Beslutanderätt om byte av förskola vid gemensam vårdnad

2015-06-27 i Barnrätt
FRÅGA
Jag och min sambo har separerat och hon har flyttat till annan kommun. Vi har ett barn som är ett år som vi har gemensam vårdnad om som är skrivet hos mig och har kommit in på dagis här sedan en tid tillbaka. Barnet är oftast hos mig. Min fråga är om hon utan min vetskap kan få in barnet på dagis i den andra kommunen också utan att jag godkänner det? Anledningen till att jag frågar är att hon ständigt går bakom ryggen på mig när det gäller vårt barn och att jag inte tycker att man ska bolla en ettåring mellan olika dagisplatser då det inte blir nån stabilitet för barnet.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om barnet har två vårdnadshavare ska de enligt 6 kap. 13 § föräldrabalken utöva beslutanderätten gemensamt. Det krävs alltså som regel att vårdnadshavarna är eniga när gäller beslut i frågor som rör vårdnaden. Bestämmelsen ska emellertid inte tolkas på det sättet att båda föräldrarna ska delta i alla vardagliga förehavanden. Den förälder som har barnet hos sig har rätt att ensam fatta beslut i de flesta frågor som rör den dagliga omsorgen. I förarbetena till föräldrabalken uttalas att till den dagliga omsorgen hör frågor om bl.a. barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet skall tillbringa sin fritid. Vad gäller beslut av mer ingripande betydelse för barnets framtid gäller dock att vårdnadshavarna endast kan utöva beslutanderätten gemensamt.

Beslut om barnets skolgång anses vara en fråga som är så central att den inte kan hänföras till den dagliga omsorgen. Följden av detta blir att en förälder inte ensam kan fatta beslut i frågor som rör barnets skolgång om föräldrarna har gemensam vårdnad. Med tanke på att barn ofta fortsätter till samma grundskola som den där barnet gått i förskoleklass krävs enighet mellan vårdnadshavarna även vad gäller val av vid vilken skolenhet barnet skall gå i förskoleklass.

Vad gäller förskola är läget mer oklart. JO har i ett beslut uttalat att val av förskola i regel får anses fall under den dagliga omsorgen. Som huvudregel har alltså den förälder som barnet bor hos rätt att ensam besluta om var barnet skall gå i förskola. Denna huvudregel har dock en del undantag. Vid val av barnomsorg med någon särskild inriktning, såsom exempelvis religiös eller pedagogisk inriktning, är det tveksamt om beslutet ryms inom ramen för den dagliga omsorgen. Detsamma gäller om det är ett mycket stort avstånd mellan boendeorten och den plats där barnomsorgen kommer att utövas. I dessa fall torde det krävas enighet vårdnadshavarna emellan.

Föräldrabalken finner du här.

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81796)