Arbeta övertid utan lön?

2021-01-14 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej en bekant till mig jobbar som städerska och har kollektivavtal kommunal. Hennes chefer sa till henne samt hennes kollegor att om någon är sjuk måste någon annan täcka upp för dem timmarna utan lön. Är detta okej och kan min bekant säga nej till det utan konsekvenser. Chefen säger att det är pga corona och att de är skuld inom företaget
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!För att kunna besvara frågan behöver vi kolla i arbetstidslagen och anställningsskyddslagen (LAS). Som utgångspunkt gäller att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och har därmed stora möjligheter att besluta om hur arbetet ska utformas. Som arbetstagare måste man arbeta i sådan omfattning som framgår av anställningsavtalet. Ordinarie arbetstid får dock inte överstiga 40 timmar i veckan (5 § arbetstidslagen).Måste man jobba utöver ordinarie arbetstid?Arbetstagaren har dock en skyldighet att i vissa fall arbeta övertid etc. Arbetsgivaren har nämligen rätt att vid särskilda behov beordra att personalen ska arbeta övertid. Oförutsedda händelser såsom sjukdomsfall är ett sådant särskilt behov som avses i 8 § arbetstidslagen. Arbetstid som överstiger ordinarie tid är alltså sådan övertid som avses i lagen (7 § arbetstidslagen). Övertiden får dock inte uppgå till över 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor (8 § arbetstidslagen). Arbetstagaren har alltså inte rätt att vägra arbeta övertid.Om man vägrar att arbeta övertid när arbetsgivaren beordrar en att göra det, kan det utgöra så kallad arbetsvägran. Det kan vid upprepade tillfällen så småningom också utgöra saklig grund för uppsägning (7 § LAS) Måste man arbeta utan lön?Arbetsgivaren har dock en skyldighet att betala ut lön för det arbete man utför. Din bekanta har alltså ingen skyldighet att arbeta utan att få betalt för det. Att betala ut lön är nämligen arbetsgivarens huvudförpliktelse och om någon lön inte utbetalas har arbetstagaren rätt att med omedelbar verkan frånträda anställningsavtalet (4 § tredje stycket LAS). Att arbetsgivaren inte betalar ut lön kvalificeras nämligen som ett sådant avsevärt åsidosättande av skyldigheterna enligt anställningsavtalet.Avslutning och rådSom arbetstagare har du alltså en skyldighet att stå till arbetsgivarens förfogande och kan inte vägra att arbeta övertid (förutsatt att övertiden håller sig inom arbetstidslagens regler).Att vägra arbeta för att arbetsgivaren inte betalar ut lön kommer dock inte utgöra saklig grund för uppsägning från arbetsgivarens sida (7 § LAS). Som arbetstagare kan man alltså inte bli uppsagd pga arbetsvägran om arbetsgivaren vägrar betala lön för det arbetet man utför.Om din bekant är ansluten till fackförbund kan hen vända sig till dem för att få hjälp. Är hen inte ansluten kan hen åtminstone "skvallra" till Kommunal och berätta för dem hur arbetsgivaren agerar och förhoppningsvis kan dem tillrättavisa arbetsgivaren. Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att vända dig till oss på Lawline igen om du har fler frågor.Med vänliga hälsningar,

Arbetssökandes rätt att begära ut meriter

2020-12-16 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej Lawline. Har jag rätt att begära ut CV på dem som gått vidare i en ansökningsprocess till en tjänst på ett företag om jag misstänker åldersdiskriminering?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande rätt:Frågor om diskriminering behandlas i Diskrimineringslagen (DiskL).Det finns en presumtionsregel att om den som anser sig ha blivit diskriminerad visar omständigheter som ger anledning att anta att diskriminering förelegat så går bevisbördan över på den svarande (i ditt fall din arbetsgivare) som ska visa att diskriminering inte förekommit (6 kap. 3 § DiskL).Huvudregeln är att en arbetssökande som inte anställts har rätt att begära ut meriter från den som anställdes (2 kap. 4 § DiskL).Du som sökande kan alltså på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den som fick arbetet hade.I paragrafen så står det att en arbetssökande har rätt till information genom en skriftlig uppgift av arbetsgivaren. I lagkommentaren kan man läsa att kravet på skriftlighet inte innebär att kopior på handlingar behöver lämnas ut. Det räcker med en enkel uppställning över utbildningar, tidigare anställningar osv. gjord av arbetsgivaren. Slutsats:Du har inte rätt att få ut personen i frågas CV men du har rätt att skriftligt få ut information om personens meriter.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan en arbetsgivare ensidigt ändra löneform i anställningsavtal?

2020-12-09 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag driver ett aktiebolag och vi är för närvarande 4 st anställda i bolaget. Alla anställda har tidigare haft månadslön men jag blev tvingad att på grund av dåligt resultat övergå till timlön för att bara betala för de faktiska arbetade timmarna. Jag undrar för att vara på den säkra sidan att det är helt okej för mig att göra så?Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställningsförhållanden. Jag kommer därför utgå från att de anställda i bolaget är arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer är undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).Det framkommer inte i din fråga hur övergången från månadslön till timlön gick till. Jag kommer dock utgå från i mitt svar att löneformen månadslön stod i alla anställdas anställningsavtal och att du som arbetsgivare ensidigt ändrat till timlön. Notera att om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen som reglerar frågan, så går dessa bestämmelser före vad som står i arbetstagarnas anställningsavtal (27 § lag om medbestämmande i arbetslivet). En arbetsgivare kan inte ensidigt ändra löneform i anställningsavtalNär det gäller anställningsavtal, precis som vad gäller för andra avtal, kan inte ena parten ensidigt ändra avtalets innehåll utan överenskommelse med motparten. Detta under förutsättning att det inte anges i anställningsavtalet att arbetsgivaren har rätt att ensidigt ändra villkoren. Under förutsättning att arbetstagarna inte har samtyckt till ändringen av löneform i deras anställningsavtal så har du som arbetsgivaren inte haft rätt att göra ändringen (se AD 2010:6).När en arbetsgivare ensidigt ändrar anställningsvillkor kan detta ses som en uppsägning med erbjudande om en ny anställning med nya villkor. I sådant fall måste arbetsgivaren beakta kraven i LAS så som saklig grund vid uppsägning och omplaceringsskyldighet (7 § LAS).Arbetsgivaren kan då även ha en skyldighet att förhandla med fackliga organisationer om arbetstagarna är medlemmar i sådana eller om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen, innan beslutet om ändringen gjordes. Om denna skyldighet fanns och du som arbetsgivare inte beaktade denna kan du möjligen gjort dig skadeståndsskyldig (11, 13 och 54 § lag om medbestämmande i arbetslivet).SammanfattningOm du som arbetsgivare är kollektivavtalsbunden så kan dessa bestämmelser gå före vad som står i arbetstagarnas anställningsavtal. Om du har ett kollektivavtal rekommenderar jag dig därför att först kolla om din fråga regleras där.Har du kommit överens med de anställda om att ändra löneform i deras enskilda anställningsavtal så gäller denna överenskommelse. Motsätter sig arbetstagarna ändringen så blir dock LAS regler om uppsägning aktuella – i det fallet måste hänsyn tas till bland annat saklig grund, omplaceringsskyldighet och eventuell förhandlingsskyldighet.Min rekommendationOm du vill ha fortsatt hjälp med din fråga rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister. Du kan även ringa till vår gratisrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller angående förhandlingsskyldighet vid uppsägning utan kollektivavtal?

2020-11-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej Är ett litet bolag om 5 medarbetare och 2 delägare. Vi har ej kollektivavtal. Nu måste vi säga upp 1 person pga arbetsbrist. Hen är inte fackligt ansluten. Hur gör vi då? Har vi förhandlingsskyldighet?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler om förhandlingsskyldighet för arbetsgivare regleras i MBL. Där återfinns olika regler beroende på om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal och om den aktuella arbetstagaren är fackligt ansluten.Det framgår av frågan att ni inte har något kollektivavtal. Förhandlingsskyldighet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist i sådana situationer regleras i 13 § andra stycket MBL. Det framgår där att du som arbetsgivare måste förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer innan ett sådant beslut. Av förarbetena framgår att med "berörd" arbetstagarorganisation avses alla organisationer som har minst en medlem hos arbetsgivaren (se prop. 1994/95:102 s. 84). Där sägs dock inte vad som gäller om arbetsbristuppsägningen enbart rör en person som inte är medlem i något fackförbund alls. Rent spontant kan det tyckas långsökt att arbetstagarorganisationer som har andra medlemmar hos er än den aktuella arbetstagaren skulle anses berörda av att den personen sägs upp. Det känns konstigt om dessa organisationer skulle anses beröras av arbetsbristen om ingen av deras medlemmar ska sägas upp. Jag kan dock inte kategoriskt utesluta det.Mot bakgrund av att din aktuella situation inte berörs i förarbetena, och inte heller mig veterligen någon gång prövas i domstol, kan jag inte ge ett helt säkert svar på din fråga. Det kan mycket väl vara så att situationen inte berörs i förarbetena eftersom det är uppenbart i sådana fall att ingen arbetstagarorganisation berörs. Det säkraste för er som arbetsgivare skulle jag emellertid ändå säga är att ta kontakt med de arbetstagarorganisationer som har medlemmar på er arbetsplats och informera dem om ert beslut. På så sätt kan ni se om de anser sig berörda och om det är något de vill förhandla om. Detta för att inte riskera att drabbas av skadestånd för utebliven förhandling.Om ingen av era arbetstagare är fackligt anslutna kan jag dock med säkerhet säga att ni inte behöver förhandla med någon organisation.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Min arbetsgivare har inte betalat ut lön

2020-12-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min gamla arbetsgivare har inte betalt ut min lön som hen skrev till mig på sms att hon skulle göra .det har nu gått 3månader och hen svarar ej mig när jag ringer eller smsar.Jag hade inget kontrakt när jag började jobba där hade bara fått avtalet på sms för jag jobbade bara i 8 timmar . Men hen sa att jag skulle få ersättning för dem 8 timmar..
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har jobbat dessa åtta veckor, men din arbetsgivare vägrar betala ut ersättning för det utförade jobbet. Det finns inget reglerat kring formkraven för anställningsavtal, vilket innebär att anställningsavtal kan ingås både muntligt och skriftligt. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats, så finns det också en minimilön som arbetsgivaren inte får understiga. Om det saknas kollektivavtal arbetsplatsen, finns inte någon lägsta lön som din arbetsgivare behöver beakta, då det inte finns någon lag som reglerar minimilöner. Då gäller istället den lönen som ni har kommit överens om. Hur låg din lön får vara regleras istället av de regler som finns för ogiltighet av avtal. Om din arbetsgivaren vägrar att betala ut lönen kan du vända dig till facket, som kan ta ditt ärende vidare. En annan åtgärd är att vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Med vänlig hälsning,

När arbetsgivare inte betalar ut full lön

2020-12-11 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag jobbar på en matbutik (behovsanställd) och jag har fått för lite lön. Fått lön endast för 1 dag när jag jobbat 3 dagar. Har kontaktat chefen om detta och detta har gått fram och tillbaka i flera veckor nu. Han kommer alltid med bortförklaringar och säger till exempel att "han inte har tid nu", "att han ska kolla på det" etc. Han ignorerar även mina meddelanden när jag frågar honom hur det går ang lönen. Vad gör jag? Är detta lagligt?Är inte medlem i facket.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som blir relevant är i första hand lagen om anställningsskydd (LAS), som reglerar dina rättigheter som arbetstagare. Därutöver aktualiseras även lagen om betalningsföreläggande och handräckning, räntelagen och utsökningsbalken (UB) gällande vad du kan göra för att få ut din lön. Arbetsgivaren har en skyldighet att betala ut lön Med anställningsavtalet följer att antal rättigheter och skyldigheter för både dig och din arbetsgivare. Arbetsgivaren centrala skyldighet är att betala ut lön för utfört arbete. Dina rättigheter Att inte betala ut lön till en arbetstagare ses som ett avsevärt åsidosättande av arbetsgivarens skyldigheter och innebär att du som arbetstagare har rätt att frånträda din anställning med omedelbar verkan, det vill säga utan någon uppsägningstid (4 § 3 st LAS).Utöver denna möjlighet har du naturligtvis även rätt att få din innestående lön utbetald. Du får med andra ord en fordran mot din arbetsgivare. Fordran består av lönen för de två dagar du arbetat men inte fått betalt för. Dessutom har du rätt att kräva ränta för dröjsmålet, det vill säga dröjsmålsränta från den dag du egentligen skulle fått din lön, fram till dess att din arbetsgivare betalar (3 § räntelagen). Vad du kan göraI första hand bör du själv ligga på din arbetsgivareDu bör börja med att rikta egna krav mot din arbetsgivare, vilket du också gjort. Att ni kan lösa det på egen hand sparar ofta både tid och pengar. Jag vill också råda dig att gå med i en fackförening för att få råd och stöd, de eventuellt kan hjälpa dig att driva ditt ärende vidare. Ofta krävs dock att man varit medlem en viss tid innan man till exempel kan bli företrädd av facket vid förhandling eller liknande. Kolla därför upp medlemsvillkoren innan du bestämmer dig.I andra hand kan du ansöka om betalningsföreläggandeOm din arbetsgivare efter dina (eller fackets) påtryckningar inte betalar, kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om ett betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger din arbetsgivare att betala din lön (2 § lag om betalningsföreläggande). På Kronofogdens hemsida finns ytterligare instruktioner och blanketter att fylla i för att ansöka om ett betalningsföreläggande.En sista utväg - stämning i domstolEn sista utväg är att stämma din arbetsgivare i domstol, så att tingsrätten genom en dom slår fast att din arbetsgivare ska utge lön. I sådana fall blir domen en så kallad exekutionstitel, vilket innebär att du kan få dina pengar utbetalda genom att KFM genomför utmätning hos din arbetsgivare (4 kap UB). Denna process är dock förenad med en viss kostnadsrisk, och jag rekommenderar dig att du tar hjälp av en arbetsrättsjurist innan du beslutar att vända dig till domstol.SammanfattningDet är alltså inte lagligt att en arbetsgivare inte betalar ut full lön till en anställd. Om du inte på egen hand lyckas få din arbetsgivare att betala ut din lön, inklusive dröjsmålsränta, kan du vända dig till KFM som kan utfärda ett betalningsföreläggande, och i sista hand få frågan avgjord av tingsrätten.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Obetald lön

2020-12-02 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag jobbar på en restaurang med kollektivavtal och där de lovat att de ska betala ut löner den 25:e varje månad. För tillfället verkar de, genom information som vi anställda fått genom HR-avdelningen, vara i en stor ekonomisk tvist med banken och de meddelar oss anställda att det "inte finns några pengar att betala ut i löner, kontot är tomt". Vi är många som är anställda på företaget och nu har vi väntat i en vecka på pengar som aldrig kommer. Senaste meddelandet vi fick var att det inte kommer komma några pengar inom de närmsta dagarna. Vad jag vet är ingen med i facket, dumt nog, då vi är många som bara jobbar som timanställda och "på sidan av" studier och liknande. Vad har vi för rättigheter? Vad kan vi kräva? Vi har blivit lovade någon sorts dröjsmålsränta, men många är nu i osäkerheten att inte kunna betala kommande hyra och andra utgifter.
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Vilka alternativ finns det?Som jag förstår det erkänner din arbetsgivare din och dina kollegers lönefordran. Det är alltså inte tal om en illvilja att betala, utan snarare en oförmåga. När ett företag, likt restaurangen du arbetar för, inte kan betala sina skulder på sikt är företaget på obestånd. I ett sådant fall får man antingen ansöka om att försätta företaget i konkurs, och därefter rikta sitt anspråk mot konkursboet. Alternativt kan ni eventuellt rikta era anspråk mot restaurangägarna.KonkursUtsikterna för att få betalt skiljer sig åt beroende på vilket av dessa alternativ man väljer. Om företaget går i konkurs är löntagarnas fordran prioriterad vid fördelningen av konkursboets tillgångar (FRL 12 §). Det innebär att ni löntagare får betalt före många andra som kan tänkas ha fordringar mot restaurangen. Dock räcker sällan pengarna ens till obetalda löner. Av den anledningen hjälper staten till och betalar lönerna enligt lönegarantilagen, 7 §. En ansökan om att försätta restaurangen i konkurs är ofta den sista utvägen – och kan göras av alla som har en obetald utestående och förfallen fordran mot restaurangen. Givetvis innebär det dessvärre också att ni anställa inte längre har ett arbete.Kräva ägarna på betaltEtt alternativt, och inte lika säkert sätt att nå framgång på, är att rikta era löneanspråk mot restuarangägarna. För att det ska vara möjligt krävs som utgångspunkt att restaurangen inte är ett aktiebolag, eftersom den bolagsformen innebär en frihet från personligt betalningsansvar för ägarna. Är restaurangen däremot ett enkelt bolag eller ett handelsbolag är ägarna solidariskt betalningsansvariga för restaurangens skulder (HBL 4 kap 5 § och 2 kap 20 §). Det innebär att ägarna isåfall är personligt ansvariga för att betala era löner. Avslutande kommentarArbetsgivarens mest centrala skyldighet gentemot sina anställda är att betala ut lön på överenskommen dag. Misslyckas arbetsgivaren med det begår arbetsgivaren ett avtalsbrott. Det sagda innebär att ni som anställda inte längre behöver uppfylla era skyldigheter att utföra arbete (LAS 4 § 3 st.). Jag inser att detta kanske inte är den mest akuta frågeställningen för er – men jag tänker att det kan vara bra att känna till. Avslutningsvis tänkte jag även nämna att du kan driva in dina pengar genom ett betalningsföreläggande via Kronofogden – isåfall blir det vid utebliven betalning en fråga om utmätning och tvångsförsäljning av restaurangens tillgångar i syfte att täcka lönefordran.Hoppas du har fått svar på din fråga.

privatmobil i tjänst

2020-11-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Behöver jag ha min privata mobil i tjänsten ?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Nej det behöver du inte då arbetsgivaren har ingen rätt att kräva att du använder dig av något som du äger privat för att jobba. Då utgångspunkten är arbetsgivaren skall tillhandahålla utrustningen. Det finns dock inget som är lagreglerat förutom när det kommer till skyddsutrustning (2:7 arbetsmiljölagen) men det är ofta något som regleras i kollektivavtal. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,