Hur avstår man från ett arv till förmån för sina egna barn?

2019-02-27 i Arvsavstående
FRÅGA |Om jag har fattat rätt har man möjlighet att göra ett avstående av arv till förmån för sina egna barn. Och att man skall göra detta senast i samband med bouppteckningen så att det noteras i den. Min fråga då blir om det finns någon blankett som kan fyllas i och lämnas som bilaga till bouppteckningen? Den som gör arvsavståendet står väl fortfarande kvar som dödsbodelägare.
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Till att börja med kan man avstå från eller avsäga sig ett arv. Ett arvsavstående innebär att du utan ersättning avstår från hela eller del av ett arv till förmån för exempelvis dina egna barn. Om arvsavståendet avser hela arvet kommer dina barn träda in som dödsbodelägare i ditt ställe och tilldelas din lott; med andra ord kommer du tas bort som dödsbodelägare. Ett arvsavstående kan göras ända fram till dess arvskiftet sker, men vanligtvis lämnas en skriftlig arvsavståendehandling in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Det finns inte reglerat i lag hur ett arvsavstående ska formuleras.Vidare har jag inte kunnat hitta någon blankett på Skatteverkets hemsida som man kan fylla i, men det torde räcka med att du anger ditt namn och tydliggör att du avstår din rätt till arv efter den avlidne till förmån för dina barn. Namnge dokumentet "arvsavstående" och ta med datum och namnunderskrift.Om du vill ha mer hjälp råder jag dig till att kontakta Skatteverket eller ytterligare juridisk rådgivning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man säga upp all anknytning till sina föräldrar juridiskt sett?

2019-02-14 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag är 41 år kvinna.Har hela mitt liv levt ett helvete. Mycket är på grund av mina föräldrar. Har även blivit tillsagt av min far att han ej älskar mig eller mina barn,som han tydligt visat genom åren. Vill avsäga allt knutning till dom lagligt. Hur gör jag?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kan man avsäga sig sina föräldrar?Man kan givetvis saga upp kontakten med sina föräldrar. Dock kan man inte juridiskt sett avsäga sig sina föräldrar, på samma sätt som det inte går att "skilja sig" från sina barn. Den enda möjligheten att avsäga sig sina föräldrar är att bli adopterad, då anses adoptivföräldrarna vara ens rättsliga föräldrar.Avsägande av rätt till arv Det går däremot att avsäga sig rättsliga band till sina föräldrar genom att avstå från sitt arv. Avsägande av arv regleras i Ärvdabalken 17 kap 2 § st 1 (här). Avståendet av arvet måste ske skritfligen. Vid avstående av arvet ska bröstarvinge (barn eller barnbarn till arvlåtaren) få sin laglott. Om t.ex. föräldern har avsagt sig arv från sina föräldrar gäller detta som huvudregel även arvingens barn, se Ärvdabalken 17 kap 2 § st 3 (här). Exempelvis, om du avstår från arv från dina föräldrar och du har barn innebär det att dina barn inte kan ärva sina morföräldrar. Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du ringer Lawlines telefonrådgivning för vidare rådgivning och för att få hjälp med att utforma ett skriftligt dokument. rörande avsägande av arvet. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Efterlevande make upprättat nytt testamente i strid med fd inbördes

2019-01-31 i Arvsavstående
FRÅGA |Det gäller arv. X och Y är gifta, har inga barn. Y har sedan tidigare en dotter, Z som växer upp hos mormor. De skriver ett testamente -76. Den av oss som överlever den andra ska med full äganderätt erhålla allt. Efter vi bådas död skall lösöre samt egendom tillfalla Z. Y avlider 2010, vid arvsskiftet avstår Z sin rätt till arv. X skriver ett nytt testamente -16 då hans önskan är att hans syskon samt avlidna syskons barn ska dela på hans lösöre samt egendom. Hur tolkas detta ? Ärver Z något då nytt testamente skrivits? Tack på förhand
Anna Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring arv finns i ärvdabalken (ÄB).Vad säger lagen?Hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer en bröstarvinge, utgör dennes laglott (7 kap. 1§ ÄB). En bröstarvinge är arvlåtarens släktingar i rakt nedstigande led (dvs barn, eller barnbarn om barnen inte skulle finnas i livet osv) (2 kap. 1§ ÄB). En bröstarvinge har alltid rätt att få sin laglott. Om ett särkullbarn till den första avlidne maken avstår från sitt arv till förmån för den efterlevande maken har detta särkullbarn istället rätt till sk efterarv (3 kap. 9§ ÄB). Efterarv innebär att den efterlevande maken får behålla arvingens arv med fri förfoganderätt och först när även den efterlevande maken går bort, får arvingen till den först avlidne maken ut sitt arv (3 kap.1§ ÄB). Vad gäller angående Z:s laglott?När Y gick bort hade Z rätt att få sin laglott (50% av Y:s kvarlåtenskap) trots vad som stod i testamentet om att X skulle få det. Men Z avstod från denna rätten till fördel för X. Även om X enligt testamentet fick resten av kvarlåtenskapen med full äganderätt, fick han Z:s andel endast med fri förfoganderätt och därför har Z rätt att få ut sitt arv efter sin mor, den dag då X går bort. Rätten till efterarv gäller inte en viss summa, utan en viss kvot. Exempel: när Y gick bort lämnade hon efter sig 100 000 och X hade 100 000. Totalt, med både sina egna pengar och dem efter Y har X då 100 000. Z:s laglott som hon avstod ifrån är detsamma som hälften av vad Y lämnade efter sig dvs 50 000 vilket utgör 25% av vad X har totalt. Den dagen X går bort har Z inte rätt till 50 000, utan till 25% av det X lämnar efter sig. Vad gäller angående resten av kvarlåtenskapen?X har i enlighet med det inbördes testamentet från -76 som gällde då Y gick bort, fått övriga 75% med full äganderätt och har därför rätt att göra vad han vill med dem, inklusive att testamentera bort dem till syskon och syskonbarn. Att skriva ett nytt testamente innebär att tidigare testamente inte längre är giltigt och att det står i testamentet från -76 att Z efter bådas bortgång ska ärva allt, har inte längre någon betydelse.SammanfattningsvisEftersom 25% av vad X äger endast är hans med fri förfoganderätt, har han ingen rätt att testamentera bort dem och Z har rätt till dessa 25% som efterarv efter sin mor den dag då X går bort. Övriga 75% är däremot X:s med full äganderätt och de kommer att fördelas såsom X har bestämt genom sitt testamente.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Min ex make har avlidit, hur hanteras detta juridiskt så arvet blir rättvist för barnen?

2019-01-22 i Arvsavstående
FRÅGA |HejMin tidigare ex make har hastigt avlidit. Vi har 2 vuxna barn. Ex maken har barn yttligare ett barn som är 3år tillsammans med en kvinna som han ej bodde ihop med. Hon är ej skriven på hans adress. Hon hävdar nu att de varit sambo, och att hon är förmyndare för deras gemensamma barn och och därmed också skall förvalta barnets del av arvet. Hon har nycklar till ex makens hus, där hon nu nästan har flyttat in och hade bland annat fest på nyårsafton. Hon har kontaktat försäkringsbolag och uppger att hon varit sambo och kräver ut livförsäkring. Våra vuxna barn står lamslagna i sorg och vet inte hur de skall hantera situationen. Deras pappa blev 52 år. Hur skall detta hanteras juridisk, så att det blir rättvist för de 3 barnen. Och att ingen av dem förlorar sitt arv. Tacksam för svar
Veronica Borg |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När någon avlider ärver i första hand personens barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom din ex make hade barn, inte hade skrivit något testamente, och inte var gift när han avled är det hans 3 barn som kommer ärva allt. Alla barnen ska ärva lika mycket (2 kap. 1 § ärvdabalken).Eftersom din makes barn med den andra kvinnan är under 18 år får hen inte själv råda över sina tillgångar (9 kap. 1 § föräldrabalken). Det barnets mamma blir då förmyndare för barnet och får bestämma hur hon vill förvalta barnets egendomar (13 kap. 1 § föräldrabalken). Hon har dock ingen rätt att förvalta över egendom som dina barn också har rätt till. Det ni bör göra nu (om ni inte redan har gjort det) är att förrätta en bouppteckning. Det ska ske inom 3 månader från dödsfallet (20 kap. 1 § ärvdabalken). I bouppteckningen ska ni skriva din ex makes skulder och tillgångar vid dödsfallet (20 kap. 4 § ärvdabalken). När skulderna är betalda ska de 3 barnen dela lika på tillgångarna. Här inkluderas livförsäkringen och huset. Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig. Vänligen,

Arvsavsägelse och bröstarvinges avkomlingars rätt till arv

2019-02-24 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag undrar över detta med att avstå ifrån arv ifrån sina föräldrar. Har läst Era tidigare liknande svar, men skulle önska få följande enkelt förklarat;Jag som son önskar inte ärva mina föräldrar. Jag har en son och undrar om han kan få ärva min del istället och min syster andra hälften? Skulle isåfall vila veta hur jag går tillväga, om jag själv genom advokat, annat ombud kan ordna detta? Tacksam för ett så enkelt och tydligt svar som möjligt utan för många hänvisningar direkt till lagtext då denna är svår att till fullo förstå för en lekman.Mycket tacksam för Ert svar!
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Du kan välja att göra en arvsavsägelse, vilket innebär att du innan arvlåtarens död avsäger dig rätten till arv. Som utgångspunkt påverkar det rätten för dina bröstarvingar att ta arv från arvlåtaren genom att din "gren" blir avskuren och inget arv tillfaller dem, vilket regleras i 17:2 ärvdabalken (1958:637) (ÄB). För att göra ett giltigt avstående krävs dels att du är myndig, dels att det görs skriftligt hos arvlåtaren. Om du är bröstarvinge, vilket är fallet för dig, krävs som huvudregel att du inte kan avsäga dig ditt arv utan att du får skälig ersättning för den laglott som du har rätt till. Enligt 17:2 ÄB kan du dock under vissa omständigheter avsäga dig din laglott, under förutsättning att en närstående till dig – t.ex. din maka eller dina barn – istället får egendom tilldelad sig. Ett alternativ skulle vara att du istället avstår arvet till förmån för dina barn när din förälder är avliden, vilket också kommer att resultera i att dina barn får träda i ditt ställe. Om du skulle hinna avlida innan din förälder, kommer dina barn också få träda i ditt ställe vad gäller arv, vilket framgår av 17:2 2 st. ÄB.Jag håller med om att lagen bitvis är svårtydd och allra bäst kanske kan vara att ta hjälp av sakkunnig jurist, vilket våra jurister på Lawline gärna hjälper till med. Med vänlig hälsning,

Hur fördelas arvet?

2019-02-12 i Arvsavstående
FRÅGA |HejMin mamma avled i januari i år. Jag är ett särkullsbarn, har en annan pappa till den pappa jag växte upp med.Jag har två halvsyskon (samma mamma) som har min "plastpappa" som pappa. Min mamma och plastpappa var gifta sedan 49 år. Om jag avstår min laglott efter mamma, hur ser min laglott ut efter att min plastpappa också går bort?Får jag min laglott efter mamma ( 1/3) eller får jag del av hela boet efter att min plastpappa bortgång?Hälsningar
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler kring arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i mitt svar utgå från att varken din mamma eller platspappa har ett testamente. Som särkullbarn är huvudregeln precis som du säger att dessa utfår sitt arv omedelbart efter sin förälders död, utan att behöva vänta på att den efterlevande maken avlider, detta enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det finns dock en möjlighet för särkullbarn att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB. Då får särkullbarnet sitt arv som efterarv efter att den efterlevande maken också gått bort.Oavsett hur du väljer att göra kommer du inte att ärva din plastpappa om det inte skrivs ett testamente. Väljer du att få ut ditt arv omedelbart kommer du få 1/3 av din mors egendom efter bodelning. Väljer du att vänta kommer så har rätt till efterarv enligt 3 kap. 2 § ÄB när din mammas make också avlidit. Ditt efterarv utgör den andel som din mammas egendom utgjorde ur makarnas gemensamma egendom vid hennes bortgång. Avgörande vid beräkning av efterarv är alltså hur stor andel av din mammas kvarlåtenskap som utgjorde makarnas gemensamma egendom, och denna andel blir sedermera ditt efterarv. Kvarlåtenskapen kan alltså båda växa eller minska under tiden fram till hennes efterlevande makes död. Sammanfattningsvis så kommer du inte kunna ärva något mer än din arvslott från din mamma, men värdet på den kan vara olika beroende på när du väljer att få ut den. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Avstå från arv till förmån för syster

2019-01-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Jag vill skänka bort hela mitt arv den dagen vår mamma går bort till min enda syster. Vad ska jag skriva för papper då? Ska även mamma skriva något om att jag avstår från arv ( laglott, arvslott ) och endast hennes ena dotter ska få allt?
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är möjligt att upprätta ett avtal om arvsavsägelse. Du ska i så fall skriftligen göra detta hos arvlåtaren, alltså din mamma. Även om du avsagt dig rätten till arv så kommer du dock fortfarande att ha rätt till din laglott som är hälften av arvslotten (17 kap. 2 § ärvdabalken).Om din mamma testamenterar allt till din syster kan du efter att hon avlidit även avstå från att klandra testamentet för att få ut din laglott. Kvarlåtenskapen kommer då att utfalla enligt testamentet.Med vänliga hälsningar

Kan jag avstå arv till förmån för mina barn?

2019-01-18 i Arvsavstående
FRÅGA |Min mamma har en summa pengar som jag o min bror kommer att ärva en dag. Min fråga är om jag själv (är gift) kan bestämma att skänka min del av arvet till mina 2 barn, när mamma en dag går bort.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill göra ett arvsavstående till förmån för dina barn den dagen din mamma avlider. Det är fullt möjligt att avstå från arv till förmån för sina barn, detta kallas arvsavstående. Det innebär att man vid fördelningen av arvet bortser från den egentliga arvingen (dvs du) och låter dina barn träda i ditt ställe. Arvsavstående görs skriftligt och ska lämnas in senast i samband med registreringen av bouppteckningen. Det korta svaret på din fråga blir således; ja, du kan själv välja att avstå från ditt arv till förmån för dina barn.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar