Arbetsgivarens skyldigheter vid olycka

FRÅGA
Är platschef för ett företag. En dag ringer en av mina medarbetare och säger att hon har brutit benet på arbetet och är på väg i ambulans till lasarettet. Vilka åtgärder ska jag vidta?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivarens skyldigheter

Som utgångspunkt är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret vad gäller arbetsmiljön på en arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagens (AML) 3 kap. 2 § ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö, 3 kap. 2 a § AML.

Om det sker en arbetsskada så ska arbetsgivaren utreda denna och undersöka risker i verksamheten samt vidta de åtgärder som föranleds av olyckan.

Vidare så ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren har god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetets bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet, 3 kap. 3 § AML. Exempelvis om en arbetstagare arbetar med en maskin som är farlig så ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren får tillbörlig utbildning i hur denne ska hantera maskinen utan att riskera skador.

Om det har skett en svårare personskada så ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om detta, 3 kap. 3 a §.

Arbetstagarens skyldigheter

Arbetstagaren ska följa de föreskrifter och använda de skyddsanordningar som arbetsgivaren tillhandahåller. Arbetstagaren ska även iaktta den försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall, 3 kap. 4 § AML.

Arbetsmiljöombud

Om arbetsplatsen sysselsätter minst fem arbetstagare regelbunden så ska det utses ett eller flera skyddsombud, 6 kap. 2 § AML. Skyddsombudet företräder arbetstagaren i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö, 6 kap. 4 § AML. Skyddsombudet i sig har dock inget formellt arbetsmiljöansvar om det händer något.

Delegation av ansvar

Arbetsgivaren har som sagt det yttersta ansvaret. Dock kan arbetsgivaren i vissa fall delegera ansvaret till någon annan, exempelvis en förman på en industri. För att en sådan delegation ska vara giltig så krävs det en tydlig, skriftlig delegation på uppgiften och att förmannen har både kompetens och befogenheter för att klara ansvaret. Om det sker en olycka under förmannens område så kan förmannen således bli ansvarig.

Ansvar

Om det skett en olycka så kan brottsligt ansvar bli aktuellt. Enligt 3 kap. 10 § brottsbalken (BrB) så kan den, som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, vid åsidosättande vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall, dömas för arbetsmiljöbrott.

Dock måste det föreligga ett orsakssamband mellan åsidosättandet av arbetsmiljölagstiftningen och effekten för att arbetsmiljöbrott ska bli aktuellt. Om det inte finns något sådant orsakssamband kan vederbörande ändå dömas för exempelvis vållande till kroppsskada eller sjukdom enligt 3 kap. 8 § BrB om rekvisiten i övrigt är uppfyllda.

Sammanfattning

Först och främst kanske din arbetstagare anmäla skada till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska då i sin tur göra en anmälan till Försäkringskassan och till ett ev. skyddsombud. Om det rör sig om en svårare skada ska arbetsgivaren även anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren är vidare skyldig att utreda orsaken till arbetsskadan och vidta tillbörliga åtgärder för att förhindra att liknande skador uppkommer i framtiden.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen

Sonja Najim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (801)
2021-12-05 Har man rätt till alla de avtalade timmarna i ett anställningsavtal?
2021-12-03 Vad har man rätt till vid utebliven lön?
2021-11-30 Företrädesrätt till återanställning
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?

Alla besvarade frågor (97711)