Umgänge

2012-05-23 i Barnrätt
FRÅGA |hej. jag har en tre månaders gammal pojke och jag och mitt ex har separerat nyligt. han har inte varit särskilt delaktig i omvårdnad och skötsel av pojken och klarar inte tex att trösta eller få pojken att känna sej trygg med honom. han vägrar att komma hem till mej och träffa pojken, han vill ha umgänget hemma hos sej och utan att jag är med. jag är pojkens primära anknytningsperson och han är van att vara med mej jämt. jag vill inte att han ska behöva fara emellan våra hem, tycker att han behöver lugn och ro och trygghet. hur ska vi lösa detta? jag har erbjudit mej att komma hem till honom med pojken, men att jag ska vara med under en övergångsperiod så att de får möjlighet att knyta an, och att han kan få lära sej att sköta pojken.
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Bestämmelser kring vårdnad och umgänge med barn finns i föräldrabalken (FB). I 6 kap. 2a § finns en viktig bestämmelse, som anger att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om umgänge, vårdnad och boende. Barnperspektivet är alltså tydligt och barnets bästa ska vara bestämmande för all form av umgänge. Barnet har, enligt 6 kap. 15 §, rätt att umgås med den förälder som barnet inte bor tillsammans med och du som vårdnadshavare har skyldighet att hjälpa till att få det att fungera. Enligt 6 kap. 18 § kan föräldrar få rätt till hjälp med att enas om vårdnad och umgänge från socialtjänsten. Om det inte fungerar och ni kan komma fram till en lösning är det till slut rätten som beslutar formerna för hur ett umgänge ska gå till, och då med principen om barnets bästa i beaktande. Hoppas att mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar

Barns boende

2012-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! jag och min exfru har delad vårdnad om våran son. Boendetvisten avgjordes i tingsrätten 2006, då det fastslogs att sonen skulle bo mestadels hos modern. Nu är vår son snart 16 och vill bo mer hos mig. Kan han få flytta hit trots den tidigare domen? Eller vad gör man?
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Vid frågor om barns vårdnad, boende och umgånge är det alltid barnets bästa som är avgörande. Desto äldre och mognare barnet är, desto mer hänsyn tas till barnets egna vilja. En domstol verkställer inte boende som strider mot en tonårings vilja. Om din son därför bor hos dig istället kommer det inte från domstolens sida ske några åtgärder för att förhindra detta. En annan sak är att det kan vara bäst för alla parter att ta upp diskussionen med den andra föräldern först och försöka komma överens om hur man nu ska göra med boendet. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Lagligt hinder för att flytta vid delad vårdnad?

2012-04-19 i Barnrätt
FRÅGA |Finns det nåt lagligt hinder som gör det omöjligt att jag pendlar med barnen till deras skola då vi ska flytta 10 mil bort. Barnens far vägrar skriva på flytten för barnen och vi ser ingen annan utväg än detta. Tar bara 1 timme med tåg och jag jobbar även på samma ort. Barnen vill ju gärna flytta. //Jeanethe
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga. Jag förutsätter att du och barnens far har delad vårdnad om barnen. Vårdnad, boende och umgänge regleras i Föräldrabalken (FB) 6 kap, som du hittar här:https://lagen.nu/1949:381#K6. Den grundläggande principen i dessa frågor är enligt FB 6:2a att barnets bästa ska vara avgörande, och att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Särskild vikt ska tas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. När båda föräldrarna har vårdnad om barnen krävs det i princip alltid ett gemensamt beslut om barnens personliga angelägenheter, såsom boende. Hänsyn ska dock även här tas till barnens egna vilja med beaktande av ålder och mognad. Detta framgår av FB 6:13 st. 1. Enligt Socialtjänstlagen 5:3 (https://lagen.nu/2001:453#K5P3) har föräldrar rätt att genom socialnämnden i kommunen få hjälp att enas om boendefrågor genom så kallade samarbetssamtal. Enligt FB 6:17a har föräldrarna även rätt till hjälp av socialnämnden för att träffa avtal om barnens boende. Det är även möjligt enligt FB 6:14a st. 1 att väcka talan i domstol för att rätten ska fastställa med vilken vårdnadshavare barnen ska bo. Domstolen kan bara besluta om vem barnen ska bo hos, inte vart de ska bo. Vänliga hälsningar Amanda Harrysson

Vårdnadshavare och förmyndare vid föräldrars död

2012-04-09 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag undrar vart jag kan hitta blanketter gällande ny vårdnadshavare om jag och mitt barns pappa skulle omkomma? Vi vill gärna ha detta på papper och undrar även hur vi gör med hans sparkonto för att försäkra oss om att pengarna verkligen går till honom. Som vi gjort nu så finns det ingen åldersgräns när han får tillgång till kontot utan jag och fadern måste gemensamt ta ut pengar till ändamålet, men om vi inte finns vem får då tillgång till kontot? Tacksam för svar
Lars Bålman |Tack för din fråga. Jag utgår från att er son är under arton, och därmed omyndig, och inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, 9 kap 1 § föräldrabalken (1949:381), FB. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, skall den andra föräldern ensam ha vårdnaden. Om båda föräldrarna dör, skall rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, 6 kap 9 § FB. Vem som då blir vårdnandshavare är alltså inte något ni ska eller får bestämma, utan detta bestäms av domstol. Tala med socialnnämnden i er kommun och fråga om det finns möjlighet att lämna önskemål och synpunkter redan nu. Precis som övrig kvarlåtenskap ärver ert gemensamma barn pengarna på kontot om ni dör, om den ene dör och ni är gifta tillfaller dock kvarlåtenskapen den efterlevande maken innan detta sker. Liknande regler gäller för sambor. Se 1 kap 1 §, 2 kap 1 § och 3 kap 1-2 §§ ärvdabalken (1958:637) samt sambolagen (2003:376). Den som har hand om en underårigs ekonomiska förhållanden, inklusive dennes konton, är inte vårdnadshavaren, utan barnets förmyndare. Föräldrar som är barnets vårdnadshavare är också dennes förmyndare, och den eller de som vid föräldrars död förordnas till vårdnadshavare, blir likaså dennes förmyndare, 10 kap 2-3 §§ FB. Skall efter föräldrarnas död förmyndare förordnas för en underårig och har föräldrarna eller en av dem gett till känna vem de önskar till förmyndare, skall denna person förordnas om det inte är olämpligt, 10 kap 7 §. Källa lagtext: lagen.nu

UNDERHÅLLSBIDRAG

2012-05-22 i Barnrätt
FRÅGA |hej! vad ingår i underhållsbidraget? vem ska ha vad och hur mycket om barnen är 17,5 och 18 år? Måste 18 åringen lämna ifrån sig pengarna till den av föräldrarna som hon bor hos? vad gäller angående resor till och från skilda föräldrar om den ena valt att flytta 30 mil? Vem står för dem? om den som flyttat valjer att åka "hem" till barnen eftersom de har helg jobb att sköta och vill träffas ändå, har den som åker rätt att få hälften bet ändå av den andra föräldern? Tacksam för svar
Aina Rasol |Hej, Underhållsbidrag betalas ut av en förälder om denne inte har vårdnaden om barnet och inte varaktigt bor med det. Underhållsskyldigheten föreligger dessutom ifall en förälder har gemensam vårdnad om barnet, men barnet endast varaktigt bor med den andra föräldern. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyllt arton år, men kan gälla tills barnet fyller 21 ifall barnet går i skolan under denna tid. Hur stort underhållsbidraget är varierar. Storleken bestäms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Även barnens egna inkomster, tillgångar och sociala förmåner ligger till grund för bedömningen. Det är enligt denna bedömning hänsyn kommer tas till samtliga faktorer, och därefter bestäms bidraget genom dom eller avtal. Vänliga hälsningar

Vart vänder man sig med boende - och vårdnadsfrågor?

2012-04-28 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har två barn i lågstadieåldern som bor växelvis hos mig varannan vecka, och hos den andra föräldern den andra delen. Kan jag begära att barnen bor hos mig om den andre föräldern försummar dem, dvs låter de vara ensamma hemma 3-4 timmar själva efter skolan, låter dem gå själva till skolan efter att ha åkt till sitt arbete (som ligger 10 mil från hemmet)? Inte köper kläder som de behöver för årstiden, missköter deras hygien och personvård (inte tar dem till frisör, klipper deras naglar osv). Var vänder jag mig för att ta upp denna fråga?
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga! Frågor om vårdnad och umgänge regleras i Föräldrabalken (FB), som du hittar här: https://lagen.nu/1949:381. Utgångspunkten är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, umgänge eller boende. Särskild vikt ska fästas vid risken för att barnet far illa på något sätt samt barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Detta framgår av FB 6:2a. Vad gäller barnets boende kan du och barnets far avtala om vem barnen ska bo hos, om avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner det, vilket framgår av FB 6:14a st. 2. Hos socialnämnden kan ni även få hjälp med att genom samarbetssamtal nå enighet i boendefrågan enligt FB 6:18. Om enighet inte kan nås, kan du vända dig till domstol för att få saken avgjord enligt FB 6:14a st.1. Det är även till en domstol du vänder dig om du vill yrka på ensam vårdnad, enligt FB 6:5. Vänliga hälsningar Amanda Harrysson

Barns umgänge med annan än förälder

2012-04-10 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Jag är gift och har 2 omyndiga barn, bor tillsammans med mamman (frun). Kan hon kräva att barnen skall umgås med sina föräldrar och farföräldrar om jag vägrar? Jag anser inte att miljön hos dem är lämplig för mina barn.
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. Frågor om vårdnad, boende och umgänge finns reglerat i 6 kap. föräldrabalken (FB). Utgångspunkten är att barnens bästa ska vara avgörande vid alla sådana beslut. Det framgår av 6 kap. 2 a § FB. Av 6 kap. 15 a § FB framgår det bland annat att socialnämnden får besluta om umgänge mellan barnen och någon annan än en förälder. Sådant som ska beaktas är barnens behov av umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står barnen särskilt nära. Det framgår vidare av 6 kap. 15 § att vårdnadshavare har ett ansvar för att barnens behov av umgänge med närstående tillgodoses. Om en vårdnadshavare inte tar sitt ansvar i ett sådant fall är det socialtjänstens uppgift att försöka få vårdnadshavaren att se till barnens behov. Om barnen tidigare har haft en nära och god kontakt med sina morföräldrar och farföräldrar kan socialnämnden väcka talan. Det kan göras om en förälder motsätter sig umgänge och det skulle gå ut över barnen om kontakten avslutades. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

Anonym anmälan enl. 14:1 SOL

2012-03-09 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! skolan har gjort en anmälan "barn far illa" om min handikappade son.Han är arg i skolan handikappet är adhd+autism+dyslexi. Anmälan har inte skrivits under av nån.Gäller den ändå eller måste anmälaren skriva under. Det är ju en rektor som lämnat in anmälan.
Anton Karlsson |Hej, jag antar att anmälan som gjorts är enl. 14 kap 1 § Socialtjänstlagen (se. https://lagen.nu/2001:453 ) Om rektorn anmält i egenskap av privatperson behöver denne inte skriva under anmälan, en privatperson kan göra en anonym anmälan. Har rektorn däremot anmält i egenskap av rektor gäller 14 kap 1 § 2 st. Den som är skyldig att anmäla enligt 14 kap. 1 § 2 eller 3 st. får inte anmäla anonymt. Om en myndighet eller en enskild tjänsteman underlåter att anmäla trots att det är befogat anses det som tjänstefel enligt brottsbalken. Angående huruvida anmälningsskyldigheten är fullgjord trots avsaknad av underskrift kan jag tyvärr inte svara på. För ytterligare information rekommenderar jag socialstyrelsens handbok "Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn". Du finner den här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-101-1# Vänligen,