arvsbeskattning inom EU

2021-05-29 i Arvsordning
FRÅGA |jag tänker flytta till danmark och undrar om mina barn behöver betala dansk arvsskatt när jag dör?
Oscar Rudén |Hej! och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Arv inom EU regleras inte av svensk lag utan av EU-lag. Jag kommer därför att använda mig av Förordning 650/2012 i mitt svar.Hemvist styr lagvaletReglerna om arv med anknytning till utlandet finns att hitta i EU:s arvsförordning. Enligt artikel 21 ska en avliden persons arv regleras enligt lagen i det land där den avlidna haft sin hemvist vid dödsfallet. Ditt arv kommer med andra ord delas upp enligt reglerna i det land där du bedöms ha haft din hemvist. Detta gäller oberoende av i vilket land egendomen finns.Bedömningen av var en person ska anses ha sin hemvist är en helhetsbedömning av omständigheterna kring den avlidnes liv under de år som föregick dödsfallet och vid tidpunkten för dödsfallet. En särskilt viktig omständighet är hur varaktig och regelbunden den avlidnes vistelse i den berörda staten varit, förhållandena vid vistelsen samt skälen till denna. Personen bör ha en nära och stabil koppling till den berörda staten för att denna ska ses som hemviststat.Rätt att välja eget lagvalEnligt artikel 22 i arvsförordningen har du dock en möjlighet att välja vilket lands lag som ska tillämpas på arvet efter dig. Du kan genom ett särskilt lagvalsförordnande i ett testamente ange att lagen i det land där du är medborgare vid tidpunkten för ditt val eller vid din död ska tillämpas på arvet. Om du är svensk medborgare kan du alltså skriva ett testamente där du väljer att svensk lag ska tillämpas istället för dansk lag eller vice versa. Svar - Du kan alltså själv välja om ditt arv ska behandlas enligt svensk eller dansk rätt. Detta kommer dock innebära att du, när du dör, kommer tvinga dansk domstol att använda svensk rätt vid fördelning av arv. Detta kan i sig skapa olika administrativa problem kan kanske ska tas hänsyn till. Annars är det bara att välja fritt och köra på! Hoppas att det var svar på din fråga!

Rätt till efterarv

2021-05-26 i Arvsordning
FRÅGA |Jag undrar vem som ärver. Min faster (83 år) dog i Mars. Då gick väl hennes del till hennes man? Men nu dog han (90år) i förra veckan. Han har inga släktingar i livet förutom oss på fasters sida. På fasters sida finns en syster i livet och en bror som är död (min far).
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Precis som du säger så ärver makar varandra( 3 kap.1 § ÄB). Om den avlidne efterlämnar en make vid sin bortgång är det kvarlevande make som först ärver. Första och andra arvsklassen i den legala arvsordningen får då stå till sidan för efterlevande make. Dessa har istället rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider. Detta innebär alltså att din fasters släktingar, i den första och andra arvsklassen, nu rätt till efterarv, då hennes make avlidit ( 3 kap. 2 § ÄB). I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn och barnbarn och i den andra arvsklassen ingår föräldrar till den avlidne och syskon ( 2 kap. 1-2 §§ ÄB). Du nämner att din faster har en syster vid livet, detta innebär alltså att hon nu har rätt till efterarv. Hur beräknas efterarvet? Efterarvet beräknas till en kvotdel. Dvs. man tar den avlidne makens kvarlåtenskap som tillföll efterlevande make i relation till efterlevande makens totala förmögenhetsmassa vid makens död. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen! Hälsningar,

Hur ser arvsrätten ut om ett barn dör?

2021-05-19 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, Jag är en mamma till en son som är 27 år. Han är sjuk och har inte lång tid kvar. Han har ingen sambo eller barn. Han har en halvbror till samma pappa. Pappan lever inte. Jag undrar hur arvet ser ut?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar din sons sjukdom.Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer fortsättningsvis utgå från att din son inte upprättat något testamente.Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom din son inte har några barn går arvet istället vidare till den andra arvsklassen, som består av arvlåtarens föräldrar, och om dessa är avlidna, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). Det är alltså egentligen du och din sons far som, om er son avlider, ska dela på hans kvarlåtenskap. Hans far är dock inte vid livet och den del av din sons arv som skulle ha tillfallit hans far tillfaller då istället hans halvbror.Enligt något som kallas stirpalgrundsatsen så ärver varje gren inom en arvsklass en lika stor del av kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § andra stycket). Om din son inte upprättat något testamente är det alltså du och din sons halvbror som kommer ärva honom och ni kommer göra det till hälften var.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Fördelning av arv enligt dansk rätt

2021-05-15 i Arvsordning
FRÅGA |Min pappa o farmor är dansk min pappa dog för ett antal år sedan o han hade en syster jag bor I sverige,,ärver jag något efter min fsrmor
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Dansk arvsordning motsvarar den svenskaDanmarks motsvarighet till ärvdabalken är arveloven. Arvsordningen i Danmark påminner om den svenska, med tre arvsklasser som har olika förtur i arvsordningen (1 kap. arveloven jämfört med 2 kap. ärvdabalken).Har den avlidnes barn själv avlidit, tillfaller arvsrätten barnbarnetI första arvsklassen finner vi den avlidnes barn och barnbarn (1 § arveloven). I första hand ärver barn (första stycket). Har ett barn avlidit träder barnets barn, det vill säga barnbarnet, i barnets ställe. Barnbarnet tar således över arvsrätten (andra stycket).Du ärver din farmorEftersom din pappa har avlidit, tillfaller hans arvsrätt dig. Detta innebär att du ärver din farmor på samma sätt som din pappa annars skulle ha gjort. Med vänlig hälsning,

Får jag ärva efter min son, även om han testamenterar bort allt till sin flickvän?

2021-05-28 i Arvsordning
FRÅGA |Arv.Jag undrar min son är sjuk och vill testamentera allt till sin flickvän.Jag undrar som Mamma om jag får ärva något.?Han har också en halvbror med annan Mamma.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arv inom familjen delas upp i olika arvsklasser som regleras i 2 kap ärvdabalken. Den första arvsklassen gäller när barn ärver efter sina föräldrar. Barnen kallas bröstarvinge och ärver med lika delar efter sina föräldrar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. En bröstarvinge har alltid rätt minst halva sin del av arvet, även om föräldern har testamenterat kvarlåtenskapen till någon annan. Det kallas för laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken.I det fall din son inte har några barn, ärver du som mamma, och din sons pappa med lika delar, eftersom ni tillhör den andra arvsklassen, se 2 kap 2 § ärvdabalken. När ärver alltså före syskon. Det innebär att halvbrodern inte ärver någonting ifall ni båda föräldrar lever. Den andra mamman har ingen legal arvsrätt, eftersom de inte är släkt. De är endast bröstarvingarna i första arvsklassen som omfattas av laglottsskyddet. Det innebär att om din son vill testamentera sin kvarlåtenskap till sin flickvän, är det fullt möjligt utan att du kan motsätta dig det. För att kunna testamentera krävs det dock att din son är över 18 år, se 9 kap 1 § ärvdabalken.SammanfattningI det fall din son inte har några barn, ärver hans föräldrar efter honom. Det vill säga du och pappan. Ni har dock ingen rätt till arv i det fall din son väljer att testamentera kvarlåtenskapen till sin flickvän. För att din son ska kunna upprätta ett testamente krävs det att han är över 18 år. Skulle du eller din son behöva ytterligare hjälp i frågor kring arv och testamente, är ni varmt välkomna att vända er till oss på Lawline.Vänligen,

Ägarbyte när hus går i arv

2021-05-26 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, jag köpte ett hus tillsammans med mina föräldrar. Varje person står som 1/3 delägare. Min mamma gick bort för några år sedan och står fortfarande som "dödsbo" och fortfarande 1/3 av ägarna. Skulle något ske min far, är det då jag som blir ägare till huset? Vart behöver jag vända mig för att min mamma inte fortfarande förekommer som ägare? Slutligen, skulle något hända mig, ärver min fru och barn huset automatiskt? Mvh
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att på ett generellt sätt att förklara hur arvsordningen fungerar och hur arvskifte sker. Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga.När det gäller arvskifte ska den efterlevande maken ärva allt med fri förfoganderätt till en början. Det innebär att denne får förfoga över egendom men inte testamentera bort den (3 kap 1 § ÄB). När efterlevande make dör går arvet vidare till närmaste arvinge (bröstarvingar, alltså barn) det framgår av 2 kap 1 § ÄB. Så efter din pappas bortgång ska äganderätten gå över till dig, förutsatt att du är den enda bröstarvingen. Då får du deras andel av huset i arv och blir ägaren. I händelse av din pappas bortgång sker en bouppteckning i första skedet, när den är klar ska tillgångarna i dödsboet flyttas över till arvingarna (20 kap 1 § ÄB). Det innebär att man måste göra ett ägarbyte vilket görs genom att ansöka om ny lagfart hos lantmäteriet. I händelse av din bortgång kommer efterlevande make först att ärva allt med fri förfoganderätt (3 kap 1 ÄB). Vid efterlevande makes bortgång kommer arvet senare gå vidare till dina barn som är dina arvingar i första arvsklassen (2 kap 1 § ÄB), detta sker automatiskt om du inte har testamenterat bort viss egendom till någon annan. Jag hoppas du fått svar på dina frågor och tack för att du vände dig till Lawline!

Ärver särkullbarn före förälders make trots testamente?

2021-05-17 i Arvsordning
FRÅGA |mamma har dött gift om sig med en ny man,dom har skrivit testamente att den över levande ska få allt.och vid mannens död ärver vi allt.Han har inga barn. Kan vi få ut mammas arv och ändå ärva honom.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Först och främst så beklagar jag din mammas bortgång. Utifrån din fråga tolkar jag det som om din mamma vid sin bortgång har varit gift med en man som inte är er pappa. Din mamma och hennes make har upprättat ett testamente mellan sig som anger att den som överlever den andre maken ska ärva den andre. Vidare anger testamentet att ni ärver den kvarlevande maken vid dennes bortgång. I mitt svar kommer jag att utgå från att testamentet uppfyller lagens krav och därmed är giltigt. Frågan blir därmed om ni kan få ut er mammas arv direkt efter hennes bortgång trots det som står angivet i testamentet och om ni därefter även kan ärva er mammas make vid hans bortgång. Vad gäller angående makes arvsrätt?Regler kring makes arvsrätt går att finna i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller genom den ena makens död (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska vanligtvis en bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). Om den efterlevande maken på grund av giftorätt och arvsrätt övertar en enda förmögenhetsmassa är dock inte en bodelning nödvändig. Exempel på detta är när makarna inte har gemensamma barn eller särkullbarn som ska ärva den avlidne. I ert fall kommer dock en bodelning att ske. Vid bodelning kommer er mammas och hennes makes gemensamma giftorättsgods att delas lika mellan dem. Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1-2 § ÄktB). Efter att bodelningen genomförts ska ett arvskifte ske där er mammas kvarlåtenskap fördelas mellan arvingar och universella testamentstagare (23 kap. 1 § ÄB). Er mammas kvarlåtenskap utgörs av hälften av hennes giftorättsgods samt eventuell enskild egendom. Vem ärver er mamma?Utgångspunkten är att när en make avlider ärver den efterlevande maken dennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄB). Detta gäller dock under förutsättning att den avlidne maken inte har upprättat ett testamente som anger något annat. Vidare gäller detta inte om den avlidne maken efterlämnar barn som inte är den kvarlevande makens barn, det vill säga särkullbarn. I ditt fall är ni er mammas särkullbarn och kommer därmed ha rätt att få ut er laglott innan er mammas make ärver förutsatt att ni inte avstår arvet till honom. Om ni skulle avstå arvet kommer ni istället att få efterarv från honom. På så vis kan er mamma inte testamentera bort era laglotter. Era laglotter utgörs av hälften av arvslotten, det vill säga hälften av er mammas kvarlåtenskap (7 kap 1 § ÄB). Den andra halvan av arvslotten har er mamma rätt att testamentera bort till sin make. Av frågan framkommer att hon har testamenterat all sin kvarlåtenskap till sin make med efterarv till er. Dock har ni rätt att få ut era laglotter först och därmed kommer andra hälften av hennes kvarlåtenskap troligtvis hennes man att ärva. Han ärver denna andel med fri förfoganderätt eftersom ni barn har rätt till efterarv utifrån testamentet. Vem ärver er mammas make?När er mammas make avlider kommer hans bröstarvingar att ärva honom men i frågan framkommer att han inte har några egna barn. Därmed kan han testamentera bort sin kvarlåtenskap till vem han vill förutom den andel han har ärvt från er mamma med fri förfoganderätt. Denna andel har han rätt att disponera över men han har inte rätt att varken testamentera bort eller minska det i betydande omfattning. Alltså har ni rätt att få ut från er mammas make när han avlider. SlutsatsNi kan få ut er mammas arv innan hennes make ärver eftersom ni alltid har rätt att få ut er laglott. Resterande av er mammas kvarlåtenskap som hennes make kommer ärva har ni rätt att få ut vid hans bortgång som efterarv från er mamma. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Hindra att f.d. partner ärver dig genom gemensamt barn

2021-05-14 i Arvsordning
FRÅGA |Min dotters pappa och jag är separerade men vi har delad vårdnad. I händelse av min bortgång är min dotter (2 år) min bröstarvinge och ärver därför mig. Om hon skulle gå bort efter mig men innan sin pappa, innebär det att hennes pappa ärver mina pengar via våran gemensamma dotter? Om så är fallet, hur kan detta förhindras?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om det är möjligt för din f.d. partner att ärva din kvarlåtenskap genom erat gemensamma barn samt, om så är fallet, hur du förhindrar det. Det korta svaret på din fråga är att det stämmer att din f.d. partner kan komma att ärva dig och att du delvis kan förhindra detta genom att upprätta ett testamente. I det följande kommer jag mer ingående redogöra för hur det ligger till och hur du går tillväga. Reglerna om arv finner du i ärvdabalken (hädanefter förkortat ÄB). Hur din f.d. partner ärver digVid händelsen att du skulle gå bort och du enbart har ett barn och inte har upprättad något testamente kommer hela din kvarlåtenskap att tilldelas din bröstarvinge (d.v.s. din dotter). (2 kap. 1 § ÄB)Om även din dotter sedan skulle gå bort ärver i första hand hennes eventuella barn hennes kvarlåtenskap (inkl. den del som kommer från dig). Om hon inte har några barn kommer hennes kvarlåtenskap (inkl. din del) istället tillfalla dotterns far. (2 kap. 1 och 2 § ÄB)Hur du förhindrar att din f.d. partner ärver digDet du kan göra för att undvika att din f.d. partner ärver dig på det ovan beskrivna sättet är att upprätta ett s.k. testamentariskt efterarvsförordnande. I det beskriver du vad du vill ska hända med din kvarlåtenskap för det fall även din dotter skulle gå bort. Här kan du alltså uppge att din f.d. partner inte ska ärva den del av din dotters kvarlåtenskap som ursprungligen utgörs av din kvarlåtenskap. Det finns dock en del av din kvarlåtenskap som din dotter ärver som du inte kan bestämma över på det angivna sättet. Denna del kallas för din dotters laglott och utgörs av hälften av din kvarlåtenskap. (7 kap. 1 § ÄB)Laglotten ärver din dotter med full äganderätt. Det innebär att du inte kan påverka vad din dotter gör med dessa pengar (inte ens genom testamente). Följden av det är att du inte kan hindra din f.d. partner från att ärva denna del av din kvarlåtenskap genom er gemensamma dotter. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,