Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid alkoholmissbruk

2020-07-20 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Min pappa lider av alkoholmissbruk, och den enda som i nuläget kan göra något åt saken är hans arbetsgivare. Men arbetsgivaren tar inte detta på allvar trots att det är tydligt att något är fel. Antar att han bryter mot någon lag när han gör detta och kan göra något för att han ska ta sitt ansvar som arbetsgivare?Mvh
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Inom arbetsrätten så har arbetsgivaren ett tämligen långtgående rehabiliteringsansvar för sina anställda. Regler om detta finner du främst i Lagen om anställningsskydd (LAS) samt i Arbetsmiljölagen (AML). Arbetsgivarens rehabiliteringsansvarAlkoholism eller alkoholmissbruk räknas som en sjukdom, därmed är det inte saklig grund för uppsägning (7 § LAS). Men det ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde att erbjuda rehabilitering och stöd till en anställd som har alkoholmissbruk. Det är först när arbetsgivaren anser att alkoholproblemet påverkar arbetet negativt som deras rehabiliteringsskyldighet träder in. Rehabilitering kan ske i olika former såsom företagsvård, terapi, arbetsträning eller liknande stöd är vanligt. Tanken är att den anställde ska få tillbaka sin arbetsförmåga och komma tillbaka till sin arbetsplats. Helst ska rehabiliteringen ske snarast, så fort arbetsgivaren får kännedom om alkoholmissbruket. Det är arbetsgivarens ansvar att finansiera och planera in den rehabilitering som behövs för sina anställda. För att denna process ska fungera krävs det även att den anställde tackar ja till rehabilitering och erkänner sin sjukdom, medverkan från den anställde krävs således även. Det är sammanfattningsvis arbetsgivarens ansvar att erbjuda rehabilitering och arbetsanpassning till sina anställda vid behov (3 kap. 2a § 3 st AML). Man är därmed som arbetsgivare skyldig att agera om man får kännedom samt om man misstänker alkoholproblematiken hos den anställde. Om man som arbetsgivare inte fullföljer detta ansvar så bryter man mot arbetsmiljölagen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Har jag rätt att få ut uppgifter om andra arbetssökande om jag inte anställts?

2020-07-06 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag har tidigare sökt ett jobb som jag inte fick men de kontaktade inte ens mig för en intervju. Det känner jag är väldigt orättvist och skulle faktiskt vilja veta vad den som fick jobbet hade för kompetens/meriter osv som jag inte verkade ha för jobbet. Kan jag höra av mig till dom o få reda på det? kan de neka att ge ut sånt eller är det typ en "offentlig" handling som man har rätt till för man söker samma jobb, vad händer om de nekar? PS. tack för att ni finns och för att ni är en stöttepelare i svåra situationer!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga och stort tack för de fina orden, vi är jätteglada över att kunna vara till hjälp!Har du rätt att få ut uppgifter om andra sökandes meriter?Om du efter att ha sökt ett arbete inte anställts så har du rätt att vända dig till arbetsgivaren och få ut skriftliga uppgifter om den utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som den som fick arbetet har, enligt 2 kapitlet 4 § diskrimineringslagen (DiskL). Tänk dock på att denna rättighet enbart omfattar dessa meriter, det är alltså inte möjligt att få tillgång till andra uppgifter om personen. Vad händer om arbetsgivaren vägrar? Om det sedan skulle uppstå en rättstvist mellan dig och arbetsgivaren så kan faktumet att denne inte lämnade ut uppgifterna vara till arbetsgivarens nackdel. Du har då möjlighet att vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO) som har rätt att begära ut uppgifter från arbetsgivaren. Om arbetsgivaren ändå inte lämnar ut uppgifterna så kan vite utdömas, enligt 4 kapitlet 3, 4 § § DiskL. Vitet är ett belopp som arbetsgivaren får betala om denne inte följer DO:s anvisningar. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?

2020-06-21 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag såg idag på mitt anställningsbevis att det gått ut men jag har ändå jobbat kvar
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar hur det kommer sig att du inte har fått något nytt anställningsbevis för din anställning. På det området gäller den svenska avtalsrätten, som delvis finns i avtalslagen (AvtL). Arbetsrättsligt gäller i huvudsak lagen om anställningsskydd (LAS). Resten består av avtals- och arbetsrättsliga principer som inte står i lagen men utgör en del av juridiken.Du är anställdEnligt svensk avtalsrätt kan du ingå ett anställningsavtal hur du och din avtalspart vill. Man kan då välja mellan att ingå det skriftligt, muntligt och konkludent. Konkludent innebär att arbetsgivaren och arbetstagaren agerar som om att det fanns ett avtal. Det enda som krävs är ett anbud och en accept (1 § första stycket AvtL). På ett eller annat sätt har du och din arbetsgivare tidigare ingått ett anställningsavtal.Arbetsgivaren ska ge information inom en månadArbetsgivaren är skyldig att ge dig som arbetstagare information av vikt för din anställning inom en månad efter att du blev anställd (6 c § första stycket LAS). Det görs typiskt sett i ett skriftligt anställningsavtal eller i ett anställningsbevis. Där ska bland annat anställningsform och anställningens slutdag framgå (6 c § andra stycket tredje punkten b) LAS).TillsvidareanställningDu skriver att anställningsbeviset har gått ut. Jag tolkar det som att du har haft en visstidsanställning av något slag, som gör att din anställningstid har gått ut hos företaget. Du skriver att du har fortsatt att arbeta för företaget. Din arbetsgivare och du har alltså kommit överens, muntligen eller konkludent, om att du ska fortsätta att arbeta för arbetsgivaren. Huruvida det innebär att du har en ny visstidsanställning eller en tillsvidareanställning beror på hur länge du har arbetat totalt sett för arbetsgivaren (5 a § första stycket LAS). Om du var anställd i mer än två år som visstidsanställd blir du automatiskt tillsvidareanställd (5 a § första stycket LAS).Oavsett så har du blivit anställd igen. Då är arbetsgivaren på nytt skyldig att ge dig information om viktiga arbetsvillkor genom att utge ett anställningsavtal- eller bevis inom en månad från att det gamla gick ut.SammanfattningDu är fortfarande anställd hos din arbetsgivare, trots att ditt anställningsbevis har gått ut. Du är giltigt anställd, men för att arbetsgivaren ska hålla sig inom lagens ramar ska du få ett nytt anställningsbevis/anställningsavtal av arbetsgivaren.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

När kan arbetstagare få skadestånd till följd av arbetsgivares avtalsbrott?

2020-06-13 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Vilka delar av ett anställningsavtal kan brytas av en arbetsgivare kan ge rätt till skadestånd eller andra åtgärder emot arbetsgivaren, till fördel av arbetstagaren?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar när en arbetstagare kan har rätt till skadestånd till följd av arbetsgivarens avtalsbrott. Denna typ av frågor regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). En arbetsgivare som bryter mot LAS ska betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för skada som uppkommer (38 § LAS). Skadeståndet delas upp i två delar: ekonomiskt skadestånd samt allmänt skadestånd. Det ekonomiska skadeståndet består av ersättning för uppkomna skador. Även framtida beräkningsbara skador kan beaktas. Det allmänna skadeståndet beräknas utan anknytning till någon faktisk förlust eller utgift för arbetstagare. Det är som en sanktion för arbetsgivaren som brutit mot bestämmelserna i LAS. Ett konkret exempel när skadestånd kan aktualiseras är vid provanställning. Lagen stadgar att en provanställning får löpa i högst sex månader (6 § 1 st LAS). Om arbetsgivaren inte har för avsikt att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut måste arbetstagaren meddela detta. Om meddelande inte lämnas före prövotiden gått ut övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning (6 § 2 st LAS). Därutöver ska arbetsgivaren varsla den lokala arbetstagarorganisationen i det fall den aktuella arbetstagaren tillhör en fackliga organisation, annars kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren (31 § LAS).Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Hur mycket dröjsmålsränta har jag rätt att begära?

2020-07-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag skulle 25/6 fått utbetald lön 7850kr, min arbetsgivare har ännu inte betalt ut detta trots att jag kontaktat dom flertal gånger. Hur mycket dröjsmålsränta har jag rätt att begära?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med in fråga!Som svar på din fråga har du rätt till lön för de timmar du arbetat enligt lag och en arbetsgivare kan aldrig hålla in dem eller låta bli att betala ut lönen oavsett anledning. Om en arbetsgivare inte betalar ut lön enligt överenskommelse uppkommer en fordran som förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalats ut. Från förfallodagen kan en anställd kräva ränta för dröjsmålet, d.v.s kräva lönen samt ränta för att lönen betalats ut sent enligt 3 § räntelagen.Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger din arbetsgivare att betala din lön enligt lagen om betalningsföreläggande 2 §. Ansökan om detta görs skriftligt och ska innehålla yrkandet – alltså vad du vill ska hända – och grunden till yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Det kostar 300 kronor att ansöka, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Du ska i din ansökan alltså kräva lönen, räntan för dröjsmålet och ansökningsavgiften. Om man inte får betalt med hjälp av KFM kan man i sista hand hamna i domstol som i en dom slår fast att arbetsgivaren ska utge lön. Via *denna* kalkyl kan du beräkna hur mycket du har rätt att begära i dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan ligger för närvarande på 8 % enligt ekonomifakta, vilket innebär att om du skulle få din lön idag (200712) skulle du ha rätt till totalt 7877 kr.Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,

Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?

2020-06-24 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!jag har varit anställd på ett företag inom restaurang vars kontrakt går ut nu den 30 juni och en ny arbetsgivare tar över verksamheten den 1 a september i år. Vi anställda har hela tiden fått höra att vi enligt lagen om anställningsskydd ska övertas av den nya arbetsgivaren men dem strider nu emot detta och de har redan annonserat ut för nya tjänster på platsbanken, hur kan man gå vidare i detta ärende?och vad är det som gäller enligt LAS om övergång till ny arbetsgivare?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tolkning av din fråga och tillämplig lagJag uppfattar det som att du har en visstidsanställning som löper ut den 30 juni. Arbetsplatsen ska få en ny arbetsgivare och denne vill inte behålla dig som arbetstagare efter den 30 juni. Frågan är om den nya arbetsgivaren har rätt att säga upp dig och vilka regler som gäller vid en verksamhetsövergång. Svaren hittar vi främst i lagen om anställningsskydd (LAS). Anställning vid övergång av en verksamhet Huvudregeln vid en övergång av verksamhet är att personalen följer med till den nya arbetsgivaren. Övergång av verksamhet räknas inte som en saklig grund för uppsägning (7 § LAS). Den nya arbetsgivaren övertar både de skyldigheter och de rättigheter som följer av gällande anställningsavtal (6b § LAS). Detta gäller för all personal som har ett gällande anställningsavtal, oavsett anställningsform. Om arbetsplatsen har ett kollektivavtal kan det finnas specialregler som reglerar situationen, dessa överförs på den nya arbetsgivaren. Undantaget är om den nya arbetsgivaren redan har ingått ett annat kollektivavtal som kan tillämpas på de arbetstagare som flyttas med, då ska det tillämpas (28 § lag om medbestämmande i arbetslivet).Eftersom du i din fråga skriver att du har ett kontrakt som löper ut den 30 juni tolkar jag det som att du inte är fast anställd utan har en allmän visstidsanställning. En allmän visstidsanställning upphör vid det avtalade datumet. Efter det behöver ett nytt anställningsavtal upprättas för att arbetstagaren ska ha rätt att arbeta kvar. Sammanfattning och rådVilka rättigheter du och dina kollegor har beror på hur era anställningsavtal är utformade samt om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Om ni är tillsvidareanställda eller har en visstidsanställning som sträcker sig förbi när den nya arbetsgivaren tar över verksamheten har ni rätt att behålla er anställning alternativt arbeta tills visstidsanställningen löper ut. Om den nya arbetsgivaren nekar er att arbeta kvar kan det bestridas. I sådana fall är det troligen bäst att ni kontaktar er lokala fackförening (om en sådan finns) eller ert fackförbund. Däremot har varken den gamla eller nya arbetsgivaren någon skyldighet att anställa en arbetstagare på nytt efter att en allmän visstidsanställning har löpt ut.Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att få ut mitt anställningsavtal?

2020-06-18 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! I sommar återgår jag till ett sommarjobb jag hade förra året, men när jag var på huvudkontoret för att hämta bl. a hämta arbetskläder, blev jag även informerad om att mitt anställningsavtal fortfarande gällde. Men saken är den att det har försvunnit sen sist, förmodligen råkade jag slänga det när jag rensade. Och jag medger att, ung och oerfaren som jag ännu är, trodde jag att det bara gällde under sommaren då jag först jobbade. Jag skäms över mitt naiva misstag, men kan man få en kopia av sitt anställningsavtal om man frågar sin arbersgivare/arbetsledare?Tacksam för svar!/Anonym
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är ja, du kan få en kopia av ditt anställningsavtal av din arbetsgivare. Dock att utgå ifrån informationen som du har lämnat så tolkar jag att det kan röra sig om ett nytt anställningsavtal och det regleras i lag om anställningsskydd (LAS). Då det är viktigt att ha koll på om det är ett nytt anställningsavtal eller inte. Som du skriver rör det sig om ett sommarjobb som du har haft tidigare. Då när det kommer till sommarjobb eller säsongsarbete så handlar det oftast om en visstidsanställning. Det betyder att anställningen pågår under en begränsad tid och därefter har avtal ingen verkan längre. Därmed när du börjar arbeta igen denna sommar blir det ett nytt anställningsavtal. Med samma villkor som vid det tidigare anställningsavtalet om ni inte har bestämt annat som exempel annan lön. När det är ett nytt anställningsavtal har din arbetsgivare en informationsskyldighet till dig som arbetstagare att ge dig ditt anställningsavtal inom en månad enligt 6 c § LAS. Därför har du en laglig rätt att ta del av ditt anställningsavtal och din arbetsgivare måste ge dig det. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Med vänliga hälsningar,

Hur kräver man ut skadestånd enligt 38 § LAS?

2020-06-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag har läst att detta gäller enligt lagen (LAS):§ 15 - 16 Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta skall lämnas skriftligt en månad innan sluttiden.Sedan har jag även läst att:däremot har du, när arbetsgivaren underlåter att lämna besked enligt 15 § LAS, en rätt till skadestånd enligt 38 § LAS för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär.Jag har jobbat som vikarie på en skola, heltid de senaste fyra läsåren sedan augusti 2016.Jag fick ett muntligt, ungefärligt besked, ungefär "Vi vill jättegärna behålla dig, men som det ser ut nu finns det ingen tjänst för dig i höst". Sedan dess har jag inte fått något skriftligt besked och det är nu mindre än 30 dagar kvar på mitt avtal.Jag undrar hur jag ska gå tillväga för att söka skadestånd enligt 38 § LAS?Tacksam för svar
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. När det kommer till frågor om arbetsrättsligt skadestånd är det mycket riktigt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister (LRA), som tillämpas. Nedan kommer en redogörelse för din fråga. Eftersom jag inte har fått något angivet huruvida du är fackligt ansluten eller ej har jag i svaret utgått från att du inte är det. Vad är problemet?Det verkar som att arbetsgivaren har underlåtit att skriftligt underrätta dig om att din anställning inte kommer att fortsätta. Detta är arbetsgivaren skyldig att göra eftersom du har varit anställd hos denne mer än tolv månader under de senaste tre åren (15 § första stycket LAS samt 16 § första stycket LAS). Precis så som du påpekar har du då rätt att kräva ersättning för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär (38 § andra stycket LAS). Huvudregeln är att du som arbetstagare måste underrätta arbetsgivaren om att du kommer att kräva skadestånd, alternativt väcka talan mot denne inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs (41 § första stycket LAS). Den "skadegörande handlingen" i detta fall är arbetsgivarens underlåtelse att skriftligen underrätta dig om att din anställning inte längre kommer att fortsätta. Tidsfristen (inom 4 månader) börjar i detta fall löpa från den dag då arbetsgivaren senast borde ha lämnat det skriftliga beskedet.Hur ser processen ut? Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt LRA (43 § första stycket första meningen LAS). Vi får därmed vända oss till LRA för att få klargörande om skadeståndskravets processuella aspekt. I mål som rör arbetsrättsliga tvister finns det två instanser: Tingsrätten som första instans och därefter Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen är dock första instans när det bland annat rör sig om arbetstvister grundat på kollektivavtal eller brott mot lagen om medbestämmande i arbetslivet (2 kap. 1 § LRA). I andra typer av arbetstvister (så som den du befinner dig i) är det tingsrätten som är första instans (2 kap. 2 § första stycket LRA). Vad detta innebär är att du ska lämna in en stämningsansökan om skadestånd enligt de ovanstående bestämmelserna i LAS. Mer om hur du lämnar in en stämningsansökan kan du läsa om på Sveriges Domstolars webbsida. SammanfattningDet krävs alltså att du väcker talan i tingsrätten för att få ut eventuell ersättning för arbetsgivarens underlåtelse att skriftligen underrätta dig om att din anställning inte kommer att fortsätta. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare i ditt ärende kan jag rekommendera dig att du bokar tid hos en av våra duktiga jurister på Lawline. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,