Är sambolagen dispositiv?

2020-07-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejSambolagen är dispositiv står på flera ställen, men jag har inte hittat det i själva lagen. Var o hur framgår detta?Hälsar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnaden mellan tvingande och dispositiva regler är att tvingande regler alltid gäller oavsett vad parterna avtalat om, medan dispositiva regler kan åsidosättas om parterna kommit överens om detta.Flera delar i sambolagen är dispositiva och kan avtalas bort. Detta framgår av 9 § som lyder enligt följande:"Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får de ändra vad som tidigare överenskommits."Detta innebär att om samborna inte kommit överens om annat gäller sambolagen rakt av. Om samborna däremot upprättat ett så kallat samboavtal kan alla, eller endast delar av, reglerna om bodelning åsidosättas, beroende på vad samborna kommit överens om. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna. Olikt ett äktenskapsförord som gäller för gifta makar behöver ett samboavtal inte registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.Det finns en regel i sambolagen som inte kan åsidosättas även om samborna upprättat ett samboavtal som anger annat. Detta gäller rätten för den ena sambon att ta över en gemensam bostad som tillhör den andra sambon (22 § sambolagen). Denna rätt gäller endast hyres- eller bostadsrätter, och det är den sambo som bäst behöver bostaden som kan överta den. Ett sådant övertagande ska anses skäligt, och om samborna inte har gemensamma barn kan det ske endast om det föreligger synnerliga skäl. Denna rätt att ta över en bostad kan inte avtalas bort genom ett samboavtal.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan jag hindra att företag och bil fördelas vid bodelning mellan sambor genom ett samboavtal?

2020-04-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag bor ensam i en hyrd lägenhet. Jag har två barn från ett tidigare förhållande varannan vecka i 7 7. Jag äger en bil och ett litet företag. Jag funderar på att få en ny kvinna flytta in och bo med mig. Jag läste här på lawline om andra fall att om jag äger något exempel på affärs,lägenhet eller bil kan de kräva 50% bara för att jag har adress på min plats.1:Om jag gör ett samboavtal kan jag vara 100% säker på om vi delar upp i exempel några år kan hon inte kräva något av min bil eller affär När jag hade det innan jag träffade henne?2: Vad händer om vi gör samboavtalet men senare gör jag några fler företag eller köper en ny bil kan hon göra anspråk på något i framtiden?3:Förändrar situationen exempel om vi får ett barn, vad kan hon hävda bör ett nytt avtal ingås?4:Hur jämförs Sverige med USA?I USA hör du om samboavtal eller prenubs som slängs hela tiden och har inget värde
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningFör att besvara din fråga kommer jag inledningsvis att redogöra för de bestämmelser i sambolagen (SamboL) som är aktuella i ditt fall. Därefter kommer jag att besvara de frågor du ställt, var och en, under separata rubriker.Regler enligt sambolagenSambor i sambolagens mening är när två personer stadigvarande bor tillsammans i parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas dem emellan i en bodelning (8 § SamboL). I begreppet samboegendom ingår sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). I samboegendomen ingår inte sådant som är ena sambons enskilda egendom enligt villkor i gåva från annan än den andra sambon eller villkor vid arv eller i testamente (4 § SamboL). Med sambors gemensamma bostad avses såväl fast egendom som hyres- och bostadsrätt (jfr 5 § SamboL). Men sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (6 § SamboL). Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § SamboL).Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Detta brukar benämnas samboavtal. Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen."Om jag gör ett samboavtal kan jag vara 100% säker på om vi delar upp i exempel några år kan hon inte kräva något av min bil eller affär När jag hade det innan jag träffade henne?"Som redogjort för enligt ovan ska det i bodelningen ske en fördelning av samboegendomen. Samboegendomen utgör den gemensamma bostaden och bohaget om det förvärvats för gemensam användning. Det en sambo äger innan samboförhållandet blir inte samboegendom och ska inte ingå i en bodelning. Som exempel; äger du en fastighet du bor i och din sambo flyttar in ska bostaden inte ingå i bodelningen om samboförhållandet senare upphör. Om du däremot säljer fastigheten efter att ni blivit sambor och köper en ny bostad, kommer den nya bostaden att utgöra samboegendom som ska ingå i en bodelning.Varken bil eller affär är sådant som ingår i begreppet samboegendom varför du inte behöver något samboavtal för att uppnå det önskade resultatet. Oavsett om du har eller inte har något samboavtal kommer du att få behålla både bil och affär.Skulle ni däremot gifta er kommer såväl företag som bilar du äger att utgöra giftorättsgods och ska ingå i en bodelning om ni inte upprättar ett äktenskapsförord. Reglerna för vad som ska ingå i en bodelning skiljer sig markant mellan samboförhållande och äktenskap."Vad händer om vi gör samboavtalet men senare gör jag några fler företag eller köper en ny bil kan hon göra anspråk på något i framtiden?"Svaret på denna fråga blir detsamma som i föregående fråga. Varken företag eller bilar ingår i begreppet samboegendom och ska därför inte ingå i en bodelning. Även om du köper ny bil eller startar fler företag efter att ni blivit sambor, ska det inte ingå i bodelningen."Förändrar situationen exempel om vi får ett barn, vad kan hon hävda bör ett nytt avtal ingås?"Även om du och din sambo skaffar barn tillsammans kommer ändå inte företag eller bilar att utgöra samboegendom som ska ingå i en bodelning. Huruvida ni har barn eller ej påverkar inte vad som är samboegendom."Hur jämförs Sverige med USA? I USA hör du om samboavtal eller prenubs som slängs hela tiden och har inget värde"Jag vet dessvärre inte hur den amerikanska rätten är utformad och vilka möjligheter det finns att ogiltigförklara eventuell motsvarighet till samboavtal. Det är dock stor skillnad mellan det svenska och det amerikanska rättssystemet.I ditt fall behöver du inte upprätta något samboavtal om syftet är att skydda bilar och företag. Varken bil eller företag ingår i en bodelning mellan sambor. Ett samboavtal kan i vissa fall jämkas om det är oskäligt. Att jämkning sker är däremot väldigt ovanligt. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen kan ledning till när bestämmelsen är tillämplig hämtas från äktenskapsbalkens motsvarighet. Jämkningsregeln enligt äktenskapsbalkens motsvarighet ska tillämpas restriktivt.Jag kan inte ge dig ett svar på hur svensk rätt avseende jämkning av samboavtal står sig mot svensk rätt, däremot ska bestämmelsen tillämpas restriktivt och det är sällan ett samboavtal jämkas med stöd av bestämmelsen.När behöver ni då ett samboavtal?Ett samboavtal kan ni upprätta för att avtala om att bodelning inte ska ske, eller att viss egendom ska undantas från bodelningen. Upprättar ni t.ex. ett samboavtal om att bodelning inte ska ske kommer ingen av er egendom att fördelas er emellan om samboförhållandet upphör. Det innebär att det var och en köper och som utgör det gemensamma bohaget får behålla det den köpt. Detsamma gäller om du t.ex. skulle köpa en fastighet under samboförhållandet, då ska den inte ingå i en bodelning. Du behöver däremot inget samboavtal för att företag och bil inte ska ingå i bodelningen. Ingetdera är sådant som räknas som samboegendom.Om du behöver vidare hjälp eller önskar att en av våra jurister skriver ett samboavtal till er är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Finns det någon motsvarighet till giftorätt i samboförhållanden?

2019-12-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Finns det någon motsvarighet till giftorätt i samboförhållanden?
Oscar Friedrich |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om giftorättsgods och enskild egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Regler om samboegendom och annan egendom finns i sambolagen (SamboL).Motsvarigheten till giftorättsgods i samboförhållanden kallas samboegendom, och motsvarigheten till enskild egendom i samboförhållanden kallas annan egendom.Vad är giftorättsgods?Huvudregeln inom äktenskap är att egendom någon av makarna äger är giftorättsgods. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB består giftorättsgodset av all egendom som inte är enskild egendom. Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen vid skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB). Vad är enskild egendom?Egendom kan bli enskild på olika sätt (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Makarna kan själva göra egendomen enskild genom att skriva ett äktenskapsförord. Egendom som den ena maken äger kan också vara enskild egendom genom villkor i ett testamente, gåvobrev eller genom arv. Att egendomen är enskild innebär att den inte ingår i en bodening mellan makarna (7 kap. 2 § första stycket ÄktB).Vad är samboegendom?Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen är förvärvad för deras gemensamma användning (3 § SamboL). Regeln är dispositiv, vilket betyder att samborna kan avtala om att bodelning inte ska göras vid separation eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen genom att skriva ett samboavtal (9 § första stycket SamboL). Det är endast samboegendomen som ingår i en bodelning mellan samborna (8 § första stycket SamboL).Sambors gemensamma bostad är fast egendom, bostadsrätt eller hyresätt som någon av samborna äger, eller har nyttjanderätt till, om den är avsedd som deras gemensamma hem och till största del används till detta ändamål (5 § första stycket SamboL).Sambors gemensamma bohag är är möbler, hushållsmaskiner, och annan flyttbar egendom som är avsedd för sambornas gemensamma hem, exempelvis en soffa, en säng eller en matta. Sådan egendom som enbart används av den ena sambon är inte samboegendom (6 § SamboL).Vad är annan egendom?Annan egendom är sådan egendom som en sambo har fått genom gåva, testamente eller arv från någon annan än den andra sambon, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § SamboL). Annan egendom ingår inte i en bodelning mellan samborna (8 § första stycket SamboL).Vilka skillnader finns mellan samboegendom och giftorättsgods?Presumtionen inom ett äktenskap är alltså att egendom som utgångspunkt är giftorättsgods, och ska därför ingå i bodelningen. Presumtionen inom ett samboförhållande däremot är att endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget ska ingå i bodelningen, då det är detta som utgör samboegendomen. Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Blir en lägenhet som köps utomlands samboegendom?

2019-08-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Min sambo köpte en lägenhet som vi bor i tillsammans. Vi flyttade alltså dit tillsammans och skrev oss där. Nu ska jag köpa en lägenhet utomlands av min släkt. Om det skulle ta slut mellan oss, vad händer då med lägenheten utomlands. Lägenheten vi bor i nu antar jag att vi ska dela på. Min släkt vill verkligen inte att han ska ha tillgång till den eller att det ska delas på om det tar slut eftersom lägenheten utomlands alltid har gått i släkten. Ska det skrivas något papper på att den enbart är min eller hur gör vi?
Elin Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör sambors egendom. Vad som händer vid en separation mellan sambos skiljer sig markant från en separation mellan makar. Jag ska förklara vad som gäller. Den egendom som makar äger tillsammans eller var för sig är antingen giftorättsgods eller enskild egendom (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods ska delas lika vid en eventuell bodelning (10 kap 1 § och 11 kap 3 § ÄktB). Enskild egendom ska motsatsvis inte ingå i bodelning, det tillfaller alltid den make som innehar egendomen såsom enskild. Egendom kan bli enskild genom t.ex ett äktenskapsförord (7 kap 2 § och 3 § ÄktB). Uppmärksamma att vem som är ägare till visst giftorättsgods alltså inte har någon betydelse för vem som får egendomen vid en bodelning, det avgörs enbart genom en hälften–hälften delning av allt giftorättsgods (11 kap 3 § ÄktB). Giftorättsgodset delas mitt itu, enskilda egendomen hålls utanför. När det gäller sambor ser det som sagt annorlunda ut. I ett samboförhållande finns inget som heter giftorättsgods, istället handlar det som samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som samborna, eller någon av dem förvärvat för gemensam användning (3 § sambolagen). Vidare anges att bostaden för att vara samboegendom kan vara t.ex en bostadsrätt om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § tredje punkten). Som exempel på samboegendom kan vi ta er gemensamma lägenhet. Trots att det var din sambo som köpte den så utgår jag från att det var med syfte att ni skulle bo där tillsammans, vilket ni nu gör. Detta kan sägas vara typisk samboegendom. Om vi fortsätter i samma anda kan vi konstatera att lägenheten som du köper utomlands antagligen inte kommer att bli samboegendom. Det är du som köper den, men antagligen utan tanke på att ni ska bo i den tillsammans. Om den används för fritidsändamål, vilket ofta är fallet med lägenheter utomlands, anges dessutom i lagen att egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål aldrig kan vara samboegendom (7 § Sambolagen). Det som nu redovisats innebär alltså att lägenheten utomlands, under de förutsättningar jag redovisat, inte kommer att bli samboegendom. Detta innebär att den inte ska ingå i en eventuell framtida sambodelning. Du kan alltså vara lugn i att din sambo inte kommer att erhålla lägenheten. (P.S Om du trots allt vill slå fast att lägenheten inte är samboegendom går det att skriva ett samboavtal. Hur det går till reglereras i 9 § och 10 § sambolagen, men enligt min bedömning är ett avtal inte är nödvändigt eftersom lägenheten inte blir samboegendom D.S). Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad gäller mellan mig och min sambo om vårt förhållande tar slut?

2020-07-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, 1993 flyttade jag och min sambo in permanent i ett fritidshus som han och hans far gick in med hälften var i 140.00 1994 fick vi vårt första barn av senare tre. Ett av barnen är 19 och bor hemma idag. Huset har tilläggsisolerats och genomgått renovering och är ett permanentboende. År 2012 ville min sambo separera och jag hade annan bostad men ansökte aldrig om hjälp eftersom jag i princip bodde i den gemensamma bostaden. År 1999 i december blev jag utkastad och utlåst och då bestämde jag mig att efter hans flera års alkoholmissbruk fick det vara nog, han är sjukpensionär så inget jobb som stoppade honom. Skaffade återigen en bostad som jag möblerade från min mors dödsbo. Januari 2020 tog han på eget initiativ hjälp mot sitt beroende och jag flyttade hem (men är ej skriven här förrän jag vet vad som gäller) och har bott här för att hjälpa/stötta honom. Fortfarande väldigt labil och jag är rädd för att om jag skulle flytta hem igen så kanske jag åker ut igen så har bett om någon garanti som tex giftermål för att det inte ska ske men han vägrar och säger att det är hans hus. Jag är inte på något sätt ute efter att stjälpa honom ekonomiskt men anser att hans teori om att jag kan ta mina möbler och flytta inte känns rätt eftersom jag alltid bistått ekonomiskt i alla år med det som är i ett hushåll med barn. Hur gör jag? Ska jag gå med på att ta "mitt" och flytta eller hur fungerar det? Husvärde kanske 2-2,5 miljon
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga flyttade du år 1993 in i en fastighet tillsammans med din sambo. Fastigheten var då ett fritidshus men har sedermera tilläggsisolerats och renoverats för permanent boende. Året efter fick ni ert första barn. År 1999 blev du utkastad och utlåst. Du bestämde dig då att det fick vara nog på grund av din sambos alkoholmissbruk. Det framgår inte helt klart, men mellan raderna utgår jag från att du sedan flyttade tillbaka igen, eftersom du i din fråga skriver att din sambo ville separera år 2012 och min utgångspunkt är att så skedde. Januari 2020 tog din sambo på eget initiativ hjälp mot sitt missbruk och beroende och du flyttade åter igen hem till honom. Du är dock inte skriven där och du vill ha någon form av "garanti" som t.ex. giftermål för att säkerställa att du inte än en gång blir utkastad. Din sambo vägrar däremot och säger att det är hans hus. Den lag som reglerar vad som gäller mellan sambor är sambolagen. När ett samboförhållande upphör av annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra ska samboegendomen fördelas dem emellan genom en bodelning (8 § första stycket sambolagen). Till samboegendom räknas sambor gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Begäran om bodelning ska ske senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § första stycket sambolagen). Begärs inte bodelning i rätt tid saknas rätt till bodelning. Vid bodelning på grund av att samboförhållande upphör tas det inte hänsyn till vem som står som ägare till bostaden eller vem som betalt den. Det som är avgörande är om bostaden är förvärvad för gemensam användning. Huruvida bostaden förvärvades för gemensam användning år 1993 är svårt att avgöra utifrån den information du delgett oss, det kan dock eventuellt argumenteras för det. Däremot har ert samboförhållande därefter upphört och du har inte begärt bodelning inom ett år varför du på den grunden inte har rätt till något värde i bostaden. När du nu åter flyttar in är det i din sambos bostad, inte en bostad som är förvärvad för gemensam användning. Skulle ert samboförhållande återigen upphöra har du därför ingen rätt till något värde i bostaden vid en bodelning. Det finns en möjlighet för sambo att i vissa fall överta bostaden även om bostaden inte utgör samboegendom. Förutsättningarna som krävs är däremot att den andra sambon ska inneha bostaden med hyres- eller bostadsrätt och att den övertagande sambon ersätter ägarsambon ekonomiskt (jfr 22 § sambolagen). I ert fall förefaller det inte vara aktuellt då som jag förstår det bostaden varken är hyres- eller bostadsrätt.Ett alternativ ni har är precis som du själv skriver; giftermål. När ett äktenskap upplöses ska det göras en bodelning (till skillnad från i samboförhållande då sådan endast ska ske efter begäran). I bodelning på grund av skilsmässa ska allt makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma t.ex. genom äktenskapsförord eller genom att en make fått något genom gåva/arv/testamente av annan än den andre maken med villkoret att egendomen ska vara enskild (jfr 7 kap. 2 § ÄktB). Om du och din sambo skulle gifta er för att vid ett senare tillfälle skilja er ska bostadens värde räknas in i bodelningen och delas lika mellan er (efter avdrag för skulder).Ett annat alternativ är att din sambo skänker dig halva fastigheten. Om han skänker dig halva fastigheten har du rätt till hälften av den.Som jag förstår det har din sambo däremot inget intresse av varken att ingå giftermål eller att skänka en andel av fastigheten till dig (grundat på att han vägrar och säger att det är hans hus). Det är dock inte möjligt att med tvång begära att du ska få halva fastigheten, eller för den delen att ni ska ingå äktenskap. För din del innebär det helt enkelt att du får avgöra huruvida du anser det värt att åter igen bli sambo med honom eller inte. Utifrån de uppgifter du presenterat utgör fastigheten inte samboegendom och dessvärre tas det inte någon hänsyn till att du bistått ekonomiskt i alla år med det som är i ett hushåll med barn.Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ärver ena sambons särkullbarn den bostad båda sambos lever i?

2020-03-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag har ett hus sedan innan jag träffa min partner för två år sedan. Han bor hos mig med vår gemensamma dotter. Han står inte folkbokförd här än. Han har ett barn sedan tidigare. Om min partner skulle gå bort, har då hans barn sedan tidigare rätt till mitt hus?Även om han är folkbokförd här eller ej?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga framgår inte om du och din partner är gifta eller sambos samt om ni har tecknat ett äktenskapsförord eller samboavtal för att reglera vad som gäller mellan er. Jag utgår från att ni är sambos som inte tecknat ett samboavtal.Huvudregeln är att sambos inte har någon arvsrätt efter varandra. Om sambos, eller deras barn, ska ärva efter varandra måste de upprätta ett gemensamt testamente. Frågor om sambos rättigheter regleras i Sambolagen. Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras i Ärvdabalken.När en sambo avlider upplöses samboförhållandet (2 § punkt 3 SamboL). När samboförhållandet har upphört kan en sambo begära bodelning av samboegendomen (8 § SamboL). Samboegendom utgörs av bostad och bohag (dvs. möbler och liknande) som förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). I detta fall har du köpt huset innnan du träffat din nuvarande partner. Detta tyder på bostaden inte har köpts för er gemensama användning, oberoende av folkbokföring. Det innebär att bostaden inte räknas som samboegendom och inte ingår vid bodelningen. Du har ensamrätt till bostaden och din partners barn har inte rätt till ditt hus. Med vänliga hälsningar,

Att tänka på när man flyttar in som sambos

2019-10-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger en villa och har två barn. Min pojkvän ska strax flytta in till oss, han har inga barn.Vad behöver jag tänka på? Behöver vi skriva något avtal?
Amanda Alwall |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Frågor rörande sambos regleras i sambolagen.Bodelning vid sambor är alltid begränsat till bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning av samborna enligt 3 och 8 §§ SamboL. Detta kallas samboegendom. Huruvida en bodelning ska göras eller ej när sambo avlidit avgörs av den efterlevande sambon, se 8 § 2 st. och 18 § SamboL.Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det till att börja med bröstarvingar som ärver (alltså barn) om inget annat följer av testamente. Alltså krävs det ett testamente för att reglera vem som ärver vad om någon av er skulle gå bort.Det ni behöver tänka på nu när din pojkvän flyttar in hos dig och ni enligt 1 § SamboL anses som sambos, är framförallt att skriva ett samboavtal. Detta kan reglera era ägarförhållanden, och fungerar ungefär som ett äktenskapsförord fast mer begränsat. Samboavtal medför dock inget ekonomiskt skydd vid ett dödsfall. Den sambo som vill ge sin efterlevande ett sådant skydd behöver skriva ett testamente.Det är alltid bäst att ha gjort upp detta innan det händer, för det kan få stora konsekvenser om det inte finns några avtal- framförallt i och med det faktum att sambor inte har någon legal arvsrätt i Sverige.Så de dokument du behöver upprätta för att få ett skydd som är anpassat efter hur du vill ha det är ett samboavtal och eventuellt ett testamente. Lawline har en egen sida där ni mot betalning kan skapa era egna avtal HÄR. Jag skulle dock rekommendera att ni tar hjälp av någon av våra jurister som ni kontaktar HÄR.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur kan vi säkra att vårt barndomshem "stannar inom familjen" när det i dagsläget delvis ägs av min mors sambo?

2019-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mor och hennes sambo sedan många år har ett gemensamt hus där de bor, 80 år / 84 år. Mina tre syskon, alltså barn till min mor, vill behålla huset eftersom det är vårt barndomshem. Så långt allt väl. Låt oss heta A/B/C/D.Min mors sambo har också fyra barn. Låt dem heta E/F/G/H.För att säkra att huset stannar kvar som barndomshem för oss fyra syskon ABCD, finns en tanke att min mors sambo säljer sin del av huset till oss fyra ABCD som bott i huset som små. Därmed skulle sambons del inte finnas kvar när de går bort, och vi undviker att dela huset på åtta utan behåller det för oss fyra, ABCD. Fördelen för min mor och hennes sambo är att de får pengar som de behöver, samt att vi samtidigt säkrar att huset stannar kvar till de som vuxit upp i det. Till saken hör att barnen EFGH inte har något större intresse i huset och har i stort sett aldrig varit där. Det finns inga konflikter än så länge. Ändamålet och syftet med detta upplägg vore att säkra att huset delas på oss fyra ABCD och inte på alla åtta, dvs säkra arvet. Vad säger juridiken om detta, och finns det någon bra möjlighet att uppnå det vi önskar?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den lösningen som ni föreslagit är en bra lösning för att säkra att huset "stannar inom familjen". Det finns dock ett par saker som kan vara värda att tänka på inför en kommande bodelning och arvskifte.Utgör huset samboegendom?Det som ska delas lika genom en bodelning med anledning av den ena sambons bortgång är samboegendomen. Denna utgörs av "bostad och bohag som förvärvats (köp, gåva eller arv) för gemensamt bruk". Det är alltså syftet med förvärvet som spelar roll för klassificeringen som samboegendom; inte ägarförhållandena.Du skriver att de "har ett gemensamt hus". Köpte de det tillsammans eller var det någon som ägde det innan samboförhållandet inleddes? Om er mor ägde huset innan samboförhållandet inleddes så kan huset inte utgöra samboegendom (eftersom det då inte förvärvats för gemensamt bruk). Då är det bara att genomföra den lösning som du föreslagit, nämligen att ni "köper ut" er mors sambo från dennes andel och sedan ärver resten av egendomen efter er mor. Det är alltså då enbart tal om att lösa de olika ägarförhållandena. Eftersom du pratar om att huset utgör ert barndomshem så anar jag att er mor ägde huset innan hon träffade sin nuvarande sambo, men jag redovisar ändå nedan vad som gäller ifall så inte är fallet.Om huset däremot förvärvats för gemensamt bruk (och därför utgör samboegendom) så ska det som huvudregel ingå i bodelningen. Här finns det dock en möjlighet för de båda samborna att genom en överenskommelse bestämma att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Detta kallas för samboavtal och är sambolagens motsvarighet till äktenskapsförordet. Överenskommelsen måste ske skriftligen och undertecknas av båda samborna för att vara giltig, varför ett klassiskt avtal fungerar alldeles utmärkt. Det finns inga krav på bevittning av avtalet. Ifall huset utgör samboegendom kan ni alltså fortfarande genomföra transaktionen så som ni tänkt, med det tillägget att din mor och hennes sambo skriftligen upprättar avtalet om att huset inte ska ingå i en framtida bodelning. (om de rent generellt inte har samboegendom i någon större utsträckning går det även att avtala om att bodelning inte ska ske över huvud taget).Om er mor och hennes sambo gifter sigSå länge er mor och hennes respektive är sambor så kommer enbart den egendom som utgör samboegendom att delas lika vid en bodelning. Om er mor och hennes sambo dock går och gifter sig så kommer all egendom som inte uttryckligen gjorts till enskild egendom att ingå i en bodelning. Detta innebär att hennes andel kommer att bli s.k. giftorättsgods och därmed ingå i den bodelning som sker antingen om de skiljer sig eller om den ena av dem går bort. Detta innebär att barnen EFGH kan få rätt till en del av huset (eller enbart värdet av den del som tillfaller er mors nuvarande sambo). Om de skulle gifta sig så är det viktigt att hon och hennes sambo kommer överens om att upprätta äktenskapsförord där det tydligt framgår att hennes andel av stugan ska utgöra enskild egendom. Den kommer då inte att ingå i bodelningen och ni kommer ärva hela andelen. Av din fråga verkar det inte som att giftermål är särskilt aktuellt, men om det trots allt skulle ske så kan det vara värt att tänka på. Min rekommendation blir att ni gör precis som du skrivit i din text. Ni (ABCD) köper loss er mors sambos andel i huset och ärver efter detta resterande andel av er mor. Om det är så att huset utgör samboegendom, så kan er mor och hennes sambo behöva upprätta ett skriftligt (och undertecknat) samboavtal om att huset inte ska ingå i deras bodelning, efter att ni erlagt betalning för andelen.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga! Om det är någonting som är oklart eller som jag har tolkat fel ur din text så får du gärna höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så ska vi se till att reda ut det.