Ingår en bostadsrätt i en bodelning, trots att jag inte betalar för den?

Vi ska köpa bostadsrätt och min partner betalar hela insatsen med egna pengar och vi kommer alltså inte att ha några lån. Men eftersom jag vill äga 50% för att kunna känna att detta är vårt gemensamma hem vill vi skriva skuldebrev. Hur ska vi tänka?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du och din partner ska köpa en lägenhet, och att du vill äga hälften av denna trots att du inte betalar något för den.

När två partners flyttar ihop är det sambolagen (SamboL) som tillämpas.


Gemensam bostad

Sambors gemensamma bostad är samboegendom om den förvärvas för gemensam användning, vilket framgår av 3 § SamboL. Sambors gemensamma bostad definieras bland annat som del av byggnad som samborna tillsammans eller någon av dem ensam innehar med bostadsrätt, om denna är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas för detta ändamål, enligt 5 § 1 st. 3 p. SamboL.


Eventuell bodelning

Vid en bodelning ska samboegendom fördelas mellan samborna genom en bodelning, vilket framgår av 8 § SamboL. Vid en bodelning ska  samborna först få täcka sina skulder med sina egendomar, vilket framgår av 13 § SamboL. Det som kvarstår av samboegendomen efter detta ska läggas ihop, och sedan delas lika mellan samborna, enligt 14 § SamboL.

Den som, efter en bodelning, är i störst behov av bostaden har rätt att få denna ”i avräkning på sin lott” enligt 16 § 2 st. SamboL, vilket innebär att denna har rätt att antingen kompensera den andra sambon med sin egendom eller betala motsvarande belopp i pengar, se 17 § SamboL. Skulle bostaden däremot ägas av den andra sambon, får ett sådant övertagande bara ske om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt är skäligt, se 16 § 2 st. andra meningen SamboL.

Denna likadelning är dock inte tvingande, utan sambor kan komma överens om att viss egendom inte ska ingå i en bodelning eller att en bodelning inte över huvud taget ska äga rum, vilket framgår av 9 § SamboL. Ett sådant ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna, se 9 § 2 st. SamboL.


Föravtal vid bodelning i samboförhållanden

Om en separation är "omedelbart förestående", får sambor sinsemellan komma överens om hur en bodelning ska ske, enligt 10 § SamboL. Detta innebär att sambor som precis ska separera får avtala om hur bodelningen ska gå till. 


Jämkning av bodelning?

Om en bodelning efter ett samboförhållande leder till ett resultat som är oskäligt, kan det jämkas med stöd av 15 § SamboL. Detta kan vara om t. ex samboförhållandet varat under en kort period, och den ena sambon står för en oproportionerligt stor del av samboegendomen.


Vad innebär detta för er?

Eftersom er bostad just anskaffats för gemensamt bruk är den att anse som samboegendom och kommer ingå i en framtida bodelning. Detta kan dock jämkas av din partner, om ert förhållande inte varat särskilt länge och du tillför ett ringa värde till bodelningen. Det finns också en möjlighet för dig att överta bostaden vid en eventuell bodelning, om du behöver den mer än din sambo. Detta förutsätter dock att din sambo kompenseras i pengar eller egendom.

Det jag redogjort för är vad som gäller enligt lag. Du skriver dock att ni vill skriva ett skuldebrev för att reglera ägandet av bostadsrätten. Jag förstår detta som att ni vill reglera ägarförhållandet i ett avtal mellan er, och kommer därför redogöra för sådant som i så fall kan vara bra att ha i åtanke.


Gåva eller försäljning av bostadsrätt

Regler för vad som gäller i denna situation finns i bostadsrättslagen (BrL).

Om en bostadsrätt ska överlåtas, helt eller delvis, ska ett skriftligt avtal som är undertecknat både av överlåtaren och mottagaren upprättas, 6 kap. 4 § BrL. Uppfyller inte överlåtelsen formkraven är det ogiltigt, vilket framgår av 6 kap. 5 § 3 st. BrL.

Det krävs även att mottagaren medges medlemskap i bostadsrättsföreningen för att överlåtelsen ska vara giltig, se 6 kap. 1 § och 6 kap. 5 § 1 st. BrL.


Bedömningen i ert fall

Skulle ni vilja reglera vem som äger vilken andel i bostadsrätten, finns det alltså möjlighet för er att göra detta genom en överlåtelse av bostadsrätten från din partner till dig. Hen kan då överlåta antingen hela bostadsrätten eller delar av den. Detta kan göras antingen genom  köp eller gåva, men formkraven är samma.


Sammanfattning

Ni är redan, på ett sätt, delägare till bostadsrätten på så sätt att ni kommer dela värdet av den vid en eventuell separation i framtiden. Detta eftersom den anskaffats för gemensamt bruk och är avsedd att vara er bostad. Din partner skulle dock i ett sådant fall kunna jämka denna delning om ni varit tillsammans under en kortare period eller det framstår som oskäligt i övrigt. Det finns även en möjlighet för dig att överta bostaden vid en separation, men då måste din partner kompenseras.

Vill ni reglera ägarförhållandet mellan er kan detta göras antingen genom att ni avtalar om hur bodelningen ska gå till när ni precis ska separera, eller genom att du förvärvar en andel i bostadsrätten genom köp eller gåva. Tänk dock på att iaktta formkraven jag beskrivit ovan.


Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny eller boka tid hos oss för rådgivning!


Med vänliga hälsningar,

Erik von ZweigbergkRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning