God man eller vårdnadshavare

2012-03-06 i Barnrätt
FRÅGA |Är God Man åt ett ensamkommande flyktingbarn. Vad är Skillnad i uppdraget om jag skulle bli förordnad vårnadshavare både juridiskt samt ekomomisk
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! En person kan få en god man tilldelad av många olika anledningar, men oftast för att få hjälp med att klara av sin vardag. En god man utses av tingsrätten och ska bla, i den mån det framgår av dennes förordnande, bevaka rätten för den person de är god man för, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person. Se mer i föräldrabalken (FB) 12 kap vilka dina uppgifter som god man är. En särskilt förordnad vårdnadshavare kan utses i vissa fall, FB 6 kap. 9-10 §§. Då ska en person som är lämpad att ge barnet den omvårdnad, trygghet och fostran som behövs. Det är socialnämnden i den kommun där barnet vistas som ansöker om särskilt förordnad vårdnadshavare. För mer information, se Sveriges kommuner och landstings hemsida: http://ensamkommandebarn.skl.se/kommunensansvarensamkommande/sarskilt_forordnad_vardnadshavare Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar

Medgivande från vårdnadshavare för utfärdande av pass

2012-02-17 i Barnrätt
FRÅGA |Jag är boförälder till en dotter på 2 år, vi har gemensam vårdnad. Hon träffar sin pappa varannan helg och sover kvar en natt. Nu pratar han om att ha henne en längre period i sommar, och ta med henne utomlands. Kan jag hindra honom? Kan han skaffa pass till henne utan mig?
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga För att ett pass ska utfärdas för någon som är under arton år måste båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande. Detta är huvudregeln med ett fåtal undantag, exempelvis när en av vårdnadshavarna vistas utomlands och det antas att den vårdnadshavaren annars skulle ha givit sitt medgivande samt när barnet befinner sig utomlands och ansöker om provisoriskt pass kan pass utfärdas utan en eller båda vårdnadshavarnas medgivande om barnet befinner sig i en situation där barnets hälsa eller utveckling riskerar att skadas. (se Passlagen https://lagen.nu/1978:302) Om föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn under femton år är det straffbart att bortföra barnet. (Brottsbalken 7 kap 4 § se https://lagen.nu/1962:700) Vänligen

Barnets vårdnad

2011-12-06 i Barnrätt
FRÅGA |Om man har gemensam vårdnad om sitt barn, till vilken ålder måste vi båda föräldrar godkänna flytt till annan kommun?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Enligt 6 kap. 2 § 1 st. föräldrabalken (FB) består vårdnaden om ett barn fram till dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap. Enligt 6 kap. 14 a § kan föräldrarna avtala om barnets boende. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Rätten kan också på talan av en av föräldrarna eller båda besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med. Detta gäller om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna. Vårdnaden av ett barn består alltså i regel fram till dess att barnet har fyllt arton år och fram till dess är det föräldrarna som genom avtal med varandra beslutar om barnets boende. En domstol kan också besluta om barnets boende, och talan om detta kan väckas av en av föräldrarna. Förutsättning för detta är dock att vårdnaden är gemensam. Med vänlig hälsning,

Godman-/förvaltarskap till följd av stroke

2011-12-02 i Barnrätt
FRÅGA |Hej ! Min far befinner sig pa ett äldreboende och är efter en stroke inte mer kontaktbar. Vi har inte nagon fullmakt fran honom och nu undrar vi hur vi skall kunna sälja huset och sköta hans bakärenden ?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. När det inte finns möjlighet att upprätta en fullmakt, som i detta fall, kan en god man eller förvaltare anordnas till din far. Reglerna rörande god man och förvaltare återfinns i 11 kap. föräldrabalken (FB). I 11 kap. 4 § FB framgår att om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten besluta att anordna godmanskap för personen. Ett beslut att anordna en god man åt en person får inte tas om inte personen för vilket förordnandet avser samtycker till detta. Samtycke behöver dock inte inhämtas, om den personens tillstånd hindrar det. Eftersom er far inte längre är kontaktbar kan hans samtycke inte inhämtas och därför kan god man anordnas utan hans samtycke. Om en god man utses till personen upprättas en handling där det framgår vad som ingår i den gode mannens uppdrag, dvs. vad den gode mannen ska uträtta för den person som förordnandet avser. I denna handling kan det framgå att ni ska förvalta viss egendom, t.ex. fastigheten, och sköta er fars ekonomiska angelägenheter. Er far behåller dock sin rättshandlingsförmåga, med innebörden att han fortfarande är behörig att sluta egna avtal osv. Angående förvaltarskap gäller enligt 11 kap. 7 § 1 st. FB följande. Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom får rätten besluta att anordna förvaltarskap för personen. Detta får dock inte göras, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp. Förvaltarskap är alltså en mer ingripande åtgärd än godmanskap. Ett förvaltaruppdrag ska anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. Ett förvaltaruppdrag innebär enligt 11 kap. 9 § FB att förvaltaren inom ramen för sitt uppdrag har ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Trots detta har den för vilken förvaltare har anordnats rätt att ingå vissa rättshandlingar samt förfoga över viss egendom, som framgår närmare av 11 kap. 8 § FB. Till förvaltare eller god man ska utses en ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna” enligt 11 kap. 12 § FB. Inget hindrar från att den som utses till god man eller förvaltare är nära släkt med personen för vilken godmanskapet/förvaltarskapet anordnas, dock kan oenighet i släkten utgöra ett skäl att avstå från att låta en närstående vara god man. Det är också möjligt att utse flera goda män/förvaltare till en person. För att anordna ett godmanskap/förvaltarskap ska ni vända er till den domstol som är behörig att ta upp frågan, vilket är tingsrätten i den ort där den enskilde är folkbokförd. Jag hoppas att detta gav svar på era funderingar. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Umgänge mot barnets vilja

2012-02-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,jag har en dotter på 14 år och hon har sitt ständigt boende hos mig,hur skall jag göra när min dotter vägrar att prata med sin pappa i telefon och även träffa honom,vi har talat om detta för honom och jag och min dotters pappa har gemensam vårdnad, men nu vill inte min dotter varken träffa honom eller prata med honom i telefon,han pressar henne med att hon skall åka ner till örebro där han bor,kan jag vägra honom med att hon inte vill träffa honom, jag menar detta med umgänge,kan jag vägra honom med detta?jag kan ju inte tvinga min egen dotter med att hon måste träffa honom och prata med honom i telefon när hon inte vill. Hur skall jag göra i detta fall? Med snabba svar tack!
Mitar Marjanovic |Hej och tack för din fråga. Utgångspunkten är att umgänget är barnets rättighet, inte föräldrarnas och därför är barnets inställning till umgänget av stor vikt. Med detta vill jag ha sagt att det inte finns någon skyldighet för boendeföräldern att ”tvinga” barnet att umgås med den andra föräldern. Intressen som rättvisa mellan föräldrar kan inte anses ha företräde framför principen om barnets bästa. Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Se 6 kap 2a § i Föräldrabalken (FB). Även andra intressen får beaktas, men principen om barnets bästa ska vara avgörande.?Faktorer såsom barnets ålder, mognadsgrad och egna inställning bör särskilt beaktas. Däremot har båda föräldrarna ett gemensamt ansvar att se till att barnets rätt till umgänge med den föräldern som den inte bor med tillgodoses så långt som möjligt. Se 6 kap 15 § andra stycket i FB (https://lagen.nu/1949:381). Sammanfattningsvis skulle jag råda er att uppmuntra er dotter att besöka fadern, men om dottern inte har viljan att upprätthålla en kontakt med sin far bör man respektera hennes vilja. Hennes ålder är också en faktor som talar för att hennes vilja bör beaktas. Hoppas jag har bidragit till viss klarhet i frågan. Eventuella följdfrågor är alltid välkomna. MvH Mitar Marjanovic

Gemensam vårdnad och vårdnadshavares möjlighet at flytta

2012-02-08 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag har en fråga, jag har separerat från min sambo och vi har en dotter på 4 år. Vi har gemensam vårdnad.jag har läst flera frågor men ger mig ingen klarhet, vi bor i Märsta i dagsläget och jag vill flytta till Uppsala men han säger att jag stoppar deras relation genom att jag flyttar dit, hur ska jag gå tillväga?
Anna Nordlander |Hej, Utgångspunkten enligt föräldrabalken (FB) 6:13§ är att beslut som berör ett barns levnadssituation ska tas av bägge vårdnadshavarna gemensamt, om det är ett beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, som ex. boendet eller skolgången råder det i princip ett förbud mot att enbart en vårdnadshavare fattar beslutet utan inblandning från den andre. Presumerat att er dotter bor hos dig antingen på hel- eller deltid har du alltså ej rätt att fatta beslut angående var hon ska bo utan den andre förälders godkännande. Om er dotter däremot ej bor hos dig utan du enbart träffar henne på andra tider bör ditt beslut att flytta ej påverka barnets situation i den grad att din f.d. sambo har rätt att lägga sig i. Enligt FB 6:13§ borde det alltså principiellt inte vara möjligt för dig att flytta med barnet utan den andre vårdnadshavarens godkännande, något som kan tyckas ge upphov till lite märkliga resultat då det innebär att juridiken i viss mån utövar bestämmanderätt över en vuxen persons boende och rättsläget är inte helt klart i frågan. Som utgångspunkt bör ni tillsammans försöka att resonera er fram till en lösning som kan anses tillfredställande för er båda, då ni troligtvis redan gjort detta finns det en möjlighet att slita tvisten angående ert barns boende i domstol. Domstolen har enbart möjlighet att bestämma hos vem av föräldrarna som barnet ska bo, inte var. När domstolen tar beslut i boendefrågan så bör man väga in möjligheten att boendeföräldern väljer att flytta redan i beslutsfattande. Om boendeföräldern sedan väljer att flytta ifrån den ort där man bodde när beslutet fattades så finns det inte en laglig möjlighet att hindra förälderns flytt. Vad man kan göra som den förälder som ej är nöjd med händelseutvecklingen är att antingen yrka på ensamvårdnad eller på ett förändrat beslut angående hos vem boendet ska ske. Lycka till! MVH

Rätten får förälder att väcka talan om ensam vårdnad

2011-12-06 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har gemensam vårdnad med mina barns far. De är 15 och 16 och det är nu flera år sedan de både sa till mig och till sin far att de inte vill ha någon mer kontakt med honom. Han har någorlunda accepterat detta men tyvärr meddelar både skola och sjukvård även honom vilket varje gång resulterar i en flod av otrevliga samtal och sms till barnen. Dessutom har han försökt komma åt ett arv barnen fått från en av mina släktingar. Hur går jag till väga för att begära ensam vårdnad?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Om ett barn står under gemensam vårdnad av båda föräldrarna och någon av föräldrarna vill få ändringen i vårdnaden är det rätten som beslutar om att anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. När rätten bedömer om vårdnaden ska anförtros åt en av föräldrarna ska den fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Frågor om ändring av vårdnaden ska prövas på talan av en av föräldrarna. Allt detta framgår av 6 kap. 5 § föräldrabalken (FB). Vid beslut som rör bl.a. vårdnad är det barnets bästa som är avgörande, 6 kap. 2 a § FB. Du har alltså rätt att vid en domstol väcka talan om ensam vårdnad. Frågor som rör vårdnad tas upp av tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist. Finns det ingen behörig domstol tas frågan upp av Stockholms tingsrätt. Jag hoppas detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Upplysningsplikt till umgängesförälder

2011-12-01 i Barnrätt
FRÅGA |Vad för skyldigheter har jag gentemot umgängesföräldern när det gäller information om olika saker?
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. I föräldrabalkens (FB) 6 kap. regleras frågor om vårdnad, boende och umgänge. I 6 kap. 15 § FB stadgas det att ett barn ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. I paragrafens fjärde stycke stadgas frågan om information. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och ska umgås med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, ska den andra föräldern lämna upplysningar om barnet som kan främja umgänget. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl. Sådana upplysningar som ska lämnas är exempelvis information om att barnet ska flytta till en annan ort, utlandsstudier eller barnets hälso- och sjukdomstillstånd. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha