Internationell privaträtt - Vårdnad vid skiljsmässa

2014-12-17 i Barnrätt
FRÅGA
Hej ,Jag står inför en flytt till Moskva, 1-2 års tid kommer vi bo där. Jag är gift med en kvinna från Ukraina ( numera också svensk medborgare ) och vi har en son på 4,5 år. Vi har sedan vi gifte oss för 6 år sedan bott i Sverige och vår son har bott med oss i Sverige hela tiden och går sedan 3 år på dagis här i Sverige. Min fråga är vad som gäller ifall vi skulle skilja oss medans vi bor i Moskva och jag vill flytta hem till Sverige, kan jag hävda att barnet är rotad i Sverige och bör följa med mig till Sverige ? Vilken domstol kommer att avgöra detta ärende ? Svensk eller Rysk eller Ukrainsk ? Vår son är både medborgare i Sverige och Ukraina och har varit flera gånger i Ukriana på 3-4 veckors besök. Jag skulle förstås vilja säkerställa att Daniel ifall vi skiljer oss följer med mig till Sverige ( det kanske inte blir något problem och min fru vill följa med till Sverige men utifall hon inte vill återvända till Sverige skulle jag vilja veta vad som gäller ). Jag skule också vilaj veta ifall det finns något sätt för mig att "säkerställa" ( så mycket det går ) att barnet vid en skilsmässa följer med mig till Sverige. 
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag kommer att behandla dina delfrågor för sig, här i det följande. För det första tåls det att sägas att då det rör internationell privaträtt, och länder som inte är medlemmar i EU (Ukraina och Ryssland) får man falla tillbaka på den lagstiftningen som finns i Sverige. Problemet som uppstår då är att vad en svensk domstol avgör, och vad den svenska lagen säger, med största sannolikhet inte vinner någon rättsverkan i dessa länder. Dessa länder här själva lagstiftning som till största del är likalydande med svensk rätt, och faller tillbaka på den när dem avgör en fråga om t.ex. umgänge. Hur lagstiftningen ser ut i länderna, och hur Ukraina och Ryssland skulle döma i ett sådant här fall kan jag inte uttala mig om. 

Möjligt att hävda att sonen är "rotad" i Sverige - och begära att följa med tillbaka till Sverige

Den lagstiftningen som existerar i svensk rätt när det kommer till umgänge är föräldrabalken, FB, (Se här). I FB 6:2a finns den ledande maximen "barnets bästa", vilket ska vara vägledande i alla frågor som rör umgänge av barn. Paragrafen lyder: 

"Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid
- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna." 

Barnets bästa i vårdnadsfrågor brukar lite slarvligt sägas innebära gemensam vårdad. Dvs. barnets rätt att träffa båda föräldrarna. 

Boende, som du ser av paragrafens lydelse, är också något som ska vägledas av barnets bästa. Här får sägas att ett land där barnet är medborgare och har vuxit upp i är bäst för barnet, i det här fallet Sverige. Här kommer dock den problematiken upp som jag pratade med inledningsvis. Även om detta skulle vara fallet enligt svensk rätt, kan man varken använda några former av tvångsmedel (dvs. tvinga barnet att följa med till Sverige) eller använda sig av en svensk dom i Ukraina eller Ryssland. Vad som har avgjorts här i Sverige, kommer alltså endast att gälla här i Sverige (fallet hade varit ett annat om ni bodde i ett EU-land). Det finns, för dig, ingen reell möjlighet att få med dig barnet till Sverige med hjälp av svensk rätt utomlands. Ett alternativ är att kolla hur lagstiftningen kring detta ser ut i Ukraina eller Ryssland. Möjlighet att teckna ett vårdnadsavtal med modern finns också, men till syvende och sist beror möjligheterna till umgänge på hur du och din fru kan göra upp detta. I Sverige finns även möjlighet att få umgängesfrågan avgjord av en domstol, men som du förstår kommer detta bara att gälla i Sverige - och om din fru t.ex. skulle ta med sig barnet till Ukraina - finns det få saker du kan göra. 

Vilken domstol kan avgöra detta? 

 Då Ryssland inte är part till Bryssel II- bis konventionen som normalt reglerar domsrätt för länder i föräldrarättsliga frågor får man se till svensk rätt, och den utveckling som skett där. Den lagstiftning som finns på området är lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, IÄL, (Se här). För att svensk domsrätt ska föreligga i mål om vårdnad om barn krävs att barnet har hemvist i Sverige, dvs. där barnet är stadigvarande boende. En definition av begreppet hemvist återfinns i 7:2 IÄL. Där sägs att den som är bosatt i en viss stat ska anses ha hemvist där om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses stadigvarande. Uppgifterna i folkbokföringen är relevanta, men varken nödvändiga eller tillräckliga faktorer vid fastställande av hemvist. Avgörande är istället om bosättningen kan anses vara stadigvarande. Kravet på att bosättningen ska vara stadigvarande innebär att personen i fråga ska ha för avsikt att stanna kvar i landet. Dock krävs inte att man har för avsikt att stanna kvar för all fratid; det räcker med att personen avser stanna "tillsvidare" och inte har några definitiva planer på att lämna landet. Detta har jag tagit från mål NJA 2011 s. 499 (Se här). 

I ert fall verkar ni endast ha för avsikt att stanna 1-2 år, för att sedan återvända till Sverige. Hemvist i Sverige är med största sannolikhet uppfyllt enligt mig för dig. Varför Sverige har domsrätt i målet om umgänge. Även här måste jag dock tillägga att Ryssland kan ha egna regler för hur dessa saker ska avgöras, och vilken domstol som har domsrätt. Om t.ex. din fru väljer att väcka talan i Ryssland, eller Ukraina, kan den domstolen komma att handlägga målet (även om Sverige, enligt svensk rätt, har domsrätt)

Vi har en samarbetspartner på området för familjerätt som kan ge dig närmare vägledning i denna fråga. Familjens jurist heter dem, besök denna länk (Boka tid med jurist) som kan du boka in ett möte med dem och få saken närmare avgjord. 

Är det något som är oklart i mitt svar går det bra att kontakta med mig via mail: fredrik.holst@lawline.se 

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81705)