Avslut av provanställning

2020-03-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Vi anställde en städerska för ca 7 månader sen och gav henne besked om att provanställningen avbryts exakt när det hade gått 6 månader, alltså på samma datum som hon blev anställd fast 6 månader senare. Vi vet att vi borde ha varslat 2 veckor innan men det blev tyvärr inte gjort. Hennes fack har nu kommit en månad senare och sagt att hon aldrig förstod under det möte som vi hade att provanställningen hade avbrutits och tycker att vi varit otydliga. Hon fick lämna in både sina nycklar och arbetskläder under mötet och vi sa “Tack för den här tiden, vi hör av oss om framtiden" och hon har dessutom inte kommit tillbaka till arbetet efter mötet. Vi har inget kollektivavtal. Har vi gjort fel? Vad för rättsliga grunder kan facket yrka på?
Amanda Keith |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från vad som gäller enligt Lag om anställningsskydd (LAS). Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas om prövotiden är max sex månader. Om varken ni som arbetsgivare eller arbetstagaren har sagt upp anställningen då prövotiden löpt ut övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, 6 § LAS. En provanställning får avbrytas före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats, och ni som arbetsgivare har då ingen skyldighet att förklara varför anställningen avbryts. Det krävs inte saklig grund för att avsluta en provanställning och någon rättslig prövning av arbetsgivarens skäl för att inte låta en provanställning övergå till en tillsvidareanställning kan inte göras enligt LAS. Beslutet får dock givetvis inte vara diskriminerande eller föreningsrättskränkande. Som du nämner ska ni som arbetsgivare underrätta arbetstagaren om beslutet att provanställningen avslutas minst två veckor i förväg, 31 § LAS. Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska också den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör varslas. Man har dock rätt som arbetsgivare att ge besked fram till sista dagen för provanställningen men i ett sådant fall kan skadeståndsskyldighet aktualiseras för ett åsidosättande av LAS formella regler, 38 § LAS. LAS ställer inte upp några formkrav för en provanställnings upphörande, det vill säga krav för hur ett sådant upphörande ska vara utformat. I detta fall framgår det att provanställningen avslutats genom att ni gav arbetstagaren besked om det den sista dagen för prövotiden, utan att den anställde eller den lokala fackföreningen som den anställde tillhör underrättades 14 dagar i förväg. Eftersom ni inte beaktat reglerna om att underrätta 14 dagar i förväg enligt LAS kan skadeståndsskyldighet för er aktualiseras. Ett åsidosättande av skyldigheten enligt 31 § LAS medför dock inte att en provanställnings avslut förlorar sin rättsliga verkan. Detta innebär alltså att då en provanställning avslutats utan att arbetsgivaren lämnat besked om detta 14 dagar i förväg, förblir ändå anställningen avslutad. Hoppas att detta svar kan vara till hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Kan en provanställning övergå i en tillsvidareanställning innan sex månader har gått?

2020-03-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag är provanställd och det går över till en tillsvidareanställning 11 maj, kan jag få en tillsvidareanställning innan min 6 mån provanställning går ut eller måste de gå 6 mån innan? Tänkte om jag kan fråga min chef om jag kan få tillsvidare redan nu då det underlättar med lån och sånt.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En provanställning är en tidsbegränsad anställning som regleras i 6 § LAS. Där framgår att bland annat att en provanställning får gälla i max månader och att om inte antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren vill att anställningen ska fortsätta efter prövotidens slut, ska man meddela motparten om detta. Om det ej görs övergår provanställningen efter 6 månader i en tillsvidareanställning (se närmare 6 § andra stycket LAS).Det jag beskrivit ovan är alltså en presumtion för att en provanställning kommer att övergå i en tillsvidareanställning om parterna förhåller sig passiva. Det finns emellertid inget som hindrar arbetsgivaren och arbetstagaren att under prövotiden komma överens om att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning innan 6 månader har gått.För dig innebär detta att om du och din chef är överens om saken finns det inget i lagen som hindrar er. Ni kan helt enkelt komma överens om att ändra ert avtal eller så kan ni avbryta provanställningen, vilket ni båda har en rätt att göra enligt 6 § tredje stycket LAS, och helt enkelt ingå ett avtal om en tillsvidareanställning.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När börjar tillsvidareanställning gälla?

2020-03-24 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej om jag har varit timanställd på ett företag 15 år och genomsnitt 60% arbetstid. Kan jag då likställas med tillsvidareanställning när det blir permitteringar? gäller turordning för mig?
Adam Novak |Hej!Tack för att du vändre dig till Lawline med din fråga.Tillsvidareanställning är normen i svensk arbetsrätt och sägs inget annat är den anställda tillsvidareanställd(4 § LAS). Utöver detta finns regler som kräver att ett företag anställer en person tillsvidare efter att denna person har arbetar hos dem i sammanlagt högst 2 år, utöver eventuell föregående provanställning(5a § LAS).Om du har arbetar i 15 år på samma arbetsplats är du tillvidareanställd oavsett anställningens omfattning, eftersom man blir det automatiskt efter ett halvår (6 § LAS). Om din arbetsgivare hävdar att du inte är tillsvidareanställd kan du påpeka att du arbetat åt dem i mer än 2 år under en femårsperiod, vilket gör om din anställning till tillsvidareanställning, även om du inte varit mer än visstidsanställd innan (5a § LAS).Turordningen gäller alla tillsvidareanställda på en arbetsplats, utom de som särskilt undantas i lag. Dessa är(1 § LAS, 23 § LAS, 8 § Förtroendemannalagen):- Personer i ledande positioner inom företaget,- Anställda som är anställda med hjälp av arbetsmarknadspolitiska myndigheter,- Ägarens familj, - Arbetare i arbetsgivarens hem,- Fackliga förtroendemän, och- Anställda med funktionshinderJag hoppas att denna information givit svar på dina frågorMed vänlig hälsning,

Provanställning och arbetsgivarintyg

2020-03-23 i Anställningsformer
FRÅGA |https://lagen.nu/1982:80#P6S1Efter en kort provanställning på 10dagar i ett nystartat AB företag beslutade jag mig för att avsluta min anställning då det kändes oseriöst och osäkert.1. Hur lång uppsägningstid har jag? Det står 1 mån i avtalet men gäller det under provtjänstgöringen också?2. Har under upprepade ggr begärt arbetsgivarintyg att kunna visa upp för min a-kassa men fått till svar att de inte prioriterar det. Jag får det när de har tid. Jag får ingen a kasseersättning så länge jag inte skickat in arbetsgivarintyget. Dessutom får jag ingen lön fr arbetsgivaren.Vad kan jag göra? Hur ser lagen ut? Måste inte arbetsgivare skriva ut intyg?MvhAnette Asp
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande anställningsförhållanden regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Frågan gällande arbetsgivarintyg regleras i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Hur lång uppsägningstid har man under en provanställning? Avtal om tidsbegränsade anställningar får träffas under förutsättningar att prövotiden är högst sex månader. Om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp anställningen fortsätter den att löpa till en tillsvidareanställning, och detta följer av 6 § LAS. Om en arbetsgivare vill ge besked om att en provanställningen inte ska fortsätta i förtid eller avbryta anställningen under anställningstiden krävs det att arbetsgivaren underrättar arbetstagaren om detta minst 14 dagar i förväg. Arbetsgivaren är även skyldiga att varsla arbetstagarens arbetstagarorganisation som arbetstagaren är med i en vilket följer av 31 § LAS. När det kommer till att du som arbetstagare vill avsluta din anställning i förtid, eller inte fortsätta arbeta efter provanställningens utgång, räcker det med att du som arbetstagare meddelar din arbetsgivare det. Provanställningen avslutas därmed samma dag som arbetstagaren meddelar arbetsgivaren om detta. Det belöper ingen uppsägningstid och lön ska inte heller utgå, utan lön utgår endast för den tid som arbetstagaren arbetat tills den dagen uppsägningen sker. Svar på din första fråga blir därför att det inte föreligger någon uppsägningstid om du väljer att avsluta anställningen under provtjänstgöringen. Du kan gå mitt på dagen om du vill efter att du meddelat din arbetsgivare om det. Är arbetsgivarens skyldig att utfärda arbetsgivarintyg?Som arbetsgivare har man en skyldighet att utfärda ett korrekt arbetsgivarintyg enligt 47 § 2 st lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Enligt praxis har även arbetsgivare en skyldighet att lämna ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran. Det innebär att din arbetsgivare har en skyldighet enligt lag att utfärda ett arbetsgivarintyg. Om din arbetsgivare absolut inte vill utfärda ett arbetsgivarintyg kan du styrka ditt arbete hos arbetsgivaren med hjälp av t.ex. lönespecifikationer eller facklig representant på företaget. A-kassan måste enligt ett flertal beslut av Justitieombudsmannen inte bedöma dessa annorlunda från ett arbetsgivarintyg. Som svar på din andra fråga har alltså arbetsgivaren en skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg. Om din arbetsgivare vägrar att utfärda ett arbetsgivarintyg kan du vända dig till din arbetstagarorganisation, om du är med i facket. Sedan ska det även räcka med att du vänder dig till A-kassan och kan styrka din anställning med andra hjälpmedel (främst lönespecifikationer eller facklig representation).För att vidare utreda frågor är du varmt välkommen att boka tid med vår juristbyrå här. Vänligen,Andrea Vrcic

När omvandlas en visstidsanställning automatiskt till en tillsvidareanställning?

2020-03-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Enligt LAS så ska en allmän visstidsanställning som varat i mer än två år automatisk övergå till en tillsvidareanställning. Vad innebär automatiskt i detta fall? Om man har skrivit på anställnigsbevis där det står "Allmän visstidsanställning" i tre år, anses man då vara tillsvidareanställd trots att det inte står så på papperet?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din fråga berör den så kallade omvandlingsregeln i 5 a § LAS. Där framgår som du säger att en allmän visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Att övergången sker automatiskt innebär att inget nytt avtal eller dylikt behöver skrivas på. Inte heller behöver arbetstagaren eller arbetsgivaren uppmärksamma motparten om att tvåårsgränsen har passerats. Övergången till en tillsvidareanställning sker därmed utan att någon åtgärd behöver vidtas av någon av parterna.Att du eventuellt skrivit på ett anställningsavtal om tidsbegränsad anställning i tre år bör inte ändra detta faktum. LAS är tvingande till arbetstagarens fördel, vilket innebär att ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarens rätt enligt lagen (se 2 § andra stycket LAS). Då en automatisk övergång till en tillsvidareanställning är lagstadgad går det inte att avtala bort den. Detta ger således för handen att din allmänna visstidsanställning kommer att omvandlas till en tillsvidareanställning när tvåårsgränsen passeras, oaktat att du skrivit på ett treårigt anställningsavtal om tidsbegränsad anställning.Det ska dock noteras att omvandlingsregeln är semidispositiv, vilket innebär att den får avtalas bort i kollektivavtal (se vidare 2 § tredje stycket LAS). Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal finns det alltså en risk att detta lagrum har avtalats bort mellan din arbetsgivare och det kollektivavtalsbärande fackförbundet.Mitt råd är således att försöka kolla upp om det finns en sådan bestämmelse i det eventuella kollektivavtal som finns på din arbetsplats. Om du är medlem i ett fackförbund skulle du även kunna kontakta dem med dina funderingar.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan jag flytta hemifrån även om jag har en provanställning?

2020-03-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! jag vill flytta hem ifrån men har 5 månader kvar på min arbetsplats som provanställd enligt kontraktet. Kan jag flytta hemifrån även om jag har en provanställning? Kommer någon vilja hyra till mig? Hur ska jag göra?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt kan inte lösas med hjälp av lagar och regler, utan snarare med hjälp av rationella tankar. Hyresvärdar där ute kommer förmodligen inte göra några djupare undersökningar angående hur ditt anställningskontrakt ut (det vill säga att du endast har en provanställning). Därmed kommer du sannolikt kunna få ett hyreskontrakt, men du bör vara medveten om att en provanställning kan sägas upp för att upphöra när som helst utan att din arbetsgivare behöver sakliga skäl, se 6 § Lagen om anställningsskydd. Alltså kan du få svårigheter att betala månadshyror för det fall du inte få fortsätta på arbetsplatsen. Dessutom kan det ju vara på det viset att du inte heller hittar någon ny anställning för det fall du inte får fortsätta på din nuvarande arbetsplats. Juridiken sätter alltså inte några käppar för att du flyttar hemifrån även om du har en provanställning, men du bör överväga ovanstående risker. Jag förstår att du är sugen på att flytta hemifrån, men jag rekommenderar dig att först hitta ett stadigvarande arbete där du är säker på att lönen kommer fortsätta komma in ett bra tag framöver. Vänta åtminstone till slutet på din provanställning, det kan ju nämligen vara så att du kommer få en tillsvidareanställning på arbetsplatsen du är nu. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!MvhFredrik Rising

Hur många månader löper en provanställning på

2020-03-23 i Anställningsformer
FRÅGA |https://lagen.nu/1982:80#P2S1Hej som mig som jobbar i en ganska stort Produktion firma som lager ansvarig kan det vara möjligt från min firma att förlänga min provanställning..dem sa att dem vill behålla mig men vill se att jag kan vara självständigt på lagret, jag är själv på lagret jag hanterar material och har där emot administrativ. jag började 3 juni 2019 men fick kalla för möte den 14 Oct 2019 där man fick veta att dem ska förlänga min provanställning finns det olika lag för olika firma...
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor gällande anställningsförhållanden regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Denna lag gäller för samtliga firmor. Provanställning: I 6 § LAS framkommer det att anställningsavtal får träffas om tidsbegränsade anställningar i form av provanställning till max 6 månader. I andra stycket samma paragraf framkommer det att om inget annat avtalats kommer provanställningen att övergå till en tillsvidareanställning när provanställningen gått ut. Lagen om anställningsskydd (LAS) är semidispositiv enligt 2 § LAS. Det innebär att lagen kan inskränkas genom kollektivavtal. I sin tur innebär det att avtal kan träffas om annat än det som står i lagen, men endast om det är till fördel för arbetstagaren. Om avtal träffas som leder till sämre skydd eller rättigheter för arbetstagaren är avtalet ogiltigt. Anställningsavtalet:Anställningsavtalet ingås mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om arbetsgivaren är fackligt ansluten till ett kollektivavtal gäller det som arbetsgivaren bundit sig till gentemot arbetstagarnas fackliga organisationer. Det finns under vissa undantagssituationer en möjlighet för arbetsgivare och fackföreningar att förlänga en provanställning. Sådana undnatagsmöjlihgeter sker mycket restriktivt och organisaitonerna måste förhandla om detta. Skulle det vara så att varken du som arbetstagare eller din arbetsgivare är bundna av kollektivavtal eller med i fackliga förbund är det anställningsavtalet som gäller. Anställningsavtalet måste vara i enlighet med lagen om anställningsskydd eftersom att lagen är ett skydd för dig som arbetstagare. Det går därmed inte att avtala om en längre provanställning än 6 månader eftersom att det är till nackdel för dig som arbetstagare enligt 2 och 6 §§ LAS. Sammanfattande råd:Börja med att tala med din arbetsgivare om situationen. Om jag tolkar din fråga rätt råder inget kollektivavtal vilket innebär att både du och din arbetsgivare är bundna av anställningsavtalet. Anställningsavtalet måste följa lagen om anställningsskydd och 6 §. Det innebär att en provanställning inte får vara längre än 6 månader. Pågår anställningen i längre än 6 månader övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning om inget annat avtalats. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.Vänligen,

Gäller turordning för provanställda och hur räknar man ut anställningstiden?

2020-03-21 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej. Jag fick min provanställning avslutad häromdagen på grund av ekonomiska själ. De gick efter principen sist in först ut och vi var två som behövde lämna. Dock undrar jag hur man räknar anställningstid när man bestämmer vem som är sist in. Vi var nämligen tre personer som för närvarande hade provanställning och jag var den som fysiskt arbetat längst på företaget och var närmast visstidsanställning, men en annan person som arbetat kortare tid fick vara kvar framför mig och skälet jag fick var att han skrivit på papper om anställning innan mig, men behövde vänta ut sin uppsägningstid på ett annat jobb. Från när räknas anställningstiden; när man skriver på papper eller när man faktiskt börjar arbeta?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga om avbrytande av provanställning och turordningsregler finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Turordningsreglerna gäller inte för provanställningarHuvudregeln är att en provanställning kan avbrytas i förtid, om ingenting annat har avtalats, (6 § 3 st. LAS). Innebörden av detta är att arbetsgivaren till skillnad från vad som gäller för tillsvidareanställningar kan säga upp dig utan saklig grund.Eftersom det inte krävs saklig grund för att säga upp en provanställd, omfattas inte provanställningar av principen "sist in – först ut" gällande turordningsreglerna, (22 § LAS).En provanställning kan alltså alltid fritt avbrytas i förväg utan att någon särskild orsak anges, om det inte förekommer annat i kollektivavtal eller det personliga avtalet, (2 § LAS). Förekommer det annat i kollektivavtal får du noga läsa igenom de villkoren som föreskrivs där, helst innan du ingår avtal. Gällande beräkning av anställningstidRent formellt är svaret på din fråga om när anställningstiden börjar löpa att det bestäms utifrån vad som står i det personliga avtalet. Då avtalet börjar gälla föreligger också ett faktiskt anställningsförhållande mellan en arbetsgivare och arbetstagare. Det viktiga är alltså inte när personen faktiskt börjat arbeta utan när det rättsligt finns ett bindande avtal mellan parterna. Har din kollega ingått ett avtal om tillsvidareanställning finns det alltså uttryckliga krav på arbetsgivaren gällande saklig grund för uppsägning och omplaceringsskyldighet, (7 § LAS), vilket inte finns för de arbetstagare som har provanställning.Beräkningen av anställningstid görs med utgångspunkt i den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. I regel räknas därför all den tid som ett anställningsförhållande förelegat oavsett anställningens art eller omfattning (tillsvidareanställning, vikariat, hel- eller deltid m.m). Den som har varit provanställd ska därmed få en sammanlagd anställningstid för dels provanställningen och dels de månader som förflutit sedan tillsvidareanställning. Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Något annat som även kan spela roll vid beräkningen av anställningstid och turordning, exempelvis vid omplacering på grund av arbetsbrist, är kompetens. En person som saknar tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som finns kvar att omplacera till kan alltså bli uppsagd före en kollega som har kortare anställningstid men som har tillräckliga kvalifikationer, (22 § 4 st LAS).SammanfattningPrincipen "sist in – först ut" är enligt LAS inte tillämplig på provanställningar eftersom det inte finns krav på saklig grund för uppsägning och eftersom sådana anställningar kan avbrytas när som helst. Dock kan det mycket väl vara så att annat har bestämts i kollektivavtal, och då är det kollektivavtalet som ska följas. Följs reglerna i LAS är arbetsgivaren fri att välja att avbryta din provanställning, och samtidigt behålla din kollega som också är provanställd.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,