Arvsrätten vid äktenskap respektive samboskap

2020-05-10 i Sambo
FRÅGA |Jag är sambo med en tio år yngre kvinna. Vi har börjat diskutera hur vi bör göra ifall jag dör. Vi har ett barn tillsammans och jag har två barn med en annan kvinna. Min sambo vill helst bo kvar i vårt hus så länge hon kan. Som vi förstått det så har mina barn rätt till sitt arv efter mig direkt. Gifter vi oss har då mina barn rätt att få ut sitt arv efter mig?
Emma Gurander |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Som du beskriver i din fråga så finns det en del juridiska skillnader mellan att vara sambo och att vara make/maka. Regler kring samboförhållandet finner du i Sambolagen, och reglerna som rör äktenskapet i Äktenskapsbalken. Eftersom din fråga även rör arvsrätten, så är Ärvdabalken relevant.Vem ärver om ni är sambos vid ena sambons bortgångIfall det inte finns något testamente:Samboskap upplöses om en av er går bort, men det sker endast bodelning om någon av parterna begär det (2 § och 8 § Sambolagen). Men om en bodelning sker så delar ni lika på det som ni införskaffat för gemensam användning (bohag och bostad). Om ni har köpt huset tillsammans så delar ni alltså lika på värdet av det (3 § och 5§ Sambolagen). Din sambo kan då stå som gemensam ägare av huset tillsammans med dina barn, vid din bortgång. Detta kan ni ändra på om ni skriver testamente, som säger att din sambo ska få huset. Eftersom ni är sambos, så omfattas ni automatiskt av Sambolagen ( 1 §). Om ni är sambos vid händelsen av att du går bort, så ärver alla dina tre barn efter dig (2 kap. 1 § ärvdabalken). Ärvdabalken ger inte din sambo rätt att ärva efter dig till skillnad från den efterlevandes makes/makas rätt till arvet efter dig (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Ifall det finns testamente:Denna arvsordning att barnen ärver före din sambo kan ni påverka genom att skriva ett testamente. Om du vill förbli sambo men samtidigt vill att din sambo ska ärva av dig, så kan du ge henne rätt till 50% av ditt arv, eftersom dina barn alltid har rätt till minst 50% av ditt arv. Du skulle även kunna testamentera 100 % av ditt arv till din efterlevande sambo, men dina barn kan då begära ut sin laglott genom att jämka testamentet (7 kap. 1 § och 3 § Ärvdabalken). Var och en av barnen måste dock jämka testamentet för att få ut sin del av arvet efter dig. Därmed kan du egentligen inte testamentera bort mer än hälften av ditt arv till din sambo, om inte dina barn avstår från att jämka testamentet. Vem ärver om ni är gifta vid ena makens bortgångOm ni skulle vara gifta vid händelsen av att du går bort så har din fru en lagstadgad rätt att ärva efter dig (3 kap. 1 § första stycket Ärvdabalken). Dina barn från ett tidigare förhållande (särkullbarn) har däremot alltid rätt att få ut sin del av arvet (arvslott). Men resterande del tilldelas din fru. Ert gemensamma barns del av arvet går även till din fru vid din bortgång, detta arv får ert gemensamma barn efter bådas bortgång. Gällande ert hus och önskan om att din partner vill bo kvar i huset. Om ni är gifta, så har ni giftorättsgods vilket ska delas lika mellan er vid en bodelning (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). När ett äktenskap upplöses så sker alltid bodelning och all egendom som inte är enskild egendom ingår i bodelningen (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med stor sannolikhet så ingår därmed ert hus i bodelningen, med undantag om huset ifråga är enskild egendom och då specifikt har tilldelats dig som exempelvis gåva eller testamente (7 kap. 4 § Äktenskapsbalken). Din frus rätt till huset skyddas om ni är gifta vid din bortgång, hon kan därmed få rätt till hela bostaden om hon bäst behöver den. Vid bedömningen om din fru bäst behöver bostaden så tar man hänsyn till att hon har vårdnaden om ert gemensamma barn, vilket talar för att hon kommer få bo kvar i huset (11 kap. 8 § första stycket och andra stycket Äktenskapsbalken). Om ni upprättar ett äktenskapsförord så kan ni däremot själva komma överens om vad som ska ingå i en framtida bodelning (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Sammanfattningsvis så ingår mer egendom i en bodelning vid äktenskap och det finns ett starkare skydd för den efterlevande maken/makan jämfört med för den efterlevande sambon i lagtexten. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente eller äktenskapsförord så kan ni vända er till vår avtalstjänst. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar, Emma Gurander.

Överföring till avlidnes sambo

2020-04-30 i Sambo
FRÅGA |Hur lång tid tillbaka i tiden kan en dödsbodelägare göra anspråk på en överföring som gjorts till den avlidnes sambo ?
Elin Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsrätten regleras i ärvdabalken (1958:637). Dessvärre finns inte så många möjligheter att begära återgång av en sådan överföring som du beskriver. I det fall att arvlåtaren förfogat över ett efterarv hade situationen varit annorlunda. Som ett förstärkt laglottsskydd för arvingarna kan dock en gåva, i vissa fall och ibland i begränsad mån, begäras åter om den kan likställas med ett testamente (7 kap 4 §). Vill bröstarvinge mot gåvotagare göra gällande sin rätt enligt det förstärkta laglottskyddet, skall han väcka talan inom ett år från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades (7 kap 4 § 2st). Om talan inte väcks inom denna tid, är rätt till talan om förlorad.Sammanfattningsvis bör ni, om överföring är sådan att 7 kap 4 § är tillämplig, väcka talan inom ett år efter bouppteckningen avslutades. Om det finns vidare omständigheter att ta hänsyn till är du välkommen återkomma med en ny fråga.Hoppas att mitt svar gav viss vägledning!

Har sambor arvsrätt?

2020-04-20 i Sambo
FRÅGA |Arv efter sambo
Emlika Magnusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vad som gäller vid arv efter en sambo. Relevanta regler kring arvsfördelning finns i Ärvdabalken (ÄB) och Sambolagen (SamboL)Huvudregeln är att sambor inte ärver varandra. I första hand är det dina barn som ärver dig. Närmare regler kring arvsordningen för släktingar finns i 2 kap. ÄB. Om din sambo avlider har du däremot rätt att begära bodelning där samboegendom delas lika mellan dig och din avlidne sambos dödsbo (8 § och 18 § SamboL). Samboegendomen utgörs i regel av er gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL) som förvärvats för gemensam användning. Med bohag menas b.la hushållsmaskiner och möbler (6 § SamboL). Sambolagen är dispositiv, vilket innebär att den går att avtala bort. Det är därmed möjligt att upprätta ett testamente till förmån för sin sambo. Det går även att avtala om att det inte ska ske en bodelning (9 § SamboL). Det som är viktigt att tänka på om man vill upprätta ett testamente till sin sambo är att den avlidne sambons bröstarvinge (barn eller barnbarn) - i det fall det finns - har rätt att få ut sin laglott (7 kap. 1 § ÄB), vilket kan ske genom en jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Om det finns ett eller flera barn med i bilden går det alltså inte att göra dem arvslösa genom att testamentera allt till sin sambo. Sammanfattningsvis ärver sambor inte varandra. Eftersom Sambolagen är dispositiv kan man däremot upprätta ett testamente för att ärva varandra med de begränsningar som kan tillkomma, t.ex om ni har barn. Vänliga hälsningar,

Kan sambor ärva varandra?

2020-04-12 i Sambo
FRÅGA |Är sambo sedan ca 25 år, hur kan jag undvika att svärmor ärver om det absolut värsta skulle hända? Vet att hon gärna skulle försöka... vi har ej skrivit något testamente men är på det klara med att vi vill ge varandra det lilla vi har. Mina tillgångar i form av äganderätt i skärgården är klart reglerade i annan form av jurist men vi äger en tomt tillsammans o jag vill gärna att det skulle tillfalla honom i första hand, i andra hand mina föräldrar. O ffa hur gör jag om det skulle hända honom något? Vad har jag för rättigheter?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att sambor inte ärver varandra. Så som arvsordningen ser ut ärver dina barn dig först. Har du inga barn så ärver dina föräldrar istället (2 kapitlet 2 § ärvdabalken). Skulle du och din sambo vara gifta så skulle ditt arv tillfalla din make (3 kapitlet 1 § ärvdabalken). Eftersom ni nu inte är gifta, och jag utgår från din fråga att ni inte heller har barn så blir det så att din svärmor ärver din sambos egendom. Det enda sättet för sambor att ärva varandra är att ni skriver ett testamente. Våra duktiga jurister här på Lawline kan hjälpa er med det! Detsamma gäller din egendom. Vill du att din sambo i första hand ska ärva din del av tomten bör du skriva ett testamente. I annat fall kommer din egendom att tillfalla dina föräldrar i första hand (2 kapitlet 2 § ärvdabalken). Skulle det hända din sambo något, dvs. om han avlider, så har du rätt att begära bodelning (8 § sambolagen). Rätten att begära bodelning gäller endast till förmån för den efterlevande sambon (18 § sambolagen). Era tillgångar delas då upp och du har därmed rätt till din del av er samboegendom. Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bohag menas bl.a. möbler, hushållsmaskiner m.m. (6 § sambolagen). Era gemensamma tillgångar delas således upp, och därefter skulle din sambos enskilda egendom tillfalla hans närmaste arvinge, vilket som sagt är hans föräldrar. Sammanfattningsvis är det enda ni kan göra för att säkra att ni ärver varandra att skriva ett testamente. Underlåter ni att göra detta är arvsordningen sådan att era föräldrar ärver er med utgångspunkten att ni inte har barn. I sådana fall ärver dessa i första hand. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vad händer med huset min sambo äger om han avlider?

2020-05-05 i Sambo
FRÅGA |Hej, vi ska bo som sambos i ett hus på landet. Min sambo äger huset. Vi har inga barn ihop, han har 3 vuxna barn. Vad behöver vi göra för att jag (om min sambo går bort) ska kunna bo kvar i huset så länge jag vill?Hur fungerar det med arvsrätten för hans barn i det fallet?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB).När en sambo avlider ska en bodelning görasNär en person som är sambo avlider ska en bodelning göras om den efterlevande sambon begär det (8 § och 18 § SamboL). I bodelningen ingår sambornas samboegendom. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om detta förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Det är möjligt för sambor att avtala om att viss egendom inte ska ingå i en bodelning (9 § SamboL). I samboegendomen ingår inte heller sådant som den ena sambon fått i gåva, ärvt eller fått genom testamente med villkoret att det ska vara dennes enskilda (4 § SamboL). Du skriver inget om något samboavtal eller eventuell annan enskild egendom. Det innebär att huset ni bor i är samboegendom, om det förvärvats för gemensam användning. Om din sambo bott i huset innan och att du nu flyttar in till honom är det inte samboegendom och ingår inte i bodelningen.Vid bodelningen ska samboegendomen delas mellan sambornaVid bodelningen kommer först vardera sambos samboegendom listas på dennes sida. Vardera sambo får då dra av från sin samboegendom så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (13 § SamboL). Sådana skulder den ena sambon har som inte är direkt knutna till samboegendomen ska dock i första hand täckas av annan egendom än samboegendom (13 § andra stycket SamboL). Det som sedan återstår av samboegendomen ska läggas samman och sedan delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Det som tillfaller den efterlevande sambon genom bodelningen är dennes, och det som tillfaller den avlidne sambons dödsbo utgör, tillsammans med dennes andra egendom, kvarlåtenskapen efter denne som ska fördelas enligt reglerna om arv.När en sambo avlider har den efterlevande sambon rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst två prisbasbelopp (18 § andra stycket SamboL). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2020 är ett prisbasbelopp 47 300 kr. Om den efterlevande sambon inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.Övertagande av bostadDet är möjligt för den sambo som bäst behöver bostaden att få denna i avräkning på sin lott, och därmed få behålla bostaden, om den är samboegendom (16 § andra stycket SamboL). Jag känner inte till tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om det skulle bli aktuellt, men det krävs med hänsyn till alla omständigheter att övertagandet är skäligt. Jag kommer därför i mitt fortsatta svar utgå ifrån att det inte är aktuellt.Om huset inte är samboegendom är det inte möjligt för den andra sambon att ta över huset om det är fast egendom. Det finns en möjlighet att ta över en bostad som inte är samboegendom, men denna möjlighet gäller endast bostads- eller hyresrätter (22 § SamboL).Arvet ska fördelasEfter bodelningen ska arvet efter den avlidne sambon fördelas. Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna ska dela lika på arvet. Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott.Det finns även en arvsrätt för en efterlevande (3 kap. 1 § ÄB). Dock finns inte motsvarande rätt för en efterlevande sambo. Detta innebär att sambor inte ärver varandra. I din situation skulle alltså din sambos barn ärva allt efter honom. Om huset är samboegendom kommer du alltså ha rätt till hälften av värdet efter bodelningen, och om du inte kompenseras med annan egendom för samma värde kommer du och din sambos barn äga huset tillsammans. Om huset inte är samboegendom har du inte rätt till det i bodelningen, och hela huset kommer då ärvas av din sambos barn som kommer bli ägare till det.Vad kan ni göra?Det är möjligt för din sambo att upprätta ett testamente där han anger att du ska ärva huset om han avlider, och att hans barn inte ska ärva förrän efter även du avlidit (9 kap. 1 § ÄB). Att komma ihåg är dock att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Om ett testamente inskränker bröstarvingars rätt till laglott kan denne kräva att testamente jämkas (7 kap. 3 § ÄB). Testamentet kommer då inte vara tillämpligt i den mån det inskränker laglotten. Det är möjligt för din sambos barn att acceptera ett sådant testamente och vänta på sina arv tills även du avlider, och ni kan såklart framföra att det är er önskan. Dock finns det ingen möjlighet för er att undgå denna rätt till laglott, utan barnen har rätt att jämka ett sådant testamente.Formkrav för testamenteEtt testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Både den som upprättar testamentet och vittnena ska skriva under vid samma tidpunkt. Vittnena måste känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innebörden av testamentet. Det finns även regler om vem som får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). Nära släktingar till den som upprättar testamentet får inte vara vittne, och inte heller den som kommer ärva något genom testamentet. Ett testamente behöver däremot inte registreras, så länge det uppfyller formkraven.Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente av en våra duktiga jurister är ni välkomna att boka en tid här.SlutsatsDet ni kan göra för att öka dina chanser att få bor kvar i huset är alltså att din sambo kan skriva ett testamente där han anger att du ska ärva huset och att hans barn ska ärva först då även du avlider. Dock ska ni då komma ihåg att det inte går att inskränka deras rätt till laglott om de inte väljer att acceptera testamentet.Vem som ärver huset beror på om det är samboegendom eller inte. Om det är samboegendom har du rätt till åtminstone värdet av halva huset, och om det inte är samboegendom kommer din sambos barn ärva hela huset. Om du får halva huset genom bodelningen är det såklart möjligt för dig att köpa resten av huset av din sambos barn, så länge de går med på det.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kommer min sambo och mina barn ärva mina tillgångar per automatik?

2020-04-21 i Sambo
FRÅGA |Hej!Jag är har varit sambo med min partner i 16 år och vi har 3 gemensamma barn ihop.Jag har ensam äganderätt till 2 fastigheter och min fråga är ,kommer min sambo och barn få ärva mina tillgångar per automatik eller måste jag skriva ett testamente där det tydligt framgår att jag önskar att de får alla mina tillgångar och får bo kvar i mina hus?Om det är så att jag måste skriva ett särskilt testamente med mina önskemål, kan ni hjälpa till med detta mot ersättning?Med vänlig hälsning
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att svara på din fråga angående ditt arv och sedan förklara hur du kan få hjälp av våra duktiga jurister med att skriva ditt testamente. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB).Kommer min sambo och barn ärva mina tillgångar per automatik?Det korta svaret på din fråga är att dina barn kommer ärva dina tillgångar per automatik, men inte din sambo. Dina barn kommer ärva dina tillgångar då de är dina s.k. bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Din sambo kommer dock inte ärva dig per automatik då sambos inte ärver varandra. Det beror på att den svenska arvsrätten helt enkelt inte har någon regel som ger efterlevande sambo arvsrätt efter en avliden sambo. Hade ni däremot varit gifta hade din partner ärvt dina tillgångar per automatik (3 kap. 1 § ÄB).För att din sambo ska ärva dina tillgångar måste du skriva ett testamente.Lawline kan hjälpa dig med att skriva ett testamenteVill du ha hjälp med att skriva det testamente som krävs för att din sambo ska ärva dina tillgångar råder jag dig att höra av dig till våra duktiga jurister. Det gör du via följande länk: https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur kan sambor med särkullbarn fördela arvet?

2020-04-17 i Sambo
FRÅGA |Min sambo flyttade in till mig för ca 6år sedan jag ägde huset till 100% då. Vi gjorde en värdering i förhållnade till lånesumman och skrev ett testamente på om det skulle bli aktuellt men en seperation skulle jag ha den summan mer. Då jag erbjöd honom 50% delägarskap. Så idag äver vi huset till 50% var. I testamentet skrev vi även att våra 3 särkulls barn skulle ärva 33,3% efter oss båda. Nu uppfattar jag det som att det inte går att fullfölja vår önskan?Vad är bäst för oss och vad är bäst för särkullsbarnen?Mvh
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag uppfattar det som att ni inte har några gemensamma barn men att ni bägge har barn sedan tidigare och att ni totalt sett har tre barn. Jag uppfattar det också som att er önskan är att alla era barn i framtiden ska dela lika på era gemensamma tillgångar om det är möjligt. Du frågar också vad som är bäst för er och era barn och jag tolkar den önskan som att du inte vill att någon av er ska hamna i knipa om den andre skulle gå bort. Jag börjar med att reda ut vad som är möjligt vad gäller arvets fördelning och besvarar därefter frågan om vad jag tror är bäst för er och era barn när det gäller arvet.Hur arvet kan fördelasHur arvet kan fördelas kan i viss mån påverkas av om ni har olika stora tillgångar som t.ex. pengar, fonder, fritidshus, mm. Har ni ungefär lika stora tillgångar så är det fullt möjligt att fördela dessa så att varje barn får 33,3% av summan av era tillgångar. Den första regeln som ska nämnas här är att varje barn har laglig rätt till en viss del av arvet, den så kallade laglotten (ärvdabalken 7 kap 1 §). Laglotten beräknas så att arvet efter en person delas i lika många delar som personen har barn och därefter delas varje sådan del i hälften och den delen har alltså varje barn rätt till. Hälften av vad en förälder lämnar efter sig kan en förälder alltså testamentera som den vill, medan andra halvan ska delas lika mellan de barn föräldern lämnar efter sig. Ett ensambarn har alltså rätt till 50% av den egendom som den avlidne föräldern lämnar efter sig, medan det i en situation där en förälder har två barn så har de barnen vardera rätt till 25% av vad föräldern lämnar efter sig. Ett räkneexempel:Förälder 1 äger 50 kr och har ett särkullbarn vid namn X. Förälder 2 äger också 50 kr men har två särkullbarn vid namn Y och Z. Den totala summan av föräldrarnas tillgångar är alltså 100 kr. Om förälder 1 dör så har X då rätt till 25 kr. Om förälder 2 dör har Y och Z rätt till 12,5 kr vardera. Så länge som barnen fått vad de har rätt till, kan övriga tillgångar alltså testamenteras fritt. Förutsatt att förälder 1 och 2 har ungefär lika stora tillgångar står det dem alltså fritt att i ett gemensamt testamente bestämma att tillgångarna ska fördelas lika mellan alla barnen, 33,3 kr åt varje barn. Om tillgångarna är olika stora är det dock inte säkert att det går att fördela arvet helt lika mellan särkullbarnen och här behöver då hänsyn tas till hur stora tillgångar ni har vardera utöver det gemensamt ägda huset. Vad gäller själva testamentet så finns det förstås också regler (ärvdabalken 9, 10 och 13 kapitlen) som måste följas för att det ska vara giltigt. Vad som är bäst för er och särkullbarnenNär det gäller vad som är bäst för er och era barn finns ytterligare ett par aspekter att ta hänsyn till. Det sannolikt viktigaste för er att känna till är att när en av er dör så kommer det först göras en bodelning, (sambolagen 8 §) av era gemensamma tillgångar, den så kallade samboegendomen, och därefter har barnen eller barnet till den avlidne rätt att få ut sitt arv direkt. När det gäller par som är gifta så kan särkullbarn välja att vänta med att få ut sitt arv eller delar av det och då ärver (ärvdabalken 3 kap. 1 §) istället den efterlevande maken – alltså den som fortsatt är i liv – sin makes tillgångar med något som kallas fri förfoganderätt. Det innebär att pengarna kan användas fritt, men att de inte får ges eller testamenteras bort. När sedan även den efterlevande maken dör fördelas arvet utifrån de tillgångar som då finns kvar, med undantag för sådana tillgångar som den efterlevande maken tjänat efter den först avlidne makens bortgång. När det gäller sambor finns dock ingen sådan möjlighet för barnen att vänta med arvet. I värsta fall är risken då, när ena sambon dör och den avlidnes barn ska ärva direkt, att ert hus måste säljas om den efterlevande inte har tillräckligt med pengar för att lösa ut sin sambos barn. Det bästa för att skydda sig mot en sådan situation är helt enkelt att ni bägge skaffar en livförsäkring som täcker ena sambons bortgång med allt vad det innebär av inkomstbortfall och barnens rätt att ärva direkt. Ett alternativ till detta är alltså att helt enkelt gifta sig, då ni också får ett bättre skydd än vad ni har som sambor.Hoppas att det var svar på dina frågor. Behöver du hjälp med upprättande av testamente eller något annat rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. mvh

Hur kan min sambo och barn bo kvar i huset vid min bortgång?

2020-04-09 i Sambo
FRÅGA |Hej!Känner mig lite osäker kring hur jag ska gå tillväga för att hjälpa familjen om jag skulle gå bort och undrar därför följande. Jag är ensam ägare till vår bostad. Jag har sambo och vi har ett gemensamt barn.Sambon har skulder och har pga detta valt att inte äga halva i huset tills dessa är betalda.Om jag dör, förstår jag det som att då ärver mitt barn huset och barnet får en förvaltare. Barnet har en bra bit kvar tills det är 18år och jag hade gärna sett att de kan fortsätta bo kvar i huset.Finns det något jag kan göra för att trygga att de kan bo kvar?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga förstår jag det som att du vill veta om det finns något som du kan göra för att din sambo och ditt barn kan bo kvar i ert hus om du skulle gå bort. Jag kommer utgå från att ert gemensamma barn är ditt enda barn. Jag kommer också förutsätta att du och din sambo är vårdnadshavare för ert barn. För att besvara din fråga kommer jag att berätta om sambors och gemensamma barns arvsrätt och sedan ge förslag på handlingsalternativ. Arvsordningen och minderårigas arvHuvudregeln är att sambor inte ärver varandra. Det kommer därför vara er dotter som ärver alla dina tillgångar, inklusive huset, om du skulle gå bort (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om huset skulle vara belånat så kommer banken kräva försäljning av huset och pengarna kommer att förvaltas tills ert barn är myndigt. Ofta brukar det bli barnets vårdnadshavare som blir förmyndare över barns arv. Det gäller dock inte i ert fall, det beror på att det uppstår en intressekonflikt mellan din sambo och ditt barn. Intressekonflikten innebär att både din sambo och ditt barn är dödsbodelägare tills att bodelning enligt sambolagen genomförts. På grund av intressekonflikten utses en god man som ska förvalta barnets arv tills det är myndigt (11 kap. 2 § 1 st. föräldrabalken).Det finns dock två alternativ för att kringgå arvsordningen. Det är antingen genom att upprätta ett testamente eller genom att gifta dig med din sambo. Dessa alternativ kommer förklaras nedan.Upprätta testamenteDet du kan göra för att dina nära ska kunna bo kvar i huset är att upprätta ett testamente där du testamenterar huset till din sambo (9 kap. 1 § ärvdabalken). Det kan dock finnas ett problem med detta alternativ. Oavsett om du testamenterar huset till din sambo så har ert barn fortfarande rätt till sin laglott. Ditt barns laglott är hälften av det arv som hen är berättigad till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom ert barn är ditt enda barn så har ditt barn rätt till alla dina tillgångar, det vill säga hela ditt arv. Då blir ditt barns laglott hälften av dina tillgångar. Det innebär att du kan testamentera bort hälften av värdet på dina tillgångar utan att inskränka på ditt barns laglott. Om nu ert hus skulle överstiga hälften av det totala värdet på dina tillgångar kan du inte testamentera bort hela huset. För att ett testamente ska vara giltigt, ska det upprättas skriftligen med två vittnen. Vittnena ska närvara när du skriver under testamentet och kunna bekräfta att det är din underskrift. Vittnena ska sedan också ange sin namnteckning på testamentet (10 kap. 1 § ärvdabalken).Något annat att tänka på när du skriver testamente är formuleringen. Om du skriver att din sambo ska ärva huset med fri förfoganderätt kan din sambo göra vad hen vill med egendomen förutom att testamentera bort den. Medan om du skriver att din sambo ska ärva huset med full äganderätt innebär det att din sambo får göra vad hen vill med egendomen.Gift dig med din samboDet andra alternativet är att gifta dig med din sambo. Detta kan aktualiseras i det fall du inte har tillräckligt med egendom vid sidan av huset för att kunna testamentera bort huset utan att inskränka på ditt barns laglott. Om du och din sambo är gifta, så ärver ni varandra (3 kap. 1 § ärvdabalken). Huset kommer då automatiskt tillfalla din sambo vid din bortgång. Eftersom ni har ett gemensamt barn kommer då ert barn att få ut arvet efter dig först när din sambo också går bort.Värt att notera är vad som händer med din sambos skulder om ni skulle gifta er. Du kommer inte bli ersättningsskyldig för din sambos skulder vid ett eventuellt giftermål. Detta eftersom vardera make äger den egendom den har förvärvat och är skyldig att betala sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Ett tillfälle då hans skulder skulle komma att påverka är vid en eventuell skilsmässa och ni gör en bodelning.SammanfattningDet finns två alternativ till att kringgå arvsordningen för att din sambo och ditt barn ska kunna bo kvar i huset om du skulle gå bort. Du kan antingen upprätta testamente eller så kan ni gifta er. Alternativen innebär att din sambo får äganderätten till huset vid din bortgång. Oavsett vad du väljer att göra så kommer ert barn ha rätt till sitt arv från dig efter din sambos bortgång, eftersom det är ert gemensamma barn. Har du fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,