FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription24/06/2009

Preskription av CSN-lån

Kamrat med lån hos CSN 1989 - 1991. Bosatt och arbetande i England sedan dess och först nu kontaktar CSN honom och kräver betalning. Omfattas inte staten av samma regler som andra fordringsägare nämligen 10 års preskriptionstid?

Lawline svarar

Hej,

Lån från CSN omfattas av en preskriptionstid på tio år, 2 § Preskriptionslagen (1981:130). Preskriptionen kan dock förlängas genom olika former av preskriptionsavbrott, vilka regleras i 5 § samma lag. Dessa är följande:

1. Att gäldenären (den som tagit lån av CSN) gjort en avbetalning eller dylikt eller på annat sätt erkänt fordran gentemot borgenären (CSN).

2. Att gäldenären fått ett skriftligt krav eller erinran från borgenären. Det är borgenären som ska visa att gäldenären fått brevet, NJA 1996 s. 809. Eller

3. Att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Om något av nämnda preskriptionsavbrott har skett löper en ny preskriptionstid om tio år från avbrottet, 6 § Preskriptionslagen. Om preskriptionsavbrott skett enligt p. 3 ovan bör du notera 7 § preskriptionslagen, se https://lagen.nu/1981:130#R4.Sammanfattningsvis innebär detta att det för att din kamrats lån hos CSN ska vara preskriberat krävs att preskriptionen inte har avbrutits på ovan nämnda sett, d.v.s. förenklat att ingen kontakt funnits mellan din kamrat och CSN.

M.v.h.

Rådgivare