Gäldenärs försäljning innan exekutiv auktion

2006-11-23 i Exekutiv försäljning
FRÅGA |Om en exekutiv auktion på fastighet är på gång, vad händer om fastigheten sålts innan till annan juridisk person eller familj ? Om den säljs till barnbarn ? Observera, inte delgiven beslut om exekutiv auktion ännu.
Karin Borg |Det framgår inte av din fråga om det rör sig en konkurs eller enbart utmätning. Utmätning innebär att en fordringsägare (borgenär) som inte fått betalt begär att kronofogdemyndigheten skall ta egendom ifrån den skuldsatta (gäldenären). Den utmätta egendomen ska sedan säljas och borgenärens fordran betalas med pengarna från försäljningen. Innan försäljning, exekutiv auktion, skett eller beslutats äger den skuldsatta visserligen fortfarande fastigheten men han är inte längre behörig att förfoga över den på grund av utmätningen. Äganderätten utsläcks inte förrän egendomen säljs på exekutiv auktion. För att ett köp ska bli giltigt trots att den skuldsatta saknar rätt att förfoga över den krävs att köparen var i god tro, något som kan bli mycket svårt att bevisa när det rör sig om försäljning till släkting. Rör det sig istället om en konkurs, något som innebär att all gäldenärens egendom tas i anspråk. Konkursen är därmed ett mer omfattande och ingripande förfarande än utmätning. När ett konkursbeslut har fattats förlorar gäldenären rätt att förfoga över sin egendom. Istället utses en konkursförvaltare som ska ta över konkursboet och omvandla dess tillgångar till kontanta medel. Försäljning av fastigheten av den skuldsatte under en konkurs är därmed inte giltig. Även försäljning innan konkursen kan ogiltigförklaras enligt regler om återvinning. Dessa regler innebär att köpet går tillbaka om försäljningen skett till nackdel för någon av fordringsägarna, dvs. att egendomen undandragits fordringsägarna.

Preskriberade fordringar

2006-11-16 i Preskription
FRÅGA |Hej igen! Nu har jag en annan fråga. Jag har under en tid betalat på olika ärenden som ligger hos olika inkassobolag/KFM. Jag har efter nogrannare granskning konstaterat att dessa skulder egentligen var preskriberad redan vi datum för första betalning. Nu vet jag att jag gjort preskriptionsavbrott vid första betalningen på skulden/skulderna. Men går det att hävda preskription i efterhand när man har rätten på sin sida (tidsmässigt). Jag har inga större förhoppningar om att det skulle gå, men ni vet detta bättre än jag.Tack på förhand.Mvh Danne
Daniel Waerme |Hej!Innebörden av preskription är att fordran inte längre kan göras gällande. En preskiberad fordran är emellertid inte ogiltig och kan i vissa fall göras gällande. (t.ex. vid kvittning)En gäldenär som betalat en preskiberad fordran kan således inte kräva betalningen åter. Mvh

Juridiska personers ägares ansvar efter konkurs.

2006-10-24 i Konkurs
FRÅGA |När borgenärer av olika slag fått göra förluster, tex i en konkurs eller i ett ackord, så vill man kanske ställa någon till svars för gjorda förluster. Är det möjligt att kräva ut ansvar av ägare till juridiska personer?
Cornelia Svensson |Hej,Jag utgår här från att du menar delägare till sådana juridiska personer där ägarna inte har något personligt ansvar, t ex aktiebolag eller kommanditdelägare i ett kommanditbolag. (I annat fall har ägarnas personliga tillgångar redan använts för att täcka bolagets skulder)Att de inte är personligt ansvariga innebär just att de inte personligen ansvarar för bolagets skulder och förpliktelser. (Naturligtvis finns det undantag då t ex ägarna har försökt skaffa undan bolagets egendom etc. Detta skulle dock ha upptäckts i samband med en konkurs varför det inte blir aktuellt i detta fall).Besök gärna kronofogdens hemsida www.kronofogden.se för mer information om verkan av konkurser och ackord.Med vänliga hälsningar

Skuldsanering

2006-10-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hur mycket skulder måste man ha om man vill ha en skuldsanering? Eftersom jag väntat på ett utlåtande från CSN har räkningarna hopat sig och jag ha ingen chans att kunna betala tillbaka allt. rör sig nog om 20000 i princip.
Ellen Sederholm |Hej!Skuldsanering är sista utväg som beviljas ett fåtal antal personer varje år som anses mycket svårt skuldsatta.Enligt 4 § skuldsaneringslagen se http://www.doman.com, krävs för att skuldsanering ska beviljas att den som är skuldsatt inte kan antas ha förmåga att betala tillbaka sina skulder inom överskådlig tid, och att det är skäligt med hänsyn till den skuldsattes personliga och ekonomiska förhållanden i övrigt. Man ska vidare särskilt beakta skuldernas ålder, omsändigheterna vid deras tillkomst, de ansträngningar den skuldsatte har gjort för att betala tillbaka och på egen hand försöka nå en uppgörelse med långivaren. Vid en samlad bedömning låter det inte troligt att en CSN skuld på 20000 kr skulle ge möjlighet till skuldsanering. Jag skulle istället råda dig att kontakta CSN, förklara din situation och be om att få upprätta en avbetalningplan.Mvh,

Personlig konkurs

2006-11-17 i Konkurs
FRÅGA |Vad menas med personlig konkurs.Vad händer och hur länge gäller det?
Lovisa Elardt |Hej!Om en person går i personlig konkurs innebär det att denne inte får bestämma över sin ekonomi under konkurstiden. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som ser till att skulderna betalas med personens tillgångar. Försätts man i konkurs innebär inte detta att man blir skuldfri, utan de skulder som blir kvar efter konkursen kan personen krävas på senare.Är man på obestånd, vilket innebär en inte tillfällig oförmåga att betala sina skulder, kan man själv ansöka om konkurs. Ansökan kan även göras av en fordringsägare, d.v.s. den som har en skuld att driva in. Alla konkurser beslutas av tingsrätten och beslutet kungörs i bl.a. ortstidningar. Försätts man i konkurs får man inte längre förfoga över sin egendom eller sluta avtal om egendomen. Det innebär bland annat att en skuld till någon som är i konkurs inte ska betalas till gäldenären personligen utan till konkursförvaltaren - den som betalar direkt till gäldenären riskerar att krävas på betalning en gång till.Om man blivit försatt i personlig konkurs är man enligt lag skyldig att medverka till att förvaltaren får all den hjälp och de upplysningar som denne behöver. Man måste också avlägga ed på konkursbouppteckningen. Är man försatt i personlig konkurs får man heller inte bedriva bokföringspliktig verksamhet. För ytterligare information om personlig konkurs föreslår jag att Du vänder Dig till tingsrätten eller domstolsverket. Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid

2006-10-25 i Preskription
FRÅGA |När börjar en fordrans presskriptionstis att ticka? Om vid avtal inte finns någon avtalad tid för betalning och inget krav på betalning skickas till köparen. Börjar då klockan ticka vid avtaletsslut.
Daniel Waerme |Hej!En fordrans preskriptionstid börjar löpa när fordran eller förpliktelsen uppstår. Det är alltså dagen för förpliktelsens uppkomst (tillkomst) som är den relevanta utgångspunkten för beräkningen av när preskription inträder. Förfallodagen saknar således i detta sammanhang betydelse. När en förpliktelser uppstår beror på hur den specifika situationen ser ut. I de flesta fall är det emellertid inte svårt att ange. En förpliktelse att erlägga betalning uppkommer när köpeavtalet ingås. Den allmänna preskriptionstiden är 10 år. Fordringar mot konsumenter preskiberas emellertid efter 3 år (om inte fordran grundar sig på ett löpande skuldebrev). (2 § 2 st. Preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130)Med vänliga hälsningar

Hur får jag betalt? Betalningsföreläggande,konkurs?

2006-10-21 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Ett handelsbolag är skyldig mig 100000 för beställda varor. Misstänker att dem kanske går i konkurs om några månader. Vad jag ska göra? Gå till kronofogden först? Eller själv sätta dem i konkurs, de är skyldig fler pengar. Hur får jag snabbast tillbaka pengar och kan man göra något annat juridiskt för att vara säker på att få pengar?
Cornelia Svensson |Hej,Vad du bör göra beror helt på om bolaget är insolvent eller inte. Insolvens innebär att man ej kan betala sina skulder och att detta inte endast är tillfälligt. (Observera att ägare till handelsbolag är personligt ansvariga för bolagets skulder och att deras egendom kan tas i anspråk för att betala borgenärer.)Om bolaget är insolvent kan du ansöka hos tingsrätten (den tingsrätt där handelsbolaget finns) om att handelsbolaget ska försättas i konkurs. Om tingsrätten beslutar att försätta bolaget i konkurs kommer (lite förenklat) bolagets tillgångar att säljas för att kunna betala skulderna. Dock verkar det som du har en vanlig leverantörsfordran vilket innebär att din fordran är lågt prioriterad ( se http://lagen.nu/1970:979 ) vilket innebär att det finns en stor risk att du inte får ut alla dina pengar genom att bolaget försätts i konkurs. Det spelar ingen roll vem som ansöker om att bolaget skall försättas i konkurs, samma prioritet gäller ändå för fordringarna. Se hela konkurslagen http://lagen.nu/1987:672 .Om bolaget är solvent kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Om detta utfaller till din fördel har du därmed en exekutionstitel och betalar inte bolaget kan du ansöka om utmätning vilket förenklat innebär att kronofogden säljer delar av bolagets tillgångar för att betala dig. Se lag om betalningsföreläggande http://lagen.nu/1990:746 och utsökningsbalken (reglerar utmätning) http://lagen.nu/1981:774 .Besök gärna kronofogdemyndighetens hemsida, www.kronofogden.se , för blanketter, kontaktuppgifter och mer information om såväl konkurser som betalningsföreläggande och utmätning.Med vänliga hälsningar

Villkor för ersättning vid försenat telefonabonnemang

2006-10-17 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har nyligen flyttat mitt telefonabbonemang från mitt gamla till ett nytt, välkänt telebolag. Jag har betalat räkningen för detta i förskott, men de har fem dagar efter utlovat datum ännu inte kopplat in telefonen. Jag har skickat brev efter brev till dem, och de ignorerar bara ärendet. Vad ska jag göra? Är inte detta att betrakta som nåt slags kontraktsbrott?
Jonas Forsén |Hej.Enligt lagen om elektronisk kommunikation 5 kap. 15 § (se http://lagen.nu/2003:389) så är leverantören av tjänsten skyldig att i avtalet reglera villkoren för ersättning om tjänsten inte levereras enligt avtalet. Du hittar därför med stor sannolikhet svaret på din fråga i det avtal som du har ingått med din teleleverantör.Exempelvis så har Telia i sina allmäna villkor för fast telefoni en rätt till avdrag för tre månaders fast avgift (om ingenting annat avtalats) om tjänsten inte levererats i tid och detta beror på Telia (se Telias hemsida under Allmänna villkor för fast telefoni). Mitt råd är att du tittar på ditt avtal och försöker komma i kontakt med din leverantör på nytt. Mvh/