Fråga om bevisbördans placering i samband med betalningar som har gjorts inom ramen för ett samboförhållande

Hej! Jag och min sambo håller på att separera och hon tog på sig att betala hyra/mat ect. under tiden jag var arbetslös (i tre mån) ca. 2 år sedan. Vi är båda eniga att jag betalar tillbaka för hyran men hon vill nu att jag ska betala för mat/kattsand/ småköp som hon tidigare har sagt att jag inte behöver betala tillbaka. Vi har haft delad ekonomi och ofta betalar saker åt varandra så det brukar jämna ut sig. Detta har endast skett muntligt och det finns inga andra underlag. Är jag skyldig att betala tillbaka för dessa småsaker?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så jag förstår ditt ärende står det klart att din sambo gjort betalningar för maten/kattsanden/småköpen men det råder oenighet avseende betalningarnas innebörd. Juridiskt kan man alltså se det som att det föreligger oenighet gällande om betalningarna gjorts i form av en gåva eller försträckning (en överenskommelse av innebörden att du blir återbetalningsskyldig). Eftersom det inte verkar finnas något skriftligt avtal eller annat underlag för eran överenskommelse bedömer jag att bevisbördans placering kan komma att bli av stor betydelse för utfallet. Alltså antingen om du ska ha bevisbördan för att det rört sig om en gåva eller om din sambo ska ha bevisbördan för att det rört sig om en försträckning.


Gåva eller försträckning – vem har bevisbördan?

Som huvudregel är det den som kräver en betalning som har bevisbördan för sitt påstående (se bl.a. rättsfallet NJA 1975 s 577). I de fall där det råder enighet om att det har skett en betalningsöverföring men oenighet om betalningens innebörd kan dock bedömningen bli svårare. I rättsfallet NJA 2014 s 363 rådde det enighet om att det skett en betalningsöverföring men det rådde oenighet kring huruvida betalningen gjorts som en gåva eller försträckning. Högsta domstolen (HD) kom då fram till att det är den som påstår att det skett en gåva som har bevisbördan för detta. Det ska dock framhävas att det inte förelåg något samboförhållande mellan parterna i 2014 års rättsfall. Med hänsyn till den ekonomiska gemenskap som sambor lever i och som normalt innefattar ett mycket stort antal ekonomiska händelser har HD i rättsfallet NJA 2019 s 23 kommit fram till att bevisbördan vid samboförhållanden i enlighet med huvudregeln ska ligga på den som påstår sig ha ett betalningskrav. Slutsatsen blir alltså att det är din sambo som har bevisbördan för sitt betalningskrav.


Beviskravet

Att det är din sambo som har bevisbördan för sitt betalningskrav innebär att du enbart blir betalningsskyldig om din sambo kan lägga fram tillräckligt med bevisning för att det funnits en försträckningsavtal mellan er två. Frågan bli då vilka beviskrav som ställs för att din sambo ska fullgöra sin bevisbörda. Avseende denna fråga uttalade sig inte HD i ovan redovisade 2019 års fall. Utgångspunkten i tvistemål är dock att den som har bevisbördan ska styrka sitt påstående (se bl.a. NJA 2014 s. 363 och NJA 2017 s 1094)  vilket får ses som ett ganska högt ställt krav. Det är dock möjligt att i enskilda fall sänka beviskravet exempelvis om det annars vore orimligt svårt för den med bevisbördan att uppfylla beviskravet. Detta innebär att det i vissa fall exempelvis räcker att den med bevisbördan gör sitt påstående sannolikt. I och med att HD i 2019 års fall inte gjorde några närmare uttalanden om denna fråga anser jag att det ligger närmast till hands att utgå från huvudregeln, alltså att din sambo har att styrka sitt påstående. Det blir i denna del svårt att göra någon konkret bedömning i och med att du inte specfiserat om någon av er har några tillgångliga bevismedel. Det du dock kan ta med dig är att det rör sig om en relativt hög tröskel som gör att din sambo behöver kunna lägga fram ganska mycket eller annars stark bevisning för att fullgöra sin bevisbörda.


Avslutande ord

Svaret på din fråga kommer i första hand att hänga på vad du och din sambo kommit överens om; alltså antingen om det rört sig om en gåva eller en försträckning. Överenskommelser av detta slag kan göras formfritt, det innebär i teorin att det inte krävs något skriftligt avtalet eller liknande men en avsaknad av sådant underlag kan då istället leda till bevissvårigheter. I ett fall där det inte finns något närmare underlag för du och din sambos överenskommelse kommer alltså bevisbördans placering ofta att bli avgörande. I mitt svar har jag kommit fram till att det är din sambo som har bevisbördan för sitt betalningskrav samt att han/hon då har att styrka sitt påstående för att fullgöra denna bevisbörda. Det är enbart i de fall där din sambo lyckas med detta som du kan bli betalningsskyldig. 

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning