Kan man skriva avtal om bodelningen vid samboförhållande?

2019-07-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min särbo ska flytta in till mig i min hyresrätt som står skriven på mig. Allt som finns i huset jag hyr, har jag köpt. Han kommer bara ta med sig en byrå. Resten magasinerar han.Om det inte skulle fungera mellan oss vill jag ha ngt skriftligt på att det är han som flyttar ut och att han tar med sig sin byrå. Samt att vi delar på sådant vi köpt gemensamt under tiden vi bott tillsammans.Jag vill inte att det ska bli tjafs OM den dagen skulle komma då vi ej längre önskar bo tillsammans längre.Hur går jag tillväga?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din särbo flyttar in hos dig blir ni sambor. Detta regleras i sambolagen. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom innebär sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Det innebär att allt du köpt innan ni blir sambor är din egendom, och inte samboegendom. Dina möbler som du hade innan din särbo flyttar in hos dig ska alltså inte ingå i en bodelning om ni ska flytta isär. Om ni däremot köper möbler eller annat bohag efter att ni flyttat ihop räknas detta som samboegendom och ska delas vid en bodelning. Detsamma gäller huset. Det ska inte heller ingå i en bodelning eftersom du skaffat det innan ni hade för avsikt att bli sambor och det har därför inte förvärvats för gemensamt bruk. Även om detta är vad lagen säger kan ni alltid upprätta ett samboavtal för att komma överens om exakt hur ni vill göra, och för att vara säkra på att det blir precis som ni vill (9 § SamboL). Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst på https://lawline.se/vara_tjanster/avtal. En sak som är viktig att komma ihåg är att det finns en övertaganderätt av bostaden för en sambo i vissa fall (22 § SamboL). Detta innebär att en sambo kan få ta över en hyresrätt eller bostadsrätt som inte är samboegendom om denne bäst behöver bostaden. Det gäller endast om det kan anses skäligt, och om samborna inte har eller har haft barn tillsammans gäller det endast om synnerliga skäl talar för det. Denna regel är tvingande och gäller alltså oavsett vad ni skriver i ert samboavtal. Det är också bra att komma ihåg att om ni gifter er gäller inte detta längre. Då finns det annorlunda regler i äktenskapsbalken om vad som ska ingå i en bodelning. Då ska t.ex. även dina möbler som du köpt tidigare ingå. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan en bodelningsförrättare tvångssälja fastighet?

2019-07-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi är sambos med två barn. Vi bor i ett hus med gemensamma lån. Vi ska separera men sambon vägrar sälja huset. Kan en bodelare tvinga fram en försäljning av huset?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Sambolagen reglerar uppdelningen vid upplöst samboskapDen lag som är tillämplig mellan sambor är sambolagen (2003:376), nedan förkortad SamboL. Sambolagen innehåller regler om delning av gemensam bostad och bohag då ett samboförhållande upplöses, om en sambos rätt att överta bostad som inte ingår i delningen och om inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet. Sambolagen ger inte rätt till en sådan gemensam uppdelning som sker vid t.ex. en skilsmässa.Med sambor avses två personer som lever tillsammans under äktenskapsliknande former, men som inte ingått äktenskap med varandra (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem gifter sig, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider (2 § SamboL). När ett samboförhållande upphör på annat sätt än att samborna gifter sig med varandra, ska en bodelning göras om någon av samborna begär det. Sådan begäran måste göras senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § SamboL).Till samboegendomen räknas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen skaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Till det gemensamma bohaget räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Under förutsättning att bostaden är er gemensamma ska den ingå i en bodelning. För det fall att ni anlitar en bodelningsförrättare kan vederbörande däremot inte tvinga fram en försäljning av fastigheten, kan ni inte komma överens kommer ni att erhålla hälften var av den i bodelningen.Samägd egendom kan tvångsförsäljasOm ni erhåller hälften var av fastigheten i bodelningen räknas fastigheten som en samägd fastighet och samäganderättslagen (SamägL) är tillämplig. Som delägare i samägd fastighet har du möjlighet att begära tvångsförsäljning av fastigheten på offentlig auktion. Ansökan om sådan försäljning ska lämnas in till tingsrätten. Den andre delägaren kan normalt inte förhindra försäljningen, undantaget är om det finns synnerliga skäl då det kan ges anstånd (6 § SamägL). I praxis har rekvisitet "synnerliga skäl" tolkats strängt och det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga för att skjuta upp/få anstånd med försäljningen.Under auktionen kan vem som helst lägga bud på det samägda. Det innebär att om någon av er vill köpa ut den andre är det möjligt, men även andra kan lägga bud på fastigheten. Om ni båda är närvarande under auktionen och överens om att anta eller förkasta ett anbud gäller det beslutet (12 § första stycket SamägL). Är ni inte överens gäller det högsta budet (12 § andra stycket SamägL).Som svar på din fråga innebär det att bodelningsförrättare inte kan framtvinga en försäljning. Är ni inte överens kommer ni att erhålla halva bostaden var i bodelningen. Därefter kan du som samägare till den begära försäljning av den på offentlig auktion; du kan således själv tvinga fram en försäljning.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Bodelning av gemensamt bohag samt dold samäganderätt för sambor

2019-07-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag beställde en soffa innan jag gick in i ett samboförhållande till det nya (sambo)boendet tillsammans med min dåvarande pojkvän. Jag betalade soffan. Är den min eller bådas?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.BodelningDin fråga rör samboförhållanden som regleras i sambolagen (SamboL). SamboL gäller enligt 1 § två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. När ett samboförhållande upphör ska enligt 8 § en bodelning göras om någon av parterna begär det. Om samborna väljer att inte göra en bodelning tar de med sig det de själva äger ut ur samboförhållandet. I sådana fall får du ta med dig soffan eftersom det är du som har köpt den. Om samborna väljer att genomföra en bodelning är det samboegendom som ska ingå i den. Samboegendom definieras som sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning enligt 3 §. Eftersom du har köpt soffan (som räknas som bohag) för att ni ska använda den gemensamt i er nya bostad utgör därmed soffan samboegendom och kommer att räknas med i bodelningen vid bestämmande av hur mycket samboegendom ni äger vardera. Om det är så att du äger mer samboegendom än din sambo kommer du att få utge så pass mycket egendom att ni får lika mycket kvar efter bodelningen. I sådana fall kan det vara aktuellt att ge bort soffan till din sambo. Det är dock möjligt för dig att utge soffans värde i pengar istället enligt 17 § SamboL. Dold samäganderättMin utredning ovan baseras på att det är du som ses som soffans ägare eftersom du har betalat den. Så lyder huvudregeln för sambor. Högsta domstolen har dock under vissa förutsättningar valt att tolka in en tyst överenskommelse i omständigheterna i samband med ett köp. Genom denna tysta överenskommelse mellan sambor kan så kallad dold samäganderätt uppstå. De kriterier som måste vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska uppstå är:-En av samborna har köpt egendomen i sitt namn men för gemensamt bruk,-Den andra sambon har möjliggjort/underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott,-Sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att det ska föreligga samäganderätt.I ditt fall är, vad jag kan utläsa ur frågan, endast det första kriteriet uppfyllt. Därmed föreligger inte någon dold samäganderätt och du är därför ensam ägare till soffan. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Bodelning och arv vid sambos bortgång

2019-07-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min bror och hans sambo äger gemensamt en bostadsrätt. Hon äger alltså redan halva lägenheten och min bror den andra halvan. Tillämpas sambolagen på min brors halva, om han skulle gå bort. Skulle det i så fall innebära att hans sambo kan begära bodelning på den halvan och därigenom tilldelas hälften av min brors andel? Det skulle i så fall innebära att sambon efter bodelningen skulle äga tre fjärdedelar av bostadsrätten och resten ingå i dödsboet efter honom. De har två gemensamma barn.
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Precis som du säger är det sambolagen (SamboL) som är den lagen som kan svara på din fråga. Även ärvdabalken (ÄB) kommer jag använda mig av. Eftersom du inte tar upp om det finns något testamente med eller samboavtal så kommer jag utgå från att din bror och hans sambo inte har skrivit något sådant. Jag skriver en liten kortare sammanfattning i slutet så du kan välja om du vill läsa det långa svaret eller inte! Bodelning vid bortgång Precis som du nämner så krävs det att din brors sambo begär bodelning efter det att din bror gått bort för att den ska genomföras, (SamboL 8 §). Vid en bodelning ska samboegendomen delas lika mellan samborna eller dess arvingar vid bortgång, (SamboL 14 §). Det som utgör samboegendom är "sambors gemensamma bostad och bohag" om de har "förvärvat för gemensam användning", (SamboL 3 §). Detta innebär att din brors lägenhet därmed kommer vara samboegendom om den köptes med avsikten att de båda gemensamt ska använda sig av den. Eftersom båda samborna äger halva var antar jag att så är fallet och bostadsrätten därmed antagligen är samboegendom. Detsamma gäller det bohag som förvärvats för gemensam användning, exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre (SamboL 6 §). Som tidigare nämnt ska samboegendomen (alltså bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk) vid bodelningen delas lika mellan samborna, (SamboL 14 §). För att kunna dela lika mellan samboegendomen beräknas först vadera sambos andel i samboegendomen, (SamboL 12 §). Vid denna beräkningen kommer eventuella skulder räknas bort, (SamboL 13 §). Det som sedan återstår av samboegendomen efter skuldavräkningen ska delas lika mellan samborna, (SamboL 14 §). Vad gäller situationen som du beskriver innebär detta alltså att både din brors del av lägenheten och hans sambos del av lägenheten kommer vara med i bodelningen. Eftersom de båda äger hälften var av lägenheten kommer de även ha ca. hälften var även efter bodelningen, men detta beror lite på hur mycket skulder som de båda har. Man kan tänka att allt som är samboegendom kommer läggas i en gemensam pott. Från potten kommer man betala av skulder. När skulderna är betalade så delas resterande belopp lika mellan de båda samborna eller arvingar vid bortgång. Din brors sambo skulle då inte tilldelas hälften av din brors andel utan skulle tilldelas hälften av den gemensamma kvarvarande samboegendomen. Om vi tänker bort gemensamt bohag så skulle det röra sig om ca hälften av lägenhetens värde, vilket sambon redan äger. Det innebär alltså att din brors del av lägenheten skulle ingå i dödsboet och hans arvingar därav skulle ärva ungefär hela hans del av lägenheten. Vem ärver vid bortgång? Som sagt så kommer din brors del av lägenheten ingå i hans dödsbo och det är därmed hans arvingar som kommer ärva ca halva värdet av lägenheten. Eftersom sambor inte ärver av varandra är det din brors barn som kommer ärva av honom, (ÄB 2 kap 1 §). Om det är så att barnen är minderåriga så kommer dock deras förälder vara förvaltare över pengarna. Det finns fri förvaltning vilket innebär att föräldern kan förvalta pengarna på bästa sätt men utan egentliga begränsningar. Det finns även kontrollerad förvaltning där överförmyndaren i kommunen har koll på pengarna också. Vad som avgör vilken typ av förvaltning det blir är beloppet på arvet.Sammanfattning Efter det att din bror går bort kommer det ske en bodelning där båda sambornas egendom kommer vara med. Det är sambolagen som reglerar detta. Detta innebär att om sambon begär bodelning så kommer den gemensamma samboegendomen delas lika mellan din brors sambo och broderns dödsbo. Eftersom din bror äger halva lägenheten kommer den vara kvar "på hans sida" efter bodelningen och hans sambo kommer inte ha rätt till hälften av din brors andel. Därefter är det din brors barn som kommer att ärva hans tillgångar efter det att bodelningen är genomförd. Alltså: din brors sambo skulle inte ha rätt till hälften av din brors del av lägenheten. Rekommendationer och avslutande ord. Som jag sa i början så antar jag att det inte finns något samboavtal eller testamente. Jag skulle rekommendera dig att ta reda på det eftersom det skulle kunna förändra hela situationen. Sen vill jag även poängtera att bodelningen utgår från värde av saker och inte sakerna som sådana. Exempelvis skulle din bror sambo få behålla lägenheten genom att betala för värdet av lägenheten till dödsboet. Som jag nämnde innan så kan det vara bra att veta att om barnen ärver när de är minderåriga så blir deras förälder förvaltare. Om det är så att du som farbror vill ha lite koll på barnens arv. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna ställa ytterligare en fråga så ska vi försöka svara på den! Du kan även höra av dig till vår telefonrådgivning! Allt gott

Vem äger lägenheten när ena sambon övertar lån knutna till lägenheten?

2019-07-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |En person äger en lgh sen tidigare och nu har en sambo flyttat in i den. Då ska det väl inte behöva upprättas ett samboavtal utan vid en ev separation så äger den första personen den till fullo? Den personen har lån på motsvarande ca 85 % av värdet på lgh. Kan man reglera så att den inflyttade sambon övertar alla lån och blir ägare till den procent som lånen motsvarar av marknadsvärdet på lgh? Kan den första personen då fortfarande äga en viss procent fast den inflyttade sambon står på alla lån? Hur gör man det, det känns ju inte som om det är en gåva om sambon övertar lån som motsvarar 100 % av vad dennes del är värd.
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som reglerar samboförhållanden är sambolagen (2003:376). Vad som kan komma att bli föremål för bodelning är det som utgör samboegendom (3 § och 8 § sambolagen). Utgör lägenheten samboegendom?Samboegendom är det bohag och den bostad som paret tillsammans, eller någon av dem enskilt, förvärvat för gemensamt bruk i det gemensamma hemmet (3 § sambolagen). Jag förutsätter utifrån frågan att personen som äger lägenheten köpte denna innan dennes sambo var med i bilden. Följaktligen har lägenheten i sådana fall inte förvärvats för gemensamt bruk och därav kommer den inte vara aktuell i en bodelning.Är överlåtelsen att betrakta som gåva?Vad som utgör en gåva finner vi i lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva, hädanefter refererad till som gåvolagen. Det framkommer här att det finns 3 rekvisit som ska vara uppfyllda för att det ska anses vara en gåva;Det ska vara en förmögenhetsöverföring från en person till en annan.Denna förmögenhetsöverföring ska vara frivillig.Förmögenhetsöverföringen är avsedd att vara en gåva, alltså ska det finnas gåvoavsikt.En gåva är inom juridiken att anse som ett benefikt avtal, det ska med andra ord inte finnas krav på motprestation i och med förmögenhetsöverföringen. I den situationen du omnämner ska dock sambon överta lån som motsvarar en andel av marknadsvärdet på lägenheten varav det brister i gåvoavsikten.Hur ska överlåtelsen ske?Överlåtelsen är att betrakta som ett köp och en lägenhet (förutsätter att det är en bostadsrätt) är lösöre och regleras därför av köplagen (1990:931) (1 § köplagen). Även Jordabalken (1970:994) tillämpas i vissa delar analogt, bland annat i kravet på skriftlighet och hur avtalsskrivningen sker (4 kap. 1 § Jordabalken).SammanfattningLägenheten utgör inte samboegendom och en överlåtelse under de förutsättningar som du beskriver är inte att betrakta som gåva. Vid överlåtelsen krävs därav ett skriftligt avtal i enlighet med vad som gäller vid lägenhetsköp.Jag hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

När sambo vägrar att flytta.

2019-07-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag bor i en bostadsrätt , träffa en kille förra sommarn under hösten börja han bo här, men inte skriven här. Han har 3 ggr misshandlat mig & varit polis inblandad. I senaste förhöret sa jag att jag bara ville han flyttade, han vart släppt & polisen menar vi räknas som sambo & han har rätt vara här. Han är narcesistisk ena stunden snäll & nästa elak, hans ena bror har jag kontakt med & han har brytit med honom då han varit hotfull mot både brodern & hans tjej.Han vägrar flytta & jag orkar inte leva i oro hela tiden. Men undrar om jag åker iväg och han då förstör i lägenheten som jag tror han kommer göra, kan jag på något sätt få hjälp från min hemförsäkring med det? Jag är hos KF & får inte ta några lån så att ha pengar till att klara upp det själv har jag inte.Det har gått så långt att om jag inte hade min hund hade jag tagit livet av mig , men han behöver mig .
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst vill jag bara säga vilken fruktansvärt otäck situation du verkar leva i. Att någon som ska bry sig om dig beter sig såhär är aldrig okej och jag rekommenderar dig att polisanmäla. Jag hade också gärna sett att du uppsökte din lokala kvinnojour, de kan säkerligen ge dig stöd under denna tuffa period. Du är värd så mycket mer. Men hur ska du bli av med honom?Har samboförhållandet upphört och han vägrar lämna ifrån sig det som faktiskt är din egendom så bör du begära en bodelning. Hur du skickar in en sådan begäran och vad den ska innehålla kan du se här. Vid en begäran om bodelning så ska all samboegendom delas upp mellan de före detta samborna (8 § Sambolagen). Till samboegendom hör bostad och övriga hushållssaker som är införskaffade för gemensamt bruk (3 § Sambolagen). Då du ägde bostadsrätten innan ni blev sambos så räknas inte denna till den så kallade "samboegendomen". Därför faller denna utanför bodelningen. Görs en bodelning så har du alltså all rätt att avhysa honom från din bostad. Om skada uppstårpå lägenhetenVad försäkringen täcker beror på vilket försäkringsbolag du har. I vilket fall så skulle vandalisering och skadegörelse utgöra ett brott som kan polisanmälas. Detta hade troligtvis även inneburit en skadeståndsskyldighet för honom. Kort sagt skulle eventuella skador som kan orsakas på lägenheten ersättas på ett eller annat vis. Hoppas att du fått svar på dina funderingar, Tveka inte att lämna en kommentar på mitt svar ifall du har ytterligare funderingar. Stå på dig!Hälsningar,

När kan man begära del i lägenhet som sambo efter en separation?

2019-07-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Skulle vilja ställa en fråga angående en separation. Varit tillsammans med mitt ex i 2,5 år varav cirka 2 av dessa har han bott i mitt bostadsrätt. Han har aldrig varit skriven på min adress. Vi har bla renoverat köket tillsammans samt köpt några möbler och övriga små saker. Till bostaden hade han med sig inget mer än sina kläder och personliga grejer och har använt sig av mina. Vi hade delat ekonomi men delade på månadsavgift och ränta till min bostadsrätt, el och tv samt delade på kostnader på mat osv. Även delade på vinsten från uthyrning av hand lägenhet (varit uthyrt i cirka 1 år). Det som jag undrar är : kommer jag behöva köpa ut honom från köksrenoveringen ? och i så fall, omgående eller när jag säljer lägenheten? samma för övriga möbler.Har läst sambolagen och förstår att svaren på mina frågor ovan kommer förmodligen vara att ja, jag behöver köpa ut honom. Men det som gör mig tveksam är : han har aldrig varit skriven hos mig, beslutet att avsluta vår relation var ensidigt och plötsligt och när han flyttade ut (vilket var plötsligt) fick han möjligheten att komma in i lägenheten och hämta det han ville. Jag frågade via sms vad han kommer ta och svaret var : mina kläder och personliga grejer, inga möbler eller dyl. Vi har inte haft kontakt alls på 4 månader vilket innebär att han inte har efterfrågat ngt. Min fråga gäller förstås : i fall han begär kompensations, hur ligger det till iim han inte ville ha ngt när jag frågade. tack
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När man separerat som sambor, kan båda parter begära en bodelning. Det innebär att man delar lika på all samboegendom. Samboegendom är enligt 3 § sambolagen sambornas gemensamma bostad och bohag. En bodelning kan begäras av båda samborna under ett år efter separationen, om det inte finns något samboavtal som säger att sambolagen inte ska tillämpas. För att en bodelning ska kunna begäras enligt sambolagen, krävs först och främst att man är sambor i lagens mening. Det krävs då enligt 1 § sambolagen att man är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och att man har gemensamt hushåll. Det verkar som att ni två bott tillsammans i ett samboförhållande, då ni bodde ihop i två år och delade på många utgifter. För att din föredetta sambo ska kunna begära bodelning på din bostadsrätt och möblerna i den, krävs också att du förvärvade lägenheten i syfte att ni skulle bo i den båda två. Det framgår inte av din berättelse om så var fallet. Om du ägde lägenheten innan ni träffades, är därför enligt 5 § 4 p. sambolagen inte samboegendom och kan därför inte bodelas. Är sambolagens regler om bodelning tillämplig på ert förhållande och din lägenhet, kan alltså din föredetta sambo, oavsett om han tidigare sagt att han inte har några anspråk, inom ett år efter separationen kräva en likadelning av värdet på din lägenhet. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Vad krävs för dold samäganderätt?

2019-07-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej min sons pappa har avlidit och det är tjafs med hans sambo. Hon har inte begärt bodelning och hävdar nu att det är dolt ägarskap i båtar och verktyg (han hade enskild byggfirma) som hon vill ha hälften av pengarna av vid försäljning. Sonen vet att hon inte betalt hälften vid inköp och hon kan inte uppvisa kvitton. Hon hävdar som sagt dolt ägarskap och vi undrar om vad som gäller? De var sambo och pappan hade fastigheten innan de träffades.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Dold samäganderättOm man är sambo eller gift och något köps av en av samborna kan den andra sambon under vissa omständigheter ha dold samäganderätt till egendomen. Kriterierna för dold samäganderätt är följande.1. Den ene sambon har köpt egendomen i eget namn men för gemensamt bruk.2. Den andre sambon har bidragit ekonomiskt till förvärvet eller bidragit ekonomiskt på ett annat sätt som möjliggjort förvärvet.3. Att den ena sambon som framstår för omgivningen som ägare till egendomen insett att den andra sambon bidragit ekonomiskt för att egendomen skulle vara gemensam.Om dom första två kraven är uppfyllda, det vill säga det är något som båda använde, och den som inte köpt egendomen ändå bidragit ekonomiskt till köpet, så föreligger en presumtion för att det finns en dold samäganderätt. Då måste motparten motbevisa detta. Av din fråga framgår inte om egendomen införskaffats för gemensamt bruk, men du skriver att hon inte kan visa kvitton. För att ha dold samäganderätt måste hon visa både att egendomen var för gemensam användning och att hon bidrog ekonomiskt.Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.