Får du gå till en annan arbetsgivare och byta jobb när du har blivit inlasad?

2021-02-16 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Om man varit timanställd under två år på en firma, kan man gå till en annan arbetsgivare och söka en timanställning även om det inte gått fem år?Tack på förhand!
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS).Jag uppfattar det som att din fråga grundar sig i inlasningen enligt LAS 5a §. Detta eftersom paragrafen anger att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Detsamma gäller om du är anställd som vikarie (LAS 5a § tredje stycket).Timanställningen har inget att göra med vilken anställningsform du har utan du kan vara tillsvidareanställd med en timlön. Jag utgår dock från att du hade en allmän visstidsanställning eftersom det är mycket vanligare att visstidsanställda har timlön än de som har tillsvidareanställning, eller "fastanställning" som det brukar kallas.Rätten att bli inlasadDen anställde som har en visstidsanställning har en rätt att bli inlasad, dvs. att du som anställd har rätt att din visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning som innebär ett större anställningsskydd (LAS 5a §). Det är inte möjligt att avtala bort denna rätt, utan ett sådant avtal är ogiltigt (LAS 2 § första stycket). Det är dock möjligt att göra avvikelser från rätten till inlasning genom kollektivavtal som gäller på din arbetsplats (LAS 2 § tredje stycket). I och med att du inte nämner något om ett kollektivavtal, så utgår jag från det som står i lagen.Du har blivit tillsvidareanställd och har en uppsägningstidI och med att du har arbetat hos din arbetsgivare i två år under en femårsperiod så har du blivit inlasad och därmed fått en tillsvidareanställning (LAS 5a §). Därmed gäller en uppsägningstid på minst en månad för att du ska få avsluta ditt nuvarande jobb hos din arbetsgivare (LAS 4 § andra stycket och 11 §).Ifall du inte fullföljer din skyldighet om en månads uppsägningstid och börjar hos den nya arbetsgivaren innan det har gått en månad så kan du bli skadeståndsskyldig mot din nuvarande arbetsgivare (LAS 38 §). Med detta sagt så finns det inget hinder alls för dig att sluta hos din arbetsgivare och börja hos en ny arbetsgivare. Det enda kravet är att du följer uppsägningstiden som gäller när du är tillsvidareanställd. Anställda får säga upp sig själva utan att ens ange en anledning och du kan därmed ansöka om timanställning hos en annan arbetsgivare. SammanfattningSå som jag tolkar din situation så har du blivit inlasad och du har därmed en tillsvidareanställning. I och med att du har en tillsvidareanställning så har du även en uppsägningstid på en månad. Så länge du följer uppsägningstiden så är du helt fri att säga upp dig från din nuvarande arbetsgivare för att börja hos en ny arbetsgivare som timanställd. Jag hoppas att jag uppfattade din fråga på ett korrekt sätt och att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Säsongsanställning

2021-02-13 i Anställningsformer
FRÅGA |E:s syster F har fått jobb i Åre under vintersäsongen. Hennes jobb är tidsbegränsat från 1/12 till den 30/4.Är det OK att anställa F den här tiden?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En säsongsanställning är en tidsbegränsad anställning som gäller för en viss tid, från ett visst datum till ett annat datum, och en sådan anställning upphör att gälla utan uppsägning när anställningstiden har gått ut. Säsonsarbete kan vara arbete t.ex. på en skidanläggning under vinterperioden. I ert fall verkar det vara fråga om en säsongsanställning. Det korta svaret på din fråga är således att det är okej att anställa personen i fråga under perioden du angav i din fråga. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Finns det en maxålder för att arbeta såsom timanställd?

2021-02-12 i Anställningsformer
FRÅGA |Finns det en maxålder för att arbeta såsom timanställd inom LLS och kommun, Är fyllda 68 år och trivs med mitt arbete, till stor hjälp både ekonomiskt och socialt
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skönt att du trivs med ditt jobb, stort grattis!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om det finns en maxålder för att arbete såsom timanställd inom LSS och kommun. Lagen om anställningsskydd är tillämplig (LAS).Maxålder?Det finns ingen lagstadgad maxålder för att arbete. Det kan finnas kollektivavtalsreglerade bestämmelser som avviker från lagen, men jag tror inte att det finns en generell regel om maxålder, eftersom detta kan strid mot diskrimineringslagen.Anställningsskydd för arbetstagare som har fyllt 68 år Tillsvidareanställdes anställningsskydd förändras för den som har fyllt 68 år. Eftersom du är timanställd kommer detta inte att påverka dig (se eventuellt 33 §, LAS).Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Trevlig helg! Vänligen,

När blir man "inlasad"?

2021-01-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har haft visstidsanställning 24 månader hos samma koncern under en 5-års period. Arbetsgivaren behöver mig ytterligare 6 månader men är förhindrad att anställa p.g.a. LAS - övergång till tillsvidareanställning.Nu är jag 65 år gammal och pensionär sedan några månader tillbaka. Min fråga är: Kan arbetsgivaren anställa mig med allmän visstidsanställning utan att bli tvingad till tillsvidareanställning?Mycket tacksam för svar.Med vänlig hälsning
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Vad säger regleringen?Din fråga handlar om inlasning, d.v.s. en allmän visstidsanställning som övergår i en tillsvidareanställning. Regleringen om inlasning återfinns i LAS 5 a §. Där anges att en allmän visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning om den anställde har varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod. Har man fyllt 68 år övergår inte anställningen i en tillsvidareanställning utan fortsätter som vanligt (LAS 33 d §).Det ska vara tal om samma arbetsgivare, en allmän visstidsanställning på mer än två år under en femårsperiod. Nedan har jag gått igenom dessa krav var för sig.Vad gäller för dig?Samma arbetsgivareFör att kunna besvara frågan behöver jag veta vad du menar när du skriver att du har varit anställd inom samma "koncern" under denna tidsperiod. Ordets associationsrättsliga betydelse är, som du kanske är bekant med, en företagsgrupp bestående av minst två företag. Därutöver ska det ena företaget vara ett aktiebolag och äga minst 51 % av det andra företaget, eller ha ett motsvarande inflytande på dess styrning. I vardagligt språkbruk används ordet "koncern" ibland synonymt med företagsgrupp – vilket alltså kan vara felaktigt.Förutsatt att det är tal om en koncern i ordets associationsrättsliga betydelse har du varit anställd hos samma arbetsgivare, även om anställningen har pågått hos två olika företag inom denna koncern (LAS 3 §). Om anställningen har pågått hos två företag som inte ingår i samma koncern är inte detta krav uppfyllt, och du kan inte bli inlasad.Allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperidVisstidsanställning är ett annat ord för tidsbegränsad anställning och kan avse vikariat, säsongsarbete och allmän visstidsanställning (även kallat ALVA). Vilken, eller vilka, av dessa anställningsformer du menar när du skriver att du har varit visstidsanställd i 24 månader framgår inte. Jag kommer dock anta att du menar allmän visstidanställning eftersom du nämner den anställningsformen lite senare i ditt svar. Kravet på allmän visstidsanställning i mer än två år, under en femårsperiod, skulle alltså vara uppfyllt om du fick förlängd anställning hos samma arbetsgivare. Med andra ord skulle du bli tillsvidareanställd om din anställning blev förlängd genom en allmän visstidsanställning.En anmärkningOm din visstidsanställning istället bestått av 6 månaders vikariat och 18 månaders allmän visstidsanställning (ALVA) under denna femårsperiod kommer anställningen inte att övergå i en tillvidareanställning. Inte heller skulle den övergå i en tillsvidareanställning om du fick förlängd anställning som vikarie eller säsongsarbetare.SlutsatsFår du ytterligare allmän visstidsanställning övergår din anställning till en tillsvidareanställning. Blir du istället anställd som vikare eller säsongsarbetare övergår den inte i en tillsvidaeranställning. Blir du anställd som vikare och arbetar som det i två år under en femårsperiod kommer den övergå i en tillsvidareanställning (LAS 5 a § tredje stycket).Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan en arbetsgivare tvinga en anställd att gå ner till deltid

2021-02-13 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej !min chef vill minska min arbetstid från 80% till halvtidstjänst from.12/2.skyller på Corona o att företaget blöder ... men får.man verkligen göra så ? jag jobbar på konditori o varit anställd i 30 år.Tacksam för svar.
Björn Lotoft |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det inte rör sig om korttidspermittering. Skulle det röra sig om korttidspermittering kan din arbetsgivare tillfälligt schemalägga dig på halvtid. Då får en något lägre lön som din arbetsgivare tillsammans med bidrag från staten står för. Jag tolkar det som problemet handlar din chefs rätt att leda och fördela arbetet mot din vilja.ArbetsledningsrättDin arbetsgivare har en vidsträckt rättighet att leda och fördela arbetet. Det innebär att din arbetsgivare kan schemalägga eller ändra dina arbetsuppgifter fritt inom anställningens ramar.Om din arbetsgivare ber dig att gå ner till deltid behöver du inte acceptera det. Det kan påverka bland annat din pension och inkomst i övrigt.UppsägningInnan din arbetsgivare beslutar sig för att minska din arbetstid måste hen sträva efter att skapa möjliga kompletterande arbetsuppgifter för dig. Om din chef hävdar att företaget "blöder" och att det inte finns tillräckligt underlag för fulltidsanställda, har din arbetsgivare rätt att antingen säga upp ditt anställningsavtal för omförhandling alternativt säga upp dig på grund av arbetsbrist.Om en uppsägning blir aktuell måste den ske med saklig grund enligt 7 § lagen om anställningsskydd. Uppsägningen ska vara skriftlig, se 8 § LAS. Vid en uppsägning finns det en turordning som måste beaktas enligt 22§ LAS. Eftersom du har arbetat där i 30 år har du en uppsägningstid på sex månader enligt 11 § LAS.Skulle det bli aktuellt med en uppsägning till följd av arbetsbrist, har du företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS. Beroende på om du har kollektivavtal och är fackligt ansluten kan du vända dig till din organisation.SammanfattningDu kan motsätta dig att gå ner till deltidsanställning. Dock riskerar du då att din arbetsgivare säger upp anställningsavtalet för omförhandling, vilket i praktiken innebär att hen endast erbjuder dig deltid.Har du andra frågor är du välkommen vända dig Lawline.Vänligen,

Räknar man antal timmar eller dagar vid beräkning av inlasningstid?

2021-02-13 i Anställningsformer
FRÅGA |När man han en timanställning, man kallas till jobbet vid behov, kortfattad, min fråga är, när man ska räkna de 2 år, hur räknar man? räknar man 160 timmar gånger 24? eller räknar man alla dagarna man har jobbat oavsett om det är en 3 timmar eller 8 timmar.med vänlig hälsning
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att frågan gäller en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).Notera även om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS). Enbart allmän visstidsanställning eller vikariat kan övergå till en tillsvidareanställningNär du skriver "de 2 år" antar jag att du menar så kallad "inlasning", det vill säga när en tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidareanställning (även kallad fast anställning). Det framgår dock inte vilken anställningsform du menar – timanställning är ingen anställningsform utan en anställning är antingen tillsvidare eller tidsbegränsad. En tidsbegränsad anställning kan i sin tur vara av olika former men notera att det enbart är en allmän visstidsanställning eller vikariat som kan övergå till en tillsvidareanställning (4 §, 5 § och 5a § LAS).Man räknar antal dagar inte antal timmarNär man ska räkna de två åren är det sammanlagd anställningstid på 731 "LAS-dagar" som gäller. Beräkningen sker utefter hur många dagar man jobbat, inte antal timmar. Det spelar alltså ingen roll om man enbart jobbar en-timmars pass eller åtta-timmarspass (se AD 2019 nr 56).Vilka dagar man inräknar är dock beroende anställningsform. En timanställning eller behovsanställning kan även utgör en intermittent anställning, en form av allmän visstidsanställning. En sådan anställning innebär att man får en ny anställning varje nytt arbetspass. Avgörande för om det rör sig om en sådan anställning är om man har rätt att tacka nej till arbetspassen. Vid en intermittent anställning räknar man varje separat arbetstillfälle vid beräkning av "LAS-dagar", medan man vid andra anställningsformer även kan räkna dagarna däremellan.SammanfattningFör att räkna de två åren som krävs för att en allmän visstidsanställning eller vikariat ska övergå till en tillsvidareanställning räknar man antalet arbetade dagar och inte timmar. Jag hoppas du fått svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Vad gäller vid en intermittent anställning?

2021-01-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, jag är "timanställd" på en trampolinpark, men i mitt avtal står ingenting om arbetstid eller sysselsättningsgrad. Vad innebär det för både mig och min arbetsgivare? Hur många timmar kan de kräva att jag ska arbeta, och vilka möjligheter har jag att påverka antalet timmar?
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Timanställning, även kallas intermittent anställning, är en anställningsform som inte faller under de traditionella anställningsformer som uppges i 5 § Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Karakteristiskt för denna anställningstyp är att du som arbetstagare inte har ett fast arbetstidsmått. Anställningen grundar sig på behovet från arbetsgivarens sida. Dock måste arbetsgivaren vara förutsägbar i hur denne lägger upp ditt arbete, AD 2020 nr 46. Alltså saknar du en garanti att arbeta ett visst antal timmar per månad. Däremot uppstår en arbetsskyldighet om du och din arbetsgivare bestämt att du ska arbeta en viss dag. Om det å andra sidan finns ett schema som båda parter godkänt en tid i förväg är du som arbetstagare skyldig att dyka upp de tider ni kommit överens om. Sammanfattningsvis innebär denna anställningsform att du som arbetstagare dels har färre skyldigheter och dels färre rättigheter om man jämför med till exempel en tillsvidareanställning. Samma gäller för arbetsgivaren.Mitt råd är att ha en dialog med arbetsgivaren för att skapa förutsägbarhet om hur ni ska lägga upp ditt arbete så att du kan planera utefter det. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du övriga frågor är du varmt välkommen att återkomma.Med vänliga hälsningar,

Fråga om arbetstagare kan tidsbegränsa en anställning

2021-01-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Kan min arbetsgivare tvinga mig att gå ner i arbetstid för att istället anställa sin släkting? Om jag exempelvis jobbar 100% och arbetsgivaren har en släkting som vill jobba 50%, kan jag då tvingas till att gå ner i tid till 50% för att hen ska kunna anställa en till person?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av (4 § första stycket lagen om anställningsskydd) framgår att ett anställningsavtal gäller tills vidare. Endast genom att arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om tidsbegränsad anställning och detta är tillåtet enligt (5 § lagen om anställningsskydd) eller (6 § lagen om anställningsskydd) eller avvikande regler enligt (2 § lagen om anställningsskydd) kan huvudregeln sättas ur spel med bindande verkan. Nu framgår det inte av frågan hur ditt anställningsavtal är utformat men huvudregeln om tillsvidareanställning innebär att om din arbetsgivare hävdar att ett avtal avsett någon annat så måste han eller hon bevisa detta. Alltså betraktas du som tillsvidareanställd från dagen du tillträdde anställningen såvida arbetsgivaren inte har klargjort eller det på annat sätt har blivit klart att det är fråga om en tidsbegränsad anställning. Om din arbetsgivare i strid med (5 § lagen om anställningsskydd) eller (6 § lagen om anställningsskydd) försöker begränsa din anställning till att endast omfatta 50 % finns det en möjlighet för dig som arbetstagare på det sätt som anges i (36 § lagen om anställningsskydd) få domstols förklaring att ditt avtal om 100 % ska gälla tills vidare. Jag skulle börja med att se över hur avtalet mellan dig och din arbetsgivare är utformat. Sedan skulle jag kontakta det fackförbund som du är ansluten till eller som har närmast anknytning till din sysselsättning för att höra vad de har att säga. Fackförbunden är bättre införstådda med deras respektive kollektivavtal och i vad mån ditt avtal skulle kunna vara ogiltigt eller inte. Ett avtal är enligt lagen om anställningsskydd ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarens rätt enligt denna lag (2 § första stycket lagen om anställningsskydd). Hoppas du fick svar på din fråga!