Tvist avseende barnets boende

2015-04-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej jag kommer att gå skilsmässan från min Sampo men hun tänkte ta med barnen dit utan min tillstånd och jag tycker att det är inte lämpligt för barn eftersom deras umgänge är i Sverige inte USA. Hur ska göra det kan komma tvist med vården. Men samtidigt vi har resonerat men jag ville ha barnen själva kommer att spärra deras passar.
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Jag utgår ifrån att Du och barnens mamma har gemensam vårdnad om barnen. Vid sådana fall då föräldrar har gemensam vårdnad gäller enligt 6 kap. 13 § föräldrabalken(FB), som i sin tur hänvisar till 6 kap. 11 § FB, att ni som föräldrar gemensamt skall besluta om viktiga frågor om barnen, se här. Ni som föräldrar har både en rätt och en skyldighet att bestämma om frågor som rör barnens personliga angelägenheter. Det är således inte acceptabelt att enbart en föräldrar fattar ett så pass stort beslut om att ta med sig barnen till ett annat land. Situationen hade varit annorlunda om hon hade haft ensam vårdnad om barnen. I ett sådant läge skulle det gå bra för den föräldern att ta med sig barnen till ett annat land utan samtycke.

I föräldrabalkens 6 kap. 2 a § FB regleras att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, se här. Rent konkret innebär detta att barnets intressen skall sättas i första hand och att det inte finns några andra intressen som väger tyngre. Andra faktorer kan självfallet spela in vid avgörande om frågor om exempelvis vårdnad och boende, men det är barnets bästa som till slut ska vara bestämmande. I förarbetena till lagrummet framgår att då man har att avgöra vad som är bäst för barnet, så ska en individuell prövning göras i varje enskilt fall. Denna prövning ska bygga på kunskap och erfarenhet där hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande. I samband med en sådan prövning kan det bli aktuellt att barnet får framföra en talan. Hur stort värde som fästs vid det barnet har att säga är primärt beroende av ålder och personlig utveckling. Som en tumregel gäller att ju äldre barnet är desto mer har han/hon att säga till om. Detta framgår även av 6 kap. 11 § FB.

Utan att veta för mycket om er situation, så skulle jag säga att det torde vara svårt för henne att lyckas få med sig barnen till USA utan ditt tillstånd. Som Du själv nämner så har barnen sitt umgänge i Sverige och det är även här som de har vuxit upp. Vidare är det en presumtion att det för barnets bästa är förmånligast att de bor med bägge sina föräldrar. Om detta inte är möjligt, exempelvis genom att föräldrarna valt att ansöka om äktenskapsskillnad, så skall barnen ända kunna ha möjlighet att bo och umgås med bägge föräldrarna. Denna möjlighet inskränks nämnvärt om barnen tas till ett annat land. Dock gäller, som ovan nämnt, att barnen själva kan ha mycket att säga till om beroende på hur högt upp i åldern de har kommit.

Det tillvägagångssätt som står öppna för dig är att väcka en talan i domstol som då har att avgöra vem av föräldrarna barnen skall bo hos. Detta regleras i 6 kap. 14 § FB. Här ser Du hur Du kan gå tillväga för att väcka en talan i tingsrätten: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/. Vidare kan Du tillsammans med barnens mamma upprätta ett avtal där ni självmant kommer överens om barnens boende. Detta avtal skall vara skriftligt och skickas in till socialnämnden vid den orten där ni bor. Om socialnämnden godkänner det, så skall avtalet gälla!

Från dina uppgifter framgick inte om Du redan hade väckt en talan om äktenskapsskillnad. Om så redan har skett så kan tingsrätten i samband med den prövningen även ta ställning till vårdnadsfrågor, boende samt umgänge. Du behöver därmed inte inleda en ny separat process!

Hoppas Du känner att Du fått svar på dina frågor. Om Du har några frågor eller funderingar i övrigt, så är Du mer än välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning,

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82646)