Växelvis boende men barnet vill bo hos bara ena föräldern

2013-01-19 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Har två söner, gemensam vårdnad, 10 och 13 år. Den äldsta bor hos sin pappa 15 mil bort. Han vill nu flytta till mig men hans pappa går inte med på detta. Han ska komma till mig idag fredag och vill sen inte åka hem. Han vill stanna. Har försökt få kontakt med familjerätten här i min kommun men utan resultat. Kommer föreslå att pappan åker ner till oss för att prata, men det vet jag att han inte kommer göra. Hur ska jag gå till väga? Kan pappan anmäla mig för kidnappning för att sonen inte vill åka hem? Han är 13 år. Kan ju knappast lyfta in honom i bilen. Tacksam för snabbt svar.
Frida Karlsson | Hej, Eftersom ni har gemensam vårdnad är utgångspunkten att ni tillsammans ska komma överens om vart barnet ska bo. Om ni inte kommer överens är det barnets bästa som kommer ligga till grund för beslutet om boendefrågan. Av föräldrabalken 6 kap 2a § 3 st framgår det att hänsyn ska tas till vad barnet själv vill, med beaktande av barnets ålder och individuella mognad. Eftersom din son är 13 år kommer nog ganska stor hänsyn tas till hans önskan om att stanna hos dig och inte åka tillbaka till pappan. Du kan inte dömas för kidnappning av den anledningen att din son inte vill sätta sig i bilen för att åka tillbaka till sin pappa. Jag råder dig dock att fortsätta försöka kontakta familjerätten så snart som möjligt.  Vänligen,

Umgängesrätt

2012-12-29 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag och mitt ex separerade för ca 1,5 år sedan och har sedan dess haft delad vårdnad om vår, nu 3-åriga dotter. Mamman är boendeförälder och jag umgängesförälder, men vi tillämpar en sorts växelvis boende. Redan i samband med separationen möttes vi i ett sammarbetssamtal och kom då skriftligen överens om att dottern skulle bo hos mamman i veckorna, och hos mig på helgerna. Detta har fungerat mycket bra sedan dess. Jag jobbar ca 50 mil bort, men har dubbelt boende och veckopendlar för att kunna träffa min dotter varje helg. Nu ska mamman byta jobb, med nya arbestider (kontorstider). Detta innebär att hon inte har en hel ledig dag med dottern och hon vill då att jag ger upp varannan helg åt henne. Jag har sagt blankt nej åt detta och kommit med flera olika alternativa lösningar, som hon inte nappat på. Nu har vi pånytt haft ett sammarbetssamtal om detta utan resultat, och mamman hotar med att dra det hela inför tingsrätt. Vad är sannolikheten att tingsrätten tar upp detta? Vilka möjligheter har mamman att driva igenom sitt förslag?
Maria Granat-Hamnerg |Hej och tack för din fråga! Regler om umgänge mellan förälder och barn regleras i Föräldrabalken (FB) kapitel 6. Enligt FB kapitel 6 § 15 skall barnet ha rätt till umgänge med föräldern som det inte bor med. Att barnets behov av umgänge med en förälder tillgodoses är föräldrarna gemensamt ansvariga för. När det kommer till frågan om umgänge är det "barnets bästa" som är avgörande, FB kapitel 6 § 2. Ni hade gemensamt kommit fram till ett umgänge och dessutom skrivit ett avtal om det. Det verkar inte heller som att du som pappa inte försökt att ta ditt ansvar till ert barns behov av umgänge med dig. Även barnets mamma har ansvar att försöka lösa detta umgänge på bästa sätt. Värt att nämna är också att det är socialnämndens ansvar att se till att umgänget ska fungera enligt avtalet (FB 6 kapitel § 17a). Vilka sannolikheter som finns och vilka möjligheter som mamman har att driva igenom sitt förslag är mycket svåra att svara på. Jag rekommenderar att du tar kontakt med en advokat, om ni inte själva lyckas komma fram till en rimlig lösning.

Umgängesrätt när ena föräldern bor i annan stad

2012-12-29 i Barnrätt
FRÅGA |Hej ja har delad vårdnad med min före detta o flyttat 20 mil från dom kan mamman eller familjerätten tvinga mig att flytta tillbaka som krav på att ja skall få träffa mitt barn
Frida Karlsson |Hej, Med delad vårdnad utgår jag från att du menar att ni har gemensam vårdnad vilket innebär att ni tillsammans ska fatta beslut som rör barnet. Tanken bakom delad vårdnad är att föräldrarna ska kunna fatta gemensamma beslut men om det inte går att komma överens är det slutligen domstolen som avgör. Till grund för domstolens beslut ligger barnets bästa. Eftersom ni har gemensam vårdnad får du inte flytta till en annan stad och ta med barnet om ni inte är överens om det. Det kan ju vara problematiskt för barnet att t ex. bo växelvis hos er båda eftersom det blir problem med vart barnet ska gå i skolan och så vidare. Detta innebär dock inte att du kan hindras från att träffa ditt barn bara för att du bor i en annan stad. Utgångspunkten är att barnets bästa är att ha umgänge med båda sina föräldrar och det ändras inte bara av den anledningen att en förälder flyttar till en annan stad. Hoppas du fått svar på din fråga. Vänligen,

Hämtning av barnet före och efter umgänget

2012-12-19 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Min sambo och hennes ex kommer inte överens gällande hämtning och lämning av deras son, sonen är snart 4 år och min sambos ex tycker att vi ska hämta och lämna! Vi tycker att han hämtar när han skall ha honom och vi hämtar tillbaka honom efter helgen (pappan har honom varannan helg) finns det någon grundregel i detta? Bägge parter har flyttat från den stad de ursprungligen bodde i när de var tillsammans.
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga! Det finns inga lagregler som bestämmer hur hämtning av ett barn ska gå till eller vem som ska göra det. Det finns däremot generella regler om umgänge i Föräldrabalken (FB) 6 kap, se https://lagen.nu/1949:381. I första hand så är det upp till föräldrarna själva att komma överrens om detaljerna kring umgänget och båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar att se till att barnet får det umgänge med båda föräldrarna som det behöver (FB 6 kap 15§). Ni bör alltså i första hand försöka komma överrens med pappan på ett personligt plan och ta det beslut som är bäst för barnet. För mig låter det rimligt att ni delar upp resorna på det sätt som du föreslår men jag vet ju inte heller vad anledningen är till att pappan inte vill hämta. I den mån ni inte kan komma överrens på ett mer personligt och inofficiellt plan så finns det möjlighet att få hjälp av socialnämnden att skriva ett rättsligt bindande avtal om hur detaljerna i umgänget ska gå till (FB 6 kap 17a§). I sista hand så kan beslut också fattas av domstol men förhoppningsvis ska det inte behöva gå så långt. Försök att resonera med pappan och tänk på att det är vad som är bäst för barnet som är relevant, inte vad som är bekvämast för er och pappan. Det är viktigt att föräldrar kan samarbeta i frågor som rör barnet utan att blanda in personliga konflikter så ansträng er för att komma överrens och kompromissa, återigen det är barnets bästa som är viktigt. Om ni verkligen inte kan komma överrens så får ni kontakta socialnämnden och be om hjälp. Med vänliga hälsningar

Barnets rätt till egendom?

2012-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Vilken rätt har barn att få tillgång till sina personliga ägodelar (leksaker, kläder, böcker, kort etc) hos en förälder (B) som barnen inte längre vistas hos? Barnen vill pga en del händelser som anmälts t soc, inte träffa förälder B. Utredningen där är klar och barnen bor nu stadigvarande hos förälder A. Det finns en äldre dom i ärendet om gemensam vårdnad och ett visst umgänge. Umgänget med förälder B har upphört sedan ett antal månader tillbaka med hänsyn till barnens bästa. Vilken rätt har barnen att få sina saker utan att behöva träffa förälder B? Räknas barnens saker (och innestående/uppsparing på diverse konton, dock i förälder Bs namn) som deras eller tillhör det förälder B? Tacksam för svar!
Josefin Ajemark |Hej, tack för att du har vänt dig till lawline. Jag utgår från att barnet i fråga är under 18 år och därmed omyndig. Barnet får således enligt huvudregeln i 9 kap. 1 § Föräldrabalken (FB) inte själv råda över sin egendom. Rätten att förvalta dennes egendomen tillkommer istället förmyndarna, dvs. dig och fadern om ni har gemensam vårdnad, se 10 kap 2 § FB. För barn som står under vårdnad av endast den ene av sina föräldrar är denne ensam förmyndare. Du har alltså också rätt att tycka till kring förvaltningen av ditt barns egendom. Skulle du och fadern inte kunna komma överens i ärendet skall en utomstående lösa tvisten, se 12 kap FB. Fadern är alltså om han har vårdnad om dottern, hennes förmyndare. Därav följer även rätten att förvalta barnets egendom då denne är omyndig, även om egendomen varit en gåva. I och med att du också är barnets förmyndare har även du något att säga till om i ärendet. Kan ni inte komma överrens bör ni kontakta er lokala överförmyndare. Länk: https://lagen.nu/1949:381 (Föräldrabalken) Med vänlig hälsning

Vårdnadstvist avgörs med utgångspunkt i barnens bästa

2012-12-29 i Barnrätt
FRÅGA |Hur stor chans har jag att få ensam vårdnad av mina barn 5 och 7 år om de blivit slagan av deras pappa, även om han inte blivit dömd för det? Hur mycket lyssnar tingsrätten till de barn i denna åldern om deras önskan?
Frida Karlsson |Hej, Det är barnens bästa som ligger till grund för bedömningen av beslut angående vem/vilka som ska ha vårdnaden om barnen. Av föräldrabalken 6 kap 2a§ framgår det att vid bedömningen av barnens bästa ska bland annat risken för våld vägas in. När det framkommer uppgifter om att våld kan förekomma sker en prövning av detta genom en riskbedömning. Att det finns en tidigare dom är dock inget krav för att det ska bedömas finnas risk för våld. Det är viktigt att komma ihåg att den här bedömningen sker från fall till fall med beaktande av omständigheterna som finns och det är därför svårt för mig att svara på hur utfallet av en riskbedömning skulle bli i ert fall. I samma § står det även att det ska fästas avseende vid barnens behov av en nära relation till båda föräldrarna. Vidare anges det att tingsrätten har en skyldighet att beakta barnets vilja med hänsyn till barnets ålder och mognad. Dina barn är små och därför kommer deras vilja beaktas i mindre mån än äldre och mognare barn. Hoppas du fått svar på dina frågor. Vänligen,

Barns rätt att råda över sin egendom

2012-12-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag är 17år och bor hos min mamma på heltid, har flyttat från min pappa för några år sedan för jag inte trivdes. Båda är vårdnadshavare för mig men eftersom jag bor hos min mamma och fortfarande har saker kvar att hämta från min pappa, så min fråga lyder; har jag rätt till att ta alla mina saker där i från, så som kläder, bilder och allt annat? Och även fast han säger nej, så borde jag väl ändå på något sätt kunna få alla mina saker eftersom dom ändå tillhör mig även fast han köpt dom åt mig?
Hanna Wingren |Hej och tack för din fråga, Enligt 9 kap. 1 § Föräldrabalken så får den som är under arton år inte själv råda över sin egendom (se https://lagen.nu/1949:381). Att "råda över sin egendom" inbegriper både faktiskt vårdnad av egendomen och rätten att förfoga rättligt över egendomen. Det finns dock vissa undantag till denna regel. En person som fyllt 16 år får själv råda över egendom som denne förvärvat genom eget arbete. Om du har fått egendomen i gåva så har du även rätt att förfoga över den om gåvan givits med förbehåll att du ska ha rätt att förfoga över egendomen. Rör det sig alltså saker som du själv köpt med pengar som du tjänat eller fått i gåva med förbehålla att du ska ha rätten att förfoga över egendomen har du rätt att råda över dessa saker. Vänliga hälsningar,

Vårdnad, boende och umgänge

2012-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har två nära vänner, ett par, som bodde ihop fram till i somras. De har en dotter på snart 3 år. Mamman åkte iväg utan förvarning med barnetnär pappan var på jobbet, han kom hem till ett tomt hus. Inget meddelande, fick inte tag i henne, ingenting. Ca en vecka senare får han ett brev då det står att han är anmäld för misshandel av sambon. Han har inte träffat dottern på över 4 månader och vet inte hur hon har det. Mamman vill nu ändra dotterns adress till skåne (pappan bor i Blekinge) och vill även att han skriver på ändring av dagis till ett i skåne. Det måste finnas någon lag som gör att han kan träffa sin dotter och hindra mamman från att "sticka" med dottern hur som helst.
Linda Olsson |Hej, Tack för din fråga! Barns vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381. Det framgår inte av din fråga om föräldrarna har gemensam vårdnad om dottern, men det verkar som att så är fallet. Föräldrar har gemensam vårdad om ett barn om de var gifta när barnet föddes eller om föräldrarna har ansökt om gemensam vårdad hos tingsrätten eller Skatteverket, se 6 kap 3-4 §§ FB. Om föräldrarna har gemensam vårdad eller om en av föräldrarna har ensam vårdnad, kan en av föräldrarna ansöka om ändring av vårdnaden hos tingsrätten, 6 kap 5 § FB. Föräldrar kan även avtala om vårdnaden skall vara gemensam eller att ena föräldern skall ha ensam vårdnad. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, 6 kap 6 § FB. Barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om föräldrarna har gemensam vårdnad skall de i princip fatta dessa beslut gemensamt, se 6 kap 11 och 13 §§ FB. Med frågor som rör barnets personliga angelägenheter som föräldrarna skall besluta om gemensamt avses bland annat beslut om barnets skolgång och boende. Föräldrar med gemensam vårdad som inte lever tillsammans behöver däremot inte gemensamt besluta om mindre frågor såsom barnets kost, sovtider och kläder. Om inte föräldrarna kan komma överens om hos vem av dem barnet skall bo, kan tingsrätten besluta i frågan. Föräldrarna kan även avtala om barnets boende, för att avtalet skall vara giltigt skall det vara skriftligt och godkänt av socialnämnden, 6 kap 14 a § FB. När domstolen skall besluta om hos vem av föräldrarna barnet skall bo, beaktas särskilt barnets behov av god kontakt med båda föräldrarna. Växelvis boende är möjligt om föräldrarna har gemensam vårdnad, god samarbetsförmåga och bor förhållandevis nära varandra. Om tingsrätten skulle besluta att mamman i detta fall skall få ensam vårdad och att dottern skall bo hos henne, har pappan fortfarande möjlighet att umgås med dottern. Barnet har nämligen rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldrarna träffar varandra eller att de har annan kontakt, t ex över telefon. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnet får umgås med den föräldern som den inte bor hos, 6 kap 15 § FB. Den förälder som vill umgås med sitt barn kan ansöka om detta hos tingsrätten, 6 kap 15 a § FB. Vid samtliga beslut rörande barnets vårdnad, boende och umgänge skall barnets bästa vara avgörande. Särskilt beaktas risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av god och nära kontakt med båda föräldrarna. Domstolen tar även hänsyn till barnets vilja med beaktande av dess mognad och ålder, se 6 kap 2 a § FB. Sammanfattningsvis kan alltså mamman inte vägra pappan att träffa med dottern då dottern har rätt till umgänge med båda föräldrarna. Om paret inte själva kan komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge skall ske kan pappan alltså ansöka om att tingsrätten skall besluta i dessa frågor. Om mannen skulle dömas för misshandel av kvinnan torde detta inte betyda att han inte skulle få träffa dottern, då bedömningen skall göras utifrån dotterns bästa. Med vänlig hälsning,