Bröstarvinges avsägelse av arv utan ersättning

Om jag avstår rätt till arv av en specifik egendom kan jag göra det utan att få ersättning för det? Jag vill inte ha någon ersättning för arvet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arvinge som inte vill ha sitt arv kan välja att avstå, överlåta eller avsäga. Eftersom jag är lite osäker på exakt vad du är ute efter så kommer jag redogöra för de möjligheter som finns för både arvsavsägelse och arvsavstående.

Ett arvsavstående innebär att en arvsberättigad person avstår sitt arv till förmån för sina legala arvingar. En avsägelse av arv innebär att arvet istället fördelas mellan de övriga arvingarna i arvsordningen efter den avlidne. Arvingen som avsäger sig från arvet "klipper" arvet för dennes legala arvingar som därmed blir lottlösa.

Avsägelse av arv efter dödsfallet

Hur man avsäger sig sin rätt till arv efter arvlåtarens död är inte reglerat i lag. Lämpligen sker detta genom att en avsägelsehandling lämnas in till Skatteverket. Sker detta före bouppteckningsförrättningen ska den som avsagt sig arvet inte antecknas som dödsbodelägare i bouppteckningen. Om en särskild handling saknas kan avsägelsen istället antecknas i bouppteckningen och skrivas under av den som avsagt sig sitt arv.

En bouppteckning ska normalt förrättas inom tre månader efter en persons bortgång, se Ärvdabalken (ÄB) 20 kap. 1§.

Avsägelse av arv före dödsfallet

En arvinge kan avsäga sig sin rätt till arv medan arvlåtaren är i livet. En sådan avsägelse ska göras i ett skriftligt avtal med arvlåtaren, se ÄB 17 kap. 2§ 1 st.

Om en bröstarvinge avsäger sig sitt arv före dödsfallet är avsägelsen av den del som avser laglotten (laglotten är halva arvslotten) bara giltig om bröstarvingen fått en skälig ersättning. I bestämmelsen finns ett undantag från kravet på ersättning. Om bröstarvingens make, maka eller avkomlingar får egendom motsvarande laglotten är någon ersättning inte nödvändig för att avsägelsen ska vara giltig. Maken eller makan ska ha fått egendomen genom testamente och avkomlingarna ska ha fått egendomen i arv eller genom testamente.

Nämnas ska även att en underårig, d.v.s. en person under 18 år, inte får avsäga sig arv, se ÄB 17 kap. 2§ 2 st.

Arvsavstående

En annan möjlighet är som sagt att avstå från arvet till förmån för dina arvingar, vilket innebär att arvet "hoppar över" ett led och tillfaller de som är arvsberättigade efter dig istället. Till skillnad från vid en arvsavsägelse så kommer din andel av arvet att tillfalla dina arvingar istället för att fördelas mellan de övriga arvsberättigade efter den person du ärvde av i första skedet.

För att förtydliga är det alltså endast om du är bröstarvinge och avsäger dig ditt arv före dödsfallet som regler om ersättning blir aktuella och dessa gäller enligt ovan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja BartholdssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo