Är lägenhet en person köpt samboegendom?

2020-03-06 i Sambo
FRÅGA |Hej. Min syster har en lägenhet som hon köpt, står på lånen själv och betalat kostnaderna för själv. Hon har dock levt tillsammans med en man (förlovade) sedan innan hon köpte lägenheten och han har alltså bott i lägenheten under många år. Men inte betalat för den. Denne man har nu tyvärr hastigt avlidit. Han har barn, men inte med min syster. Vad gäller för henne nu, har hon ensam rätt till lägenheten, både nu och i framtiden om hon vill sälja, eller har hans utomstående barn rätt till något med lägenheten (nu eller vid framtida försäljning)?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom dem inte hunnit gifta sig än är din syster och hennes fästman sambor i lagens mening. Därför kommer svaren på din fråga finnas i sambolagen. Vad händer när sambo avlider?När en sambo avlider upplöses samboförhållandet (2 § punkt. 3 sambolagen). Eftersom samboförhållandet har upphört kan en sambo begära bodelning av samboegendomen (8 § sambolagen). Samboegendom är bostad och bohag (dvs. köksredskap, möbler eller liknande) som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I praktiken innebär detta att din syster har rätt till hälften av bostad och bohag och den avlidnes barn har rätt till den andra hälften. Vad händer med lägenheten?Att din syster är den som har köpt lägenheten, står på lånet och betalat kostnaden själv är inte avgörande för om lägenheten ingår i bodelningen. Inte heller spelar det någon . roll att hennes fästman aldrig betalat för den. Enligt sambolagen är det avgörande om "bostaden har förvärvats för gemensam användning och inte införskaffats med förbehåll om enskild egendom eller annat avtal" (3 § sambolagen). Du skriver att din syster levt med denna man sen innan de flyttade in i den lägenheten som din syster betalat för. Det tyder starkt på att lägenheten din syster köpte var tänkt som gemensam bostad för dem båda. Det innebär att lägenheten är deras gemensamma bostad och ingår i bodelningen (8 § sambolagen). Eftersom din systers fästman är berättigad till 50 % av lägenheten innebär detta att barnen, som är dödsbodelägare, är berättigad dessa 50 %. Det kan leda till att hon behöver köpa ut dem men kan också innebära att barnen kan tvinga fram en försäljning om din syster inte har råd att köpa ut dem (6 § samäganderättslagen). Sammanfattande svar:Lägenheten din syster har köpt är samboegendom och ägs efter fästmannens avlidande till 50 % av din syster och till 50 % av hans barn, förutsatt att det inte har funnits något förbehåll såsom att lägenheten är din systers enskilda egendom eller liknande har avtalats. Din syster har alltså inte ensamrätt till lägenheten. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad händer med gemensam bostad, som sambon har köpt, om något skulle hända min sambo?

2020-02-18 i Sambo
FRÅGA |Hej Vi vill köpa ett hus tillsammans. Min sambo köper det då jag har betalningsanmärkningar. Kan vi båda stå som ägare om jag ändå betalar till honom? Eller skall jag bara hyra in mig och har då inte heller rätt att bo kvar om något skulle hända honom. Om hans barn vill att jag skall köpa ut dem då så blir det ju till marknadspris. ( förhoppningsvis är jag kreditvärdig då) Har jag förstått detta rätt?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om sambos rättigheter regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL). Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).Jag kommer först att redogöra för vad som händer med egendomen (huset) vid ena sambons bortgång som jag uppfattar att du undrar över i din fråga, för de arvsrättsliga konsekvenserna därtill och slutligen vad ni kan göra för att att stärka efterlevande sambos ställning i kvarlåtenskapen.Vad händer med egendom vid ena sambons bortgång?Huvudregel i svensk rätt är det saknas legal arvsrätt för sambos. Istället är det den avlidnes bröstarvingar, barn, barnbarn och syskon som ärver den avlidnes kvarlåtenskap, se 2 kap ÄB. Vid en sambos bortgång, kan det dock bli aktuellt att göra en bodelning enligt Sambolagen. Det är dock inte obligatoriskt för sambos att bodela och det är endast den efterlevande sambon som kan begära att en bodelning ska genomföras, senast i samband med att bouppteckning efter den avlidne görs, se 8 § och 18 § SamboL. Jag kommer dock i mitt svar utgå från att du och din sambo inte avtalat om att lagens bestämmelser inte ska tillämpas.Vad omfattas av en bodelning mellan sambor?I en eventuell bodelning mellan sambos, ingår endast begränsad egendom, så kallad "samboegendom", 3 § och 8 § SamboL. Sambolagen kan då ge dig rätt att överta egendom till ett värde av hälften av samboegendomen genom bodelning. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning. Egendom som förvärvats före samlevnaden antas normalt inte ha införskaffats för gemensam användning. Undantag finns i 4 § och 7 § SamboL. Bostad och BohagDet är alltså bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning ska delas lika vid en eventuell bodelning, oavsett vem som är ägare, 3 § SamboL. Med bostad menas exempelvis ett hus, som innehas huvudsakligen för att utgöra det gemensamma hemmet, 5 § SamboL. Det avgörande för om bostaden ska ingå i en eventuell bodelning eller inte, är alltså om syftet med förvärvet har varit för för att du och din sambo skulle bo där tillsammans, vilket verkar vara fallet i ert fall beträffande det kommande hus inköpet. Det spelar alltså ingen roll om bostaden förvärvats av din sambo och om din sambo skulle stå som ensam ägare till bostaden. Är bostaden att anse som samboegendom har du alltså rätt till hälften av värdet av bostaden vid en bodelning, den andra hälften tillfaller dödsboet, det vill säga hans barn. Bostad och bohag som förvärvats av bara ena sambon, kan alltså komma att ingå i en bodelning om egendomen var avsedd för gemensamt bruk. Efter att skulder har täcks, läggs samboegendomen samman och delas lika mellan samborna, 14 § SamboL. Skulle en hälftendelning av samboegendomen leda till ett oskäligt resultat med hänsyn till samboförhållandets längd, ekonomiska förhållanden, såsom insatser till den gemensamma ekonomin, samt omständigheter i övrigt kan bodelningen istället göras så att sambon med störst behållning får behålla mer av sin egendom, 15 § SamboL. Jämkningsregel gäller även till förmån för den avlidnes arvingar. Anmälan om gemensam bostadOm endast en av samborna är lagfaren ägare till den gemensamma bostaden, kan ni till inskrivningsmyndigheten anmäla att bostaden är gemensam, 5 § 2 st SamboL. Anmälan måste vara skriftlig och undertecknas av båda samborna. Inskrivningsmyndigheter gör då en anteckning i fastighetsboken. Anmälan får effekten att bostaden ska ingå i en eventuell bodelning. Det blir också även en extra säkerhet, eftersom den sambo som äger fastigheten, inte utan samtycke, kan sälja eller pantsätta fastigheten.Fördelning av kvarlåtenskapen genom testamenteDet framgår inte av dina fråga, om du och din sambo har gemensamma barn. Men om du och din sambo inte har gemensamma barn, kommer det innebär det att era respektive barn kommer att ärva hela kvarlåtenskapen efter er. För de fall ni vill försäkra er om att den efterlevande sambon får bo kvar i bostaden vid ena sambons bortgång, skulle jag rekommendera er att upprätta ett testamente för att skapa ett skydd för den som överlever den andre (om det är något ni önskar). Genom testamente kan ni bestämma hur kvarlåtenskapens ska fördelas och exempelvis föreskriva att den andre sambon får överta eller nyttja bostaden efter ett eventuellt dödsfall. Det är fullt möjligt att föreskriva att en testamentstagare ska få nyttjanderätt till en viss egendom, medan en annan får äganderätten till samma egendom. Äganderätten kan även vara "svävande" vilket innebär att äganderätten kan avgöras vid senare tidpunkt än vid testators död, som exempelvis att era respektive barn blir ägare till bostaden vid nyttjanderättshavarens, bortgång, se 12 kap 2-9 § ÄB.Ett testamente kan utformas på olika sätt. Behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente eller är osäkra på något skulle jag rekommendera er att vända er till en verksam jurist för att få hjälp med att upprätta ett testamente i enlighet med era önskemål. Du eller ni är välkomna att vända er till vår avtalstjänst som du hittar här.Det blev ett långt svar, men jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan sambo ärva med fri förfoganderätt?

2020-02-11 i Sambo
FRÅGA |Om man har skrivit fri förfogande rätt på all egendom i testamentet, gäller det samma för sambo
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Du kan skriva i ett testamente att din sambo ska ärva dig med fri förfoganderätt. I så fall tillfaller din egendom sambon vid din död, och när sedan din sambo dör så ska det som din sambo ärvde med fri förfoganderätt efter dig delas mellan dina legala arvingar. Detta fungerar på samma sätt som den fria förfoganderätt som äkta makar har efter varandra, se 3:1 ÄB. Värt att tänka på är att om du har barn har dom rätt att få ut sin laglott, det vill säga en lika stor andel per syskon av hälften av det du ägde 7:1 ÄB. Om du har barn så kan du alltså bara testamentera bort hälften till din sambo. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Kan man se till att ens sambo får bo kvar i orubbat bo efter sin bortgång?

2020-01-26 i Sambo
FRÅGA |A + B är sambo inga gemensamma barn. Båda har barn sen tidigare. De har en bostadsrätt som ägs gemensamt 50% var. Vid dödsfall så önskar de kunna bo kvar och har önskemål om att barnen ska få vänta med att få sitt arv tills den andra har avlidit. Går det att skriva ett testamente som klarar detta, eller åtminstone bara ger barnen rätt till laglotten.
Alicia Holmgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det kommer till frågor om arv och testamente så hittar vi bestämmelser om detta i ärvdabalken. Man får i princip testamentera fritt över sin egendomSom utgångspunkt kan man testamentera fritt över sin egendom med vissa undantag.Skriv ett inbördes testamenteI detta fallet skulle jag råda A och B att skriva ett inbördes testamente, i vilket det står att den efterlevande sambon ärver den bortgångna sambos andel av bostadsrätten med fri förfoganderätt. På så vis kan man säkra att den efterlevande maken får bo kvar i orubbat bo, men att efter den andra sambons bortgång så ärver barnen sina andelar. Ett testamente får inte inkräkta på laglottenEtt undantag från den fria testamentsrätten är laglotter. En bröstarvinge har alltid rätt till minst sin laglott, och ett testamente är ogiltigt till den delen som den inkräktar på laglotten (7 kap. 3 § ÄB). En laglott är hälften av vad arvingen skulle fått om det inte hade funnits något testamente med i bilden (7 kap. 1 § ÄB). Det kan alltså vara en god idé att se till så att testamentet inte inkräktar på laglotten. SammanfattningSammanfattningsvis är det alltså fullt möjligt att skriva ett testamente som uppnår det du vill uppnå, så länge man tar laglotten i beaktning. Vill du har hjälp att upprätta ett testamente så kan du vända dig till Lawlines vidare rådgivning på info@lawline.se. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Ärver sambos varandra?

2020-02-23 i Sambo
FRÅGA |Mamma köpte en torktumlare ett år innan sin bortgång Ärver vi tre den eller hennes sambo
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sambor har ingen arvsrätt efter varandra utan måste upprätta ett gemensamt testamente för att ärva varandra. Kvarlåtenskapen efter din mamma kommer därför tillfalla den avlidnes barn eller andra släktingar. Det som kan vara aktuellt är att torktumlaren tillhör samboegendom. Vad som ingår i en sambobodelning är sambors gemensamma bostad och bohag som skaffats för att användas gemensamt enligt 3 § Sambolagen, se här. När en efterlevande sambo begär bodelning kommer denne att undanta hälften av värdet på bostad och bohag innan resterande kvarlåtenskap fördelas till barnen. Torktumlaren skulle kunna utgöra byggnadstillbehör enligt 2:2 Jordabalken (se här) och därmed tillhöra bostaden. I det fallet kan den bli samboegendom om det är en gemensam bostad eller helt tillhöra sambon om hen äger bostaden själv. Det finns dock ett undantag i 2:4 Jordabalken (se här) som innebär att om din mamma köpt torktumlaren som hyresgäst förblir torktumlaren lös egendom. Alltså, om en torktumlare inte ingick när mamman blev hyresgäst ska alltså inte den nya torktumlaren ingå som byggnadstillbehör. Utgör torktumlaren samboegendom har ni tre rätt till hälften av värdet av den. Är den inte samboegendom ärver ni tre dess fulla värde. Detta förutsatt att den inte utgör byggnadstillbehör till en bostad som sambon äger själv.

Vad gäller för sambors arvsrätt när sambolagen har avtalats bort?

2020-02-14 i Sambo
FRÅGA |Hej!Ärver jag något av min sambo som avlidit när vi avtalat bort sambolagen? Han har barn sen tidigare.
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först och främst vill jag beklaga sorgen. Tyvärr är det så att även om sambolagen har avtalats bort så har sambors inte någon lagstadgad rätt att taga arv efter varandra. För att sambos ska kunna ärva varandra krävs det att det finns ett testamente upprättat där denna önskan framgår.I detta fallet kommer det att vara din sambos barn i egenskap av bröstarvingar som ärver din sambos kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ärvdabalken). Jag hoppas att mitt svar var till hjälp och om du har fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på nytt! Vänligen,

Skriva tillgångar på sambon

2020-01-28 i Sambo
FRÅGA |Om jag skriver över mina tillgångar till min sambo medans jag lever och när jag dör finns inget att ärva vad händer då?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det framgår inte riktigt om du menar att du upprättar ett testamente. Men om du upprättar ett testamente enligt formkraven i ärvdabalken (ÄB) 10 kap. 1 § så ärver din sambo din kvarlåtenskap under förutsättning att det finns något kvar att ärva. Vid bouppteckningen går man igenom den avlidnes tillgångar och skulder och skulderna betalas bort från tillgångarna. Vad man använder som tillgångar att betala den avlidnes skulder med kan däremot bero lite på vad de efterlevande beslutar sig för att göra. Man kan t ex begära en bodelning som sambo och enligt sambolagen 18 § få behålla t ex bostad och bohag och har alltid rätt att få ut minst två prisbasbelopp. Skulle det efter bouppteckning och bodelning falla sig så att dina tillgångar beräknas vara exakt lika stora som dina skulder så ärver din sambo det som finns kvar, vilket då är ingenting. Det gäller även eventuella bröstarvingar. Har du istället som du säger, skrivit över tillgångar på din sambo så är huvudregeln såklart att det går bra att göra. En person är fri att förfoga över sina tillgångar under sin livstid. Det finns ett undantag för gåvor som kan räknas som testamente enligt ÄB 7 kap. 4 §. Exempel på en sådan gåva kan vara att man ger bort en fastighet, eller "skriver den" på en närstående precis som du nämner, men fortsätter att nyttja den. Det finns då utrymme för eventuella bröstarvingar att påkalla jämkning av gåvan precis som ett testamente för att få ut sin laglott enligt ÄB 7 kap 3 §. Detta är för att man inte kan testamentera bort bröstarvingars laglott, vilken är hälften av arvslotten enligt ÄB 7 kap. 1 §. Som du ser beror det helt och hållet på vad det finns för övriga omständigheter i just ert fall för att jag ska kunna ge ett mer omfattande svar, men jag hoppas att du ändå fått någon hjälp på vägen! Lycka till!

Vad ärver en sambo?

2020-01-24 i Sambo
FRÅGA | Jag har varit sambo i 50 år. Vi har delat på allt när det gäller bilar, möbler, hyror, inköp mm. Nu har min sambo plötsligt avlidit och jag står ensam med alla frågor om allt. Vi har inte kunnat få några barn, men när dödsfallsintyget kom härom dan, står det att han har en dotter som han blev pappa till för 56 år sedan. Jag har inte vetat det, och ingen kontakt har varit under hela tiden. Hur blir min arvedel?
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt ärver inte sambos varandra, om man inte upprättat t.ex. ett inbördes testamente. Du har dock enligt 18 § sambolagen (SamboL) rätt att begära bodelning enligt 8 § 2 st. SamboL. Vid en sådan bodelning är det endast er samboegendom som ingår, dvs. den gemensamma bostaden och bohaget, om dessa var köpta för gemensamt bruk (3 § SamboL). Du kan även enligt 22 § SamboL ha rätt att ta över er gemensamma bostad om synnerliga skäl talar för det.Förutom det ovan nämnda har du ingen arvsrätt efter din sambo, det är isåfall hans dotter som ärver honom enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken.Med vänliga hälsningar