Överta hyresrätt bodelning sambo

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Efter 9år som sambos med ett gemensamt barn går det tyvärr inte längre, så separation på gång. Så det här med sambolagen. Frågan gäller en villa som vi hyr av en privatperson med 12 kap 45 a § i kontraktet. Vi skaffade det gemensamt, jag har alltid stått för boende kostnader, utan några konstigheter. Sambon sa till mig först att jag kunde ta över. Men sedan ändrade sig. Antagligen för att jäklas helt enkelt. Hyresvärden själv vill ha mig kvar som alltid betalat osv. Gäller sambolagen eller det är hyresvärden som bestämmer? Mvh
Oscar Rudén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om din sambo har rätt till villan som ni hyr och om det är sambolagen eller hyreslagen (12 kap Jordabalken) som är tillämpligt. Bodelning mellan sambos - När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske mellan dem i de fall en av samborna begär det, 8 § sambolagen. I en bodelning igår så kallat samboegendom vilket utgörs av den gemensamma bostaden och bohaget, 3 § sambolagen. Om bostaden är en hyresrätt som införskaffats i avsikt att båda samborna gemensamt ska bo där räknas bostaden som samboegendom oavsett om endast en samborna står på hyresavtalet. Alla möbler, köksmaskiner och annat lösöre som ni köpt medans ni var sambor ska delas lika. Övrigt räknas som enskild egendom dvs. inte samboegendom. Samboegendom slås samman och delas lika mellan samborna, samborna ska således ha lika stora lotter. Därefter fördelas egendomen ut på respektive sambos lott t.ex. soffan går på ena sambons lott och då får den andra sambon sängen på dennes lott. Gemensam bostad - När en hyresrätt införskaffats för att båda samborna ska bo där utgör bostaden samboegendom. Sambor har lika rätt till den gemensamma bostaden. När en hyresrätt är samboegendom ska denna fördelas genom bodelning dvs. att en av samborna får hyresrätten på sin lott. Enligt 16 § sambolagen ska den sambo som har bäst behov av bostaden få denna på sin lott. Man gör en helhetsbedömning av vem som har bäst behov av bostaden. Faktorer som spelar roll i en sådan bedömning är sambos ålder, handikapp, hälsa, arbetsplats och möjligheten att erhålla bostad på annat håll. Om en sambo har barn som hos denne kan detta beaktas som att sambon har bäst behov till bostaden. Överlåta hyresrätt - Enligt 12 kap. 32 § jordabalken (hyreslagen) får en lägenheten inte överlåtas utan hyresvärdens samtycke. Denna huvudregeln har dock ett undantag stadgat i 12 kap. 33 § jordabalken som anger att inget tillstånd från hyresnämnden krävs i de fall lägenheten har övertagits genom bodelning. Detta innebär att ingen lämplighetsprövning görs av den sambo som övertar lägenheten. SammanfattningTroligtvis räknas hyresrätten ni bor i som samboegendom och bostaden ska således ingå i en bodelning mellan dig och din sambo. Det är svårt att bedöma vem av er som kommer bäst behöva lägenheten. Men som jag ser det blir både sambolagen och 12 kap Jordabalken (hyreslagen) aktuell i ditt fall varav man får ta hjälp av båda för att avgöra situationen. Sambolagen verkar dock vara den mest aktuella i din situation då det är 16 § (vem som har störst behov av lägenheten) som kommer att få denna. Nu vet jag inte hur vårdnadssituationen ser ut men om det på pappret endast är du som har vårdnadsansvar för barnen/et så kommer du att tilldelas lägenheten då du har störst behov. Hoppas att detta var svar på din fråga!

Lösa ut sambo

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mor har gett mig en gåva som motsvarar hälften av värdet på hennes hus och jag har löst ut min syster med motsvarande värde. Min sambo och jag skall separera , skall jag då lösa ut honom ?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du måste lösa ut din sambo från ditt hus. Vem är sambo - Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen. 8 § Sambolagen säger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.Vad utgår man ifrån - Utgångspunkten i 3 § Sambolagen är att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 § ska ingå och bostad enligt 5 § sambolag ska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i. Undantag frånsambolagen - 7 § Sambolag, egendom som endast används för fritidsändamål ingår inte i bodelning. Detta innebär att om kolonistugan har använts för fritidsändamål, vilket är mycket troligt då det är de kolonistugor generellt används till, så ska denna inte ingå i bodelningen. Detta medför att du inte har rätt till del av försäljningen då endast din exflickvän äger denna. Samboavtal - Enligt 9 § sambolagen så kan ett sambopar avtala om vad som ska ingå vid en potentiell bodelning, vilket gör att egendom som är bohag kan undantas eller inte är bohag läggas till. Vad innebär detta för dig - Jag förstår detta som att du har erhållit andel i huset från din mor, i syfte att du ska få tillgång till huset. Kravet för att sambo ska ha rätt till huset, måste huset vara anskaffat för att användas av er båda. Som jag förstår det så föreligger det inte något sådant syfte, huset har inte erhållits för båda eras syfte. Om det är så, så föreligger ingen rätt för sambon till huset, varav du inte behöver lösa ut honom. Om man dock anser att huset har erhållits i sådant syfte, så kan ska du lösa ut honom motsvarande hans andel om du vill behålla huset. Ni kan dock skriva ett samboavtal där ni bestämmer innan hur egendom så som hus och bohag ska delas upp vid en separation. Hoppas att det var svar på din fråga!

När gäller samboavtal

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag ock min sambo äger ett radhus tillsammans. Min sambo gick in med en summa pengar från tidigare husförsäljning i vårt nuvarande. Resterande summa lånades på banken. Vi har varit hos jurist och skrivit nån form av samboavtal/skuldbrev.Utdrag ur skuldbrevet; Sambo 1 har bidragit med 700.000 kr mer än sambo 2 vid köpet. Sambo 2 åtar sig att betala 350.000 kr till sambo 1 enligt nedan angivna betalningsvillkor. Skuldbrevet är tecknat i 2 exemplar men vi skrev aldrig under dessa brev. De förvaras hemma. Vad gäller vid en separation?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar vad som gäller när ett samboavtal har upprättats men inte skrivits under. Jag kommer vända mig till sambolagen för att besvara den här frågan.Vem är sambo- Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen. 8 § Sambolagen säger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.Vad utgår man ifrån- Utgångspunkten i 3 § Sambolagen är att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 § ska ingå och bostad enligt 5 § sambolag ska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i. Samboavtal - Enligt 9 § sambolagen så kan ett sambopar avtala om vad som ska ingå vid en potentiell bodelning, vilket gör att egendom som är bohag kan undantas eller inte är bohag läggas till. Är detta ett skuldebrev - om detta är ett skuldebrev mellan er två, regleras detta i i sambolagen utan av andra regler. Det som dock går att säga är att så länge detta skuldebrev inte är signerat så har inget avtal ingåtts. Detta betyder att skulden inte är aktuell så länge avtal inte är signerat. Vad innebär detta för dig - Detta innebär för din del att så länge detta avtal inte är signerat så kommer värdet av bostaden och bohag att delas lika mellan er två. Detta innebär att så länge detta avtal inte signeras, och därmed inte är giltigt, så kommer en kompensation som uttrycks i avtalet inte att ske. Om det utgör skuldebrev måste de signerats för att bli aktuell som skuld. Hoppas att detta var svar på din fråga!

När gäller sambolagen?

2021-02-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Min fråga är: när gäller sambolagen?Jag har köpt en bostadsrätt och tillträdesdatumet är på februari. Planen är att min pojkvän ska flytta in på sommaren. Vi har köpt en del gemensamma möbler. Gäller sambolagen från och med den dagen han flyttar in eller tidigare? Måste man skriva på samboavtal innan tillträdesdatumet eller kan man göra det i efterhand, men innan han flyttar in?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med ett samboförhållande avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, enligt 1§ Sambolagen. Din pojkvän blir således din sambo först när ni flyttar ihop. Vad gäller era gemensamma möbler kommer dessa att räknas som samboegendom enligt 3§ Sambolagen då de har förvärvats för gemensam användning. Även om ni inte har ett samboförhållande innan din pojkvän flyttar in, kommer möblerna att anses vara samboegendom då de är avsedda för gemensam användning. På så sätt blir 3§ Sambolagen tillämplig även innan din pojkvän flyttat in. När det kommer till samboavtal kan ni göra detta innan eller under samboförhållandet och man kan inte tvinga den andra sambon att skriva på ett samboavtal under ett samboförhållande. Man kan också skriva ett samboavtal vid separationen, det rekommenderas dock att man gör det innan samboförhållandet för att förhindra risken att man inte kommer överens vid separationen.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Sambos rätt till värde av lån

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo bråkar som en dåre över insatsen vi lånade av farsan när vi köpte huset. Vi ska separera nu och sälja huset. Hon påstår att det va en gåva som ska delas på oss bägge. Jag har ett skuldebrev mellan mig å farsan. Alla pengar betaldes direkt från hans konto till banken. Finns det någon risk att förlora hälften av pengarna. Planen va att värdera upp huset efter renovering och betala tillbaka skulden.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar om du har rätt till skulden eller om detta bör ses som en gåva vid separation från sambo. Jag kommer att utgå från sambolagen i mitt besvarande av frågan. Vem är sambo - Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen. 8 § Sambolagen säger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.Vad utgår man ifrån - Utgångspunkten i 3 § Sambolagen är att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 § ska ingå och bostad enligt 5 § sambolag ska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i. Skuld - Rätt att undra värde motsvarande ens skulder från bohag och bostad får ske enligt 13 § Sambolagen. Vad innebär detta för dig - Om du har ett skuldebrev motsvarande lånesumman så har du rätt att undandra denna summa från bodelningen, om lånet endast berör dig. Om lånet är till er båda har ni rätt att dra av 50% vardera av lånet från bodelningen. Det verkar som att lånet endast var riktad gentemot dig, vilket innebär att värdet av lånet ska du få behålla själv genom att du får undanta värde motsvarande lånet från bodelningen. (Detta innebär att du får behålla egendom som du äger som motsvarar lånets värde. Denna egendom ska därför inte ingå i bodelningen). Slutsatsen bör därför vara att skuldebrevet visar på att det är en gåva, du har rätt att behålla egendom som motsvarar värdet av lånet som inte ska ingå i bodelning. Din sambo har inte rätt till lånets värde. Hoppas att detta var svar på din fråga!

Kompensation till sambo

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Rättvis ersättning till sambo som lägger hela kontantinsatsen vid husköp
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vad som gäller för att kompensera sambo som erlägger hela kontantinsats. Jag kommer vända mig till sambolagen för att besvara denna fråga.Vem är sambo- Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen. 8 § Sambolagen säger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.Vad utgår man ifrån- Utgångspunkten i 3 § Sambolagen är att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 § ska ingå och bostad enligt 5 § sambolag ska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i. Samboavtal - Enligt 9 § sambolagen så kan ett sambopar avtala om vad som ska ingå vid en potentiell bodelning, vilket gör att egendom som är bohag kan undantas eller inte är bohag läggas till. Gåva - man har rätt enligt gåvolagen 2 § att ge varandra gåvor skattefritt i vilken mån man vill. Detta innebär att som kompensation kan du ge en andel av din del av bostaden till sambon, eller annan gåva av stort värde till sambo. Vad innebär detta för dig - Detta innebär för dig att lättast är att skriva ett samboavtal där ni kompenserar varandra vid en separation, där sambon har rätt till större del av bostaden osv. Alternativt upprättar ni ett gåvobrev där du skänker en del av din del i bostaden som gåva till sambo som kompensation, eller att du överlåter något annat av värde som kompensation. Hoppas att detta var svar på din fråga!

Fritidsändamål egendom sambo

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag och min exflickvän köpte för några år sedan en kolonistuga tillsammans.Hon står på köpekontraktet eftersom det var föreningens regler att bara en person ska stå på kontraktet.Köpeskillingen delade vi lika.Nu efter vår separation vill hon sälja stugan och hävdar att jag inte har rätt till några pengar från försäljningen.Det jag dock har är en överlåtelsehandling som visar att hon ger mig stugan mot att vi vid en eventuell försäljning delar på säljsumman. Vad gäller här?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du har rätt till del av försäljning av kolonistugan. Jag kommer att utgå i mitt svar av sambolagen, då jag har förutsätter att ni har varit sambos. Om ni inte har varit sambos så säger jag redan nu att du inte har rätt till kolonistugan eller pengarna från försäljningen. Vem är sambo - Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen. 8 § Sambolagen säger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde. Vad utgår man ifrån - Utgångspunkten i 3 § Sambolagen är att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 § ska ingå och bostad enligt 5 § sambolag ska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i. Undantag frånsambolagen - 7 § Sambolag, egendom som endast används för fritidsändamål ingår inte i bodelning. Detta innebär att om kolonistugan har använts för fritidsändamål, vilket är mycket troligt då det är de kolonistugor generellt används till, så ska denna inte ingå i bodelningen. Detta medför att du inte har rätt till del av försäljningen då endast din exflickvän äger denna. Överlåtelsehandling – Genom den överlåtelsehandling som du har erhållit, verkar det som att ni har avtalat om att du övertar stugan i gengäld mot att ni båda ska dela på försäljningsvärdet senare i framtiden. Detta är ett avtal, som bör kunna användas till din fördel. För att du dock ska få rätt enligt avtal bör du väcka en fastställelsetalan i domstol om att avtalet är giltigt, alternativt väcker du en talan om tvist direkt i närmsta tingsrätt. Först därefter bör du ha rätt att kräva ditt ex på pengar. Slutsats – generellt sätt ska bostäder enligt sambolagen delas 50/50 vid en separation, eller 50/50 av försäljningsvärdet. Dock gör man undantag för egendom som endast används för fritidsändamål, vilket en kolonistuga utgör rent generellt. Detta innebär att endast ägaren, din exflickvän, har rätt till försäljningssumman av kolonistugan. Dock bör du kunna kräva henne på pengar genom avtalet, men du kommer nog behöva gå till domstol för att få rätt enligt avtalet, alternativt lösa denna tvist med hjälp av vardera ombud. Hoppas att de var svar på din fråga!

Är det rimligt att betala halva räntan på min sambos bostadslån?

2021-02-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag ska flytta ihop med min pojkvän men jag undrar hur det fungerar med betalning av hyra osv. Hans mamma framförallt tycker att jag ska betala räntan på lånet + hyran. Men jag kan tycka att det är orimligt att jag ska betala på min partners lån när jag från första början sagt att jag själv inte kommer ta ett bostadslån och att han isf får stå på ett lån själv. Skulle jag betala räntan på lägenheten, blir jag inte med låntagare isf, alltså att jag också kommer stå på lånet?
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Om jag förstår din fråga rätt vill du veta om lagen säger något om var som gäller för en sambo med kostnader för boendet, såsom hyran och ränta på lån. Först och främst blir du inte automatiskt låntagare enbart av att du betalar halva räntan. Det är ett obligationsrättsligt förhållande mellan dig och din sambo som inte påverkar låneförhållandet mellan din sambo och hans långivare. Hur man ska ställa sig till frågan huruvida det är rimligt att betala halva räntan på ett lån som man själv inte står på handlar inte om juridik utan snarare om logiskt tänkande. Det finns argument för och emot denna fråga och det finns inget i lagen som föreskriver vad som är rätt eller fel. Vad som talar för att det är rimligt att betala halva räntan är att det troligtvis skulle vara betydligt mycket dyrare att hyra en egen bostad än vad det är att betala halva hyran plus halva räntan. Det innebär att du kan spara mer pengar nu än vad du kunde gjort om du inte fick möjligheten att bo med din sambo. Att han tagit lånet på bostaden är anledningen till att denna möjlighet finns. Sedan finns det självklart argument emot att betala någons räntekostnader. Det är han som får eventuell vinst på lägenheten vid en framtida försäljning vilket kan vara betydligt mer pengar än vad han betalat i ränta. Det är pengar som inte du får ta del av om ni har skrivit samboavtal eller som bostaden inte utgör samboegendom. Men samtidigt är räntan pengar som man inte får tillbaka (iaf inte direkt) och det är en utgift som de flesta har för att kunna köpa ett boende. Jag kan inte säga vad som är rätt eller fel utan det är en personlig uppfattning om vad man tycker är rimligt.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,