Vem ärver stugan som jag och min sambo står gemensamt på om min sambo avlider?

2020-06-10 i Sambo
FRÅGA |Vem ärver stugan som jag och min sambo står gemensamt på om min sambo avlider? Är det jag eller våra gemensamma barn eller måste jag lösa ut barnen?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De regler som blir tillämpliga på din fråga finns i sambolagen och ärvdabalken. Svaret blir lite olika beroende på om stugan är mer av en fritidsstuga/sommarstuga eller om det är er huvudsakliga bostad men utfallet blir likadant oavsett.När din sambo avlider ska en bodelning göras om du begär det. I bodelningen ingår er samboegendom (8 § SamboL). Samboegendomen består av er gemensamma bostad och bohag, om det införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Det innebär att om stugan är er huvudsakliga gemensamma bostad och ni införskaffade den för gemensam användning så är den samboegendom och ska därmed räknas med i bodelningen. Vid bodelningen räknas först värdet av all er samboegendom samman (12 § SamboL). Sedan görs avdrag för skulder hänförliga till samboegendomen (13 § SamboL). Till sist delas det kvarvarande värdet, sedan skulderna dragits av, lika mellan dig och din avlidna sambo (14 § SamboL). I praktiken innebär det här att halva värdet av stugan kommer tillfalla dig och andra halvan kommer ingå i arvet efter din avlidna sambo.Om det däremot är så att stugan inte är er gemensamma bostad, exempelvis på grund av att det är en sommarstuga eller om någon av er ägt stugan innan samboförhållandet började, så är stugan inte samboegendom och omfattas inte av sambolagen. Eftersom jag tolkar det som att ni äger hälften av stugan var innebär det i praktiken ingen skillnad mot om det hade varit samboegendom, eftersom du äger din halva och har rätt till värdet av den, och din sambos halva kommer ärvas av era gemensamma barn. Den skillnad som blir är dock att om stugan är er gemensamma bostad och därmed samboegendom så kan du yrka på att du är i bäst behov av stugan och därmed få den avräknad på din lott, d.v.s. att du löser ut era gemensamma barn (16 § 2 stycket SamboL). Om den inte är samboegendom har du inte den rätten på samma vis eftersom du kommer äga hälften och era gemensamma barn den andra hälften, vilket innebär att ni har lika stor bestämmanderätt över stugan.Sambor ärver inte varandra. Det är därför era gemensamma barn som kommer ärva kvarlåtenskapen efter din sambo eftersom de är din sambos bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär att de kommer ärva din sambos andel av stugan, samt alla din sambos övriga tillgångar. För att du ska stå som ensam ägare på stugan måste du därför "lösa ut" era gemensamma barn ur stugan.Om ni vill frångå sambolagens regler kan ni antingen skriva ett samboavtal eller ett testamente som fördelar tillgångarna vid din sambos död. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett samboavtal eller testamente rekommenderar jag att ni bokar tid med någon av våra kunniga jurister. Du bokar enklast tid genom att fylla i formuläret på vår hemsida.Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

När måste jag betala efterlevande arvingar till min sambo?

2020-06-06 i Sambo
FRÅGA |Efterlevnad sambo har BODELNING. Har 483 000 kr att betala till enskild arvtagare, sin 32 år dotter med ok ekonomi. Hur snart måste det betalas efter godkänd bouppteckning? Har svårt att få ihop 483 000kr, när måste detta betalas SENAST?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningTill skillnad från äkta makar ärver inte sambor varandra när den ena sambon avlider. Så utgår jag från att du på grund av din fråga är medveten om. Rätt till arv, för det fall att inte testamente finns, har i första hand den avlidnes bröstarvingar (dvs. barnen). Min utgångspunkt i mitt svar är att det på din begäran skett en bodelning i samband med din sambos frånfälle och att du istället för att lämna egendom till dödsboet vill betala pengar (483.000 kronor). Enligt 17 § sambolagen har en sambo rätt att istället för att lämna egendom till den andra sambon (i ditt fall dödsboet) betala motsvarande belopp i pengar. Beloppet ska i princip erläggas kontant vid bodelningen. Det finns däremot inget som hindrar parterna att komma överens om att bodelningslikviden ska erläggas genom avbetalning. Om en sambo inte kan betala omedelbart finns det enligt samma lagrum en möjlighet att få skäligt anstånd med betalningen under förutsättning att godtagbar säkerhet ställs för betalningen. Enligt förarbetsuttalanden bör längre tid än sex månader inte komma i fråga. Vidare framkommer att det ofta kan framstå som oskäligt att medge så lång anståndstid som sex månader, t.ex. om sambon lätt skulle kunna få lån i bank för betalningen (prop. 1986/87:1 s. 182 och s. 390). I första hand är det samborna själva som har att komma överens om vad som är godtagbar säkerhet. Kan de inte komma överens bör i vart fall pant eller borgensförbindelse godtas. När det gäller en borgensförbindelse bör denna ställas som för egen skuld. Om den ingås av två eller flera personer bör den vara solidarisk. Även en garantiförbindelse av en bank eller ett annat kreditinstitut bör anses vara en godtagbar säkerhet.Är det så att det inte skett en bodelning mellan dig och din sambo utan enbart att du vill ta över egendom som din sambo ägde rör det sig helt om ett avtal mellan dig och arvingen. Då har arvingen rätt att få egendomen i arvskiftet, men ni kan komma överens om att du ska ta över den mot betalning. I det fallet finns det ingen bestämmelse som ger dig någon respit. Däremot är det givetvis fullt möjligt för dig och arvingen att komma överens om senare betalning eller en avbetalningsplan. Att arvingen har ok ekonomi är inget det tas hänsyn till.Sammanfattningsvis kan du för det fall att du vill behålla egendom i bodelningen ha rätt till skäligt anstånd med betalning under förutsättning att du kan ställa godtagbar säkerhet för betalningen. Godtagbar säkerhet kan vara t.ex. pant eller borgensförbindelse. Har det inte skett någon bodelning utan det enkom rör sig om att du vill behålla egendom tillhörig din sambo har hens arvingar rätt att få ut egendomen i arvskiftet. Vill du behålla egendomen måste du lösa ut den. I det fallet finns det ingen skyldighet för arvingarna att låta dig köpa ut egendomen och inte heller att ge dig någon respit. Det är i sådana fall om ni kan komma överens om eventuell senare betalning eller avbetalningsplan.Om du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan min sambo eller mina barn ärva mina skulder?

2020-05-30 i Sambo
FRÅGA |Vi är sambo. Om jag avlider, "ärver" då min sambo mina skulder, om jag en har en skuld?Min sambo står som ägare till lägenhet och ett fritidshus, har det någon påverkan på ev skuld hos mig?Vi har inga gemensamma barn, utan vuxna barn på varsitt håll. Ärver mina barn mina skulder? Tacksam för svar via min mail om det är ok..
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB).Om en sambo avlider ska en bodelning görasDet första som händer när en sambo avlider är att en bodelning ska göras, om den efterlevande sambon begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår sambornas samboegendom. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). I samboegendom ingår inte annan egendom, till exempel bilar, sådant som används huvudsakligen för fritidsändamål eller sådant som används uteslutande för den ena sambons bruk (6 § och 7 § SamboL). Samboegendomen utgörs alltså av sambornas gemensamma bostad samt möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre, om det förvärvats med syftet att samborna ska använda det gemensamt. Det är möjligt för samborna att upprätta ett samboavtal för att bestämma att viss egendom, som annars skulle ingått i bodelningen, ska vara den ena sambons enskilda och därmed hållas utanför (9 § SamboL).Hur bodelningen går tillVid bodelningen ska först sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Detta görs genom att vardera sambos samboegendom "listas" på vardera sida. Alla annan egendom hålls utanför. Samborna ska sedan göra avdrag för att täcka sina skulder (13 § SamboL). Den samboegendom som kvarstår efter skuldtäckningen ska läggas samman och sedan delas lika mellan samborna (14 § SamboL).Hur gör man med en sambos skulder?Huvudregeln är att samborna i första hand ska täcka sina skulder genom att räcka av på annan egendom än samboegendom. Endast då sambon har skulder med förmånsrätt i samboegendom, eller skulder som på annat sätt är hänförliga till samboegendom, eller då skulderna överstiger sambons annan egendom får sambon göra avdrag från samboegendomen för att täcka skulderna (13 § andra stycket SamboL).Om den ena sambon har skulder som överstiger sin annan egendom, får denne alltså göra avdrag från sin samboegendom. Denna sambo kommer då gå in med mindre i bodelningen än den gjort om den inte haft några skulder. Om skulderna överstiger även samboegendomen kommer sambon gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta sambon kommer "behålla" dem. Att den ena sambon har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra sambon ändå. Detta eftersom den sambo som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sin samboegendom, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Sambors arvsrättEfter bodelningen ska arvet efter den avlidne sambon fördelas. Den egendom som tillfaller den avlidne sambon i bodelningen, plus dennes annan egendom utgör kvarlåtenskapen som ska fördelas. Sambor har ingen arvsrätt enligt svensk rätt. Detta innebär att den efterlevande sambon inte kommer ärva efter sin avlidna sambo. Det finns dock en skyddsregel för en efterlevande sambo. Denna innebär att den efterlevande sambon, alltid, efter bodelningen har rätt att ha egendom som motsvarar minst två prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2020 är ett prisbasbelopp 47 300 kr. Om denne inte uppnår detta med sin del i samboegendomen och sin annan egendom har denne rätt att få ut så mycket ur den avlidne sambons egendom att den uppnår det (18 § andra stycket SamboL).Arvet fördelasOm du avlider kommer din sambo alltså inte att ärva. Det som tillhör dig efter bodelningen ska fördelas till dina arvingar. De som har rätt att ärva i första hand är den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna ska dela lika på arvet. När du avlider är det alltså dina barn som ska dela lika på arvet efter dig.När en person avlider ska en bouppteckning göras, där den avlidnes tillgångar och skulder tas upp (20 kap. 1 § och 4 § ÄB). Tillgångarna ska i första hand täcka skulderna, och om skulderna överstiger tillgångarna finns det inget att ärva. I Sverige kan man inte ärva skulder, utan de skulder som överstiger dödsboets tillgångar kommer avskrivas.SlutsatsDin sambo kan alltså inte ärva dina skulder, eftersom sambor inte ärver samt att man inte kan ärva skulder. Däremot kan din sambo påverkas av att du är skuldsatt om du avlider, om hen väljer att begära bodelning. Så länge ni är sambor, och inte gifta, finns det inget krav på att bodelning ska göras. Det behöver endast göras om en sambo begär det. Om du avlider kan din sambo alltså välja att inte påkalla bodelningen. Då kommer hen behålla allt hen äger, och ditt dödsbo behåller det du äger för täckning av dina skulder. Om dina tillgångar överstiger skulderna ska överskottet fördelas som arv efter dig. Det är dina barn som ärver allt, och de ska dela lika på arvet. Om dina skulder överstiger dina tillgångar kommer dina barn inte ärva något alls, eftersom man inte kan ärva skulder.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Bröstarvinge (barn) har alltid rätt att ärva åtminstone sin laglott

2020-05-20 i Sambo
FRÅGA |HejÄr sambo sen 39år och vi har ett barn i livet, hus mm står på mig kan jag skriva testamente så att sambon får ärva mig dvs vårt hus mm?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En efterlevande sambo har inte någon egen arvsrätt enligt lag. Om man vill skydda sin sambo vid ett eventuellt dödsfall måste man istället upprätta ett testamente. Ens egna barn har dock alltid arvsrätt, d.v.s. man kan inte helt utesluta dem från att ärva. Ert barn kommer alltid ha rätt till åtminstone sin laglott. Laglotten är hälften av vad ens arvslott är (7 kap 1 § ärvdabalken). Ifall du endast har ett barn skulle detta barn vara ensam arvinge och ärva allt (2 kap 1 § ärvdabalken). Ert barns laglott är alltså hälften av din kvarlåtenskap. Skulle du välja att testamentera bort allt till din sambo skulle ändå ert barn ha rätt till hälften. För att ert barn ska kunna få ut arvet krävs det dock att han/hon påkallar jämkning av testamentet (7 kap 3 § ärvdabalken). Ifall ert barn skulle vilja att sin efterlevande förälder sitter i oskiftat bo kan han/hon välja att inte jämka testamentet utan låta din sambo ärva allt. Om din sambo inte har några andra barn kommer ditt barn sedan ärva allt efter din sambos bortgång. Men det är alltså inte möjligt genom testamente att helt utesluta sitt barn från dess arvsrätt, utan barnet kan i så fall jämka testamentet och på så sätt få ut sin laglott. Ett annat sätt som du skulle kunna skydda din sambo på vid eventuellt dödsfall är om ni skulle vilja gifta er. En efterlevande make har nämligen arvsrätt före gemensamma barn (3 kap 1 § ärvdabalken). Barnet får istället rätt till efterarv när den efterlevande maken också avlider (3 kap 2 § ärvdabalken). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en särbo ärva sin särbo?

2020-06-08 i Sambo
FRÅGA |https://lawline.se/answers/85916?utm_medium=email&utm_source=lawline&utm_campaign=question_answeredFöljdfåga:Har sambo rätt ärva sommarstället ?Har särbo rätt ärva sin särbos bostadsrätt?Är det skillnad juridiskt mella särbo och sambo?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Har "sambon" rätt att ärva sommarstället?Definitionen av "sambo" hittar vi i 1 § sambolagen. Där framgår att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Eftersom personerna i frågan endast bor tillsammans på sommarstället och inte i gemensam bostad under övriga året är de inte sambor i lagens mening. Sambolagens regler blir därför inte tillämpliga. De regler som vi istället får titta på är reglerna i ärvdabalken. Där framgår att de som har rätt att ärva är följande:1. Barn och barnbarn (så kallade bröstarvingar) (2 kap. 1 § ÄB).2. Efterlevande make/maka (3 kap. 1 § ÄB).3. Föräldrar och syskon (2 kap. 2 § ÄB).4. Farföräldrar och morföräldrar (2 kap. 3 § ÄB).Inga personer utöver de ovan uppräknade har rätt att ärva. För att någon annan person ska ha rätt att ärva den avlidnes kvarlåtenskap krävs att den avlidne testamenterat egendom till den personen. Det innebär att för att "sambon" ska ärva sommarstället krävs att den avlidne testamenterat sommarstället till denne.Har särbo rätt att ärva sin särbos bostadsrätt?Samma regler som ovan gäller. Det innebär att den avlidne måste testamenterat sin bostadsrätt till sin särbo för att särbon ska kunna ärva bostadsrätten. Observera dock att om bostadsrätten är värd mer än hälften av den avlidnes kvarlåtenskap kan eventuella bröstarvingar ha rätt att ärva bostadsrätten som en del av sin laglott (7 kap. 1 § ÄB).Är det skillnad juridiskt mellan särbo och sambo?Ja! Skillnaden är att om två personer är sambor så blir sambolagen tillämplig med regler om samboegendom och bodelning. En särbo behandlas inte annorlunda än vilken annan person som helst och har ingen särskild juridisk ställning gentemot sin särbo. Det är dock viktigt att påpeka att det just vid arv inte blir någon större skillnad mellan särbo och sambo, eftersom sambor inte ärver varandra. Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Ärver min sons sambo?

2020-06-03 i Sambo
FRÅGA |Min ena son har avlidit. Han lovade mig muntligt fler ggr att jag och hans bror skulle få ärva honom. Men hans sambo tog Allt, även vår del. De har inga barn. Är detta lagligt? Borde inte jag och brodern få vår pott?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din son inte har några barn är det du och din sons pappa som ärver hälften var av din sons tillgångar (2 kap. 2 § 1 stycket ÄB). Om din sons pappa är död kommer din sons bror ärva hans del (2 kap. 2 § 2 stycket ÄB).Om inget skriftligt testamente finns så kan inte din sons sambo ärva hans tillgångar, eftersom sambor inte ärver varandra. Dock kan sambon begära att en bodelning görs av samboegendomen (8 § SamboL). Samboegendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Om den ena sambon exempelvis köpt en soffa innan hen flyttade ihop med sin sambo räknas den inte som samboegendom. Bodelningen går till så att värdet av samboegendomen räknas samman (12 § SamboL). Varje sambo får sedan göra avdrag för att täcka sina skulder (13 § SamboL). Det som sedan återstår efter skulderna dragits av delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Den "halvan" som din son får ut efter bodelningen utgör arvslotten, det vill säga den delen ni ärver. Arvslotten kan inte din brors sambo göra något anspråk på.SlutsatsDu har rätt att ärva hälften av din sons arvslott. Den andra hälften ärvs av din sons pappa om han är i livet, annars ärver din sons bror den delen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Hyresrätt vid separation mellan sambor

2020-05-23 i Sambo
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo funderar på seperation.Vi bor i en hyresrätt, som vi tillsammans skaffade, vi båda står på kontraktet. Min sambo har 2 barn från 2 tidigare förrhållanden, varav hon har egen vårdnad om 1 av barnen och vi har 2 gemensamma barn, så totalt 4, varav vi har delad vårdnad om 2, hon egen om 1 och delad med sitt ex om 1. Jag är pappaledig på heltid och hon arbetar deltid, jag har en tillsvidare anställning bakom. Tanken är att jag ska vara ledig året ut, min fråga är vem hyreslägenheten tillfaller, vid en seperation.
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör vem som kommer få rätt till hyresrätten efter ett uppbrott mellan dig och din sambo. Saken regleras i sambolagen (SamboL). När blir hyresrätten samboegendom? När sambor separerar blir det en sambodelning om någon av parterna begär det enligt Sambolagen 8 §, se här. I sambodelningen är huvudregeln att samboegendomen ska delas lika mellan parterna om man inte tillsammans kommer överens om annat. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag. Detta ska ha förvärvats för gemensam användning enligt 3 § Sambolagen, se här. Detta innebär att egendom som införskaffats före samborelationen som utgångspunkt inte kommer att ingå i bodelningen. När det gäller hyresrätter blir hyresrätten en sambogegendom först när:- Båda står på kontraktet, eller - Om ni skaffade hyresrätten för att bo där tillsammans (sambolagen 3§ och 5§). Du skriver i din fråga att ni båda står på kontraktet samt att ni köpt hyresrätten för att bo där tillsammans. Hyresrätten är därmed att anse som samboegendom.Vem har rätt till hyresrätten? När det är fastställt att hyresrätten utgör samboegendom blir frågan vem som har störst behov av den. Enligt 16 § SamboL ska det göras en helhetsbedömning om vem som har störst behov av bostaden. Faktorer som spelar in för helhetsbedömningen är:- Om någon av er har barn och barnet huvudsakligen kommer att bo hos en av er- Ålder och hälsa kan påverka- Hur lägenheten ligger i förhållande till er arbetsplats- Den ekonomiska situationen- Möjligheter till att hitta ett nytt boende När det finns gemensamma barn med i bilden och barnen huvudsakligen kommer att bo med en av samborna kan denna sambo anses vara i störst behov av lägenheten, eftersom barnet helst inte ska tvingas flytta. Men det tas även hänsyn till andra aspekter som sambornas ekonomi och hur lätt de har att få en annan lägenhet. Det definitiva svaret på din fråga om du får behålla hyresrätten eller inte beror på den behovsbedömning som får göras, och jag saknar tyvärr underlag för att göra en fullständig helhetsbedömning av den saken.

Vem ärver min bostad, sambon eller mina barn?

2020-05-17 i Sambo
FRÅGA |Hej Jag är 49 år med 2 barn. 20 år och 17 år. Jag äger ensam huset jag bor i med mina barn och sambo. Jag ägde redan huset när vi blev sambos. Om jag dör, är det ju mina barn som ärver mitt hus. Jag undrar vad som händer med min sambo då? Jag vill heller inte att mina barns pappa ska vara delaktig i att hjälpa mina barn med hus,arv m.m.Hur kan jag säkerställa att en person jag litar på hjälper mina barn med allt om jag dör? De och jag ser gärna att de och min sambo kan få bo kvar i huset.
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor vad gäller arv regleras i ärvdabalken (ÄB) och regler kring samboförhållandet finns i sambolagen (SamboL). Regler kring förvaltning av barns egendom hittas i föräldrabalken (FB).Vad händer om någon som är sambo avlider?Det första som händer när en sambo avlider är att en bodelning ska göras om den efterlevande sambon begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Eftersom du redan ägde huset ni bor i innan ni blev sambos, innebär det att huset inte ingår i bodelningen.Vem har rätt att ärva?Efterlevande sambo har ingen arvsrätt. Huvudregeln är att den avlidnes bröstarvingar, det vill säga dennes barn, ärver all kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Därför skulle det i ditt fall vara dina två barn som ärver din egendom och ditt hus och inte din sambo.Vad kan man göra för att ändra på detta?Om du inte vill att barnen ska få hela din egendom och istället önskar att din sambo ska få behålla en del av/hela huset, kan ett testamente skrivas. Du skulle exempelvis kunna testamentera bort 100% av ditt arv till din sambo, men i det fall kan dina barn begära ut sin laglott genom att jämka testamentet (7 kap. 3 § ÄB). En laglott är hälften av arvslotten som ett barn skulle ärvt om all kvarlåtenskap fördelades på barnen (7 kap. 1 § ÄB). Var och en av barnen måste dock jämka testamentet inom 6 månader för att få ut sin del av arvet efter dig. Med detta sagt kan du testamentera bort 50 % av din egendom till din sambo, som sambon garanterat kommer kunna behålla. Du kan även testamentera bort mer än så, men dina barn kan då jämka det och begära ut sin laglott som de har rätt till. Ett undantagsfall är om dina barn väljer att helt och hållet avstå från att jämka testamentet. I det fall skulle din sambo behålla 100 % av det som har testamenterats.Dessutom är det möjligt att testamentera bostaden med nyttjanderätt till din sambo (12 kap. 3 § ÄB). I det fall skulle din sambo ha nyttjanderätt till bostaden under sin livstid och när hen går bort kommer dina barn ärva bostaden.Kommer barnens pappa behöva lägga sig i?Eftersom ett av dina barn är underårigt är du och pappan barnets förmyndare, i det fall båda ni är vårdnadshavare (10 kap. 1 § FB). En förmyndare förvaltar den omyndiges tillgångar och företräder denne i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap. 1 § FB). Med detta menas att om situationen skulle vara sådan att du avlider innan ditt barn hinner fylla 18, kommer pappan vara förmyndare och hjälpa till med arvet, så länge det inte är olämpligt att pappan gör det. I det fall kan någon annan förordnas som förmyndare (10 kap. 3 § 2 stycket FB).Om du däremot är ensamstående förälder är det endast du som anses vara förmyndare (10 kap. 2 § 2 stycket FB). Om du skulle avlida skulle ditt barn alltså inte ha någon förmyndare. I en sådan situation ska tingsrätten förordna en ny förmyndare (10 kap. 5 § FB). Om en förälder dör som har ensam vårdnad ska rätten i första hand anförtro vårdnaden till den föräldern som är efterlevande, ifall föräldern anses lämplig utifrån barnets bästa (6 kap. 9 § 2 stycket FB). Skulle inte föräldern anses lämplig kommer istället två särskilt förordnade vårdnadshavare att utses. Dock finns det möjlighet för dig att ge tillkänna vem du önskar vara förmyndare för barnet. Denna person kan då förordnas om det inte är olämpligt (10 kap. 7 § FB). Förslagsvis skulle du kunna önska att din sambo förvaltar ditt barns arv.SlutsatsDet jag skulle rekommendera dig att göra är att skriva ett testamente som gör att din sambo ärver ditt hus och i sådana fall få bo kvar. Exempelvis kan du tydliggöra i testamentet att du önskar att dina barn ska ärva din sambo efter hens död. Dessutom kan du även skriva vem du önskar som förmyndare för ditt ena barn. Vad som ska skrivas i testamentet beror helt och hållet på vad du vill ska ske efter din bortgång. Därför tror jag att det klokaste skulle vara att boka tid med en jurist som hjälper er att upprätta ett testamente, så länge ni inte vill göra det själva. Om ni vill ha hjälp med detta är ni välkomna att boka tid hos en av våra jurister på https://lawline.se/boka.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,