Anonym anmälan enligt SoL 14:1c §

2015-03-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Inom ett år nu så har jag blivit anmäld till det sociala 2 gånger av en anonym anmälare.Bla så anklagar dom mig att jag super mig redlöst i soffan framför mina barn, skriker och skäller mycket till mina barn och är ute och super hela tiden, och att mina flickor inte trivs hemma hos mig,(har delad vårdnad)Har varit på dessa möten jag blivit kallad till, med mina barn, mitt ex, min nuvarande sambo och ingen av dom håller med anmälaren om att detta stämmer.Ärendet har blivit nerlagt båda gångerna.Jag är trött på att bli anklagad på falska själ och jag är orolig varje dag när det ska komma en kallelse i brevlådan igen, jag vill inte leva mitt liv så. såklart finns det ingen sanning i anklagelserna mot mig, känns lite som det är ett personangrepp mot MIG!Jag är inte orolig för att det ska bli något av dessa anklagelser för jag har absolut inget att dölja, men jag är trött på att bli anklagad och springa på möten, jag måste få ett stopp på det här men jag vet inte hur! Socialsekreteraren rekommenderade en polisanmälan, men vad innebär det? Vad kan dom göra? Mina barn blir indragana i något helt obegripligt och skapar onödig oro hos dom.Vad kan jag göra för att få ett stopp och kan man få tag i den anonyma anmälaren, vi bor i en väldigt liten kommun och alla känner alla, vet inte vem man kan lita på heller.Men en anmälan är på gång iaf hur det nu kan hjälpa oss vet jag inte.//jennie
SVAR

Hej och tack för din fråga!

De anmälningar som kommit in angående dig och dina barns förhållanden har gjorts enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1c§. I denna paragraf stadgas att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Sen har socialnämnden en skyldighet att genast utreda alla inkomna anmälningar som kan föranleda åtgärd av nämnden, detta enligt Socialtjänstlagen 11 kap. 1§. De har alltså alltid skyldighet att utreda en anonym anmälan som kommer in för att kunna utesluta att något missförhållande för barnen föreligger. I detta fall har det uppenbarligen inte funnits grund för åtgärd eftersom utredningarna lagts ner. Den polisanmälan som socialsekreteraren menar kan göras skulle i så fall kunna gälla exempelvis förtal enligt Brottsbalken 5 kap. 1 § som stadgar att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, kan dömas för förtal. Polisen kan då eventuellt utreda om detta skett.

Har du som part rätt att få ta del av uppgifter om vem anmälaren är?
Om anmälaren var anonym när hen gjorde sin anmälan till socialtjänsten, vet inte heller socialtjänsten dennes identitet. Och de får inte heller (utom i nödsituationer) efterforska identiteten, enligt JO's beslut 2010/11 s.318, som jag baserar det fortsatta svaret på:
Om däremot den som anmäler uppger sitt namn ska namnet antecknas, vilket följer av 11 kap. 5§ Socialtjänstlagen. Om anmälaren sedan begär att få vara anonym i förhållande till den anmälde (dvs. dig), får frågan om sekretesskydd för anmälaren prövas enligt Offentlighet och sekretesslagen. Förutsättningarna för att kunna hemlighålla uppgifter för den som anmälan gäller regleras i 26 kap. 5§ Socialtjänstlagen. Inte bara uppgifter om vem som gjort anmälan eller lämnat utsagan omfattas av bestämmelsen utan också själva innehållet, om det kan avslöja vem som har gjort anmälan.

Det är inte anmälaren eller uppgiftslämnaren som bestämmer om sekretess ska gälla sedan han eller hon väl framträtt med namn. Även om anmälaren begär att få vara anonym är det myndigheten som ska pröva frågan om sekretesskydd, och besluta om detta då uppgifterna begärs ut. Huvudregeln är här enligt 26 kap. 5§ Socialtjänstlagen att offentlighet gäller, vilket betyder att om socialtjänsten har fått uppgift om anmälarens namn kan du kräva att få ta del av detta på grund av din ställning som part i ärendet. Uppgiften om vem anmälaren är, om det är känt, en del av aktmaterialet i utredningen och du har i egenskap av part rätt att få ta del av detta enligt Förvaltningslagen 16-17§§.

Observera dock att "Syftet med lagstiftningen är att skydda de barn och ungdomar som behöver socialnämndens skydd. Att enstaka anmälningar som görs anonymt görs i syfte att trakassera någon, bör inte få leda till att socialnämnden ges möjlighet att forska efter anmälarens identitet och att möjligheten för allmänheten att göra anonyma anmälningar inskränks. Man får med hänsyn till det överordnade syftet med lagstiftningen, dvs. skyddet för barn och unga, således acceptera att en anmälan i något enstaka fall kan leda till en utredning som opåkallat kränker den personliga integriteten." (JO 2010/11 s.318)

Mvh,

Elin Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81689)