Ang. ändringar i lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

2013-06-26 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! När det gäller den nya lagen om Snabbare betalningar. När infaller rätten till förseningsersättning om förfallodag infaller på helgdag? Förutsatt att inget annat är avtalat. Vi som gäldenär är en myndighet och borgenärerna är företagare. Kan man hänvisa till 5§ Skuldebrevslagen om att betalning kan ske nästa vardag efter helg?
|Hej!"Lagen om snabbare betalningar" som ni hänvisar till innebär som ni kanske känner till ett antal ändringar i bl.a. räntelagen och lagen om ersättning för inkassokostnader m.m, vilka trädde i kraft den 16 mars 2013.Bestämmelsen om förseningsersättning finns i 4 § lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. För att förseningsersättning ska utgå krävs att en rätt till dröjsmålsränta uppkommit hos borgenären till följd av att en fordran på betalning inte betalats i tid. Förfallodagen för en viss fordran ska alltså ha överskridits för att bestämmelsen om förseningsersättning ska bli tillämplig. I 2 a § första stycket räntelagen finns efter lagändringen visserligen en gräns på trettio dagar varpå en näringsidkares fordran mot en annan näringsidkare eller myndighet förfaller. Regeln i 5 § skuldebrevslagen (SkbrL) torde dock inte påverkas av detta. Om förfallodagen skulle vara en söndag, anses i lagens mening alltjämt nästa vardag som förfallodag. Förseningsersättningen skulle inte utgå eftersom 5 § SkbrL förhindrar att betalningen ses som "försenad".En näringsidkare eller myndighet torde alltså även fortsättningsvis kunna hänvisa till 5 § SkbrL i dessa fall.Hoppas att detta gav svar på er fråga.Med vänliga hälsningar,

Bevittnande vid undertecknande av skuldebrev

2013-06-05 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, jag undrar vilka som måste vara närvarande då ett skuldebrev undertecknas och om ett sådant måste bevittnas på något sätt?
|Hej! Regler om skuldebrev finns i lag om skuldebrev (https://lagen.nu/1936:81). Lagen innehåller inget krav på att underteknande av skuldebrev ska bevittnas. Att bevittna kan däremot fylla en funktion i bevishänseende vid en eventuell tvist. Med vänlig hälsning

karaktärsdrag för lån av pengar

2013-03-19 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, tack för en bra sida! Jag undrar vad är karaktärsdragen för ett lån och kan man hänvisa till någon särskild paragraf för detta? Hur ska man till exempel resonera om ett "Lån" erbjuds till 0 % ränta och är amorteringsfritt, är det då ett lån eller en gåva? Mvh
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga!Karaktärsdragen för ett lån av en sak (lösöre) kan sägas vara att det rör sig om ett upplåtande och inte ett överlåtande. Kort sagt innebär det här att lånegivaren har kvar äganderätten, men medger att den som tar emot lånet får en rätt att nyttja det som lånet handlar om. Det finns ingen lag som direkt reglerar det här, istället använder man sig av liknelser från den lag som reglerar gåvor: den s.k. gåvolagen, https://lagen.nu/1936:83 .Att tala om karaktärsdrag för lån av pengar låter sig inte lätt göras: men det korta torde vara att det som kännetecknar lånet i sig är att den som lånar ut pengarna både vill och räknar med att få tillbaka en lika stor eller större summa pengar vid någon framtida tidpunkt.Ett "lån" som erbjuds med 0% avtalad ränta och utan amorteringsplan är alltså fortfarande ett lån så länge som lånegivaren vill ha tillbaka pengarna, trots att inga avtalsvillkoren finns som skulle göra att det låg i låntagarens intresse att inom en viss tid betala tillbaka. Jag kommer nedan att beskriva hur lagens utfyllande regler ändå ger långivaren påtryckningsmedel för att få tillbaka sina pengar, förutsatt att han kan bevisa att skulden (hans fordran) existerar och är giltig - en grundläggande princip är att den som påstår att något är på ett visst vis är den som har bevisbördan för det.Ett typiskt sätt att säkra sig om att få sina pengar tillbaka är att upprätta ett skuldebrev, där den som tar lånet förpliktar sig att lämna tillbaka en motsvarande summa pengar - eller med andra ord skriver under på att hans motpart har en giltig fordran på honom. Ett skuldebrev är ett ensidigt åtagande, och ska inte automatiskt likställas med ett avtal om lån: ett avtal om lån kan fungera som ett skuldebrev, men ett skuldebrev behöver inte nödvändigtvis fungera som ett avtal om lån. Ett exempel på ett enkelt skuldebrev kan se ut så här:"Jag, A. A:son ska på B. B:sons begäran utge 1000 kr till dennesignerat och daterat"Skuldebrev regleras i lagen om skuldebrev, https://lagen.nu/1936:81, där 1 § ställer upp huvudregeln att ifall man har utfärdat ett skuldebrev så är man bunden av det.Ifall ett skuldebrev har upprättats utan några villkor om amortering eller ränta, eller en förfallodag då långivaren (borgenären) kan driva in sin skuld, gäller skuldebrevslagens utfyllande regler. Dessa säger att skuldebrevet i sådant fall ska betalas när långivaren (borgenären) begär att det ska göras så (5 § SkbrL), samt att som huvudregel en dröjsmålsränta börjar löpa på obetald fordran 30 dagar efter att betalningskravet framställdes (4 § RänteL). Den här dröjsmålsräntan är oberoende av om man har avtalat en ränta på skulden. Alltså är avsaknaden av ränta och amorteringsplan inget som gör att lånet blir en gåva av något slag - och eftersom att gåvoskatten är avskaffad så finns inte längre något incentiv att förkläda gåvor till lån.Slutligen vill jag bara nämna att den här frågan rör juridikens fordringsrättsliga område, och är en del av den allmänna förmögenhetsrätten. Det jag har presenterat här är bara en introduktion till dess grundligaste principer. Från det enklaste lånet när en vän lånar en tjugolapp till en annan, till lån med säkerheter, avbetalningsplaner och kreditvillkor är det en stor spännvidd, och det som jag skrivit ovan är den grundläggande juridiska konstruktionen för att reglera fordringar mellan olika personer.Sammanfattnignsvis är det alltså bevisningen om fordran, samt parternas avsikter som är avgörande för hur man ska betrakta "lån". Jag hoppas att du blir nöjd med svaretvänligen

Formkrav för penninglån

2012-11-25 i Skuldebrev
FRÅGA |Hejsan, jag lånade ut en massa pengar (15 000 SEK) till en nära vän som jag känt under flera år. Jag visste att hon alltid haft pengaproblem men jag litade på henne och antog att jag skulle få tillbaka dem. Lät henne flytta in i min lägenhet, hon skulle bo där i tre månader. Men då hon var min vän så skrev vi inget kontrakt eller något (dumt jag vet). Plus att jag inte har några kvittobevis på allt hon har lånat av mig. Vårt system för skyldigheter var att skriva i ett dokument: sak samt summa för allt hon hade lånat. Efter ett tag så skrev hon att hon hittat en annan lägenhet och ska flytta ut. Inte nog med att hon sätter mig i skiten i lägenheten (jag har ingen inkomst, får endast f-kassa) så säger hon att hon inte har några bevis på hur mycket jag är skyldig henne. Så hur får jag tillbaka pengar från någon om jag inte har kvitton eller kontrakt och har blivit totaltlurad av en manipulativ "vän"?
Josefin Ajemark |Hej och tack för din fråga! Vad gäller penninglånet som i detta fall ingåtts mellan två privatpersoner saknas nästan helt specifika lagregler och man är hänvisad till allmänna avtalsrättsliga principer. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, men problemet med muntliga avtal är som du säkert förstått att det är väldigt svårt att bevisa vad parterna egentligen kommit överens om. Från din berättelse bör det främst ses som att du och din vännina åtminstone slutit ett muntligt avtal om att du ska låna ut 15 000 kr till henne. Skulle du välja att inleda en process avseende återbetalning av penningsumman är det svårt för mig att med någon större säkerhet, uttala mig om dina möjligheter att vinna en sådan process. Det allra bästa vore om du har någon form av dokument som anger den aktuella summan, samt att det tydligt framgår att du och din motpart (din vännina i detta fall)ingått ett låneavtal. Skulle du välja att inleda en process är det mycket viktigt att vara medveten om att det är du som hävdar att ett bindande avtal har uppkommit och därför bär bevisbördan för att så verkligen har skett. Se hänvisning Handelsbalk Kap 9 §5: https://lagen.nu/1736:0123_2 I lagen använder man sig av beteckningen försträckning avseende penninglån. Vad gäller avsaknaden av hyreskontrakt så regleras denna situation av Hyreslagen vilken finns i Jordabalkens 12 kap. Hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån. Ett hyresavtal kan vara både skriftligt som muntligt. Om parterna inte har avtalat något så ska lagens regler tillämpas. Ett hyresavtal kan enligt 3 § Hyreslagen ingås på obestämd eller bestämd tid. Ett obestämt avtal gäller från en viss tidpunkt och gäller tills vidare. Det måste sägas upp för att upphöra att gälla. Ett bestämt avtal börjar från en viss tidpunkt och avslutas vid en senare tidpunkt. För att bestämma uppsägningstiden måste man veta vilket slags avtal det är. I detta fall förmodar jag att det är ett obestämt avtal (tillsvidareavtal). För ett sådant avtal gäller en uppsägningstid på tre månader. En hyresgäst som säger upp hyresavtalet har även enligt 5 § Hyreslagen tre månaders uppsägningstid. En uppsägning kan vara muntlig om hyresförhållandet har varat i mindre än tre månader. En uppsägning från hyresgästen får vara muntlig om hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen. Se hänvisning Jordabalken kap 12: https://lagen.nu/1970:994 Hoppas att du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att återkomma. Med vänlig hälsning

Underteckning under påverkan av psykisk störning

2013-06-22 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan bestrida ett undertecknat dokument (i detta fall ett skuldebrev/revers)? Underteckningen har gjorts av en demenssjuk person? Skulden har avskrivits i och med denna underskrift. Demensutredning har gjorts.
Emina Gaspar-Vrana |Hej och tack för Din fråga!Enligt lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning är ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning ogiltigt. Var och en skall då lämna tillbaka vad han har tagit emot eller, om det inte kan ske, betala ersättning för dess värde.Begreppet psykisk störning omfattar bland annat demenssjukdom, men bevisbördan för att en psykisk störning förelåg då underteckningen gjordes åvilar den som gör gällande ogiltighet. Dessutom ska det finnas ett orsakssamband mellan avtalet och demenssjukdomen, vilken ska bevisas d v s att personen inte förstod vad denne skrev under. Ogiltighetsregler finns även i 3 kap avtalslagen, bl a 31 § som stadgar att om någon ”har begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålundatillkommit, icke gällande mot den förfördelade.” Följden blir alltså att avtalet blir ogiltigt om förutsättnngarna är uppfyllda. Enligt 36 § avtalslagen kan avtalsvillkor vidare jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.Skuldebrevet kan alltså förklaras ogiltigt om det kan bevisas vilket sinnestillstånd personen var i då denne undertecknade det enligt vad som redogjorts för ovan. Det hänger alltså på utredningen.Hoppas att detta klargjorde rättsläget för Dig. Lycka till!Med vänlig hälsning,Emina Gaspar-Vrana

Möjlighet att ärva skuldebrev

2013-04-30 i Skuldebrev
FRÅGA |Min mor dog 2004. När jag rensade bland hennes tillhörigheter häromdagen hittade jag ett skuldebrev utställd till en av hennes dåvarande väninnor á 30 000 kr från 2003. Jag vet inte om väninnan lever. Har jag någon möjlighet att indriva denna skuld till mig och mina syskon som arvtagare?
|Hej och tack för din fråga.Enligt § 2 i preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, om preskriptionen inte avbryts dessförinnan. Det innebär att fordran kan vara preskriberad, beroende på vilket datum i 2003 som skuldebrevet är daterat. Om skuldebrevet inte är preskriberat så kan du och dina syskon ärva det. Dock kan ni behöva vidta extra åtgärder beroende på vilken typ av skuldebrev det rör sig om. Är skuldebrevet löpande, dvs där betalning ska ske till innehavaren, behöver inga åtgärder vidtas. Den som kan visa upp ett löpande skuldebrev kan motta betalning med bindande verkan. Om en specifik person anges ha rätt till att överlåta skuldebrevet rör det sig om ett orderskuldebrev. Överlåtelsekedjan måste då tecknas på skuldbrevet för att innehavaren ska kunna utkräva betalning. Ett enkelt skuldebrev pekar ut en särskild person som ingivare. Det räcker då med att låntagare underrättas om att skuldebrevet har en ny ägare.Preskriptionslagen hittar du https://lagen.nu/1981:130Lycka till!

Kan säljaren kräva betalt enligt ett enkelt skuldebrev om varan inte levererats?

2012-12-05 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Om jag vid köp av en vara skrivit ett enkelt skuldebrev och kommit överens med säljaren om att varan ska levereras inom en bestämd tid, kan säljaren då kräva betalning även om jag inte mottagit varan och den bestämda tiden är passerad? Tack på förhand!
Weronica Nordin |Hej, tack för din fråga! Ett enkelt skuldebrev är, till skillnad från ett löpande skuldebrev, inte ett värdepapper utan endast ett bevis om att det finns en fordran. Enligt lagen (1936:81) om skuldebrev 1 § har den som utfärdar ett skuldebrev rätt att göra invändningar angående till exempel det köpeavtal som ligger till grund för att skuldebrevet utfärdades. Är säljaren näringsidkare och du som köpt varan privatperson är konsumentköplagen (1990:932) tillämplig. Enligt 10 § har du rätt att hålla inne med betalningen om säljaren är i dröjsmål, det vill säga om varan inte avlämnats i tid enligt ert avtal. Enligt 13 § har du även i vissa fall rätt att häva köpet på grund av säljarens dröjsmål. I annat fall är det köplagen (1990:931) som reglerar förhållandet mellan er, så länge ni inte avtalat om annat. Om varan inte avlämnas har du även i detta fall rätt att hålla inne med betalningen enligt lagens 22 §. Eftersom du antagligen har rätt att hålla inne betalningen på grund av att säljaren inte levererat varan inom rätt tid, är detta en invändning du kan göra mot säljaren i samband med att han/ hon vill kräva dig på betalning. Så länge säljaren är i dröjsmål har han/ hon inte rätt att kräva dig på betalning enligt skuldebrevet. Skulle köpet hävas på grund av dröjsmålet finns inte längre någon fordran och skuldebrevet gäller då inte längre. Med vänliga hälsningar

Skuldebrev för hus

2012-09-25 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera. Vi har idag ett hus som vi står på fördelat 50/50. Jag kommer att bo kvar i huset eftersom hon ordnat med lägenhet. Jag tar över alla skulder, men kommer att vara skyldig henne pengar för hennes del. Kan man skriva ett skuldbrev på denna del och hur ska det skrivas för att det ska kännas rättvis för alla parter?
Ester Sandgren |Hej och tack för din fråga. Det finns två typer av skuldebrev, löpande eller enkla skuldebrev. Skillnaden dem emellan är att enkla skuldebrev inte är avsedda att kunna överlåtas. Ett löpande skuldebrev kan däremot överlåtas mellan borgenärer. Gäldenären är då skyldig att betala till innehavaren av det löpande skuldebrevet. Ett enkelt skuldebrev är kopplat till en fordran och är ett bevis på att en gäldenär har en skuld till en namngiven borgenär. I ert fall rekommenderar jag att ni upprättar ett enkelt skuldebrev där ni uppger vad som ska avbetalas, att summan ska betalas till dig från din före detta sambo. Man kan även i skuldebrevet reglera när skulden senast ska betalas. Vänligen Ester Sandgren