Flytta ihop, vad ska jag tänka på

2021-06-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag funderar på att flytta ihop med min kille i hans hus. Vi har två barn var och inga tillsammans och kommer inte skaffa några. Vi tänker att jag kan betala en hyra till honom eller halva amorteringarna eller liknande. Jag förstår att jag inte kommer att ha rätt till huset om vi separerar och det vill jag inte heller ha. Men jag funderar över gemensamma investeringar i huset framöver, om vi renoverar eller bygger en altan. Är det något jag kan på något vis få halva värdet av ifall jag flyttar någon gång framöver? Eller ska vi se till att han betalar allt sånt som kommer vara kvar i huset?Vad kan man behöva tänka på och skriva avtal om innan man flyttar ihop under såna här omständigheter? En vän till mig var i samma situation och de gick till en advokat som rådde dem att skriva jättekrångliga avtal och testamenten och ha gemensamma försäkringar och så vidare. Det blev så krångligt att de gjorde aldrig något av det och nu bor de bara tillsammans utan avtal. Jag vill gärna skriva något avtal så att det blir rätt för både mig och min kille vid eventuell separation, men det känns riktigt överkurs att skriva testamenten och liknande i detta läge. Finns det någon minimi-nivå av samboavtal som man kan skriva, om alternativet är att inte skriva något alls?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är bra frågor du ställer. Jag börjar med frågan om miniminivån på avtal. I ditt fall är samboavtal inte så viktigt eftersom huset precis som du påpekar inte ingår i det som delas enligt Sambolagen. Det har ju inte köpts för gemensamt bruk (3 § Sambolagen). Vill du ändå försäkra dig om att Sambolagen inte ska gälla kan ni skriva ett mycket enkelt avtal där det står att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla mellan er och skriva under. Möjligen skulle din sambo kunna skriva ett enkelt testamente där det står att du får bo kvar en viss tid mot en viss hyra vid händelse av hans död. Testamenten ska vara påskrivna av två samtidigt närvarande vittnen som tittar på när sambon skriver under. Vittnena får inte vara släkt, sambo o s v. Din andra fråga om hur ni ska tänka kring gemensamma ekonomiska frågor är intressant och har nyligen behandlats av Högsta Domstolen i rättsfallet NJA 2019 s. 23. Här framgår att utgångspunkten är att löpande utgifter av vardaglig karaktär kan man som huvudregel inte kräva en sambo på i efterhand om man separerar. Investeringar i den andre sambons egendom, som t ex bygget av en altan, är inte sådana löpande kostnader. Högsta Domstolen slår dock fast att sambon som gjort investeringen i den andre sambons egendom måste bevisa att den ville ha tillbaka de pengarna vid en separation. Sambon måste alltså bevisa att investeringen var ett lån till den andre sambon.Bevisa lån gör man enklast genom att skriva ett skuldebrev där det framgår att din sambo lånar pengar av dig. Det behöver inte vara svårt. I ett skuldebrev bör framgå att det är ett skuldebrev, era namn, vem som är skyldig vem, summan och underskrift. Sammanfattningsvis så skriv samboavtal, ett litet testamente enligt ovan och skuldebrev vid behov.

Samboförhållande

2021-06-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min morbror har flyttat till ett demensboende efter ett helt liv som sambo. Han har nu gått bort och hans sambo avsäger sig allt ansvar för hans begravning och avveckling av boendet. Hon anser att de har separerat i och med flytten till boendet. Han har inga tillhörigheter med sig på boendet och vi syskonbarn förväntas sköta allt. Vi har inte tillgång till ev. pengar. Vi anser att det vore moraliskt riktigt att sambon skulle sköta det praktiska och att det borde finnas dokument över bodelning då han inte har kvar några ägodelar så som foton, tavlor och saker från barndomshemmet. Vad kan vi göra? Vi vill ordna ett värdigt avslut.
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Samboförhållande:Ett samboförhållande kännetecknas av att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen (SamboL). Upphörande av samboförhållande:Ett samboförhållande anses upphöra när samborna, flyttar isär, gifter sig, eller någon av parterna avlider, 2 § SamboL. I fallet så har ena parterna flyttat isär och samboförhållandet har då upphört. När det upphör så ska samboegendomen fördelas lika mellan parterna. Samboegendomen utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. När ett samboförhållande upphör så ska samboegendomen fördelas genom bodelning med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. En sådan begäran ska framställas ett år efter att samboförhållandet upphört. När ena parten avlidit så kan en begäran om bodelning framställas senast när en bouppteckning görs, 8 § SamboL. Varje sambo är dessutom skyldig att redovisa för samboegendomen framtills bodelning har skett, 11 § SamboL.Din morbror har ur samboförhållandet rätt till sin privata egendom men även en del av samboegendomen, om sådan egendom finns och tidsaspekten för att begära en bodelning inte har passerat. Hans sambo är dock inte ur ett juridiskt perspektiv bunden att betala begravningskostnader om inte sådant avtalats. Vanligtvis är det dödsboet som står för en del av begravningskostnaderna. Du har inte avgivit när din morbror avled men är det inom tidsramen för att begära en bodelning är det bra att börja med. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Rätt till gemensam bostad efter att ena sambon flyttat ut

2021-06-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag köpte ett hus gemensamt 1998. Men jag står som ägare. Min sambo flyttade ifrån mig 2010 men flyttade tillbaka 2013. Nu har han tänkt flytta igen. Har han verkligen rätt till en del av huset??. När han flyttade så borde huset blivit min enskilda egendom. Vi båda står på lånen men han betalar in kostnader för lån och drift till mitt konto. Sedan dras allt från mitt konto.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer främst att utgå från Sambolagen (2003:376) bestämmelser för att besvara din fråga. Som utgångspunkt vid upphörande av ett samboförhållande ska en bodelning göras (8 § 2 stycket Sambolagen). Ett samboförhållande anses ha upphört om samborna flyttar isär (2 § 2:a punkten Sambolagen). I ert fall skulle jag säga att samboförhållandet upphört när din före detta sambo flyttade ut i första fallet. Efter att samboförhållandet upplöses ska man inom ett år begära en bodelning ifall detta inte sker faller ens rätt att kräva bodelning (8 § 2 stycket Sambolagen). Så din före detta sambos rätt att begära bodelning har gått förlorad. Dock kommer inte rätten till en del av det samägda huset att försvinna eftersom att huset ägs gemensamt. Du står som ägare men det har i praxis vuxit fram ett begrepp om dold samäganderätt som innebär att i vissa fall har båda parterna rätt till en del av egendomen även om den ena inte är ägare. Det som krävs för det är bl a att 1) egendomen ska ha anskaffats för gemensamt bruk 2) den som inte är ägare måste ha tillfört ett ekonomiskt bidrag till köpet 3) det ska ha funnits en gemensam vilja att den skulle vara ägd av båda. Förutsatt att dessa kriterier är uppfyllda föreligger en dold samäganderätt. Av det du skrivit i frågan så talar det för att en samäganderätt föreligger, att din före detta sambo indirekt betalt för lånen talar också för detta. Dock har jag inte tillräckligt med information för att göra en uteslutande bedömning av samäganderätten. Så förutsatt att huset ägs gemensamt ska lagen om samäganderätt (1904:48) tillämpas. Ett gemensamt ägande innebär att båda har lika rätt till huset (1 § lag om samäganderätt). Av den anledningen kan din före detta sambo åberopa sin rätt till en del av huset även i detta fall. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Vilka räknas som sambos rent juridiskt?

2021-06-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad räknas som sambo rent juridiskt?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt sambolagen avses med sambo två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, har gemensamt hushåll och ingen av personerna är gifta (1 § sambolagen).Vad som räknas som sambo rent juridiskt är alltså inte helt självklart utifrån denna text utan man får göra en helhetsbedömning i varje enskild fall samt hämta vägledning i förarbeten och praxis.Att "stadigvarande bo tillsammans" menas att viss varaktighet krävs varav mer tillfälliga vistelser inte utgör ett samboförhållande. Enligt förarbetena till lagen anges att ett riktmärke kan vara att personerna har bott tillsammans i minst sex månader, men även andra omständigheter så som folkbokföring och gemensamma barn kan ge anledning till att kortare tid godtas (prop. 2002/03:80 s. 44). Med "parförhållande" avses enligt förarbetena att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande som det normalt ingår ett sexuellt samliv i (prop. 2002/03:80 s. 44). Med "gemensamt hushåll" avses att samborna delar på vardagliga sysslor och har ett ekonomisk samarbete (prop. 2002/03:80 s. 44).SammanfattningVad som räknas som sambo rent juridiskt är inte alltid helt lätt att avgöra på egen hand. Som sambo räknas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, har gemensamt hushåll varav ingen av personerna är gifta. Om man inte vill att sambolagens regler ska bli tillämpliga kan man skriva ett samboavtal för att reglera samboegendomen sinsemellan annorlunda.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Äger ett fritidshus, delar lån med sambo: Vad händer vid separation

2021-06-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag står som ägare till ett fritidshus.Jag och min sambo står för hälften av lånet.Nu ska vi göra en utbyggnad på fritidshuset för min sambos besparingar.Ska han, jag eller vi stå på byggkontraktet?Hur kan konsekvenserna bli för mig om vi skulle separera?Vi äger också ett hus tillsammans, halva lånet var.För övrigt har vi tre barn..Vad ska jag tänka på kring "arrangemanget" ovan?Kan det bli problem för mig på något vis vid ev. separation?/ Orolig
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du skriver att du äger fritidshuset, men att lånet på fritidshuset är delat mellan dig och din sambo, om jag förstått det rätt. Under vissa förutsättningar har domstolen i sådana här lägen ansett att det funnits så kallad dold samäganderätt för den icke-ägande sambon (se t ex. NJA 2008 s 826). Förutsättningarna för dold samäganderätt är:1 Den ska ha köpts för gemensamt bruk.2 Den icke-ägande sambon har bidragit ekonomiskt. 3 Syftet med det ekonomiska bidraget är en önskan om att bli samägare. 4 Ägande sambo ska ha förstått att icke-ägande sambo ville bli samägare.Av det jag fått veta i din fråga är det svårt att säga om risk för dold samäganderätt föreligger i ditt fall. För att undvika risken att dold samäganderätt uppstår kan du behöva se till så att din sambo inte framstår som samägare. Hur det ska göras i just ditt fall är svårt att säga på det lilla jag vet om din situation, men en viktig sak är att det t ex. avtalsvis framgår att det inte finns några som helst önskemål om att sambon ska bli samägare. Även skuldebrev kan bli aktuellt.Skulder mellan sambor kan regleras med skuldebrev. Om din sambo t ex. vill låna ut pengar till dig för att göra en utbyggnad av fritidshuset kan ni skriva ett skuldebrev att du är skyldig din sambo dessa pengar. Då står ju du på byggkontraktet. Sambolagen blir inte aktuell för fritidshuset eftersom fritidshus inte ingår i det som delas vid separation, den så kallade samboegendomen (3 § Sambolagen). Den andra huset som ni äger tillsammans, som jag tolkar är huset ni bor i, kan ingå i samboegendomen om ni köpt den för gemensamt bruk. Bostadshuset omfattas alltså i så fall av Sambolagen. Då ni redan äger halva bostadshuset var så blir konsekvenserna av Sambolagen inte så stora, men då det finns lån med i bilden rekommenderar jag er ändå att skriva samboavtal där ni avsäger er Sambolagens bodelning.Sammanfattningsvis så se upp för dold samäganderätt, skriv samboavtal och skuldebrev och stå själv på byggkontraktet. Jag råder er såklart att ta hjälp av en jurist när ni upprättar alla dessa avtal så att allt blir rätt.

Vad gäller vid separation för sambos när jag enbart står på 10% av bostadsrätten?

2021-06-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag och min sambo har köpt en bostadsrätt vi delade på lånet men jag står enbart på 10 % av huset ?! Enligt min partner så blev det bättre med skatt och sådant på huset , annars skulle vi betala mera ?! Vi är inte gifta Vad gäller ? Han säger att sambolagen delar lika i allt ?!Med vänlig hälsning,
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Sambolagen blir aktuell när det gäller sambors egendom, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Samboegendom ska delas lika Sambornas genesamma bostad och bohag utgör samboegendom förutsatt att egendomen förvärvats för gemensam användning. Det framkommer att du och din sambo köper bostadsrätten tillsammans och jag utgår därmed ifrån att ni har köpt bostadsrätten för att den ska användas av er gemensamt. Bostadsrätten är därmed att ses som samboegendom (3 § sambolagen).Om samboförhållandet skulle upphöra ska, på begäran av någon av er sambor, bostadsrätten fördelas lika mellan er genom en bodelning. Det vill säga att du har rätt till hälften av bostadsrätten (8 § sambolagen).Den sambo som bäst behöver bostadsrätten ska få bo kvarVid en separation mellan sambor ska den sambo som bäst behöver bostadsrätten få ha kvar den i avräkning på sin lott. Vid bedömningen av vem som har bäst behov kan hänsyn tas till barn som huvudsakligen kommer bo hos ena sambon, närhet till arbetsplats samt möjligheten att erhålla bostad på annat håll (16 § sambolagen). Om du skulle anses ha bäst behov av bostadsrätten har din sambo rätt till samboegendom värt hans andel av bostadsrätten, det vill säga hälften av bostadsrättens värde. Om det inte finns samboegendom till det värdet kan du bli tvungen att kompensera din sambo med pengar i stället (17 § sambolagen). SammanfattningFörutsatt att bostadsrätten utgör samboegendom så kommer bostadsrätten delas lika mellan er vid en eventuell separation, det vill säga att du kommer ha rätt till hälften av bostadsrättens värde. Att du enbart står på 10% av huset har därför ingen betydelse i detta hänseende. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Krävs det bevis för att visa att vi skaffade bostaden gemensamt i ett samboförhållande?

2021-06-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo köpte hus för några år sedan. Han tog lånet och står som ägare på huset men vi flyttade in tillsammans.Vi har dock två bostäder och är inte skrivna i huset, kräva det då bevis som visar att vi skaffade huset tillsammans sen i slutändan när vi ska ordna med bodelning? Jag vet att det ska delas 50/50 oavsett men har funderingen ändå! Och så undrar jag hur man ska via bevis på att man ägt vissa saker innan man träffades?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar ditt brev som att ni skaffade huset för att bo där tillsammans, även om din sambo tog lånet och står som ägare. Då räknas huset som samboegendom enligt 3 § sambolagen. Även de möbler ni skaffat till hemmet räknas som samboegendom.Däremot utgör inte den andra bostaden samboegendom, utan tillhör den som står skriven på den. I ett samboförhållande räknas endast bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk som samboegendom, och ska vid en separation delas lika. Övriga tillgångar äger var part för sig. Har ni köpt någonting tillsammans gäller avtalsrättsliga principer. Det vill säga det ni har kommit överens om vid köpet. Om ni exempelvis har köpt en bil tillsammans där båda har betalat, men endast en står som ägare, blir det ord mot ord om ni inte har något speciellt köpeavtal. Bevis kan utgöras av kontotransaktioner exempelvis.SamboavtalEn god idé är att upprätta ett samboavtal. Där kan ni komma överens om precis hur ni vill ha det med den gemensamma bostaden, och vilka andra ägodelar som är era egna. Ni kan även avtala om att den gemensamma bostaden inte ska utgöra samboegendom, se 9 § sambolagen.SammanfattningBostaden som ni stadigvarande bor i utgör tillsammans med det bohag som är avsett för hemmet er samboegendom. Den ska delas lika vid en separation. För att få en tydlig bild om ni vill ha det, är det en god idé att upprätta ett samboavtal. Där kan ni bestämma hur ni vill göra med bostaden. Övriga tillgångar tillhör den som äger dem sedan innan. En tvist om vem som äger vad avgörs med civilrättsliga principer. Det vill säga köpeavtal, kvitton och dylikt. Om ni behöver hjälp med att skriva ett samboavtal, hjälper vi på Lawline er gärna.Vänligen,

Häva samboavtal

2021-06-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag tror att jag vet svaret på min fråga men går d att häva samboavtal? (Lr va d heter.) När jag och barnens pappa gick isär köpte han inte ut mej utan vi skrev över mina 50% av huset på honom och sedan dess har jag ångrat d varje dag.Tack.
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga!I 9 § Sambolagen finns bestämmelsen om samboavtal. Effekterna av ett samboavtal är att egendomen avtalet omfattar förlorar sin egenskap av samboegendom. Kraven för upprättandet av ett samboavtal finns i 9 § 2 st. När det gäller hävning av samboavtal regleras detta i 9 § 3 st. I och med att det är ett avtal, är grunderna för att häva avtalet ganska likt bestämmelsen i avtalslagen 36 §. Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen. Något som kan tyda på att du skulle kunna häva är om det exempelvis visade sig att vid upplösningspunkten, så behövde du bostaden för att exempelvis klara av att leva/fram tills att du hittar ny bostad. (jfr. 16 § 2 st. och 17 §). Det kan även vara senare inträffade förhållanden. Sammanfattningsvis, ja. Det går att häva ett samboavtal, dock kan det vara ganska komplicerat och mycket som behöver vägas in. Att man ångrar sig kan förmodligen inte leda till att samboavtalet hävs, om inte omständigheterna i 9 § 3 st. aktualiseras.Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,