Kan jag säga upp mig innan provanställningen har börjat?

2021-01-24 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit under en anställningsavtal för en tjänst hos en myndighet. Den ska börja om drygt 2 månader. Jag har 6 månads provanställning och därmed 2 veckors uppsägningstid, tror jag.Nu har jag fått ett annat jobberbjudande som är mitt drömjobb och jag vill helst ha detta jobb.Kan jag säga upp mig från första avtalet innan tillträde? Vad har det för konsekvenser, kan de kräva skadestånd el. lik.?Vad gäller som uppsägningstid och måste jag ange varför jag säger upp mig?Tack på förhand!
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller frånträdande innan en anställning har påbörjats. Frågan regleras dels i lagen om anställningsskydd (LAS) och dels i lagen om medbestämmande (MBL). Eftersom du har tackat ja till jobbet och dessutom skrivit på anställningsavtalet så innebär det att du redan har ett bindande avtal som arbetstagare hos arbetsgivaren.Som arbetstagare omfattas du av lagen om anställningsskydd, (1 § första stycket LAS). Reglerna är tvingande till arbetstagarens fördel, arbetstagaren och arbetsgivaren kan därför inte avtala om villkor som är sämre för arbetstagaren än lagens. En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste dock följa kollektivavtalets regler. I kollektivavtal är det möjligt att avtala om regler som är mindre förmånliga för arbetstagare än lagens.Den anställningsform du har tackat ja till är en provanställning, vilket också omfattas av reglerna i LAS. När det gäller provanställningar kan dessa avbrytas när som helst, om inte annat har avtalats, (6 § tredje stycket LAS). Detta gäller både för arbetstagaren och arbetsgivaren, och några skäl till avbrytandet behöver inte anges. Frågar arbetsgivaren kan det dock vara bra att ge en förklaring. För din del innebär detta alltså att så länge du och din arbetsgivare inte avtalat om annat, kan du avbryta din provanställning redan innan du tillträtt den. Detta kan du enligt lagen göra utan att behöva iaktta någon uppsägningstid, eller som i ert avtalade fall iaktta en uppsägningstid på två veckor om uppsägning sker när anställningen påbörjats.Observera även att myndigheten kan ha ett kollektivavtal som du omfattas av. I kollektivavtalet kan det finnas avvikande regler för provanställning, till exempel för prövotidens längd och tid för avbrytande. Om du som arbetstagare inte följer kollektivavtalet eller gör det på ett felaktigt sätt så kan du bli skyldig att ersätta uppkommen skada som drabbar arbetsgivaren, (54 § MBL). I övrigt ser jag inga hinder för dig att frånträda anställningen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur lång får en provanställning vara?

2021-01-18 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag bytte jobb i december och fick då veta att dem tillämpar provanställning i 12 månader. Får man vara provanställd i ett år? Eller hur funkar det? Har läst att man endast får vara det i 6 månader? Men det kanske är olika från vilken bransch man jobbar inom tex. Jag vill bara veta om dem får göra såhär eller om jag kan säga till att detta inte är rätt.
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett avtal om provanställning får enligt lag enbart träffas om prövotiden är högst sex månader (6 § lagen om anställningsskydd). Denna reglering är däremot semidispositiv vilket innebär att det är okej att reglera annat i kollektivavtal. Det förekommer kollektivavtal som reglerar att en prövotid för provanställningar får vara upp till 12 månader.I ditt fall innebär det således att det beror på om det finns ett kollektivavtal som ger din arbetsgivare rätt att sätta en prövotid på ett år. Om inte så gäller lagens lydelse vilket är en prövotid på max sex månader.Jag hoppas att detta svarade på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?

2021-01-14 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, Jag ska börja arbeta som konsult via ett rekryteringsföretag och undrar vad som gäller enligt lag. I mitt anställningskontrakt står följande: "Anställningstid: Överenskommelse om allmän visstidsanställning (timanställd) med start senast 2021-02-03 och som längst till och med 2021-05-31. Under den inledande perioden fram till 2021-03-15 kan avtalet sägas upp i förtid med 14 dagars ömsesidig uppsägningstid ifrån båda parter under avtalsperioden i enlighet med 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd med tillämpning om tidsbegränsad anställning. Därefter råder 30 dagars ömsesidig uppsägningstid."1) Jag undrar om det är en visstidsanställning eller timanställning jag har? 2) Kan man sätta 2 veckors uppsägningstid enligt denna anställningsform?Tusen tack på förhand!
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att kunna besvara denna frågan kommer vi att kika i anställningsskyddslagen (LAS).Anställningsavtal och anställningsformTill att börja med ska framhållas att ett anställningsavtal är ett konsensusavtal vilket innebär att parterna måste vara överens, men något särskilt formkrav uppställs inte. Ett anställningsavtal kan vara såväl muntligt som skriftligt etc. Huvudregeln om anställningsformer är att dessa löper tillsvidare (4 § första stycket LAS). Andra anställningsformer måste ha stöd i lag eller kollektivavtal. De övriga anställningsformer som arbetsgivaren kan använda enligt LAS är allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning (5 § LAS). Utifrån din fråga framgår att du har en allmän visstidsanställning (5 § första punkten LAS). Som utgångspunkt kan dessa inte sägas upp i förtid från någon av parternas håll, utan anställningen avslutas istället när anställningstiden löpt ut (4 § andra stycket LAS). I erat avtal står dock att anställningen kan sägas upp i förtid. Detta är således ett slags kombinerat avtal som innebär att man utnyttjar den avtalsfrihet som finns i 4 § om tidsbegränsade anställningars upphörande. LAS regler om uppsägning tillämpas då, såsom saklig grund (7 § LAS) och uppsägningstid (11 § LAS) etc.TimanställningEn timanställning är inte en egen anställningsform (jämför med 5 § LAS). Att anställningen är en timanställning innebär alltså typiskt sett att arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om att arbetstagaren ska erhålla lön baserat på hur många timmar man arbetat. En timanställning grundar sig alltså på en annan anställningsform (som i ditt fall är en allmän visstidsanställning) och reglerar endast närmare villkor om hur lönen ska betalas ut etc.Två veckors uppsägningstidEftersom ditt anställningsavtal innebär att reglerna om uppsägningstid ska tillämpas kan du som arbetstagare som utgångspunkt kräva att uppsägningstiden som följer av lagen ska tillämpas, dvs en månad (11 § LAS). Det finns dock i motiven till lagen uttalat att lagens regler om tillsvidareanställningar inte alltid kan tillämpas fullt ut på en situation som denna (prop 1973:129 s. 240). Om uppsägningstiden på en månad skulle göra att anställningsförhållandet förlängs utöver den ursprungliga tiden, så kan du normalt sett inte göra anspråk på en månads uppsägningstid. Det verkar dock inte vara ett problem här eftersom din anställning nästan uppgår till fyra månader.Kollektivavtal kan dock stadga någonting annat om uppsägningstiden. Reglerna om uppsägningstid är nämligen så kallat semidispositiva och kollektivavtal kan alltså stadga att kortare såväl som längre uppsägningstid än vad som följer av lagen (2 § fjärde stycket och 11 § LAS). Notera att man endast genom kollektivavtal kan avvika från lagens regler (om avvikelsen innebär en nackdel för arbetstagaren) exempelvis genom att uppställa en kortare uppsägningstid. LAS är nämligen tvingande till arbetstagarens fördel (2 § andra stycket LAS) och det är därför man inte kan avtala om sämre villkor än de som uppställs i lagens genom enskilda anställningsavtal. Genom enskilda avtal kan du dock avtala om mer förmånliga villkor. RådOm din arbetsgivare har kollektivavtal behöver du alltså kika i det för att få reda på om den korta uppsägningstiden är tillåten enligt det. Innehåller inte kollektivavtal sådana regler eller saknar arbetsgivaren kollektivavtal, får man alltså som utgångspunkt inte avvika från lagens regler om uppsägningstid. Arbetsgivaren skulle i sådant fall kunna göra sig skyldig till brott mot LAS och de kan behöva betala skadestånd (38 § LAS). Om du är ansluten till ett fackförbund kan du förslagsvis vända dig till dem, så kan de hjälpa dig med hur du i ett sådant fall kan gå vidare.

Kan arbetsgivaren sänka en provanställds arbetstider?

2020-12-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på en nyöppnad restaurang sedan 2 månader tillbaka och har en provanställning på 100%.Nu vill dem sänka min och mina kollegors kontrakt till 25% pga av arbetsbrist. Men de tänker fortfarande nyanställa en fjärde servitör/bartender. Är detta rimligt? Att sänka våra timmar medan de plockar in en ny? Vi jobbar alla med provanställning och förstår att man kanske inte har samma rättigheter då.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utgångspunkten när det gäller saker såsom arbetstid är det som står i anställningsavtalet. En arbetsgivare kan inte göra ensidiga förändringar i anställningsavtalet, detta följer av allmänna avtalsrättsliga principer. Det finns dock sätt för arbetsgivaren att "gå runt" detta, särskilt när det gäller arbetstagare som innehar en provanställning.En provanställning är en tidsbegränsad anställning som får pågå i som mest sex månader (se 6 § första stycket LAS). En provanställning är en för arbetstagaren osäker anställningsform. Om inte annat har avtalats får arbetsgivaren när som helst under prövotiden avsluta provanställningen (se 6 § tredje stycket LAS). Arbetsgivaren behöver inte ha något särskilt skäl för detta och behöver inte heller uppge skälen för avbrytandet till arbetstagaren.Arbetsgivaren kan således i princip åstadkomma en ensidig förändring av anställningsvillkoren genom att hen är fri att när som helst avbryta era provanställningar och sedan erbjuda er en ny tjänst på 75% istället för 100%. Det är förmodligen detta som hänt i ert fall. Arbetsgivaren är även helt fri att anställa en ny person, samtidigt som hen erbjuder er lägre arbetstider.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan man bli tillsvidareanställd efter 2 år av vikariat trots att man fyller 67 år?

2021-01-19 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, Jag fyller 67 i nästa månad och har arbetat i en kommun som tjänsteman sedan december 2018, först som timanställld och sedan på vikariat from i början av år 2019. Har därefter arbetat på vikariat och har nu ett vikariat till den sista september i år. Dessförinnan har jag arbetat i samma kommun mellan åren 2001-2016 också som tjänsteman. Min fråga; Går mitt vikariat per automatik över till tillsvidareanställning trots att jag inom kort fyller 67 år?
Josefine Bågholt |Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag som kommer bli relevant att titta på i detta fall är lag om anställningsskydd (LAS). En annan lag som kan bli tillämplig på dig som arbetar på kommun är lag om offentlig anställning (2 § lag om offentlig anställning). Denna lag har dock inga bestämmelser som aktualiseras i detta fall och därför får vi enbart titta på lagen om anställningsskydd. Kommer ditt vikariat att automatiskt övergå? Huvudregeln är att du kommer automatiskt få en tillsvidareanställning hos din arbetsgivare om du under de senaste fem åren varit anställd som vikarie i en sammanlagd tid som överstiger två år (5 a § stycke 3 LAS). Eftersom du påbörjade din tid som vikare 2019 och jag tolkar din fråga som att du har haft denna anställningen sedan dess, så kommer du alltså i år få en tillsvidareanställning. Ett undantag från denna huvudregel är dock om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Om detta kollektivavtal visar andra villkor för hur man blir tillsvidareanställd, är det de villkoren som skall gälla (2 § stycke 3 LAS). Spelar det någon roll att du fyller 67 år? Att du fyller 67 år i år är inget hinder mot din tillsvidareanställning. Om du däremot hade fyllt 68 år hade det uppkommit ett problem. Lagen säger nämligen att ifall man har fyllt 68 år så kommer inte ett vikariat eller allmän visstidsanställning övergå automatiskt till en tillsvidareanställning när man arbetat i över två år (33 d § LAS). Du har alltså ett år kvar innan du inte längre har rätt att få en tillsvidareanställning på grund av din tid som vikarie. Du bör däremot notera att även denna bestämmelse har ett undantag, och det är ifall man avtalat om något annat i ett kollektivavtal (2 § stycke 3 LAS). Jag rekommenderar dig därför att se om ni har något kollektivavtal på arbetsplatsen och vad som eventuellt är avtalat i detta. Sammanfattning och slutliga råd Din anställning kommer automatiskt övergå till en tillsvidareanställning trots att du är 67 år om du varit anställd som vikarie i över två år. Det enda hindret är om det finns ett kollektivavtal som säger något annat i denna fråga hos din arbetsgivare. Mitt råd till dig är att du skall ta kontakt med din arbetsgivare för att höra hur de tänker över situationen och ifall de är medvetna om att din anställning kommer att övergå till en tillsvidareanställning. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Se också till att fira din födelsedag ordentligt nästa månad! Behöver du mer hjälp eller har du några ytterligare funderingar, så tveka inte på att höra av dig till oss igen! Allt gott! Vänligen,

Inlasning enligt BEA

2021-01-15 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej !jag har jobbat i en kommun 2år och fem månader men det fårsta avtalet var BEA avtal ,jag undrar om de dagarna i detta avtalet räknas för att kunna få fast jobb där.Tack
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du, sedan ditt BEA-avtal löpt ut, har haft tidsbegränsade anställningar på kommunen och nu undrar över den så kallade "inlasningsregeln". Regeln finns stadgad i 5a § lag om anställningsskydd (LAS).Innebörd och förutsättningar för inlasning enligt LASInlasning innebär att arbetstagare som varit tidsbegränsat anställda under en viss period, automatiskt övergår till att bli tillsvidareanställda (i vardagligt tal kallat "fast anställda"). För att bli inlasad krävs att den anställda:- Haft en allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod (trots att anställningen kombinerats med vikariat och säsongsanställningar, om dessa anställningar följt inom sex månader efter varandra. Den allmänna visstidsanställningen behöver dock ändå ensamt utgöra två år), eller- Haft ett vikariat i mer än två under en femårsperiod Det kan finnas andra bestämmelser i kollektivavtal (2 § 3 st LAS). Det förekommer till exempel bestämmelser om att en tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren haft såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt tre år under en femårsperiod.Särskilt om BEA-avtal LAS är dock inte tillämpligt på BEA-avtal (1 § 2 st p.4 LAS). Det innebär att du inte kan räkna in din anställning på BEA-avtal när du räknar ut din anställningstid för inlasning. I § 4 Mom.2 i det centrala BEA-kollektivavtalet stadgas särskilt att regeln om inlasning i LAS ej blir tillämplig vid sådana anställningar. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Har en säsongsanställd rätt till fast anställning?

2021-01-02 i Anställningsformer
FRÅGA |Min sambo har varit säsongsanställd mellan 2 maj- 31okt i svenska kyrkan sen 2015....mellan 1 november- 1:a maj har han hoppat in som timvikarie.Har han inte enligt lag rätt att få fast anställning nu?Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att din sambo är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).Inledningsvis kan det vara bra om din sambo kollar över om hens arbetsgivare har ett kollektivavtal på arbetsplatsen som reglerar frågan, eftersom kollektivavtal kan gå före vad som anges i lag och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).En säsongsanställning kan inte övergå till en tillsvidareanställningEn tidsbegränsad anställning får enligt lag ske genom allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete. När det gäller allmän visstidsanställning och vikariat finns en möjlighet att anställningarna övergår till en tillsvidareanställning, även så kallad fast anställning. Denna möjlighet finns alltså inte när det gäller säsongsanställning (5 och 5a § LAS).För att det ska bli aktuellt med sådan övergång krävs att arbetstagaren varit anställd i mer än två år under en femårsperiod alternativt under en period då arbetstagaren haft andra tidsbegränsade anställningar hos en arbetsgivare. Denna sammanlagda tid gäller dock inte att olika typer av tidsbegränsade anställningar räknas samman utan tvåårsperioden gäller allmän visstidsanställning eller vikariat (5a § LAS).Värt att notera är dock att arbetsgivaren har en skyldighet att lämna besked om lediga tillsvidareanställningar till tidsbegränsat anställda. Detta kan exempelvis ske genom att informationen görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen (6f § LAS).SammanfattningDin sambos säsongsanställning kan inte övergå till en så kallad fast anställning, däremot kan en allmän visstidsanställning eller ett vikariat göra det. Notera dock att din sambos arbetsgivare ska informera om lediga fasta anställningar. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Önskar dig en god fortsättning på det nya året!Vänligen,

Brottsligt att betala praktikant ur egen ficka?

2020-12-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Om man som anställd mellanchef på ett stort företag, har under tillfälle av brist på personal bett en praktikant att stanna en timme extra och hjälpa till och för hjälpen erbjudit pengar ur egen ficka för mödan.Har man då begått ett brott?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetspraktik ses vanligen inte som ett anställningsförhållande, bland annat då det normalt sett inte utgår lön. Praktik innebär lära och inte utföra, och en praktikplats ska aldrig ersätta ett reguljärt jobb. En praktikant är inte skyddad av alla arbetslagar, och det finns heller inte något försäkringsskydd som annars tillkommer genom en vanlig anställning.Att ta in praktikanter i verksamheten vilka utför ordinarie arbetsuppgifter och som företaget dessutom tjänar pengar på är inte att rekommendera (om det inte sker via till exempel Arbetsförmedlingen). Om du betalar praktikanten ur egen ficka innebär det även svartarbete, eftersom arbetsgivaren inte betalar några sociala avgifter samt att praktikanten inte betalar skatt för inkomsten. Det kan också innebära ett brott att utnyttja personer som står i beroendeställning till arbetsgivaren.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,