Upplysningsplikt till umgängesförälder

2011-12-01 i Barnrätt
FRÅGA |Vad för skyldigheter har jag gentemot umgängesföräldern när det gäller information om olika saker?
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. I föräldrabalkens (FB) 6 kap. regleras frågor om vårdnad, boende och umgänge. I 6 kap. 15 § FB stadgas det att ett barn ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. I paragrafens fjärde stycke stadgas frågan om information. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och ska umgås med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, ska den andra föräldern lämna upplysningar om barnet som kan främja umgänget. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl. Sådana upplysningar som ska lämnas är exempelvis information om att barnet ska flytta till en annan ort, utlandsstudier eller barnets hälso- och sjukdomstillstånd. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

Få gemensam vårdnad av barn

2011-11-27 i Barnrätt
FRÅGA | Hej! Jag undrar om man kan häva ett domslut om ensam vårdnad? Och i så fall hur går man till väga? Vårdnaden tilldelades inte den andra föräldern pga av ex missförhållanden eller missbruksproblematik eller våld.
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Jag utgår med hänsyn till din fråga från att det är gemensam vårdnad av barnet som önskas. Regler om vårdnad av barn finner du i 6 kapitlet Föräldrabalken (FB). Om barnet står under ensam vårdnad av en av föräldrarna, och *båda* vill att vårdnaden istället ska vara gemensam, kan båda föräldrarna väcka talan om att vårdnaden ska vara gemensam. Rätten tar dock alltid hänsyn till vad som är barnets bästa, se 6:2a FB. Det innebär att rätten kan frångå föräldrarnas vilja och bestämma att vårdnaden ska fortsätta vara ensam. Vid bedömningen av barnets bästa räknas alla omständigheter i det enskilda fallet in. Missbruk och misshandel är förstås en del i denna bedömning men många andra saker som exempelvis föräldrarnas förmåga att samarbeta är också en bedömningsgrund. Om barnet står under vårdnad av den ena föräldern och *någon av dem* vill ha ändring i vårdnaden kan talan väckas av den förälder som önskar ändringen, se 6:5 FB. Även här är barnets bästa givetvis av avgörande betydelse. Man kan också *avtala* om att vårdnaden ska vara gemensam enligt 6:6 FB. Detta avtal är giltigt om det är skriftligt och Socialnämnden godkänt det. Ett sådant avtal godkänns, vad gäller gemensam vårdnad, av Socialnämnden om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa. Hoppas du fått lite klarhet i vad som gäller! Länk till Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Med vänlig hälsning,

Underårigs rättshandlingsförmåga

2011-10-11 i Barnrätt
FRÅGA |Om en 13 årig köpte en jacka för 3000 kr men vill lämna tillbaka den, men säljaren gav henne inget öppetköp. Kan det ångra ändå eller vad säger lagarna ?
Sara S |Hej, Huruvida ni kan lämna tillbaka jackan eller inte beror på omständigheterna vid köpet. Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas vilket skulle betyda att finns inget öppet köp har man inte rätt att lämna tillbaka varan. Från denna regel finns undantag och ett av dem är när underårig (någon under 18 år) ingått avtal vilket regleras i Föräldrabalken 9 kapitlet 1 §. Underåriga har i regel inte rätt att ingå avtal utan förmyndarens samtycke. Förmyndarens samtycke måste vara uttryckligt eller kan vara ett samtycke genom att förmyndaren ger barnet pengar som barnet har rätt att förfoga över. I RH 1988:82 fann kammarrätten att en 13-årig flickas inköp av ett par stövlar var giltigt, när det skett för barnbidragspengar som modern överlämnat till henne i syfte att bl a köpa ett par stövlar. Modern hade då inte gett sitt samtycke till just detta inköp utan mer generellt angivit vad pengarna var avsedda för. Min tolkning av rättsfallet är att förmyndaren måste ge riktlinjer till vad summan är avsedd för och inte låter den underåriga rätt att fritt förfoga över pengarna för att avtalet ska vara giltigt. Skulle din 13-åring fått pengar av dig i syfte att inhandla kläder skulle detta kunna tolkas som ett samtycke att köpa jackan och därmed skulle köpet inte gå åter. Är omständigheterna sådana att inget samtycke anses föreligga ska köpet däremot gå åter, ni har med andra ord i så fall rätt att lämna tillbaka jackan enligt Föräldrabalken 9 kapitlet 7 §. Vänligen

Hemtagningsbegäran

2011-10-03 i Barnrätt
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller då föräldrar, till barn som blivit omhändertagna genom LVU, önskar att få hem sitt eller sina barn? Vad innebär en hemtagningsbegäran och vad krävs?
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Du kan begära en hemtagningsbegäran hos socialtjänsten. Då kommer en utredning att göras för att se om barnen kan flytta tillbaka till dig. Oavsett om du begär en hemtagningsbegäran skall socialtjänsten var sjätte månad pröva om behovet av vård fortfarande föreligger. Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vänliga hälsningar

Barns umgänge med den andra föräldern vid avstånd

2011-12-01 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min exmake har flyttat 80 mil från vårt barn, jag och barnet bor kvar i vårt gemensamma hus. Nu undrar jag om jag har skyldighet att köra till och från flygplatsen vid umgänge. Denna resa är ca 160 mil och tar i snitt 16 h totalt samt att jag "missar" 1,5 arbetsdag och den inkomsten. Den viktigaste frågan är dock om det anses vara det bästa för vårt barn? Barnet är 6 år och sitter sammanlagt i bilen 8 h och på flyg inkl väntetid ca 2, 5 h för umgänge to-sön en ggr/mån.Jag motsätter mig nu detta då jag anser att pappan också kan komma hit och delta i barnets vardag meen främst för att vårt barn är helt utmattad efter en sådan resa. Vårt barn kommer hem sent sön kväll och ska upp till förskoleklass mån morgon kl 7. Som det har varit nu har jag tagit ledigt mån fm för vårt barn har helt enkelt inte orkat. Vad är rimligt? Jag vill att mitt barn har god kontakt med sn far men det borde väl vara rimligt att de åker varannan gång för att minska på stressen för oss som ändå har en vardag tillsammans? Tacksam för svar!
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. Frågor om vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB). När det gäller umgängesfrågor är det alltid vad som är bäst för barnet som är avgörande för beslut som ska tas. Vid den bedömningen ska det bland annat tas hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Då ska även hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Allt detta framgår av 6 kap. 2 a § i FB. Eftersom barnet i frågan är 6 år blir frågan vad som är bäst för barnet med tanke på barnets ålder och mognad. Om barnet som i detta fall bor tillsammans med endast en förälder, så ska den föräldern som barnet bor tillsammans med stå för de resekostnader som uppkommer på grund av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Denna bedömning görs efter båda föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter enligt 6 kap. 15 b § FB. Vid bedömningen är det således barnets bästa som är avgörande. Om barnet blir trött efter en sådan resa är det en omständighet som kan tas med i bedömningen. Samtidigt är det viktigt att barnet har rätt att umgås med sin andra förälder eftersom barnet ska ha rätt till umgänge med den föräldern som den inte bor tillsammans med. Barnets båda föräldrar har även ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med tillgodoses. Detta framkommer av 6 kap. 15 § FB. För att tydliggöra problematiken kan ett rättsfall vara bra som jämförelse. Observera att detta rättsfall inte har en prejudicerande verkan som ett rättsfall från Högsta domstolen. Fallet är RH 1999:30. Frågan gällde om en vårdnadshavare var skyldig att skjutsa barnet till den andra föräldern vid umgänge. I fallet kom de fram till att om avståndet är över 10 mil så är vårdnadshavaren skyldig att bidra till kostnaderna genom att svara för resorna. Av frågan framkommer det att umgänget sker en gång i månaden från torsdag till söndag. Eftersom barnet inte annars verkar träffa sin förälder kan umgänget en gång per månad vara en omständighet som gör att barnet trots allt ska träffa sin andra förälder. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

Flytta hemifrån som omyndig

2011-10-24 i Barnrätt
FRÅGA |Om man vill flytta hemifrån till sin pojkvän innan man fyllt 18, är det möjligt även om föräldrarna inte går med på det? Min pojkväns pappa sa att man kunde göra det, de har inget att säga till om gällande den saken. Stämmer det?
Sofia Linder |Hej! Då du är omyndig är det dina föräldrar som bestämmer över dig och över till exempel var du skall bo. Enligt 6 kapitlet 13 § Föräldrabalken har vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma över dina personliga angelägenheter. Innan du är myndig har du inte heller rätt att råda över dina tillgångar eller att ingå avtal utan samtycke från dina vårdnadshavare. Länk till föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Vänliga hälsninar, Sofia Linder

Innehåll i avtal om umgänge

2011-10-07 i Barnrätt
FRÅGA |Hur ska ett avtal om umgänge se ut? vad behöver man ha med för att få det godkänt hos socialnämnden? Mvh Malin
|Hej Malin, Formmässigt ska ett avtal om umgänge vara skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och godkänt av socialnämnden. När avtalet godkänns av socialnämnden blir den exigibel, dvs verkställbar precis som en dom. Detta är bra att veta ifall någon får för sig att inte hedra överenskommelsen. Innehållet får föräldrarna komma överens om tillsammans, men för att få socialnämndens godkännande måste avtalet vara till barnets bästa. I synnerhet ska beaktas risken för att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (2a§ föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381). Det finns inte någon schablon över vad som anses vara barnets bästa, utan en bedömning ska göra i varje individuellt fall. Beroende på hur moget och gammalt barnet/barnen är, så inkluderas i barnets bästa att man beaktar hans/hennes vilja i frågan om umgänget. En tumregel är att när barnet är 12 år gammalt så är mognads graden så hög att man till stor del ska lyssna på hans/hennes vilja när man bestämmer i frågor angående vårdnad, boende och umgänge. Lycka till med ert avtal!

Gemensam vårdnad och flytt i strid med ena förälderns vilja

2011-08-30 i Barnrätt
FRÅGA |Flytt med barn. Skilda föräldrar med gemensam vårdnad. I detta fall vill mamman flytta till en kommun 80 mil bort, pappan vill bo kvar där barnen är född och har sin sociala trygghet, har pappan några rättigheter?
Martina Blomberg |Hej, Då föräldrar har gemensam vårdnad om sitt barn gäller enligt 6 kap 13 § (som hänvisar till 11§) Föräldrabalken att föräldrarna gemensamt har rätt och skyldighet att bestämma i frågor gällande barnets personliga angelägenheter (https://lagen.nu/1949:381#K6P13S1). Detta betyder i princip att föräldrarna gemensamt måste fatta beslut, dock kan undantag från denna bestämmelse i vissa fall göras. Det finns alltså ingen bestämmelse som uttryckligt säger vad som händer då en förälder vill flytta med barnet. Det finns dock flera omständigheter som kan påverka huruvida den ena föräldern bör få fatta beslut angående barnet på egen hand, exempelvis om den andra föräldern inte visat engagemang eller intresse i barnets fostran i övrigt etc. Du bör vända dig till din Tingsrätt och föra talan mot din f.d. fru om hon väljer att flytta trots att du motsätter dig detta. Barnets bästa är alltid det som ska vara avgörande vid frågor om vårdnad av barn. Det kan därför vara så att Tingsrätten anser att en flytt 80 mil från barnets sociala trygghet samt far inte är förenligt med barnets bästa. Detta är dock spekulationer från min sida och du bör vända dig till Tingsrätten för att få saken utredd och avgjord. Lycka till Med vänlig hälsning