Går det att flytta till annan stad utan samtycke trots gemensam vårdnad om barn?

2015-06-12 i Barnrätt
FRÅGA
Om man har gemensam vårdnad, får jag flytta från Göteborg till Piteå fast pappan inte vill?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Gemensam vårdnad utgör inget hinder från att flytta till annan ort utan pappans godkännande. Jag vet inte vad ni har för överenskommelse beträffande barnets boende i dagsläget men eftersom växelvis boende praktiskt taget blir omöjligt med hänsyn till barnets skolgång etc. bör ni avtala om hur ni vid flytt ska hantera boendefrågan enligt 6 kap 14 a § föräldrabalken. Detta avtal ska vara skriftligt och måste godkännas av socialnämnden.

Enligt 6 kap 15 § föräldrabalken har barnet rätt att umgås med den förälder som det ej bor med. Detta innebär att ni som föräldrar, trots avståndet måste ge utrymme för detta om barnet så önskar. Du kan även behöva stå för en del av resekostnaderna för när barnet skall besöka sin pappa. Det framgår inte av frågan hur ni i dagsläget hanterar barnets boende eller var det är tänkt att barnet skall bo om du flyttar. Om barnet endast bor hos dig ska du ta del av kostnaderna i enlighet med vad som är skäligt med hänsyn till din ekonomiska förmåga samt övriga relevanta omständigheter. Den föräldern som barnet bor hos ska bidra i skälig omfattning om avståndet mellan föräldrarna är relativt stort. Ett riktmärke är att om avståndet överstiger tio mil bör boendeföräldern bidra med kostnaderna. Om det är så att denne förälder saknar ekonomiska möjligheter att bekosta resorna skall denne dock inte vara skyldig att stå för dessa resor. Vid bedömningen av fördelningen av resekostnaderna är även andra faktorer av relevans, exempelvis om en förälder utan godtagbar anledning flyttar långt bort. Ett exempel på vad som utgör en godtagbar anledning är att föräldern fått arbete på den nya orten.

Om du måste flytta till Piteå och den gemensamma vårdnaden inte fungerar längre på grund av detta har du möjlighet att ansöka om ensam vårdnad. Detta beslut fattas av rätten och den tar särskilt hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i de frågor som rör barnet, 6 kap 5 § föräldrabalken. Möjligheten att få ensam vårdnad är beroende av ett flertal omständigheter, bland annat av barnets relation med den andra föräldern. Det krävs starka skäl för att rätten ska fatta ett beslut om ensam vårdnad och enbart en flytt utgör troligen inte ett tillräckligt starkt skäl för att en ansökan ska beviljas.

Utgångspunkten är att du får flytta, men avståndet kan komplicera det gemensamma utövandet av vårdnaden.Du bör även veta att alla beslut i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge fattas med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet och här beaktar rätten bland annat barnets behov av en god kontakt med båda sina föräldrar enligt 6 kap 2a § föräldrabalken. Rätten tar även hänsyn till barnets vilja med beaktande av deras ålder och mognad.

Om du avser att flytta tillsammans med barnet är situationen annorlunda. Det framgår av 6 kap 11 § och 13 § föräldrabalken att föräldrarna gemensamt har rätt att bestämma beträffande barnets personliga angelägenheter. När föräldrarna har gemensam vårdnad får inte en av föräldrarna utan den andre förälderns samtycke fatta beslut som är att anse som ingripande för barnets framtid. Att flytta till Umeå från Göteborg torde vara ett ingripande beslut eftersom det bland annat gör att barnet måste byta skola. Denna uppfattning framgår även av lagförarbetena ((prop. 1975/76:170 s. 178) det sägs att frågan om var barnet skall bo är ett beslut som föräldrarna måste vara eniga i. I en situation där föräldrarna inte kan komma överens får barnet inte byta bostadsort. Skulle en förälder flytta barnet från en plats till en annan utan den andre förälderns samtycke kan den föräldern dömas för egenmäktighet med barn enligt 7 kap 4 § p. 2 § brottsbalken. Denna lag tillämpas dock restriktivt och det krävs gott om underlag för att ett bortförande skalla anses ha skett.

Sammanfattningsvis är alltså svaret helt beroende av om du avser att flytta med eller utan barnet, detta framgår dock inte av frågan så jag har redogjort för båda situationerna och vad som kan vara viktigt att känna till i din situation. Jag hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81738)