Arvsavsägelse

2018-11-04 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej,Jag undrar om någon, utifrån ärvdabalken 17 kap 2§ kan avskriva sig såväl arvs- som laglott?Min bror har fått en egendom genom gåvobrev, vilka inte ska räknas som förtida arv. Jag ska få ärva en annan egendom via upprättat testamente. Han får även del av den egendomen genom testamentet. Han menar att han inte ska ha ut ytterligare del av gården och ska skriva ett underlag för detta. Ett dokument finns upprättat, där han skrivit under att det som står: "Förestående testamente godkänner jag, ..., till fullo. Jag är införstådd med att detta testamente kan komma att kränka min laglott, vilket jag icke motsätter mig, enär jag tidigare fått en fastighet av min mor och far."Jag önskar att detta skrivs om till "... Jag är införstådd med att detta testamente innebär att jag avsäger mig min laglott, ..."Min fråga är om det går att ändra meningen till ett definitivt avsägande av laglott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en bröstarvinge kan avsäga sig sin rätt till arv. Regler om arv och testamente finner man i ärvdabalken (ÄB).

Vad säger lagen?

Inom arvsrätten finns en huvudregel som säger att bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) ska dela lika på ett arv efter en förälder (2 kap. 1 § ÄB). Det som fastslås här är den så kallade arvslotten. Arvslotten kan i sin tur inskränkas till laglotten, med stöd av 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten är hälften av arvslotten och den har med andra ord varje bröstarvinge rätt att få ut vid förälderns bortgång. Föreligger ett testamente som kränker laglotten har bröstarvingen rätt att påkalla jämkning enligt 7 kap. 3 § ÄB.

Vilka möjligheter har ett barn att avsäga sig sitt arv?

En bröstarvinge kan helt eller delvis avstå sin rätt till arv genom en arvsavsägelse, enligt 17 kap. 2 § ÄB. En arvsavsägelse kan antingen ske genom att man godkänner att arvlåtaren testamenterar till förmån för någon annan, eller att man klargör skriftligen hos arvlåtaren att man avstår från sitt arv.

En arvsavsägelse innebär att man avstår från sin arvslott. Rätten till laglott kan avsägas endast under förutsättning att bröstarvingen fått skäligt vederlag eller om egendomen, vars värde motsvarar laglotten, tillfaller bröstarvinges make eller egna bröstarvingar.

Vad gäller i ditt fall?

För att din bror ska kunna avsäga sig sin arvslott krävs att han antingen godkänner ett testamente till förmån för någon annan eller att han skriftligen klargör att han vill avstå från sitt arv. Detta ska han göra hos era föräldrar. För att din bror ska kunna avstå sin laglott krävs att han exempelvis fått en skälig kompensation. Vad som är en skälig kompensation framgår inte klart i lagtexten. En sådan bedömning ska ske med hänsyn till omständigheterna vid tiden för avsägelsen. Frågan som ni får ställa er är om någon sådan kompensation har utgått till din bror. Skulle han ha fått en skälig kompensation kan han med andra ord även avsäga sig sin laglott.

Jag hoppas att detta svar har hjälpt dig någorlunda med hur du ska tänka. Om du behöver vidare juridisk rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra erfarna jurister.

Med vänliga hälsningar,

Sara Göransson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (276)
2020-02-13 Arvsavstående och dödsbodelägares ansvar
2020-01-31 Kan man avstå sitt arv?
2020-01-30 Arvsavsägelse
2020-01-30 Vad händer om en bröstarvinge inte vill få ut sitt arv?

Alla besvarade frågor (77164)