testamentet (laglott = hälften av det som barnet skulle ärvt om arvet ärvts i naturlig ordning) (7 kapitlet 1 § ÄB).

När måste din mammas sambo begära bodelning och vad händer då?

För att en bodelning ska äga rum måste din mammas sambo begära att bodelningen genomförs. Denna begäran måste begäras senast när bouppteckningen förrättas (8 § SamboL). Mer om bodelning finns att läsa på Sveriges Domstolars hemsida.

Huvudregeln är att bodelningen går till så som beskrivits ovan, alltså att hälften av samboegendomen efter avräknande av skulder går till din mammas sambo och hälften till hennes arvingar.

Din mammas sambo har vid bodelningen dock alltid rätt att få ut egendom till ett värde av minst två gånger prisbasbeloppet, vilket år 2020 motsvarar 94 600 kr (18 § andra stycket SamboL).

Det finns också en bestämmelse i sambolagen som säger att den sambon som bäst behöver bostaden har rätt att få denna i utbyte mot att värdet räknas av från sin samboegendom, vilket skulle kunna bli aktuellt i detta fall (16 § andra stycket SamboL).

Hoppas svaret har varit till hjälp! Behöver du ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta någon av Lawlines jurister.

Mvh

Sanna WallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning