Föräldrars förvaltning av barns egendom

2013-04-20 i Barnrätt
FRÅGA |Mina föräldrar tömde mitt konto innan jag fyllde 18. Det var ca 50 000 kronor på kontot som jag fått i gåva. Hur kan jag få tillbaka pengarna?
Hanna Wingren |Hej och tack för din fråga,När en omyndigs föräldrar är förmyndare bestämmer de hur tillgångar som står under deras förvaltning skall användas eller placeras. Föräldrarna ska tillvarata barnets bästa och pengar som tillhör barnet ska användas till barnets utgifter, inte till föräldrarnas. Om föräldrar inte tillvaratar sina barns intressen så kan det grunda skadeståndsansvar gentemot barnet. I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare som ska ha tillsyn över förmyndare och se till att tillgångar som är barnets inte används otillbörligt. Mitt råd till dig är att kontakta överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun för att få hjälp att komma vidare i detta.Vänliga hälsningar,

Omyndig - rådighet över inkomst

2013-04-08 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Om man vid 16 års ålder har tjänar ihop sina egna pengar via ett sommarjobb, får man lov att själv bestämma vad man vill göra med sina pengar ? Eller har föräldrarna fortfarande rätt att besluta om det gäller viktiga saker, tex att det ska sparas för senare universitetsstudier ?
Evelina Lund |Hej,Tack för din fråga!Enligt föräldrabalkens 6 kap. 12 § får barn själv ingå avtal om anställning eller annat arbete om vårdnadshavaren samtycker till detta. Har barnet fyllt sexton år får barnet efter givet samtyckte avtala om annat arbete av liknande slag men då krävs inte längre samtycke. Vidare stadgar föräldrabalkens 9 kap. 3 § att underårig äge själv råda över vad han genom eget arbete förvärvat efter det han fyllt sexton år. Det innebär att den lön som följer av arbetet är din och du har rätt att råda över denna. Vårdnadshavaren får visserligen, med överförmyndarens samtyckte omhänderta exempelvis lön, om detta krävs med hänsyn till barnets uppfostran eller välvärd. Men innan så sker har barnet rätt att yttra sig om fråga. Det innebär att vårdnadshavare aldrig får bestämma över hur pengarna ska förvaltas utan samtycke från överförmyndaren inhämtats.Här hittar du föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen.Vänligen,

Assisterad befruktning och anonymitet

2013-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Skulle ni kunna redogöra för vad som gäller angående insemination för ensamstående kvinnor samt donatorns anonymitet ?
Oscar Campos |Hej och tack för din fråga!Lag (2006:351) om genetisk integritet (GenL) reglerar de fall när barn blir tillkomna genom assisterad befruktning. Utgångspunkten enligt GenL är att insemination endast får ske om kvinnan är gift eller sambo och maken eller sambo skriftligen samtycker, se 6:1, 7:3 GenL. Ensamstående kvinnor har enligt GenL inte rätt att genomgå en assisterad befruktning.Donatorns relation till barnet är beroende av omständigheterna som ligger bakom barnets födelse.Vid assisterad befruktning, som görs i enlighet med GenL, saknar donatorn ett anonymitetsskydd gentemot barnet. När barnet har uppnått tillräcklig mognad, har barnet rätt att få ta del av donatorns identitet. Barnets rättsliga föräldrar har däremot ingen rätt att få ta del av donatorns identitet. Slutligen kan det tilläggas att det inte finns några legala skyldigheter eller rättigheter mellan donatorn och barnet.

Umgängessabotage

2013-02-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Om man har gemensam vårdnad med ett umgängesavtal från tingsrätten, har då boendeföräldern rätt att undanhålla barnen från umgänget med deras pappa? Mamman vägrar släppa iväg barnen till pappan varannanhelg m ursäkter om kalas o dyl. Om inte vad kan vi göra för att få träffa barnen? Mvh Karin
Maria Granat-Hamnerg |Hej och tack för din fråga!Regler om umgänge mellan förälder och barn regleras i Föräldrabalken (FB) kapitel 6. Enligt FB kapitel 6 § 15 ska barnet ha rätt till umgänge med föräldern som det inte bor med. Att barnets behov av umgänge med en förälder tillgodoses är föräldrarna gemensamt ansvariga för. När det kommer till frågan om umgänge är det "barnets bästa" som är avgörande, FB kapitel 6 § 2. Skulle en förälder vägra att lämna ifrån sig barnet vid ett beslutat umgänge kan bestämmelserna i FB kap. 21 bli aktuella. Där finns bestämmelser om verkställighet med hjälp av myndigheter av vad som blivit bestämt om boende, vårdnad och umgänge.Även vid frågor om verkställighet är det barnets bästa som ska komma i första hand. Hänsyns ska även tas till barnets mognad, ålder och vilja enligt FB kap. 21 § 1 st. 1. Med det menas att verkställighet mot barnets vilja inte får ske om barnet nått tillräcklig mognad och ålder.Ytterst kan verkställighet drivas fram genom vitesföreläggande och beslut om hämtning av barnet med hjälp av polismyndigheten, FB kap. 21 § 3 st. 1.Vid verkställighet är det av vikt att barnet inte far illa, FB kap. 21 § 3 st. 2 och 3. Verkställighet kan exempelvis vägras om det anses vara uppenbart oförenligt med barnets bästa, FB kap. 21 § 6.Värt att nämna är också att det är socialnämndens ansvar att se till att umgänget ska fungera enligt avtalet (FB 6 kapitel § 17a).

Rätt till dotterns saker

2013-04-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Har min dotters pappa rätt att få gamla leksaker, kläder, mm (so är avsedda till stora tjejen)då jag gett honom ensam vårdnad? Har han verkligen rätt att kräva detta då de annars naturligt kommer att ärvas av lillasyster.
Frida Karlsson | Hej, Om det är du som köpt och äger dessa gamla saker ser jag inte att du skulle ha någon skyldighet att ge bort dessa saker till din dotters pappa. Vänligen,

Förvaltning av omyndigs egendom

2013-04-07 i Barnrätt
FRÅGA |Har min dotters pappa rätt att begära hennes saker (under 16 år) då jag frivilligt gett honom vårdnaden?
Lars Bålman |Tack för din fråga. Detta har mer att göra med vem som är förmyndare än vem som är vårdnadshavare. Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381) (FB) är den som är under arton år omyndig och får i regel inte själv råda över sin egendom. En förmyndare har rent juridiskt all rätt att göra vad denne vill med den omyndiges egendom, särskilt om denne är under 16 år, se 9 kap. 3 § FB. Enligt 10 kap. 2 § FB är bägge föräldrarna förmyndare om bägge är vårdnadshavare. För barn som står under vårdnad av endast den ene av sina föräldrar är denne ensam förmyndare. I det förra fallet måste således båda föräldrarna gemensamt komma överens om hur barnets egendom ska förvaltas, i det senare fallet bestämmer den ene föräldern ensam.

Gemensam vårdnad, Utlandsvistelse

2013-03-25 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag ska göra en kortare utlandsvistelse (1 vecka) med min son. Jag och hans mamma har gemensam vårdnad, nu är det så att vistelsens datum infaller på "hennes vecka" får hon neka oss att resa då?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att vårdnadshavarna beslutar gemensamt om barnets angelägenheter (6:13 föräldrabalken). Undantag görs dock för beslut angående den vardagliga omsorgen om barnet. Vardagliga beslut fattas av den förälders som har barnet hos sig (prop. 1997/98:7 s. 56).En längre utlandsvistelse kräver normalt båda vårdnadshavarnas samtycke. Den förälder som har barnet hos sig kan dock ensidigt ta med barnet på kortare utlandsresor, så länge inte umgänget med den andra föräldern därigenom blir lidande (SOU 2007:52 s. 63).Om vi applicerar detta på ditt fall kan följande sägas. Det verkar råda oklarthet var gränsen går för en lång respektive kort utlandsresa. Detta spelar dock mindre roll. Även om er resa skulle ses som en kort utlandsresa har jag svårt att se att ni skulle kunna genomföra den, utan den andra vårdnadshavarens samtycke, när barnet egentligen skall vara hos den andre vårdnadshavaren. Det bästa råd jag kan ge dig är därför att försöka nå en överenskommelse med den andre vårdnadshavaren, även om detta såklart kan vara jättesvårt.Föräldrabalken finns https://lagen.nu/1949:381

Underårigs rätt att disponera över egenförvärvad egendom

2013-02-26 i Barnrätt
FRÅGA |Kan ett formalavtal vara muntligt? Eller gäller det bara skriftligt? Om jag är 16 år och har tjänat ihop mina egna pengar under sommarlovet, såsom min lillebror har gjort och han köpte en rakapparat för ungefär 700 kr. Våra föräldrar tyckte det var för mycket pengar för en rakapparat, och vill därmed att han ska lämna tillbaka den men eftersom han är 16 år och tjänade ihop pengarna själv har han väl rätt och bestämma själv?
Oscar Campos |Hej och tack för din fråga! För ett formalavtals giltighet krävs att vissa formkrav uppfylls. Ett exempel på detta finns i Jordabalken 4 kap. 1 § som bl.a. fordrar en skriftlig överlåtelsehandling vid köp av fastighet. Om ett avtal av detta slag ingås muntligt, betraktas det som en nullitet, dvs det blir inte giltigt. Enligt Föräldrabalken 9 kap. 1 § är den som är under arton år omyndig och får inte själv råda över sin egendom. Emellertid görs ett undantag från huvudregeln i Föräldrabalken 9 kap. 3 § som stadgar att "underårig äge själv råda över vad han genom eget arbete förvärvat efter det han fyllt sexton år". Eftersom att din bror har fyllt 16 år och tjänat ihop sina pengar på egen hand, kan han själv bestämma över hur han ska använda dem.  Med Vänlig Hälsning