Min son och hans flickvän var sambor, men förhållandet har tagit slut. Får hon kasta ut honom?

2021-01-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min son och hans flickvän flyttade ihop tillsammans i en hyreslägenhet. Hon står ensam på kontraktet, men min son har varit folkbokförd där lika länge som hon, i lite över 1 1/2 år. Flickvännen fick LVM. Kvar bör då min son. Nu plötsligt gör hon slut. Båda lever på soc. Hon vill ha ut han ur lägenheten. Men han har inte hunnit hittat ett eget boende än. Hon kommer ej att komma hem på några månader. Så hon har tak över huvudet. Har hon rätt att vara kasta ut han på gatan?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som är samboegendom, huruvida den aktuella bostaden är samboegendom, och vad som händer med bostaden om bodelning sker. Sedan kommer jag att gå igenom om exflickvännen får kasta ut din son eller inte, samt ge råd om vad du och din son kan göra nu. Eftersom din son och hans före detta flickvän var sambor är Sambolagen tillämplig. Med hjälp av ett samboavtal kan man avtala att viss egendom inte ska ingå i bodelning, alternativt att bodelning inte ska ske. Jag kommer att utgå från Sambolagen, om de har ett samboavtal rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga. Vad är samboegendom? Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som har införskaffats för gemensamt bruk, se Sambolagen 3 § (här). Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk, se Sambolagen 6 § (här).Egendom som är någon av sambornas enskilda egendom på grund av gåva, testamente, arv, eller egendom som trätt istället för sådan egendom är inte samboegendom, vilket framgår av Sambolagen 4 § (här). Egendom som används mestadels för fritidsändamål, exempelvis ett fritidshus, är inte samboegendom. Detta framgår av Sambolagen 7 § (här)Bodelning ska ske om samboförhållandet upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, se 8 § 1 st Sambolagen (här). Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde, se 8 § 2 st Sambolagen (här).Hur vet man om en bostad är samboegendom? Om bostaden har förvärvats gemensamt och för gemensam användning är den samboegendom och ska alltså ingå i bodelningen. Då spelar det ingen roll vem som står på kontraktet eller vem som har betalat. Om den ena sambon har betalat mycket mer för bostaden kan detta ha betydelse vid tillämpning av 15 § Sambolagen (här), som är en jämkningsregel vid bodelning. Om den ene sambon ägde bostaden innan samboförhållandet inleddes är bostaden inte samboegendom och ska därmed inte ingå i bodelningen. Sambon som inte är ägare av bostaden kan alltså inte få del i bostaden med hjälp av bodelning.Vad händer med bostaden om bodelning sker?Vid bodelning ska samboegendomen räknas ihop, och sedan delas mellan samborna. Angående bostad gäller att den av samborna som bäst behöver bostaden har rätt att överta den mot avräkning på sin andel av samboegendomen, vilket framgår av 16 § 2 st Sambolagen (här). Rätt till övertagande av bostad i vissa fall (då bostaden inte är samboegendom) Innehar den ena sambon den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt, se Sambolagen 22 § (här). Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det.Är din sons exflickväns hyreslägenhet samboegendom? Du skriver att din son och hans dåvarande flickvän flyttade ihop tillsammans i hyreslägenheten, och därför drar jag slutsatsen att lägenheten är samboegendom, då lägenheten har införskaffats gemensamt och för gemensamt bruk. Eftersom förhållandet har upphört ska bodelning ske om någon av samborna begär det, och begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde, se 8 § Sambolagen (här). Eftersom lägenheten av allt att döma är samboegendom ska den ingå i bodelningen. Får din sons exflickvän kasta ut din son? Eftersom lägenheten är samboegendom har din son rätt till besittning av lägenheten. Om hon skulle kasta ut din son, byta lås eller slänga hans saker kan hon göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande, se 8 kap 8 § Brottsbalken (här). Vad kan din son göra nu?Om din son inte redan har gjort det, bör han begära bodelning. Om exflickvännen byter lås eller kastar ut din sons grejer ur lägenheten bör din son kontakta Polisen. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor eller vill komma i kontakt med Lawline kan du ringa telefonnummer 08-533 300 04. Receptionen har öppet 9:00-16:00 på vardagar. Vänligen,

Spelar ägarandel i bostad någon roll vid bodelning enligt sambolagen?

2021-01-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo införskaffade en lägenhet för gemensamt boende och på köpeavtalet (det avtal som skrivs mellan köpare och säljare) står jag med 34% ägarandel och min sambo med 66% ägarandel av lägenheten. Vi har inget samboavtal. Skall vi dela på lägenheten enligt fördelningen i köpeavtalet eller går sambolagen över köpeavtalet vid en bodelning ?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om era ägarandelar i lägenheten spelar någon roll vid bodelningen. Regler som berör bodelning mellan sambor hittar du i sambolagen (SL). SamboegendomSamboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (framförallt möbler och andra gemensamma saker i hemmet). Precis som du skriver är eran gemensamma lägenhet samboegendom och ska ingå i bodelningen (3§ SL). BodelningHuvudregeln vid bodelning är att all samboegendom ska delas lika mellan samborna (8§ SL). Det betyder att oavsett om ni har olika ägarandelar i lägenheten ska denna delas lika mellan er. Detta beror på att ni som du skriver inte har något samboavtal. Om ni inte har ett samboavtal är det som sagt sambolagens regler som gäller. Vad som står i köpeavtalet har ingen betydelse utan en likadelning ska ske. Samboavtal och föravtalUtifrån hur du har ställt frågan kan jag inte utläsa om ditt samboförhållande har upphört eller inte. Har samboförhållandet inte upphört har ni all möjlighet att skriva ett samboavtal där ni kan reglera hur en eventuell bodelning ska gå till (9§ SL). Om du och din sambo står inför ett omedelbart upphörande av samboförhållandet kan ni upprätta ett föravtal. Då kan du och din sambo avtala om hur egendomen ska fördelas i den kommande bodelning, vilket är vad som kallas föravtal (10§ SL). SlutsatsDet spelar alltså ingen roll att era ägarandelar i lägenheten inte är olika stora utan den ska delas lika mellan er. Beroende på i vilken situation du och din sambo befinner er i finns dock möjlighet att upprätta ett samboavtal eller föravtal för att kunna reglera bodelningen. Skulle ni vilja ha hjälp med att upprätta något sådant avtal är ni välkomna att ta kontakt med våra jurister här. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Sambolagen eller Samäganderättslagen?

2021-01-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag o min fd sambo har separerat sedan flera år tillbaka. Han bor kvar i huset och ska nu köpa ut mig. När 1 år gått kan ingen av oss kräva en bodelning har jag förstått, men jag har väl ändå rätt till min del av halva huset fortfarande? Alltså att han måste köpa ut mig eftersom han ska bo kvar?Maria
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Sambolagen (2003:376)När samboförhållandet upphör har var part en möjlighet att begära att en bodelning fastställs inom ett år, (8 § SamboL). Det innebär att den som vill fastställa en bodelning från ett samboförhållande efter att ett års fristen passerat har ingen laglig rätt att göra det.Lag (1904:48 s.1) om samäganderättOm både du och din före detta sambo står registrerade som ägare på fastigheten gäller Samäganderättslagen. Har ni inte skrivit något samäganderättsavtal som stadgar annat ska alla beslut som rör den samägda egendomen fattas med full enighet. Skulle det vara så att ni inte kan komma överens om att din före detta sambo ska köpa ut dig har du rätt att begära tvångsförsäljning på offentlig auktion för gemensam räkning genom att lämna in en ansökan till tingsrätten (6 §). Din före detta sambo kan normalt inte förhindra att en auktion genomförs, enbart om tingsrätten skulle anse att det finns synnerliga skäl. Beslut om att sälja en samägd fastighet kan skjutas på framtiden om en delägare visar att denne har synnerliga skäl till att det inte ska bli en försäljning. De omständigheter som uttrycket tar sikte på är sociala eller andra förhållanden som skulle kunna tala emot en försäljning. Det kan vara skäl som att ett barn som bor på fastigheten behöver gå kvar på en viss skola, eller ett sådant skäl som att det på grund av lågkonjunktur inte går att få ut ett rimligt pris. Praxis på området tyder på att det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?

2021-01-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera. Jag står som ensam ägare på bostadsrätten. Men den är anskaffa för gemensamt boende. Inköp 525.000. Värdering 1.400 000. Lån 1.100.000. Om jag ska lösa ut sambon, hur ska jag då räkna ut det?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta hur du ska beräkna bostadsrättens värde, om du vill lösa ut sambon/din exsambo vid en bodelning. Det framgår inte av frågan vilka övriga tillgångar och skulder som finns. Därför vet jag inte exakt hur bodelningen blir. I nedanstående svar förklarar jag hur bodelningen ska ske och hur egendomen ska värderas och fördelas.Frågan regleras i sambolagen. Samboegendom Samboegendom är gemensam bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk. Det framgår av frågan att din bostadsrätt har anskaffats för gemensamt bruk. Om den ska ingå i bodelningen ska den även vara avsedd som er gemensamma hem och användas huvudsakligen för detta ändamål (3 §, 5 §, & 7 §, sambolagen). Ni kan avtala att bodelning inte ska äga rum, eller att viss egendom inte ska ingå (9 §, sambolagen).Bodelning: Skuldavräkning och likadelning Samboegendom ska ingå i bodelningen, om inget annat avtalas. Vid bodelningen ska andelarna beräknas. Innan likadelningen har ni rätt att få skuldtäckning. Skulderna som täckas måste vara hänförliga till samboegendomen (12 § & 13 §, sambolagen). Värderingen ska ske så nära till bodelningen som möjligt. Efter skuldavräkningen ska egendomen fördelas enligt likadelningsprincipen (14 §, samboegendomen). Din bostadsrätt ska alltså värderas till 1.400.000 kr (exklusiv latent skatteskuld), men innan likadelningen får du skuldtäckning. Den kvarstående summa är därmed ca. 300.000 kr. Det är summan efter skuldavräkningen som ska delas lika. Därmed ska din exsambo få 150.000 kr. Dock kommer det även finnas andra tillgångar i boet som påverkar den slutgiltiga beräkningen. Men här ser du hur principerna fungerar. Jag vill förtydliga att skuldtäckning inte innebär att du måste betala av skulden direkt, utan det innebär enbart att du får dra av pengarna som behövs för skuldtäckningen, innan likadelningen. Jämkning av bodelningenBodelningen kan jämkas om det anses vara oskäligt att likadela. I bedömningen av en eventuell jämkning ska man ta hänsyn till samboförhållandets längd, parternas ekonomiska förutsättningar och övriga omständigheter (15 §, sambolagen). Det framgår inte av frågan hur länge ni har bott ihop. Vidare framgår det inte hur din exsambos ekonomi ser ut eller hur din ekonomi ser ut i övriga delar. Därför går det inte att säga om jämkning kan bli aktuellt.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Kan en efterlevande sambo kräva att få bo kvar i ett hus som inte utgör samboegendom?

2021-01-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejStäller en fråga som gäller en nära vän till mig. En man nu 78 år gammal har levt ihop med en kvinna i 25 år, men för två år sedan avled kvinnan i cancer. De var inte gifta. De levde tillsammans i kvinnans hus i 25 år. Kvinnan har två barn som nu genom arv är ägare till detta hus. Mannen som heter Lars har lagt ner mycket både jobb och pengar i detta hus under alla dessa år. Senast så målade han om huset i somras. Han sköter huset perfekt.Nu vill sonen ha ut sina pengar ur huset och tvingar Lars att flytta så han kan sälja huset. Sonens syster vill att Lars skall bo kvar så länge han vill och orkar. Tyvärr hade Lars och hans sambo inte skrivit några som helst papper dem emellan.Min fråga är nu om sonen verkligen kan tvinga Lars att flytta från en bostad där han bott i 25 år. (Lars kan inte skriva själv då han aldrig använt sig av någon dator)Med vänliga hälsningarGunilla
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Sambolagen - bodelningSambolagen blir tillämplig då två personer stadigvarande bor i gemensam bostad i ett par liknande förhållande (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör vid ena sambons bortgång (2 § SamboL). Då ska bodelning göras om den efterlevande sambon begär det och om det inte finns något samboavtal vilket måste ske inom 1 år från det att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). Om någon av samborna har avlidit är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning (dvs dödsboet kan inte påkalla bodelning) (18 § SamboL). En sambo ärver inte om det inte är testamenterat.Det som ingår i bodelningen är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Även om kvinnan stod som ägare på huset men det förvärvades för gemensam användning kan det utgöra samboegendom och därmed ingå i bodelningen. Påkalla bodelning - tidsfristNu vet jag inte om bodelning har skett men den borde ha påkallats av Lars senast 1 år efter dödsfallet. Eftersom det nu gått 2 år sedan kvinnan avled kan Lars inte längre påkalla bodelning. Det verkar snarare som om att arvskifte redan har skett och då har Lars ingen rätt att bo kvar i huset eftersom äganderätten har övergått på arvingarna som därmed får bestämma över nyttjandet av huset. Om de vill att Lars ska flytta blir det svårt för honom att bestrida detta.Ett råd är att Lars ber om att få hyra huset av kvinnans barn till en marknadsmässig hyra. Det är självklart något de måste komma överens om och inget som Lars kan kräva men det kan vara en bra lösning för båda parter.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan jag överlåta min andel i vårt gemensamma hus i gåva till min sambo och ställa upp villkor för överlåtelsen?

2021-01-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag och min sambo äger hälften var av vårt hus som vi renoverar, men sambon står för lånen. Vi hade behövt ta ytterligare ett lån för att kunna färdigställa huset men då vi har kollat med vår bank har de inte varit positiva till det eftersom det är bara min sambo som arbetar. Jag studerar och har studielån. Dock har banken uttryckt att om sambon ägde huset själv så hade han kunnat låna betydligt mer. Nu undrar jag om jag kan skriva över min del av huset på sambon för att kunna få lån, men villkora det ifall vi separerar eller sambon avlider? Till saken hör att vi båda har vuxna barn men inga gemensamma. Villkoren skulle innebära att jag ärver respektive får del av försäljning vid eventuell separation.
Jacob Björnberg |Hej och tack för du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du och din sambo äger ett hus med lika stora andelar. En renovering är initierad, din sambo står ensam på lånen hänförliga till denna och nu behöver ni låna ytterligare pengar till färdigställandet. Du studerar och har därför inte möjlighet att ansöka om upptagande av nya krediter och såvitt jag förstår fordrar banken hela huset som säkerhet för att din sambo ska beviljas ytterligare lån. Det nu sagda innebär att denne formellt skulle behöva uppträda som ensam lagfaren ägare till fastigheten. Du undrar därför om du kan överlåta din ideella andel till din sambo och samtidigt villkora gåvan med diverse bestämmelser för det fall en separation skulle bli aktuell eller om din sambo avlider. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende är sambolagen (SamboL).Några gåvorättsliga hållpunkterDet kan inledningsvis konstateras att det står givaren (du) fritt att godtyckligt villkora en benefik rättshandling (rättshandling utan krav på motprestation), vilket en gåva utgör. En gåva kännetecknas av en förmögenhetsöverföring av något slag som har skett frivilligt med en hos givaren konstaterad gåvoavsikt (ditt syfte som givare ska helt enkelt vara att berika mottagaren, din sambo). Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda för att överlåtelsen ska betraktas som rättsligt giltig gåva, jfr bestämmelserna i lagen angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen). Gåvor kan i de allra flesta fallen ges helt formlöst och en fullbordad (giltig) gåva kan i regel inte återkallas av givaren, notera dock vad som sägs om formkravet (skriftlighetskravet) vid gåva av fast egendom i 4 kap. 29 § jordabalken (JB) som hänvisar till 4 kap. 1-3 §§ i samma lag. Det innebär att överlåtelsen av din andel i huset måste manifesteras i ett gåvobrev som även behöver uppfylla de övriga kraven som ställs på köpehandlingar vid en fastighetsöverlåtelse. Men det korta svaret på din faktiska fråga är det är fullt möjligt att förse gåvobrevet med den typen av villkor som nu är i fråga. Det utgör också ett krav för att den statliga lantmäterimyndigheten (Lantmäteriet) ska kunna registrera den nya lagfarten enligt 20 kap. JB.Andra regelverk - Sambolagen, vad gäller?De aktuella villkoren är naturligtvis också möjliga att föra in i ett sedvanligt samboavtal och/eller i ett testamente enligt 9-10 kap. ärvdabalken (ÄB), vilket torde vara det något mer vanligt förekommande. Det ska dock tilläggas att det skydd som du söker redan i mångt och mycket följer av den lagstiftning som finns på det här området. Ett samboförhållande upphör bland annat genom att samborna flyttar isär eller genom att någon av dem avlider 2 § 1 st. 2-3 p SamboL. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna den så kallade samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Och bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, 8 § 1 st. SamboL. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 § SamboL och där stadgas att som samboegendom räknas den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, dock endast under förutsättning att detta har införskaffats för gemensamt bruk, men jag utgår ifrån att så är fallet här. Motsatsvis innebär emellertid detta att om din sambo skulle ha ägt fastigheten innan samboförhållandet uppstod kommer denna att undantas helt vid en eventuell bodelningssituation om ingenting annat har avtalats. Givet att du i ett sådant läge inte längre besitter fastigheten med samäganderätt på grund av överlåtelsen (gåvan) av din ideella andel kommer hela huset med tillhörande mark att tillfalla din sambo vid en separation eller dödsboet efter din sambo vid dennes bortgång. Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis är det möjligt att överlåta din andel genom en gåva och förse överlåtelsen med villkor efter eget gottfinnande, men märk väl du i så fall behöver iaktta formkraven i jordabalken. När det sedan gäller dödsfall är det brukligt att reglera testators kvarlåtenskap och fördelningen av denna genom ett testamente. Sambor ärver inte varandra och huruvida ni mot bakgrund av existensen av era respektive barn vill att så ska ske är för mig ovisst. Men gällande fastigheten specifikt uppställs som tidigare påpekats ett fullgott skydd genom sambolagens regler och skyddet gäller oavsett vem som formellt är lagfaren ägare, men det förutsätter som sagt att fastigheten från början införskaffades tillsammans och för gemensam användning.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Vi kan exempelvis vara dig behjälplig vid upprättandet av all nödvändig dokumentation såsom när gåvobrev, testamente, samboavtal och andra dylika handlingar behöver upprättas.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?

2021-01-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har sedan många år ett hus som jag bor i. Nu har min pojkvän flyttat in. Jag har inga skulder på huset och funderar på vad han bör bidra med. Vi är överens om att han ska betala halva driftskostnaden. Men är det rätt att han ska bo "gratis" i övrigt? Eller hur kan man göra.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är upp till er att avgöra hur ni vill göra i er situation. Eftersom att du köpte huset många år innan din pojkvän flyttade in är inte huset samboegendom (3 § sambolagen). Det innebär att om ni skulle välja att gå skilda vägar, så har inte din sambo rätt till hälften av husets värde vid en bodelning. Ett alternativ är att din sambo får "köpa in sig", alltså att han får köpa halva huset av dig. Din sambo kan till exempel köpa in sig för hälften av husets marknadsvärde eller hälften av det som du köpte huset för. Om din sambo köper in sig kommer han att äga halva huset. I så fall ska din sambo ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Det är som sagt helt upp till er hur ni vill göra, det viktiga är att ni båda känner er bekväma med beslutet och att det passar för er situation och ekonomi. Hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?

2021-01-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min sambo har varit sambos i 4 år och ska nu köpa gemensam bostad. Den rikare parten kommer att betala 90% av bostaden kontant och den andre resterande 10%. Under hela samboskapet så har den rikare parten försörjt den andre då hen saknat egen inkomst. Vi är oense om vi ska skriva ett samboavtal gällande den gemsamma bostaden och hur det i så fall ska formuleras. Vad kan man anse är mest rättvisa för båda parter?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Köpa gemensam bostadDå ni ska flytta ihop och bli sambos är det sambolagen som är tillämplig (1§). När ni köper en bostad för att flytta ihop blir den samboegendom (3 §) och kan bli föremål för bodelning om ni separerar. Allt som är samboegendom läggs sedan samman och delas lika mellan er (14 §). Det innebär att även om en person betalade 90% för bostaden och den andra personen 10% så kommer ni få 50% var av bostadens värde. SamboavtalFör att undvika detta kan ni skriva samboavtal (9 §). Där kan ni själva välja hur samboegendomen ska uppdelas. Detta behöver ni göra skriftligen och avtalet ska undertecknas. Några alternativ på hur ni kan välja att dela upp egendomenVad som är rättvist kan inte jag svara på, utan ni måste välja själva hur ni vill dela upp er egendom. Jag kommer däremot ge några alternativ ni kan välja mellan är attvardera part först får ut sin andel av kostnaden för bostaden och sedan delar lika på eventuell vinst,vardera part först får ut sin andel av kostnaden för bostaden och sedan delar annan andel på eventuell vinst, ellervardera part får ut sin andel av bostaden. I det första alternativet skulle ni således få ut 90% respektive 10% av det ni betalar för bostaden. Sedan delar ni lika på eventuell vinst alternativt om ni bestämmer att en part ska få högre andel av vinsten. I det andra alternativet utgår ni från att ni äger 90% respektive 10% av bostaden och får ut den procentandelen vid försäljning av bostaden oavsett eventuell vinst. För att uppnå en så rättvis fördelning som möjligt behöver ni självklart inte använda samma de andelar jag gjorde. När ni bestämmer hur ni vill dela upp egendomen kan ni även se till andra faktorer. Exempelvist arbete som inte är rent ekonomiskt såsom hur mycket hushållsarbete som görs hemma och av vem det utförs. Sen kan ni även utöver insatsen i bostaden se till bidragandet till den vardagliga ekonomin, genom inköp m.m. Ni är välkomna att boka tid hos en av Lawlines duktiga jurister för att få hjälp att skriva samboavtal. Med vänliga hälsningar,