Gemensamt hus vid separation

2021-04-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om jag och min sambo går skilda vägar och vi har betalat 50% var på huset och äger 50% var och han betalar alla amorteringar räntor och hus kostnader och jag betalar allt annat. Kan han säga att han har betalat mest och huset är hans ?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.SlutsatsHan kan inte säga att huset är hans på grund av att han eventuellt betalat mest.Huset utgör samboegendomEr så kallade samboegendom delas lika mellan er (8 § sambolagen). Vad som utgör samboegendom är bland annat hus, om huset förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Ni har betalat 50 % var på huset och äger 50 % var. Det är alltså klart att huset förvärvades för gemensam användning, vilket gör att huset uppfyller kravet på samboegendom.Eventuell förekomst av samboavtalHar ni upprättat ett samboavtal vari framgår att huset inte ska utgöra samboegendom, påverkar det inte heller följden. Utgör huset inte samboegendom, fördelas det enligt ert ägande och eftersom ni äger hälften var så har ni båda rätt till hälften var.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Ska bilar ingå vid bodelning mellan sambor?

2021-04-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag och min sambo ska separera och jag ägde en bil innan som vi båda två använde. Hon påstår att bilen ska ingå i bodelningen eftersom den användes av oss båda två, är det så? Jag tycker det låter märkligt.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bodelning mellan sambor är sambolagen (2003:376) tillämplig. Sambolagen innehåller regler om hur tillgångar ska fördelas när ett samboförhållande upplöses. Ett samboförhållande definieras i 1 § sambolagen som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett sådant förhållande upphör vid fall då samborna gifter sig med varandra eller med någon annan, om de flyttar isär eller om någon av dem går bort. (2 § sambolagen). En bodelning ska ske om någon av samborna begär det, vilket stadgas i 8 § sambolagen. I en bodelning ska endast samboegendom ingå. Det är endast sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, vilket anges i 3 § sambolagen. Med bohag avses möbler, kökasartiklar och annat inre lösöre som används i hemmet (6 § sambolagen). Dessa ska dessutom ha införskaffats för gemensam användning för att anses utgöra bohag. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål ska inte ingå i bodelningen, vilket följer av 7 § sambolagen.Det som ska ingå vid en bodelning mellan sambor är den gemensamma bostaden och bohaget. En bil omfattas inte av dessa begrepp och utgör därför inte samboegendom. Detta innebär alltså att bilen inte ska ingå vid bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?

2021-04-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag bor ihop med en person sedan flera år tillbaka. Då är vi sambos. Vi har inget avtal.En har köpt olika saker (möbler, bil mm) medans den andra har betalt hyra, hushåll, mat mm.Om vi gör slut, delar vi på allt 50/50?Tack.
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår det, undrar du om du och din sambo ska dela på allt 50/50 om ni gör slut. Detta aktualiserar frågor i sambolagen.BodelningDet är enligt 8 § frivilligt för sambor som separerar att göra en bodelning. Paret kan komma överens om att dela upp egendomen mellan sig på något annat sätt än genom bodelning. Begär den ena av dem bodelning, ska den göras.Utgångpunkten enligt 3 § är att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bostad menas bl.a. fast egendom, hyresrätt och bostadsrätt som är avsedd att vara sambornas gemensamma hem (5 §). Fritidshus och egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål räknas emellertid inte som samboegendom (7 §). Sambor kan i vissa fall anses vara samägare till saker som utåt sett endast ägs av en av dem, detta kallas dold sam­äganderätt. Om en av samborna har dold samäganderätt i egendom som endast den ene av samborna framstår som ägare till, ska även detta ­beaktas vid bodelningen.Det är alltså endast värdet av dessa tillgångar (samboegendomen) som ska läggas ihop vid andelsberäkningen (12 §), därifrån ska skuldtäckning göras d.v.s. att skulder ska dras av från tillgångarna (13 §). Resterande av samboegendomen ska delas lika mellan samborna (14 §).Ditt fallÄr ni sambos, gäller sambolagen för er. Detta innebär att bodelning kan göras vid ert förhållandes upphörande om någon av er begär det. Hursomhelst, ska enbart samboegendom delas lika på, inte all egendom.Jag hoppas att detta var till hjälp, återkom gärna om du har fler frågor.Vänligen,

Orubbat bo för sambo

2021-04-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi är sambos och har en gemensam bostadsrätt, införskaffad tillsammans. Än har vi inget inbördes samboavtal. Vi har varsitt vuxet barn. Vi vill bo kvar i orubbat bo när en av oss dör. Kan man skriva ett avtal där särkullbarnet får vänta med att kräva ut sitt arv? Som jag förstår är det upp till dem att gå med på det. Om inte så kan de kräva ut sin laglott. Vilket innebär att vi måste ha pengar att lösa ut barnet om vi vill bo kvar. Har jag förstått det rätt är laglotten 50% av arvet som efterlämnas. Kan man skriva ett avtal att den andra halvan är låst i lägenheten tills den efterlevande partnern har avlidit?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem har arvsrätt när en sambo avlider?Sambor har ingen laglig rätt till arv efter varandra. Då sambor inte har någon arvsrätt tillfaller arvet den avlidnes barn i första hand (2 kap. 1 § ärvdabalken). Barnen har rätt att få ut sin laglott direkt, laglotten är halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Det är alltså möjligt att testamentera bort hälften av sin egendom. Barns rätt till sin laglott är en lagstadgad rätt som inte går att testamentera bort.Har efterlevande sambon möjlighet att bo kvar i gemensamma bostaden?Bostaden är samboegendom, tillsammans med gemensamt bohag (3 § sambolagen). När en dör kan den andra sambon begära bodelning (8 § sambolagen). Samboegendomen slås då samman och värdet fördelas mellan den överlevande och den avlidnes barn. Om bodelning inte begärs, delas egendomen utefter vad samborna äger. Den efterlevande sambon kan begära att få överta den gemensamma bostaden och gemensamt bohag. Den avlidnes barn ska då ersättas med värdet för det som övertas (16 och 18 §§ sambolagen).Bedömning i din situationEftersom sambor inte ärver varandra går hela arvet till den avlidnes barn. För att den efterlevande sambon ska kunna bo kvar i bostaden måste denne först begära detta och sedan ge ersättning till den avlidnes barn med motsvarande värde. Eftersom barn har rätt att få ut sin laglott direkt, är det inte möjligt att avtala bort denna rätt eller "låsa" pengarna i bostaden. Det går alltså inte att ge varandra rätten att sitta i orubbat bo eftersom det inte går att testamentera bort den avlidnes barns lagliga rätt till arv. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Upprättande av samboavtal

2021-04-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Hur skall vi utforma ett samboavtal nuSambon ( kvinnan ) flyttar till mannen som äger hus. De kommer att ha gemensam ekonomi utifrån olika förmågor. Hur tänkta på kvinnans del vid ev separation i avtalet. Huset ingår ju inte men hon bör få någon del som regleras i avtalet? Tacksam för hur man skall tänka .Huset är värt 4 000000. Lån finns förstås som ägaren står för och betalar själv .Mvh
Minela Kurjakovic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UtgångspunktSambor som inte skriver ett samboavtal ska omfattas av sambolagens bodelningsregler vilket innebär att sambors gemensamma bostad och bohag ska delas lika (3 § SamboL) vid en begärd bodelning (8 § 1 st. SamboL).Samboavtal - utformandet av och innehållet i ett samboavtalVad som sagts ovan kan emellertid avtalas bort genom ett samboavtal. Ett sådant avtal kan handla om en överenskommelse om att en bodelning inte ska ske, eller att en viss egendom inte ska ingå i en bodelning (9 § SamboL). Ett samboavtal ska upprättas skriftligen för att vara giltigt och undertecknas av samborna eller de blivande samborna (9 § SamboL). Det innebär i ditt fall att enbart du och din sambo behöver skriva under ert samboavtal, det behöver inte vara bevittnat. Samboavtalet ska tydligt visa vilka sambor det är fråga om, vilket innebär att samboavtalet bör innehålla era för och efternamn för att specificera att det är ni som avtalar. Om ni avtalar att sambolagens reglering om bodelning inte ska gälla i ert samboförhållande ska det framgå tydligt i avtalet. Om ni även avtalar vilken egendom som ska undantas från reglerna om bodelning i sambolagen så ska egendomen tydligt framgå. Undvik vaga och oklara formuleringar. Rada hellre upp klart och tydligt vilken egendom som ska undantas från en bodelning, för att minimera risken för eventuella senare problem. SammanfattningFör att undvika vaga formuleringar som skulle kunna leda till missförstånd eller misstolkas, så bör ni specificera vilken egendom det handlar om. Vid en eventuell bodelning är det inte alltid säkert att sambor är lika samarbetsvilliga och tillmötesgående som de en gång var när samboavtalet ingicks, varför det därför är av vikt att avtalet innehåller tydlig information om egendomen. Om du vill ta hjälp av en jurist med att upprätta och formulera ett tydligt samboavtal då kan du boka tid med en jurist här. På Lawline kan du få ett samboavtal upprättat till ett fast pris om 1 995 kr. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Med vänlig hälsning

Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?

2021-04-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående sambolagen och bodelning.I slutet av 2020 så köpte jag en lägenhet som jag står 100% ägare på. Jag har tagit lån och betalat hela kontantinsatsen.Jag och min flickvän har nu flyttat in där. Tidigare bodde jag hos mina föräldrar och hon hos hennes föräldrar.Min fråga är om sambolagen gäller i detta fall? Har läst att lagen gäller när en bostad köps för gemensamt bruk och för mig är det lite oklart om vad det innebär. Jag köpte ju den för eget bruk och hade köpt den oavsett om hon skulle flyttat in eller inte.
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör samboförhållandet och bodelning regleras i sambolagen (SamboL). Vad som avses med sambor Till en början är det viktigt att klargöra vad som avses med ett samboförhållande. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Det får således inte vara frågan om någon tillfällig förbindelse. Det föreligger en presumtion om samboförhållande då personer som bor tillsammans har gemensamma barn och/eller är folkbokförda på samma adress. Jag tolkar din fråga som att du och din flickvän utgör sambor i lagens mening. Bodelning vid upphörande av samboförhållandeBodelning då ett samboförhållande upphör kräver att någon av samborna begär bodelning (8 § SamboL). Om ingen begära görs därom ska inte bodelning ske. Vad är samboegendom Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Vad som anses med gemensam användning beror på en rad olika faktorer. Egendom förvärvad före samboförhållandet anses vanligtvis inte förvärvad för gemensam användning. Det innebär att egendom som förvärvas efter samboförhållandets inledande anses normalt förvärvad för gemensam användning. Även avsikten med förvärvet och om egendom var tänkt att användas gemensamt är avgörande (prop. 1986/87:1 s. 257). I ditt fall skulle man kunna argumentera för att något samboförhållande i lagens mening inte fanns vid förvärvet av lägenheten eftersom du och din flickvän inte bodde ihop. Beroende på när ni blev sambor (d.v.s om det skedde precis efter förvärvet eller en längre tid efter) kan du alltså behöva bevisa att lägenheten inte skaffades för gemensamt bruk. Avtal om att en viss egendom inte ska ingå i bodelning Om du vill försäkra dig om att fastigheten inte ska utgöra någon samboegendom vid eventuell framtida bodelning kan ett avtal som reglerar detta upprättas. Det är även möjligt att avtala om att någon bodelning inte ska ske vid eventuell upplösning av samboförhållandet. Tänk dock på att avtalet måste upprättas skriftligt och undertecknas av samborna/blivande sambor för att det ska anses giltigt (9 § SamboL). Detta gäller i ditt fall Förutsatt att samboförhållandet uppstod en tid efter ditt förvärv av lägenheten kan du göra gällande att lägenheten inte utgör samboegendom eftersom denna inte har varit avsedd för ett gemensamt bruk. Om samboförhållandet uppstod i nära anslutning till förvärvet kan det vara svårare att bevisa att ett gemensamt bruk inte var avsett. Oavsett kan du upprätta ett samboavtal som säger att lägenheten inte ska ingå i eventuell bodelning om du vill försäkra dig om att lägenheten inte ska utgöra samboegendom vid eventuell framtida upplösning av samboförhållandet. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor. Vänligen,

Betalningsansvar för sambos skulder

2021-04-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo är båda folkbokförda på samma adress. Inte gifta. Vi har inte delad ekonomi. Dvs jag har mina pengar och sambon har sina. Vi delar på alla utgifter. Inkomsten är separat. Jag har större inkomst. Min sambo är nu arbetslös och har ingen inkomst men får bidrag från försäkringskassan/arbetsförmedlingen. Min sambo får också hjälp ekonomiskt av sin pappa eftersom vi tycker att ekonomi ska vara individuellt oavsett. MEN vad händer om min sambo blir återbetalningsskyldig till ex försäkringskassan/arbetsförmedlingen för att tex. Fått för mycket bidrag? Eller fått felaktigt bidrag? Om vi säger att min sambo skulle bli återbetalningsskyldig men inte har råd att betala det, har jag då någon skyldighet att betala detta? Jag vill påpeka att det är min sambo som får bidrag och inte jag. Det är heller inte ett bostadsbidrag utan det är ett individuellt bidrag kopplat till just min sambo. Denna situation har inte uppstått ännu men tanken har slagit mig om det skulle bli tal om återbetalning av en viss summa... jag vill inte på något sätt bli återbetalningsskyldig för något som jag anser är min sambos "problem". Vi har inget gemensamt bankkonto, vi har helt skilda banker. Det ända vi gör är att bo ihop som sambos och dela hälften på alla utgifter oavsett inkomst. Kan jag någonsin på något vis, som ogift sambo, bli betalningsskyldig åt min sambo? Om min sambo skulle dra på sig skulder, har jag då någon skyldighet att betala åt min sambo? Vill veta min rätt
Maja Elken |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan bli återbetalningsskyldigt för skulder som din sambo har. De regler som är relevanta för att besvara din fråga finns i Sambolagen (SamboL).Kan man bli återbetalning för ens sambos skulder?Vardera person i ett samboförhållande svarar själva för sina egna skulder. Man kan alltså inte bli betalningsskyldig för de skulder ens sambo drar på sig. Som sambor är man fortfarande två ekonomiskt självständiga individer.Hur kan ens sambos skulder påverka dig?Om ena sambon i ett samboförhållande är skuldsatt kan detta påverka den andra sambon vid en bodelning. Vid ett samboförhållandes upplösning kan en bodelning bli aktuell, enligt 8 § SamboL. I bodelningen delas samboegendomen upp mellan vardera sambo. Den egendom som räknas som samboegendom är bostad och bohag (möbler) som är inköpt för gemensamt bruk, enligt 3 § SamboL.Vid bodelningen beräknas hur mycket samboegendom vardera sambo har rätt till. Sedan får vardera sambo räkna av så mycket så det täcker de skulder som sambon hade när samboförhållandet upphörde, enligt 13 § SamboL. Huvudregeln är dock att det endast är skulder som hänför sig till samboegendom som får avräknas på samboegendomen. Alltså om ena parten tagit lån för att köpa möbler får detta lån avräknas på samboegendomen. Dock får skulder som inte hänför sig till samboegendom också avräknas på samboegendom om det inte går att erhålla betalning ur annan egendom, enligt 13 § st 2 SamboL.Kom dock ihåg att sambor inte svarar för varandras skulder, detta innebär att man inte kan avräkna skulder från sin samboegendom till ett högre värde än vad ens samboegendom är värd.Vad innebär detta för dig?Du kommer aldrig att bli skyldig att betala de skulder som din sambo drar på sig. Dock kan hans skulder avräknas på hans samboegendom om ni skulle upphöra med ert samboförhållande, men detta kommer inte påverka din andel av er samboegendom.Vänliga hälsningar,

Sambon betalade mer för lägenheten - vad händer?

2021-04-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! När jag och min sambo skulle flytta ihop till en större lägenhet så la min sambo in 800 000kr från hans första försäljningsintäkt, från hans första lägenhet. Jag hade möjlighet att lägga in 50 000kr. Vi köpte därefter en lägenhet tillsammans. Utöver pengarna från försäljningen av den första lägenheten tog min sambo med sig möbler (50 000kr) tv apparater (12000kr) samt sin bil (30 000kr) till den nya bostaden. Vi köpte dock nya köksstolar tillsammans för totalt 2000kr Nu efter att vi har bott med varandra ett år ska vi gå skilda vägar och flytta isär. Min sambo menar dock att han har rätt få tillbaka alla pengar han har lagt in lägenheter eftersom ha betalade mycket mer. Jag menar däremot att vi ska dela lika på allt, såväl bostaden som det som min sambo har tagit med sig från förra bostaden. Vad gäller? hur kan vi göra en bodelning utifrån gällande rätt. Jag kan poängtera att samtlig egendom är värderad till samma pris som vid köp. Jag skulle uppskatta ett snabbt svar.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att ditt ex tidigare bott själv innan ni flyttade ihop.Vad ingår i en bodelning?Till att börja med bör ni begära en bodelning. Bodelningen görs enligt egendomsförhållandena den dag då ert förhållande avslutades (8 § sambolagen). Vad som ingår i en bodelning mellan sambor kallas för samboegendom. Samboegendomen består av gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). "Bohag" innebär diverse saker som brukas i ert gemensamma hem, ex. möbler, hushållsmaskiner, prydnadssaker etc (6 § sambolagen). Gemensam användning?Den avgörande faktorn för om något är samboegendom är om det skaffats för gemensamt bruk: om du och ditt ex. köpte en soffa för att ha i lägenheten är den köpt för gemensamt bruk. Om du redan hade en soffa som du köpt när du bodde själv, men som du tar med till den nya lägenheten är den inte avsedd för gemensamt bruk. Inställningen vid köpet avgör alltså om saken är gemensam eller ej. Är möblerna, tv-apparaterna, bil och nya köksstolar samboegendom?Du skriver att du och din sambo köpte er lägenhet för att ni ville bo större, detta innebär att den är införskaffad för gemensam användning. Det innebär också att ni äger 50 % vardera av lägenheten (oavsett hur mycket pengar man bidrog med vid köpet). Ni köpte också nya köksstolar vilket innebär att dessa är samboegendom och kommer ingå i en bodelning. Du skriver dock att ditt ex tog med möbler och tv-apparater från sin tidigare bostad. Om dessa inhandlades när han bodde själv (innan ni blev sambor) kommer detta inte ingå i er bodelning, eftersom det inte införskaffades för gemensam användning. Bilen som din sambo ägde sen innan kommer inte heller ingå i bodelningen eftersom en bil varken är bostad eller bohag; endast dessa saker ingår i en sambodelning. Bodelning i praktiken Först kommer man skriva upp vem av er som äger vilken samboegendom. Detta beror på att i första hand kommer den personen få den fysiska saken (och därmed ekonomiskt kompensera den andra parten) (12 § sambolagen). Därefter kommer man räkna av sina skulder (i första hand på de tillgångar man har själv, om det inte täcker skulden kommer man räkna med samboegendomen) (13 § sambolagen). Därefter ska man slå ihop de kvarstående summorna och dela lika (14 § sambolagen). Sammanfattande svar Enligt gällande rätt har varken du eller ditt ex. helt rätt i vad som gäller. Min rekommendation är att ni anlitar en jurist så det går rätt till. Det som är samboegendom ska ni dela 50 % lika på, men allt som ditt ex. tagit med från sin förra egna lägenhet är hans enskilda egendom. Ditt ex. har dock inte rätt att få tillbaka all pengar han lagt in i lägenheten. Som nämnt ovan; han har endast rätt till 50 %. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,