Har min sambo rätt till mitt hus vid en separation?

2021-02-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag bodde tillsammans med min kille i hans lägenhet men köpte sen ett hus för att ha som mitt eget. Jag bokade möte med banken, träffade fastighetsmäklare och allt ensam utan att han visste något. Sen när allt var klart berättade jag att jag hade köpt hus och tänkte flytta till mitt eget. Han ville då flytta med mig till huset så då fick han de. Om vi nu skulle separera, har han rätt till huset enligt sambolagen?
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i sambolagen (SamboL).Samboförhållandets ingåendeSamboförhållanden ingås formlöst genom att två personer flyttar samman och lever i ett parförhållande. Vad som menas med ett samboförhållande definieras i 1 § SamboL. Samboförhållanden registreras inte i något offentligt register och det kan därför i vissa situationer uppstå tveksamhet om ett samboförhållande i lagens mening föreligger. I förarbetena till sambolagen har angivits att ett samboförhållande bör ha viss varaktighet för att lagen ska kunna tillämpas. En period om sex månader har angivits som riktmärke. Detta ska dock inte tolkas för bokstavligt. Har avsikten då man flyttade samman varit att samboförhållandet skulle bli varaktigt men om detta av tillfälliga omständigheter avbryts efter en kort period kan ändå ett samboförhållande föreligga. Saken får avgöras med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.Samboegendom Den egendom som ska bli föremål för bodelning enligt sambolagen är endast bostad och bohag (möbler, lampor, mattor, hushållsmaskiner och allt annat inre lösöre som avser hushållet) som har förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om har förvärvet skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Bostad och bohag som har förvärvats efter samlevnadens inledande blir normalt att betrakta som förvärvade för gemensam användning. SamboavtalSambor eller blivande sambor kan genom avtal komma överens om att sambolagens regler om bodelning inte ska tillämpas, 9 § SamboL. Avtalet kan avse bostaden och allt bohaget eller avse bara vissa föremål eller en del av bostaden. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna. Avtalet kan träffas före eller under samlevnaden. Vill man senare komma överens om något annat kan avtalet ändras genom ett nytt avtal. SlutsatsMin bedömning är att i ditt fall talar mycket för att huset kommer bli föremål för bodelning vid en eventuell separation. Anledningen till detta är att ni bott tillsammans innan förvärvet av huset och att du köpte huset medan ni var i ett parförhållande, dock verkar din avsikt med köpet främst vara att ha huset enskilt. Jag skulle därför rekommendera dig att skriva ett samboavtal med din partner om att sambolagens regler om bodelning inte ska tillämpas avseende bostaden (och bohaget). I annat fall ska bostaden och bohaget delas lika mellan er vid en eventuell bodelning. Återkom gärna till oss om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Hur kan jag reglera bodelningen mellan mig och min sambo?

2021-02-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag ska flytta in i en bostadsrätt med min sambo, det är jag som köper den och äger den till fullo. Vad för typ av avtal är det som behöver skrivas för att jag vid en eventuell separation med min sambo fortsatt äger den till fullo och slipper betala ut något?
Ida Zackariasson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler som berör din fråga om sambors egendom och samboavtal hittar du i sambolagen (SL). Samboegendom och bodelningSamboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (framförallt möbler och andra gemensamma saker i hemmet). Den bostadsrätt som ni nu ska flytta köper du med avsikt att ni ska bo där tillsammans. Precis som du skriver är därför lägenheten samboegendom och ska ingå i bodelningen även fast du äger hela lägenheten (3 § SL). Bodelning är när sambornas egendom delas mellan dem. Vid bodelning är huvudregeln att all samboegendom ska delas lika mellan samborna (8 § SL). Det betyder att även om du äger hela lägenheten ska denna delas lika mellan er. Detta är dock något som du och din sambo kan avtala bort genom ett så kallat samboavtal. SamboavtalEtt samboavtal kan ingås redan innan ni flyttat ihop eller när ni redan bor tillsammans. I samboavtalet kan ni avtala om viss egendom ska ingå eller inte i en bodelning (9 § SL). Ni kan i samboavtalet till exempel avtala om att lägenheten som du äger inte ska ingå utan ska fortsätta vara din även efter en bodelning. Det är viktigt att samboavtalet är skriftligt och undertecknas av både dig samt din sambo (9§ 2 stycket SL). I vissa fall kan en sambo få ta över bostaden när förhållandet upphör (22§ SL). Denna rätt kan inte avtalas bort genom ett samboavtal. Rätten att ta över bostad tillämpas framförallt när samborna har gemensamma barn och exempelvis endast en av samborna har vårdnaden och därmed är i större behov av bostaden. Det ställs därför höga krav för att ett övertagande av bostad ska bli aktuellt. Mina råd till digOm du inte vill att lägenheten ska delas lika mellan er vid en eventuell separation och bodelning behöver du och din sambo upprätta ett samboavtal. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med någon av våra jurister som kan hjälpa dig att upprätta ett samboavtal. Du kan boka tid med någon av våra jurister här. Med vänliga hälsningar,

Sambo har inte vårdnadsansvar

2021-02-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om man blir sambo med en kvinna som har barn och hon och pappan har delad vårdnad , bor varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa , räknas även då sambon som förälder och har samma skyldigheter gentemot hennes barn?Kan förskolor begära att sambon skall lämna och hämta på förskolan eller har hon rätt att bestämma att det är hon som sköter det eftersom dom har två biologiska föräldrar som sköter det redan?!
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! jag förstår din fråga som att du vill veta om vårdnadsansvar för din sambos barn kan läggas på dig, som inte är biologisk förälder till barnet. Jag kommer att utgå från Föräldrabalken (FB) i mitt svar nedan. Lagen anger - 6 kap 3 § 1 st föräldrabalken (FB). Den säger att om ett barns föräldrar inte är gifta får modern ensam vårdnaden vid födelsen. Även fadern kan dock få vårdnaden tex genom en anmälan till skatteverket. Vad innebär detta för dig? - Detta innebär för din del modern får i regel ensamt vårdnadsansvar, medan pappan har rätt att ansöka om detta om man inte har varit gifta. Sambo som inte är biologisk förälder kan endast överta vårdnadsansvar över barn genom adoption. Du kan därför inte åläggas vårdnaden om barnet utifrån ett juridiskt perspektiv (du kan nog självklart anmäla dig till att hämta barnen på dagis osv om du själv vill, men finns som sagt inget juridiskt tvång att du ska ta hand om barnet eller har vårdnadsansvar).Hoppas att detta var svar på din fråga!

Kompensation bodelning sambo

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag har ett hus vi köpt tillsammans och står dom gemensamma ägare. Vi har 2 barn var från tidigare äktenskap men inga gemensamma. Vi har kommit in med lika stor insats men jag betalar dubbelt så mycket per månad för ränta&amortering pga min högre lön. Hur skriver vi ett avtal så att om vi skulle går isär/gå bort jag/mina arvingar kompenseras för det? Det är ju månadsbetalning så skillnaden växer över tid och inte en fast summa.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vad som gäller när ett samboavtal har upprättats men inte skrivits under. Jag kommer vända mig till sambolagen för att besvara den här frågan.Vem är sambo- Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen.8 § Sambolagensäger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.Vad utgår man ifrån- Utgångspunkten i 3 § Sambolagenär att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 §ska ingå och bostad enligt 5 § sambolagska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i. Samboavtal - Enligt 9 § sambolagen så kan ett sambopar avtala om vad som ska ingå vid en potentiell bodelning, vilket gör att egendom som är bohag kan undantas eller inte är bohag läggas till. Vad innebär detta för dig - min rekommendation är att skriva ett samboavtal där det regleras att du som stått för större delar av kostnaderna under förhållandet ska erhålla exempelvis 55-60 % av den totala samboegendomen som kompensation för detta. Ni kan självklart även skriva till att det ska röra sig om en fast summa eller att viss värdefull egendom ska tillfalla dig. Detta är det säkraste sättet för att få rimlig kompensation vid separation.

Blir en utbyggnation av ett hus samboegendom?

2021-02-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ställde precis en fråga men skulle vilja förtydliga lite.Jag har en fråga gällande sambolagen. Om man äger ett hus och träffar någon och då väljer att bygga ut huset istället för att köpa nytt. Vad gäller då vid separation. Lånet på utbyggnaden tar den som redan äger huset, så den som flyttar in äger inget och står inte heller på lånen. Blir själva utbyggnadsdelen samboegendom? Om den som äger huset istället köper ett nytt hus som man flyttar in i ihop har jag förstått det som att det blir samboegendom som man då delar lika vid separation trots att inte båda äger huset?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om det du frågar om finns i sambolagen (2003:376). Samboegendom är endast sådan egendom som skaffats för det gemensamma användandet.(3 § sambolag). Så om någon redan äger ett hus och sedan väljer att flytta ihop med sin partner i det huset och bli sambos kommer huset inte bli samboegendom. En utbyggnation som du nämner i din fråga nämns inte i lagen och kommer inte förändra detta. Den som sen tidigare äger huset kommer inte behöva dela på det eller utbyggnationen. Det spelar heller ingen roll vem som betalar och står på lånet. Ni som sambos kan dock avtala om hur ni vill göra med utbyggnationen. Om det är så att den sambon som inte äger huset betalar hela utbyggnationen, kan ni komma överens om att den sambon som har betalat ska bli ersatt de kostnaderna vid separation. Eller om ni båda betalar utbyggnationen så kan ni avtala om att ni blir delägare av den. Om ni istället uppför en ny bostad på fastigheten kan denna dock bli samboegendom, en gemensam bostad. Som sedan måste delas lika vid separation, om någon begär bodelning. Och precis som du säger så blir ett köp av en ny gemensam bostad samboegendom, oavsett vem som betalar för huset. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar

Kan sambo ändra sig efter överenskommet utköp?

2021-02-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo vill separera. För 1,5 år sedan köpte vi en bostadsrätt och äger 50/50. Han ville lämna förhållandet och gick med på att jag skulle köpa ut honom. Nu har han kommit tillbaka och vill bo kvar. Vem har rätt att bo kvar och hur går man tillväga?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i sambolagen. Eftersom ni bodde i bostaden tillsammans utgör den s.k samboegendom (sambolagen 3§ j. 5§ 3p). Om det begärs bodelning ska denna därför ingå (sambolagen 8§). Man kan dock avtala om att bodelning inte ska ske eller inte omfatta viss egendom, vilket man kan tolka utköpet som (sambolagen 9§). Detta måste dock ske skriftligen, vilket inte verkar ha skett (sambolagen 9§ 2st). Din f.d sambo kan alltså kräva att bodelning ska ske och att bostadsrätten ska ingå. Det betyder inte nödvändigtvis att det är han som kommer få bo kvar. I en bodelning räknar man samman värdet av er samboegendom, dvs bostaden och ert "bohag" (t.ex möbler), med avdrag för skulder kopplade till egendomen (sambolagen 13§). Sedan delas självaste egendomen lika mellan er (sambolagen 14§). Det är den som bäst behöver bostaden och bohaget som har förtur till denna (sambolagen 14§ 2st). Kan ni inte komma överens själva om vem som ska få vilken egendom kan ni ansöka om bodelningsförrättare som hjälper er med detta. Detta görs genom en ansökan till tingsrätten (här). Sammanfattning Din f.d sambo kan begära bodelning om ni inte skriftligen kommit överens om något annat. Det betyder nödvändigtvis inte att det är han som kommer få bo kvar. Ni ska fördela samtlig samboegendom mellan er. Kan ni inte komma överens om hur kan ni ansöka om bodelningsförrättare. Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!

Utgör bankkonto samboegendom?

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är sambo och vi har ett barn gemensamt min sambo har barn sedan tidigare.Vi har skrivit ett inbördes testamente där vi ärver varandra med undantag för att alla barn skall få det de har rätt till när det är aktuellt.Vi har gemensamma bankkonton men vi har även bankkonton som är våra egna/privata.Om min sambo går bort först skall då mina egna / privata konton tas upp i boupreckningen ?Om så är fallet , varför ?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlas i sambolagen (SamboL). Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om bankkonton utgör samboegendom. Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.Upphörande av ett samboförhållandeEtt samboförhållande upphör om någon av samborna avlider (2 § SamboL). När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Här är det viktigt att påpeka att en bodelning när ett samboförhållande upphör kan endast göras om den efterlevande sambon begär det. När den efterlevande sambon begär bodelning så ska samboegendom fördelas lika mellan samborna. Om en bodelning inte begärs så behåller vardera sambo sin egendom - den som har köpt eller fått en egendom får behålla just den egendomen.SamboegendomVad som avses som samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Bohag är t.ex. möbler och annat inre lösöre avsedda för det gemensamma hemmet. Det avgörande är om det har förvärvats för gemensam användning. Bostad och bohag som man har haft innan man ingått ett samboförhållande kommer alltså förbli ens egna.Ett bankkonto utgör varken bostad eller bohag. Det är alltså inte fråga om samboegendom. Istället ska bestämmelserna i lagen om samäganderätt att gälla. Utgångspunkten enligt lagen är att egendomen ska fördelas lika om det inte framgår annat (1 § lag om samäganderätt). Pengarna i ert gemensamma bankkonto ska alltså fördelas lika om det inte framgår något annat. Era privata bankkonto är däremot varken samboegendom eller samägda egendom – de får ni behålla själva.SammanfattningBankkonto utgör varken bostad eller bohag och kan därför inte anses som samboegendom. För ert gemensamma bankkonto gäller istället reglerna i lag om samäganderätt. Om bodelning begärs ska all samboegendom fördelas lika. Om däremot bodelning inte begärs behåller vardera sambo sin egendom. I båda fall kommer det gemensamma kontot ändå fördelas lika mellan er enligt lag om samäganderätt. Era privata bankkonto kan ni behålla själva oavsett bodelning eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Avtalet bort sambolagen

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har ett gemensamt checkkonto där vi har pengar som kommer från ett gemensamt lån. Vi har avtalat bort sambolagen. Om vi separerar har jag rätt till hälften av pengarna?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vad som gäller när ett samboavtal har upprättats. Vem är sambo- Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen.8 § Sambolagensäger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.Vad utgår man ifrån- Utgångspunkten i 3 § Sambolagenär att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 §ska ingå och bostad enligt 5 § sambolagska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i. Samboavtal - Enligt 9 § sambolagen så kan ett sambopar avtala om vad som ska ingå vid en potentiell bodelning, vilket gör att egendom som är bohag kan undantas eller inte är bohag läggas till. vad innebär detta för dig - i och med att ni har avtalet bort sambolagen är det innehållet i ert avtal som helt styr hur mycket pengar av sambo egendomen som du har rätt till! Hoppas att det var svar på din fråga!