Förlorar jag min arvsrätt om jag avstår arvet till förmån för min mammas make?

Hej!

Min mor har gått bort och kvar är vi fyra bröder och moderns man (gifta). Av oss bröder är två bröstarvingar och två särkullbarn till våran /far/styvfar

Vi två särkullbarn har sagt att vi ska avskriva oss våran rätt till våran laglott från vår avlidne mor på villkor att styvfadern skriver ett testamente där alla 4 bröder delar lika vid hans bortgång.

Som jag förstått så kan våran styvfader när han sen vill ändra i sitt testamente så att det inte alls delas lika på 4, utan att vi bröder ens måste måste godkänna det.

Finns det något sätt att skriva någon form av "kontrakt?" som är bindande och inte går att ändra på utan vårt godkännande, alternativt skriva ett kontrakt där vi inte avsäger oss våran laglott utan bara skjuter upp den tills styvfadern gått bort? Eller är det bara alternativen ta ut laglotten eller avsäga den som gäller?

Mvh

Johan

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga

Regler om testamente och arv finns i Ärvdabalken (1958:637)

Varför ett testamente och inte ett avtal?
Ett testamente är en ensidig önskan om hur egendomen ska fortsätta förvaltas, och det är alltid det senast upprättade testamentet som ska gälla. Det ska vara utformat på ett vis som gör det lagligt bindande, med vittnen, för att försäkra att det är den avlidnes önskan som finns nedtecknad. Ett testamente ska kunna ändras och skrivas nytt varje gång testatorn önskar göra det, då det är just den avlidnes sista önskan.

Ett avtal är istället en överenskommelse mellan två eller flera personer och kan endast hävas om parterna önskar det. Den som inte uppfyller sin del av ett avtal kan anses begå avtalsbrott. Det kan av den anledningen aldrig fungera som testamente. De har helt skilda syften. Ett avtal om överlåtelse av arv har därför ingen rättsverkan, då lagstiftaren har lagt stor vikt på att arv inte ska kunna avtalas bort utan endast byta ägare utifrån den avlidnes önskan. Det är till och med så att den arvtagaren som bevittnar ett testamente kan få sin del struken ur det. Det får inte finnas tecken på att någon tillgetts arv genom påtryckningar, eller att det ligger ett tvång bakom.

Hur skyddas särkullsbarnens arvslott?
Ett gift pars gemensamma barn ärver när den siste föräldern inte finns kvar i livet. Deras arv överlåts därmed till den dödes make med fri förfoganderätt tills denne inte längre finns kvar och arvet då återgår till de gemensamma barnen. Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt men kan även avstå arv till förmån för den efterlevande maken för att istället få ut sin del av arvet när styvföräldern dör. Särkullbarnets arvslott placeras i den efterlevandes bo som ett efterarv som sedan kommer gå åter när även den maken dör. Det är absolut fullt möjligt att avstå sitt arv och ta ut detta som ett efterarv efter den efterlevande makens död. Något som många väljer att göra. Att avstå arv innebär inte att man avsäger sig rätten till det.

Skillnad mellan arvsavsägelse och arvsavstående?
Det händer att en del personer väljer att helt avsäga sig arvet efter vanligtvis sina föräldrar. Detta ska göras skriftligt och sker vanligtvis under arvlåtarens levnadstid. Oenigheter i familjer kan orsaka sådant och den som gör en arvsavsägelse "klipper" därmed banden till arvsrätten, så även vidare i sitt egna led.

Ett arvsavstående enligt 3 kap 9 § ÄB, innebär istället att vid den först avlidna makens död kan särkullbarnen avstå arv till förmån för den efterlevande maken, och istället ta del av sitt arv efter denne. Arvet kommer den dagen att delas mellan er som det skulle gjorts om makarna gått bort samtidigt.

Hur går ett arvsavstående till?
Om ni såsom särkullbarn väljer att avstå från att ta ut ert arv direkt blir ni istället efterarvingar till din mammas make. Ett avstående innebär därmed att ni endast skjuter upp uttagandet av arv till dess att även den efterlevande maken är död. Eftersom efterarvet inte är en bestämd summa utan en andelsrätt kommer värdet av ert efterarv vara direkt kopplat till om hans förmögenhetsmassa har ökat eller minskat sedan din mamma avled, vilket innebär att det kan vara svårt att bedöma hur hans egendomsmassa kommer att se ut den dagen arvsrätten blir aktuell.

Den som avstår arv har ingen ångerrätt utan får vänta tills efterlevande dött. Ni behöver inte skriva ett nytt testamente i med detta. Ni kommer efter makens död kallas till ett bouppteckningssammanträde av den som ansvarar för bouppteckningen.

Du bör dock vara medveten om att din mammas make har rätt att fritt konsumera egendomen då han behåller den med fri förfoganderätt, men inte möjlighet att testamentera eller ge bort den.

Om ni önskar låter ni helt bli att ta ut ert arv nu och låter den efterlevande maken få behålla och bo kvar i det som paret ägde tillsammans. Arvsrätten kommer endast att förvinna om ni gör en skriftlig avsägelse från detta.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att ställa en följdfråga.

Jennie NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”