Samboavtal för fonder, aktier m.m.

2014-06-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min son har träffat en tjej som har tre barn. Själv har han inga. De funderar nu på att bli sambo och köpa sig en gård, vilket kräver en hög kontantinsats. De har olika möjligheter att bidra till kontantinsatsen och vår son har den stort övervägande delen. De är båda överens om att detta måste skrivas in på något sätt. Så även deras enskilda egendomar såsom aktier/fonder/ bankmedel. Dessa medel vill man säkra för egen räkning. Kan man göra så och i så fall hur? Vad bör man tänka på?
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna så begär inom ett år, samboegendomen fördelas mellan samborna enligt sambolagen 8 §. Av 3 § följer att samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag om den är införskaffad för gemensam användning. Det innebär att bostaden samt möbler och annat bohag införskaffat i syfte att användas i bostaden omfattas. Däremot omfattas inte bohag som införskaffats tidigare. Att fonder, aktier och bankmedel ska byta ägare vid en eventuell bodelning behöver din son alltså inte oroa sig för. Sådana medel kan däremot bli föremål för en bodelning vid äktenskapsskillnad. Vill sonen och hans tjej gifta sig i framtiden kan det därför vara klokt att reglera dessa tillgångar i ett äktenskapsförord.Även om tillgångarna inte kommer bli föremål för en sambobodelning bör de inte sammanblandas med tjejens tillgångar. Det finns i sådant fall en risk att tillgångarna ses som sambornas gemensamma och av den anledningen ska delas lika om samborna går isär. Hålls de avskilda på ett konto som endast din son har tillgång till är detta inte något problem.För bostaden och för bohag kan de ekonomiska förhållandena regleras genom ett samboavtal enligt sambolagen 9 §. Detta ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna.Vänliga hälsningar,

Övergår samboavtal automatiskt till äktenskapsförord vid giftermål?

2014-02-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har ett samboavtal idag; vi planerar att gifta oss till sommaren. Vad händer då? Kommer vårt samboavtal automatiskt övergå till att bli äktenskapsförord då eller måste vi skriva ett nytt?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Skillnaden mellan samboavtal och äktenskapsförord är att ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Ert samboavtal övergår alltså inte automatiskt till att bli äktenskapsförord när ni gifter er.Jag rekommenderar att ni skriver ett nytt avtal (äktenskapsförord) som ni skickar in till Skatteverket. Om ni behöver hjälp att formulera äktenskapsförordet föreslår jag att ni tar hjälp av en mall, alternativt kontaktar en jurist, förslagsvis Familjens Jurist.Vänligen,

Kan man som sambor åstadkomma vad som i ett äktenskap motsvarar äktenskapsförord?

2013-08-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag har köpt en lägenhet och det är enbart jag som står som ägaren. Min flickvän som jag har varit tillsammans i 3 år vill flytta in och ändra sin adress till mig. Skulle hon kunna ha rätt till hälften av min lägenhet om det tog slut mellan oss efter exempelvis några månader eller några år? Behöver man skriva på något bodelningsavtal? eller något annat som man bör tänka på? Tack på förhand! Vänligen,
Rosa Nicole Abas | Hej, och tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga, Då Du och Din flickvän är två personer som stadigvarande kommer bo tillsammans i ett parförhållande och kommer ha ett gemensamt hushåll, utgör Ert förhållande vad som i 1 § Sambolag (2003:376) (SamboL) avses med ett samboförhållande - se https://lagen.nu/2003:376#P1S1. Således ska bostad och bohag (samboegendom) - enligt huvudregeln som återfinns i 8 § SamboL - fördelas mellan Er genom en bodelning.I enlighet med 9 § SamboL finns möjligheten för sambor eller blivande sambor att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. I och med avtalet förlorar egendomen sin egenskap av samboegendom. Ett sådant avtal kan träffas såväl före som under samlevnaden. Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna för dess giltighet. Vänligen,

Samboavtal efter samboförhållandets upplösning

2012-09-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om jag och sambon separerar kan han skriva ett samboavtal i efterhand?(det är väl samma som äktenskapsförord?) Och ska jag skriva på det?
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga. Regler om samboavtal återfinns i sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376. När ett samboförhållande upphör (och detta inte beror på att samborna ingår äktenskap) ska en bodelning ske _om någon av parterna begär detta_ enligt sambolagen 8 § 1 st. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå enligt sambolagen 3 §. Sambor eller blivande sambor kan genom _samboavtal_ avtala att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalsvillkoren i samboavtalet kan ändras genom att ett nytt samboavtal skrivs. Detta framgår av sambolagen 9 § 1 st. Enligt regelns ordalydelse är det bara innan eller under samboförhållandet som ett samboavtal kan skrivas. Lagstiftaren har dock uttryckt i lagförarbetena (se prop. 1986/87:1 s.373) att det inte är otänkbart att ett samboavtal för klarhetens skull kan ingås även efter att samboförhållandet upplöses. För att ett samboavtal ska vara giltigt krävs att avtalet är skriftligt samt att båda parter undertecknar avtalet enligt sambolagen 9 § 2 st. Din sambo kan alltså inte utan ditt samtycke skriva ett samboavtal i efterhand för att förhindra att viss egendom ska ingå i en eventuell bodelning. Jag vill understryka att någon av parterna i ett samboförhållande måste begära bodelning för att detta ska ske, till skillnad från ett äktenskap där bodelning i princip _alltid_ ska ske vid äktenskapets upplösning. Vänligen Amanda Harrysson

Makarna överens, bodelning?

2014-03-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min man är gifta och ska separera. Han ägde en bostadsrätt innan vi gifte oss och jag flyttade in till honom. Jag vill inte ha någon del av värdet av bostaden när jag flyttar. Vi har hela tiden haft separat ekonomi och planen är att gå ur ätenskapet med de egendomar vi hade innan vi gifte oss. Vi har inte skrivit äktenskapsförord däremot. Måste vi göra en bodelning? Jag ska flytta till en hyresrätt och frågan är om denna bostadsrätt räknas in i min förmögenhet och kommer att hindra mig från att få bostadsbidrag.
|Hej! Roligt att du vänder dig till Lawline för din fråga.Eftersom att ni båda är överens om hur ni önskar fördela egendomen kan ni själv välja hur ni vill genomföra bodelningen, även om ni saknar ett äktenskapsförord. Ni upprättar en förteckning över vilka tillgångar och skulder ni har och hur ni vill fördela dessa, se 9 kap. 5 § ÄktB.Vissa begränsningar finns dock rörande bodelningen. Kort kan sägas att ni inte får bodela till skada för era borgenärer, vilket innebär att ni inte genom bodelningen får göras insolventa. Se härom 13 kap. ÄktB och 4 kap. 7 § konkurslagen.Bostadsrätten kommer inte att beräknas som en förmögenhet för dig, se 97 kap. 7 § SFB.ÄktB hittar du här https://lagen.nu/1987:230Konkurslagen hittar du här http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870672.htmSFB hittar du här http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialforsakringsbalk-201011_sfs-2010-110/#K97Hoppas mitt svar var till hjälp.Med vänliga hälsningar,

Sambors gemensamma bostad

2014-01-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |vi varit sambo i 7år, nu har vi köpt hus och skrivit i köpekontraktet att jag har ägarandel 2/3 och hon 1/3 av huset. räcker det med köpekontraktet som bevis (enskild egendom?) för eventuell framtida bodelning av huset, eller måste vi ha också samboavtal? vi funderar även på att gifta oss, gäller köpekontraktet även då?
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om bodelning finns i sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376 och äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230. Om du och din sambo skulle separera har ni rätt att begära bodelning inom ett år efter det att samboförhållande upphörde, 8 § sambolagen. I bodelningen ingår samboegendomen, dvs. sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Vid bodelning har vardera sambo rätt att från sin egendom göra avdrag för sina eventuella skulder. Det som återstår av samboegendomen, läggs samman och delas lika mellan samborna, 13-14 §§ sambolagen. Om du och din sambo skulle separera och någon av er skulle begära bodelning finns alltså en risk att ert hus inte kommer att fördelas mellan er i enlighet med köpekontraktet. Jag skulle därför rekommendera er att upprätta ett samboavtal där ni förklarar att sambolagens bestämmelser om bodelning inte ska vara tillämplig på ert förhållande, 9 § sambolagen. Reglerna om bodelning är i detta avseende detsamma om ni skulle gifta er, se 11 kap 1-3 §§ ÄktB. I bodelningen ska makars giftorättsgods ingå, vilken är all egendom som inte gjorts till enskild egendom, 7 kap 1 § och 10 kap 1 § ÄktB. Genom ett äktenskapsförord kan ni bestämma att ert hus ska vara enskild egendom, 7 kap 2 § ÄktB. Om ni upprättar ett samboavtal/äktenskapsförord kommer inte er bostad att ingå i en eventuell bodelning utan era ägandeförhållanden kommer istället följa av köpekontraktet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förvärv av andel i fastighet

2012-10-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har fått en fastighet som gåva och den är min enskilda egendom. Hur gör jag för att min sambo ska få äga halva fastigheten? Någon skillnad om man är gift och har enskild egendom som man vill att maken ska äga 50% av?
Patrik Emblad |Hej! Den smidigaste lösningen torde vara att överlåta en hälftenandel av fastigheten genom gåva. Att du har förvärvat fastigheten med föreskrift om att det ska vara enskild egendom saknar betydelse och påverkar endast utfallet vid ett sambo-/äktenskapsförhållandes upphörande på så sätt att egendomen då inte ska ingå i bodelningen (Se för sambos: Sambolagen 3-5, 8 §§ och för äktenskap: Äktenskapsbalken 7 kap 1-2 §§, 9 kap 1-2 §§, 10 kap 1 § och 11 kap 1-3§§). De skillnader jag kan se att det skulle finnas i ett äktenskap är att det istället för gåva är möjligt att åstadkomma en ägarövergång genom bodelning under bestående äktenskap (Äktenskapsbalken 9 kap 1§), men detta förutsätter att ni först upprättar ett äktenskapsförord, varigenom ni gör fastigheten till giftorättsgods (Äktenskapsbalken 7 kap 3 §). I annat fall ska fastigheten nämligen inte ingå i bodelningen (Äktenskapsbalken 10 kap 1 §). Förr föredrogs detta förfarande framför att reglera övergången genom gåva p.g.a. skattemässiga skäl, men sedan lagreglerna härom ändrades försvann denna fördel. För er del ter sig en gåvoöverlåtelse som det klart smidigaste. Vad gäller gåva i äktenskap ska även sägas att det för sakrättsligt skydd (d.v.s. skydd mot att gåvogivarens borgenärer ska kunna ta den i anspråk) bl.a. krävs att gåvan registreras i äktenskapsregistret (Äktenskapsbalken 8 kap 1§). Ansökan härom måste göras till Skatteverket (Äktenskapsbalken 16 kap 2 §). http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870230.htm http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.htm Vänligen

Sambos rätt till ärvd bostad

2011-03-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag undrar över en bostadsrätt jag ärvt från min far som jag och min sambo ska flytta till från våran lägenhet som vi har ihop nu..har hon rätt till halva den lägenheten om vi gör slut jag är ensam ägare på den hon ska endast vara skriven där..
Maja Karlsson |Hej, I sambolagens 3§ (som du finner här: https://lagen.nu/2003:376) kan man läsa att samboegendom är gemensam bostad eller bohag som förvärvats för gemensam användning. I lagens förarbeten kan läsa att sådant som sambon fått genom testamente eller arv sällan kan vara att anse som samboegendom. Som huvudregel har din sambo alltså inte någon framtida rätt att få del i bostadsrätten. Vad som också kan vara bra för dig att veta är att det framgår av lagtexten att egendom ska ha _förvärvats_ för gemensam användning, alltså ska syftet redan vid förvärvstillfället vara att den ska användas gemensamt. Saker som du eller din sambo t.ex. har köpt innan ni flyttade ihop kan alltså bara i undantagsfall (exempelvis om man köpt något precis innan man flyttat ihop) anses utgöra samboegendom. Om du vill vara på den säkra sidan, som jag nämnt finns det ju nämligen undantag, kan du och din sambo avtala om er egendom och hur den ska delas vid en eventuell separation. Om sådant så kallat samboavtal (som närmast är jämförligt med ett äktenskapsförord) kan du läsa om i 9§. Vänligen, Maja Karlsson