Kan förskott på arv räknas som enskild egendom?

2020-02-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag är änka och vi har ett inbördes testamente som gör arvet efter oss till enskild egendom för våra barn. Jag överlät min fastighet som gåva, hälften var, till min ena son och hans fru för 5 år sedan. Inga förbehåll. De skall nu separera. Kan man nu hävda att gåvan vad avser sonens andel var förskott på arv och att den då är hans enskilda egendom pga förordnandet i testamentet.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på er fråga hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).Enskild egendomFör att en gåva ska vara att anses som enskild egendom krävs det att detta framgår vid överlämnandet av gåvan. Även om det rent teoretiskt sett skulle kunna röra sig om ett förskott på arv i denna situation innebär det tyvärr inte att de villkor som framgår av testamentet blir gällande avseende fastigheten. Det som är avgörande är helt enkelt att det vid själva gåvotillfället framgår att fastigheten skulle innehas som enskild egendom. Detta har ni inte gjort, varför fastigheten är att räkna som giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, 7 kap. 2 § ÄktB. Jag hoppas att ni fick svar på er fråga, även om det inte var till er fördel. Är det så att ni har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till!Vänligen

Fastighetsgåva som förskott på arv

2020-02-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Om en förälder ger en fastighet i gåvobrev till ett barn som tar över fastigheten med lagfart i sitt namn. Har det andra barnet av samma förälder rätt till fastigheten, pengar från fastigheten vid försäljning vid bortgång av föräldern? Ingår en fastighet som givits i gåvobrev i arvsuppdelning om den redan ägts och kanske även sålts av det andra syskonet?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av bestämmelserna om förskott på arv i ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln är att gåvor som en förälder ger sina barn ska räknas som ett förskott på barnets arv, och således ska räknas med vid arvsskiftet. Endast om det är särskilt föreskrivet (till exempel i gåvobrevet) eller om det annars med hänsyn till omständigheterna "måste antas ha varit avsett" att gåvan inte ska utgöra förskott på arv (6 kap 1 § 1 st ÄB). Från denna huvudregel finns ett betydande undantag, nämligen sedvanliga gåvor och kostnader som föräldern inom ramen för sin underhållsskyldighet haft för barnets uppehälle och utbildning. Sedvanliga gåvor kan exempelvis utgöras av sedvanliga födelsedagspresenter, julklappar, studentpresenter och mindre vardagsgåvor utan särskilt skäl (6 kap 2 § ÄB).En gåva av en fastighet kan typiskt sett inte anses utgöra en sedvanlig gåva, såtillvida det inte inom familjen är vanligt med den typen av gåvor. Gåvan ska således anses utgöra förskott på arv, om inte annat föreskrivits eller måste anses ha varit avsett. Avslutningsvis kan jag nämna att för gåvor till andra arvingar än egna barn gäller en omvänd presumtion. Sådana gåvor ska endast anses utgöra förskott på arv om så är särskilt föreskrivet eller det måste anses ha varit avsett att så ska vara fallet (6 kap 1 § 1 st ÄB).Vänligen

Är en gåva till barnbarn ett förskott på arv?

2020-02-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Är penninggåva till barnbarn förskott på arv?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB). Är en gåva till barnbarn ett förskott på arv?När det kommer till förskott på arv så är utgångspunkten att det som bröstarvingar får av sina föräldrar ska anses vara ett förskott på arv om inget annat finns föreskrivet (6 kap. 1 § ÄB). Vad gäller barnbarns rätt att ärva sina mor- och farföräldrar så ärver de enbart i de fall att deras föräldrar gått bort (2 kap. 1 § ÄB). En penninggåva som far- eller morföräldrar ger till sina barnbarn ska således inte anses som ett förskott på arvet. Är det däremot så att man vill att gåvan ska utgöra ett förskott på ett framtida arv så är det möjligt att i samband med gåvan upprätta villkor som föreskriver detta (6 kap. 1 § ÄB). Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp Vänligen,

Vad räknas som förskott på arv?

2020-01-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.Min farmor gick nyligen bort, och eftersom min far dog för många år sedan har jag och min bror rätt till en del av arvet efter henne. Saken är den att de andra arvingarna (hennes två levande barn) har fått en sommarstuga i gåva av henne. De ska ha fått den för ungefär 15 år sedan. En av dem ska sedan ha skänkt sin del vidare (till ett av sina barn). Vad jag undrar är om det enligt lagens mening räknas som ett förskott på deras arv, eller om sommarstugan ifråga kommer exkluderas ur arvsprocessen?Noterbart är att min farmor tidigare har sålt en villa, som värd många gånger mer, för ett par hundratusen kronor till ett av sina barn. En villa som hon sålde vidare för en betydligt högre summa. Men jag antar att det inte går att hävda att det är ett förskott på arvet?/lurat barnbarn
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om sommarstugan räknas som ett förskott på arv, vilket regleras i 6 kap. ärvdabalken (ÄB).Förskott på arv gäller endast bröstarvingar enligt 6 kap. 1 § ÄB och de är enligt 7 kap. 2 § ÄB skyldig att avräkna vad de fått i förskott på sitt arv på sin laglott. Vem som är bröstarvinge regleras i 2 kap. 1 § 1 st. ÄB och är arvlåtarens avkomlingar i nedåtstigande led. Du och din bror är därmed också bröstarvingar då er far är avliden. Enligt samma paragraf ska det som arvlåtaren under sin livstid gett en bröstarvinge avräknas som förskott på arv om inte annat föreskrivits vid gåvan. En aspekt man måste ta hänsyn till är om sommarstugan var giftorättsgods eller inte. Om sommarstugan var giftorättsgods ska det enligt 6 kap. 1 § 2 st. ÄB göras en avräkning av denna på arvet från den först avlidne maken. Om arvet efter denna inte räcker till, ska resterande del avräknas på arvet efter din farmor. Detta gäller dock inte om stugan var enskild egendom. Hur avräkningen på förskottet ska göras om det skulle vara enskild egendom regleras i 6 kap. 3 § ÄB. Där framkommer det att avräkningen ska ske efter egendomens värde då mottagaren av gåvan tog emot denne. Det är alltså värdet sommarstugan hade för 15 år sedan som ska avräknas på deras lotter. Om sommarstugans värde skulle överstiga deras arvslott, är syskonen dock inte skyldiga att återbetala resterande summa, de får då istället ingenting i arv enligt 6 kap. 4 § ÄB. Beloppet som avräknas på deras arvslotter går då över på övriga arvingars lotter enligt 6 kap. 5 § ÄB.Med vänliga hälsningar

Förskott på arv

2020-02-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Vår far vill att vi tre barn ska dela lika på en större summa pengar(ca 870 000 SEK) som han har sparat, dvs nu medans han lever. Han har inte skrivit något testamente, eftersom allt ska delas lika mellan oss tre barn. Hur ska han då gå till väga?Detta är väl förskott på arv? Är det skattefritt?Mvh/Marianne Babra (dotter)
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Bestämmelser som ger svar på denna fråga hittar vi i dels i Ärvdabalken (ÄB) och dels i Inkomstskattelagen (IL). Vill du följa med i lagrummen medans du läser svaret får du gärna klicka på länkarna eller söka upp lagrummen via internet.Är detta ett förskott på arv?Med förskott på arv menas det att en eller flera arvingar mottagit egendom innan arvlåtaren avlidit. Konsekvensen av att en summa pengar räknas som förskott på arv istället för en vanlig gåva är att mottagarna får sitt framtida arv minskat med värdet de mottagit. I ert fall där ni alla tre är barn till arvlåtaren är presumtionen att pengarna utgör förskott på arv om inte det framgår av omständigheterna att det måste varit avsett att utgöra en gåva (6 kap. 1 § ÄB). Det betyder att i det fall ni vill undvika att pengarna klassas som förskott på arv är min rekommendation att er far skriver gåvobrev till er där det framgår att pengarna inte ska utgöra förskott på arv. Spelar det någon roll i eran situation?Som du har förklarat det ska ni alltså dela lika på den här summan av pengar. Det betyder att även om ni tar emot pengarna som förskott på arv så minskar rätten till ert framtida arv med lika mycket per person. Ni har fortfarande en lika proportionerlig fördelning av arvet innan och efter förskottet. Det jag kan tänka mig skulle snedvrida fördelningen är: (1) syskonkretsen blir större, alltså att era föräldrar föder fler barn eller, (2) arvlåtaren ändrar på fördelningen via testamente Min rekommendation är därför att om ni vill vara så säkra som möjligt på att pengarna inte kommer påverka era arv så ber ni eran far utfärda er var sitt gåvobrev där det tydligt framgår att pengarna inte ska utgöra förskott på arv. Är det skattefritt?Denna fråga är reglerad i 8 kap. 2 § IL. Paragrafen innebär att oavsett om det är ett förvärv genom arv eller gåva så är pengarna skattefria för mottagaren. Ni kommer i ert fall alltså inte behöva betala skatt för pengarna. Anledningen till varför arv och gåvor inte beskattas av mottagaren är att pengarna redan har blivit beskattade en gång hos er far när han tjänat pengarna.SammanfattningSå länge det framgår från omständigheterna att pengarna inte ska räknas som förskott på arv så kommer de inte göra det. Mitt förslag är som jag skrev ovan att ni ber er far utfärda gåvobrev där det framgår att pengarna utgör gåvor och inte förskott. Eftersom arv och gåvor är speciellt reglerade i IL kommer ni inte behöva betala skatt på pengarna. Vill ni ha hjälp med att utfärda gåvobrev kan jag rekommendera vår avtalsrobot (https://lawline.avtalsrobot.se/) eller vår juristbyrå! Med vänliga hälsningar,

Kan försäljning av en fastighet till bröstarvinge räknas som förskott på arv?

2020-02-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej jag och min make äger en fastighet, som vi har tänkt sälja till ett av våra barn. Hur ska vi gå till väga så det inte blir några frågor om arv när vi har gått bort. /Någon som vill göra rätt
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag uppfattar din fråga som att du är orolig över att en eventuell försäljning av fastigheten till ett av era barn kan rendera i tvist om huruvida bröstarvingarnas laglotter har påverkats. Därför kommer jag inledningsvis gå igenom vad laglotten är för något och sedan hur förskott på arv regleras i ärvdabalken. Avslutningsvis ger jag ett exempel på vad ni kan göra för att reglera situationen. Vad är bröstarvinges laglott? Laglotten definieras i ärvdabalken 7 kap. 1 § som hälften av den lott som tillkommer bröstarvinge vid arv. Det vill säga att om det är 2 barn som ska dela på kvarlåtenskapen så uppgår deras laglott till hälften av den den del som skulle tillfalla dem. Den sammanlagda kvoten av laglotterna oberoende av hur många bröstarvingar som finns uppgår alltså till hälften av kvarlåtenskapen. Resterande hälft kallas för den disponibla kvoten och kan testamenteras bort. Om det inte finns något testamente ska den disponibla kvoten likadelas mellan bröstarvingarna (2 kap. 1 § ÄB). Det leder alltså till slutsatsen att den delen av kvarlåtenskapen som kan vara "tvistig" är den kvot som uppgår till bröstarvingarnas laglott och hur stor denna är eller bort vara. Exempel: kvarlåtenskapen uppgår till 100,000 Kr, det ska som huvudregel delas lika på de två bröstarvingar, således ska de ha 50,000 Kr vardera. Men deras laglott uppgår till 25,000 Kr, vilket innebär att de har endast legal rätt till 25,000 Kr vardera och inte mer. Om den avlidne testamenterat bort resterande 50,000 Kr kan inte bröstarvingarna kräva tillbaka denna del då det tillhör den disponibla kvoten. Det kan uppkomma problem med laglotten om det har delats ut förskott på arv eller om den avlidne testamenterat bort mer än den disponibla kvoten. I ditt fall är det mest relevant att diskutera huruvida det kan vara så att en försäljning av fastigheten kan utgöra förskott på arv till den bröstarvinge som köper huset och att den bröstarvinge som köpt huset är skyldig att avräkna köpet på sin lott. Vad är förskott på arv och kan det påverka laglotten?Förskott på arv definieras i ärvdabalken 6 kap. 1 § som "Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Det är alltså utformat som en s.k presumtionsregel, att alla gåvor som arvlåtaren ger bort under sin livstid utgår man från att de är förskott på arv om inte annat är föreskrivet. En presumtionsregel är utformad på så sätt att man kan bryta presumtionen genom att infoga i avtal eller liknande att det inte ska utgöra ett förskott. Således krävs ingen avräkning på den bröstarvinges laglott som mottog gåvan. Gåvor av normal karaktär som inte står i missförhållande till arvlåtarens ekonomiska situation betraktas inte som förskott på arv (6 kap. 2 § andra stycket ÄB). För att en försäljning av huset ska likställas med en gåva krävs alltså att det finns ett gåvoliknande inslag, exempelvis att ni säljer fastigheten till kraftigt underpris eller på annat sätt underlättar köpet ekonomiskt i en väsentlig mån. Man kan även tala om att handlingen ska ha resulterat i att de andra bröstarvingarnas laglotter har påverkats i väsentlig mån, antingen genom att den totala kvarlåtenskapen är betydligt mindre än vad den vore om fastigheten ingått i kvarlåtenskapen eller att den bröstarvingen som köpt fastigheten erhåller väldigt mycket mer än de andra, till följd av fastighetsköpet. Om en bröstarvinge mottagit en gåva som utgör förskott på arv ska den arvingen avräkna detta på sin lott vid fördelning av kvarlåtenskapen (7 kap. 2 § ÄB). Slutsats och allmänt rådAvslutningsvis kan nämnas att ni är fria att förfoga över er egendom i stort sett hur ni vill under er livstid. Däremot så belyser jag inledningsvis i mitt svar att bröstarvingarna har rätt till sin laglott och att vissa handlingar kan resultera i att en bröstarvinge kan vara tvungen att avräkna betydande ekonomiska tillskott av sina föräldrar på sin lott, till förmån för de andra bröstarvingarna. För att ni ska försäkra er om att försäljningen inte ska rendera i någon tvist mellan bröstarvingarna är mitt råd att ni i samråder med övriga bröstarvingar och går igenom vilken inverkan försäljningen kommer få på er ekonomi och hur detta kan påverka er kvarlåtenskap. En tänkbar metod att reglera försäljningen är att genom testamente infoga ett villkor om hur arvskiftet ska ske i förhållande till den försäljning ni planerar. Det blir däremot enbart nödvändigt att reglera det hela genom testamente om det sker en betydande förändring i er ekonomi på något sätt. Om ni säljer fastigheten till marknadspris sker ju ingen förmögenhetsminskning som kan tänkas påverka laglotterna och det finns således ingen grund för bröstarvingarna att tvista på. Om du önskar att få en grundligare bedömning av ditt ärende är du välkommen att kontakta oss via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Ska en gåva med gåvobrev räknas som förskott på arv?

2020-01-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hur brukar tingsrätten bedöma ett arvsskifte där det efter en avliden mor finns två bröstarvingar. Arvinge A har i ett testamente 2005 skrivits som arvtagare till alla tillgångar men 2013 ger mamman via gåvobrev bort bostadsrätten till samme arvinge (A) som därefter står som ägare. Hon fortsätter dock att bo kvar i huset ända till sin död fyra år senare. Ger detta arvinge B rätt till laglott på bostadsrättens värde? Kan det innebära att arvinge B har rätt till halva värdet, dvs kan man se det som att bostadsrätten har undantagits från testamentet genom gåvan?Tacksam för svar
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att arvinge A dels i ett testamente skrivits som arvtagare till alla tillgångar, dels att denne fått en bostadsrätt vid ett gåvobrev av arvlåtaren. Detta regleras i ärvdabalken (ÄB).Arvinge A är enligt ett testamente arvtagare till all egendom från arvlåtarenDå mamman i det här fallet har testamenterat all sin egendom till arvinge A, måste arvinge B begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Det går därmed inte att göra en bröstarvinge arvslös. Arvlåtaren har via gåvobrev gett bort en bostadsrätt till Arvinge AOm detta ska räknas som ett förskott på arv eller inte beror på vad som framkommer i gåvobrevet. Skulle det förekomma ett villkor i gåvobrevet att bostadsrätten inte ska utgöra förskott på arv, kommer den inte bli det heller. Om ett sådant villkor inte finns, ska den räknas som ett förskott på arv. Arvinge A är då skyldig att på sin laglott avräkna denna på sin laglott enligt 7 kap. 2 § ÄB (se även 6 kap. 1 § ÄB). Vad bostadsrätten var värd när arvinge A mottog denna som gåva ska då avräknas på arvinge A:s arvslott enligt 6 kap. 3 § ÄB. Värdet av bostaden som arvinge A inte har rätt till, ska kvarlåtenskapen öka med (6 kap. 5 § ÄB). SammanfattningsvisSammanfattningsvis kan arvinge B begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott och gällande gåvan beror det alltså på om det finns ett villkor i gåvobrevet om att bostadsrätten inte ska utgöra förskott på arv. Finns inget sådant villkor, bör den anses som förskott på arv.Med vänliga hälsningar

När räknas en gåva som förskott på arv?

2020-01-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Har en fråga om förskott på arv. Min frus far förde över pengar till min frus systers konto som hon i sin tur förde över till ett av sina barns konto. Avsikten med detta var att min frus far ville att min frus systers barn skulle kunna köpa sig en lägenhet. Systerns barn köpte därefter en lägenhet i sitt namn med dessa pengar. Något gåvobrev skrevs ej av min frus far. Är detta att betrakta som ett förskott på framtida arv för min frus syster?Min frus far har nu skrivit ett testamente där detta inte omnäms.
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns två faktorer som påverkar huruvida en gåva ska räknas som förskott eller inte. Det är dels om gåvan givits till en bröstarvinge, dels om givaren föreskrivit något särskilt om gåvan (6 kap. 1 § ärvdabalken).Rättslig reglering Utgångspunkten för gåvor en person gett under sin livstid till en bröstarvinge är att de ska räknas som förskott (6 kap. 1 § 1 meningen ärvdabalken). Det gäller inte om personen föreskrivit annat. Föreskriften behöver inte ha viss form utan kan utformas på valfritt sätt (NJA 1941 s. 708). Det kan alltså t.ex. vara att personen i ett gåvobrev skrivit att gåvan inte ska räknas som förskott på arv.Om gåvan inte getts till en bröstarvinge räknas det bara som förskott om det föreskrivits att det ska gälla som förskott (6 kap. 1 § 2 meningen ärvdabalken). Det betyder alltså att den som ger något måste på valfritt sätt visa att han eller hon vill att det ska räknas som förskott. Har det inte gjorts så ska det inte räknas som förskott.Bröstarvingar är en persons barn, dvs. avkomlingar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om en persons barn gått bort träder dennes barn i dess ställe (2 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken). Ett barnbarn kan därför bli bröstarvinge om dennes förälder gått bort. Bedömning i ert fallGåvogivaren kan alltså bestämma om det ska vara ett förskott eller inte. Det gäller oavsett om gåvotagaren är bröstarvinge eller ej. Skillnaden är bara vad som gäller om inget föreskrivits av gåvogivaren.I ert fall tolkar jag det som att din frus far inte föreskrivit något särskilt, varken i gåvobrev, testamente eller annat. Eftersom det inte finns några formkrav på hur det ska ske gäller det att vara uppmärksam på om din frus far kan ha givit uttryck för sin vilja på något annat sätt. Kan ni hitta en sådan viljeförklaring så är det den som gäller. Kan ni inte hitta någon viljeförklaring så avgör vem som fick gåvan om det är ett förskott eller inte. Som jag förstår det är din frus syster vid liv varför hennes barn inte är bröstarvinge. Gav din systers far pengarna till sin dotter (din frus syster) ska det ses som förskott. Gav han istället pengarna till sitt barnbarn ska det inte ses som förskott. Pengarna överfördes till hans dotter men med syftet att det skulle gå till barnbarnet och en lägenhet. Det går därför inte att säga med full säkerhet hur situationen ska bedömas. Utifrån informationen i din fråga hade jag gjort bedömningen att gåvan är till barnbarnet. Jag har valt att se din systers fru som en mellanhand eller förmedlare. Därför ska det inte räknas som förskott. I min bedömning utgår jag från att avsikten var just att barnbarnet skulle köpa sig en lägenhet. Dvs. även stå som ägare på åtminstone den delen som köpts för din frus fars pengar. Skulle man göra bedömningen att pengarna ges till din frus syster rör det sig istället om ett förskott på arv. Som sagt gör jag inte den bedömningen.Sammanfattningsvis kan sägas att bedömningen inte är helt klar. Jag gör dock bedömningen att din frus syster bara kan ses som en förmedlare av pengarna och att den verkliga mottagaren är hennes son. Det gör att utgångspunkten är att det inte ska ses som förskott om inte annat föreskrivits. Av informationen i frågan tolkar jag det som att det inte skett. Eftersom det inte ställs något formkrav på hur det föreskrivs så behöver ni vara uppmärksamma på om det kan ha gjorts på annat sätt än genom gåvobrev eller testamente. Mot den bakgrunden rör det sig inte om ett förskott på arv. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,