Umgängesrätt med barn

2015-03-26 i Barnrätt
FRÅGA
om man som farföräldrar hindras att träffa eller ha kontakt med sitt barnbarn vart vänder man sig då? Mamman till barnet har flyttat 50 mil bort och flyttat in hos morfadern till barnet Är det lämpligt att en 11-åring mer el mindre hålls hos sin mamma och morfar, ingen kontakt med barnets pappa eller farföräldrar pga mammans kontrollbehov tycker så synd om flickan men känner att vi är maktlösa mamman har ingen telefon ej heller flickan som blir 12 år i höst
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det framgår inte av frågan huruvida föräldrarna har gemensam vårdnad eller om modern är ensam vårdnadshavare. Oavsett hur vårdnadssituationen ser ut så har fadern umgängesrätt med barnet. Jag förutsätter i mitt svar att även fadern vill bedriva umgänge med barnet.

Frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras i Föräldrabalken (FB) 6 kap.

Alla beslut om ett barns vårdnad och umgänge ska tas med hänsyn till barnets bästa enligt FB 6 kap. 2a§, vilket bland annat innebär att barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar ska beaktas vid bedömningen.

Enligt FB 6 kap. 15§ har barnet rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att de träffar varandra eller har annan kontakt. Föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets behov av umgänge med föräldern som barnet inte bor tillsammans med.

Enligt FB 6 kap. 15a§ får rätten besluta (antingen på talan av föräldern som vill umgås med sitt barn eller av socialnämnden) om umgänge mellan barnet och föräldern. På talan av socialnämnden får rätten även besluta om umgänge med till exempel farföräldrar. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare får de även avtala om umgänget, och detta avtal kan sedan godkännas av socialnämnden på den ort där barnet är folkbokfört (FB 6 kap. 17a§).

Enligt FB 6 kap. 17§ tas frågor om umgänge upp av rätten i den ort där barnet har sitt hemvist, vilket innebär den ort där barnet stadigvarande bor.

Att ta saken till rätta är inte den enda lösningen på problemet, och förmodligen inte heller den smidigaste. Enligt FB 6 kap. 18§ kan föräldrarna genom samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i umgängesfrågan i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 3§. Rätten kan även uppdra åt socialnämnden att anordna samarbetssamtal.

Enligt FB 6 kap. 18a§ får rätten även uppdra åt en medlare att få föräldrarna att nå en samförståndslösning.

Sammanfattningsvis har alltså den förälder som ett barn inte bor tillsammans med, och ibland även vissa andra som står barnet nära (såsom mor- och farföräldrar) umgängesrätt med barnet.

Mitt tips till dig är att ta kontakt med socialnämnden, gärna tillsammans med fadern till barnet, för att där få vidare information om hur ni bör gå tillväga i umgängesfrågan.

Viktor Wihlstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81688)