Behöver jag samboavtal?

2020-01-16 i Sambo
FRÅGA |Om jag själv redan äger en bostadsrätt och sommarstuga sen många år tillbaka och blir sambo är då ett samboavtal nödvändigt?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sambor och bodelning finns stadgade i sambolagen (SamboL). Sambolagen tillämpas i de fall samborna inte har något samboavtal. Om något förhållande inte regleras i samboavtalet har sambolagen utfyllande verkan.Vad händer när ett samboförhållande upphör?Om ett samboförhållande upphör ska en bodelning genomföras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I en bodelning ingår endast samboegendom. Samboegendom utgörs av gemensam bostad och gemensamt bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Egendom som samborna äger sedan tidigare och som inte förvärvats i syfte att användas gemensamt i samboförhållandet utgör således inte samboegendom och ska inte ingå i en bodelning. Ingår min sommarstuga och bostadsrätt i samboegendomen?Egendom som fanns innan samborna flyttade ihop och som inte införskaffats i syfte att använda för gemensamt bruk är inte samboegendom även om samborna använder det tillsammans. Om du sedan tidigare äger sommarstugan och bostadsrätten och inte förvärvat dessa för gemensamt bruk utgör de inte samboegendom och ingår inte i en bodelning. Behöver jag samboavtal?Om sommarstugan och bostadsrätten inte är förvärvade för gemensamt bruk och du äger de själv sedan tidigare kommer de enligt sambolagen inte att ingå i bodelningen eftersom de inte utgör samboegendom. Ett samboavtal kan dock skydda det bohag som används i sommarstugan och bostadsrätten eftersom det annars kan vara svårt att bevisa att de inte förvärvats för gemensamt bruk. Ett samboavtal är alltid bra att ha, och parterna kan själva komma överens om hur egendom ska fördelas den dag en bodelning eventuellt blir aktuell. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kvarlåtenskap i samband med samboförhållande

2019-12-20 i Sambo
FRÅGA |Hej.Jag och min Sambo har köpt hus.Vi äger halva huset var, med delad lagfart.Om den ena partnern förolyckas, vad händer då.Jag vill att min Sambo ska bo kvar, om jag går bort.Vill inte att min dotter ska ha någonting efter mig.Bör vi gifta oss .MVHBjörn
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Att ni har delad lagfart och köp för gemensam användning innebär juridiskt att ni har fastighetens värde delad mellan er och att vid en bortgång så ingår halva fastighetens värde i den avlidnes kvarlåtenskap. En sambo har ingen rätt till den avlidnes kvarlåtenskap. Din dotter skulle alltså ärva allt.I Sverige kan man inte göra sina barn arvlösa pga deras rätt till laglott (7:1 ärvdabalk) vilket består av hälften av den totala kvarlåtenskapen. Denna rätt inskränker testamenten.Vad du kan göra är att testamentera din del av fastigheten till din sambo. Då kommer inget strul uppkomma i förhållande till din dotter ifall du har en tillgångar utöver fastighetsandel som uppgår till samma värde. Att gifta er är också ett alternativ, då ärver din sambo allt efter dig men detta inskränks även av din dotters rätt till laglott. Men här har hon endast rätt att "plocka ut" sin andel ifall hon är ett särkullsbarn, alltså ett barn från ett tidigare förhållande.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH

Vad ärver min sambors barn?

2019-11-27 i Sambo
FRÅGA |Hej!Jag har inga barn, men har två särkullbarn som är min sambos barn. Om jag ärver ett hus efter mina föräldrar, kan särkullbarnen ärva det då jag går bort? Och även min övriga egendom/andel?
Ayub Akbari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB) och regler för sambor finns i Sambolagen (SamboL). Sambor ärver inte varandraJag tolkar din fråga som att ni inte är gifta. Sambor har ingen arvsrätt i svensk lagstiftning. Det innebär att ni som sambor inte ärver varandra. Inte heller ärver din sambors barn efter dig, eftersom det endast är bröstarvingar som har lagstadgad rätt till arv (2 kap. 1 § ÄB). Vem ärver efter dig vid din bortgång enligt arvsreglerna?Finns det inget testamente till förmån för din sambo, så gäller den legala arvsordningen (2 kap. ÄB). Den legala arvsordningen är barn, barnbarn, syskon och föräldrar. Eftersom du inte har några barn, skulle i ditt fall dina föräldrar ärva, och skulle dem inte vara vid liv, så fördelas arvet till syskon. Finns det inga syskon vid liv så fördelas det till syskonbarn.Testamente går före arvsreglernaVill du att din sambo ska ärva dig, så kan du upprätta ett testamente. Testamentet går före de lagstadgade reglerna. Eftersom du inte har några bröstarvingar, så kommer testamentet gälla i sin helhet vad avser ditt arv. Sammanfattningsvis kan du upprätta ett testamente för att reglera ditt arv. Där kan du fördela dina tillgångar hur du vill, t.ex. till din sambo och din sambors barn. Upprättar du inget testamente så kommer din kvarvarande egendom att tillfalla närmast levande släkting enligt den legala arvsordningen. Jag hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Innebörd av "införskaffad för gemensam användning" i samboförhållanden

2019-11-18 i Sambo
FRÅGA |Hej!Min morfar har nyss gått bort och jag försöker tillsammans med övrig släkt gå igenom hans ägodelar.Hans sambo, sedan många år tillbaka, menar att det som ska ingå i bouppteckningen är det som han ägde innan de flyttade ihop, samt enstaka saker som hon anser vara "hans".Huset de flyttade in i tillsammans hade hon ärvt, liksom en del av möblemanget.Bilarna som de gemensamt använt (köpta under senare år) är bekostade av henne.Detta gäller enligt henne även andra saker.Vad faller inom "förvärvats för gemesamt bruk"?Inget testamente eller bodelningsavtal finns.Tack på förhand!
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om sambos rättigheter regleras i Sambolagen (SamboL).Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB). Vad omfattas av en bodelning mellan sambos?I bodelning mellan sambor ingår endast samboegendom (8 § SamboL). Enligt 3 § SamboL utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Vad är samboegendom?Att egendomen ska ha förvärvats för gemensam användning innebär att egendom som medförts till bohaget som ena sambon ägt sedan tidigare inte kan vara samboegendom eftersom det inte "förvärvats för gemensam användning". Detta gäller även för bostad som ena sambon ägt sedan tidigare och den andra sambon flyttat in i (bostaden är alltså inte samboegendom i det fallet).Inte heller gåvor eller arv som ena sambon fått med föreskrift om att egendomen ska vara enskild egendom ingår i samboegendomen enligt 4 § SamboL. Även arv som ena sambon fått utan föreskrift att egendomen ska vara enskild egendom ingår sällan i samboegendomen om inte båda samborna gjort ett aktivt val av föremålet som ärvdes. Sammanfattningsvis innebär "förvärvat för gemensam användning" att samborna tillsammans införskaffat egendomen med avsikten att egendomen ska användas gemensamt. Eftersom din morfars sambo ärvt huset är det antagligen inte samboegendom, inte heller möblemanget som sambon medförde till bostaden räknas som samboegendom. Bilarna och sakerna som skaffats under sambotiden kan dock falla under samboegendom om de var inskaffade för gemensam användning.Hur fördelas arvet vid ena sambons bortgång?Huvudregeln i svensk rätt är att sambor inte har någon rätt att ärva varandra om de inte skrivit testamente. Istället är det den avlidnes arvingar som ärver den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap ÄB). Vid en sambos bortgång kan det bli aktuellt att göra en bodelning enligt Sambolagen. Det är däremot inte obligatoriskt för sambos att bodela och det är endast den efterlevande sambon som kan begära att en bodelning ska genomföras, senast i samband med att bouppteckning efter den avlidne görs, se 8 § och 18 § SamboL.Vad händer om den efterlevande sambon inte vill göra en bodelning?Om bodelning inte sker ska din morfars kvarlåtenskap skiljas från hans sambos kvarlåtenskap och din morfars arvingar har rätt att ärva hans kvarlåtenskap. Bostaden och bohaget som hans sambo ägt innan samboförhållandet behåller alltså sambon. Däremot kan samäganderätt uppstått för bilarna och sakerna som införskaffats under samboegendomen.De kriterier som ställs upp för att dold samäganderätt kan anses föreligga är att (1) en av samborna köper egendom i eget namn som är avsett att nyttjas av båda samborna, (2) båda samborna bidrar ekonomiskt till förvärvet, och (3) Det finns en uttrycklig eller i alla fall underförstådd överenskommelse om att köpet sker för bådas räkning och att ägandet ska vara gemensamt.Om de två första kriterierna är uppfyllda antas även det sista kriteriet vara det när det gäller förvärv av bostad och bohag (se till exempel NJA 2008 s. 826).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan sambo göra anspråk på arv trots gemensamma barn?

2019-12-31 i Sambo
FRÅGA |Min syster och jag ärver min mor som är änka. Kan systerns sambo göra något anspråk på hennes del? De har gemensamma barn.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Enligt lag ärver sambor aldrig varandra. Det spelar alltså ingen roll hur länge de har varit tillsammans eller att de har gemensamma barn. I lagens mening är det i princip ingen skillnad på att vara ensamstående eller sambo när det gäller arv. Om man som sambor vill ärva varandra måste ett testamente skrivas.Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken utgör den närmaste arvingen arvlåtarens (din mors) avkomlingar (barn, barnbarn o.s.v.) Den legala arvsordningen tillämpas endast om det inte finns testamente. Genom testamente kan man alltså fördela sin egendom på annat sätt än vad lagen stadgar.Sammanfattningsvis innebär det att din systers sambo inte kan göra något anspråk på arvet från eran mor om det inte finns något testamente emellan din syster och hennes sambo. När din syster går bort tillfaller hennes del av arvet istället hennes barn. Sambon får alltså ingenting.Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Önskar dig även ett gott nytt år!Med vänlig hälsning,

Oskiftat dödsbo

2019-12-04 i Sambo
FRÅGA |Jag och min sambo har bott tillsammans i 35 år. Vi bor i en bostadsrätt. Vi har 3 gemensamma barn, inga särkullsbarn finns. Nu har min sambo avlidit och ett arvskifte ska göras. De tre barnen har rätt att få ut sina delar efter mamman. Min fundering är (barnen vill att jag bor kvar i lägenheten, yngsta dottern som är 19 år bor fortfarande hemma, de övriga 2 i egna lägenheter). Kan man skriva ett kontrakt mellan mig och barnen som reglerar detta? att jag bor kvar i orubbat bo och att de väntar med att ta ut sin arvslott efter mamma? Alla 3 har samma uppfattning.
Jakob Westling |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta dels hur du ska göra för att behålla lägenheten, men även om det är möjligt att inte rubba dödsboet och sammanleva med det oskiftat.Generellt så har inte sambos några arvrättigheter vid bortfall av partner. Däremot, när en sambo dör har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning, 8 § (här) och 18 § SamboL (här). Det innebära att den egendom som räknas som samboegendom (gemensam bostad och gemensamt bohag) ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne. Det innebär att ett sätt att få lägenheten i din ägo är att helt enkelt vid bodelningen skriva över det på dig i utbyte mot andra ägodelar värda lika mycket. Det för dock med sig att resten av arvet går till barnen enligt huvudregeln i 2:1 ÄrvB. För att besvara frågan om orubbat bo så måste vi titta i kap 24 ärvB. Reglerna innebär att om alla parter är överens så behöver inte dödsboet skiftas. det innebär att ni kan bestämma att inte utföra arvet, så länge ni alla är överens.Hoppas det besvarade din fråga!

Hur kan jag och min sambo göra för att ärva varandra?

2019-11-20 i Sambo
FRÅGA |Hej! Jag är sambo och undrar om ifall han skriver ett testamente där jag ärver honom istället för hans särkullbarn måste då även jag skriva ett likadant testamente? Vi har båda barn sedan tidigare.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamenten finns i ärvdabalken (ÄB). Vem har rätt att ärva?Huvudregeln inom svensk rätt är att det är den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, som har rätt att ärva i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om en person avlider ska dennes barn få ärva allt, och dela lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott. Det finns även rätt för en efterlevande make att ärva (3 kap. 1 § ÄB). Däremot finns det ingen motsvarande rätt för en efterlevande sambo att ärva. Sambor ärver inte varandra i Sverige. Rätten att skriva testamenteDen som har fyllt 18 år har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Testamentet måste upprättas enligt vissa formkrav för att vara giltigt. Det ska bland annat vara underskrivet och bevittnat (10 kap. 1 § ÄB). I testamentet är man fri att förordna om sin kvarlåtenskap som man önskar. Den enda inskränkningen i detta är att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Om ett testamente inskränker en bröstarvinges laglott kan denne jämka testamentet och på så sätt få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Din situationBåde du och din sambo är fria att upprätta testamenten för att förordna om er kvarlåtenskap. Testamentena ska respekteras så länge de inte inskränker bröstarvingars laglott, och dessa väljer att jämka. Om din sambo upprättar ett testamente och förordnar att du ska ärva om han avlider kommer detta gälla så länge hans bröstarvingar inte väljer att jämka det. Däremot kommer hans testamente inte innebära att han ärver dig om du avlider. Om du vill att din sambo ska ärva dig om du avlider måste även du upprätta ett testamente. Om ni vill kan ni upprätta ett så kallat inbördes testamente tillsammans där ni förordnar att den som överlever den andre ska ärva. Ni kan, om ni vill, i ert inbördes testamente förordna om att den som överlever den andre ska ärva med fri förfoganderätt, och att när båda avlidit ska barnen dela på all kvarlåtenskap. Fri förfoganderätt innebär att man kan använda egendomen som man önskar, men man kan inte testamentera bort den. Om ni förordnar på detta sätt kanske ni kan undvika att bröstarvingarna väljer att jämka testamentet, och att de i så fall väntar på sina arv tills ni båda avlidit. Om ni känner att ni behöver hjälp att upprätta ett testamente är ni välkomna att boka en tid hos en av våra jurister. Det kan ni göra här. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Har sambo arvsrätt?

2019-11-12 i Sambo
FRÅGA |Min sambo flyttade in till mitt hus som jag betalt och bodde i när vi träffades. Nu ska jag köpa bostadsrätt istället. Jag betalar allt men sambo flyttar med. Vem ärver mig? Jag har betalt kontantinsatsen själv, står på lånen själv och betalar dessutom alla avgifter, räntor och amortering själv. Betalar även allt med bilkostnader själv, har köpt en extrabil så att sambon kan nyttja den, betalar mest av mat och alla andra räkningar också då min sambo är sjukpensionär och jag arbetar. Jag vill att min son som är ensambarn ska ärva men folk säger att min sambo kommer ärva halva bostaden. Kan det stämma trots att min partner inte betalt något på mitt boende. Min partner bor alltså gratis och jag betalar även mest i hemmet med alla andra räkningar, står för alla bilkostnader och jag står för mest mat.
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB) och sambolagen (SamboL).Vem ärver?Om man är inte är gift ärver bröstarvingar i första hand, bröstarvingar är ens barn (2 kap. 1 § ÄB). För sambor gäller att de inte ärver varandra överhuvudtaget. I detta fallet kommer alltså ditt barn att ärva dig, inte din sambo. Det finns dock en möjlighet för efterlevande sambo få ut två prisbasbelopp (93 000 kr)av samboegendomen vid ett eventuellt dödsfall (18 § andra stycket sambolagen). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag om de inköpts för gemensamt bruk (3 § sambolagen).BodelningNär ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna en bodelning göras (8 § SamboL). Ett samboförhållande kan upphöra genom att någon av samborna avlider (2 § SamboL). Vid en sådan bodelning ska samboegendomen fördelas lika mellan parterna (14 § SamboL). Samboegendomen är som nämnts ovan den gemensamma bostaden och bohaget om det köpts för gemensamt bruk (3 § SamboL). Detta innebär att huset ni bor i nu inte utgör samboegendom eftersom det inte köpts för gemensamt bruk. Om du däremot flyttar till en bostadsrätt så kommer det utgöra samboegendom eftersom det är gemensam bostad och har inköpts för gemensamt bruk. Därför kommer din sambo vid en framtida bodelning få halva bostadsrätten, trots att det endast är du som betalat för den.SamboavtalMan kan avtala bort sambolagens regler med ett samboavtal (9 § SamboL). Där kan kan man skriva att man inte vill att bostaden kommer omfattas av en bodelning eller att bodelning överhuvudtaget inte ska ske.SammanfattningDin sambo har ingen arvsrätt, utan det är ditt barn som kommer ärva dig. Dock kommer din sambo få hälften av samboegendomen i en bodelning, om ni inte avtalar om annat.Avslutande rådOm du inte vill att din sambo ska få del av bohag och bostad som du investerat i är det en bra idé att upprätta ett samboavtal. Behöver du hjälp med detta kan du använda vår avtalstjänst som du hittar här.Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.