Beräkning av förfallodag

2012-08-23 i Skuldebrev
FRÅGA
Hejsan! Hittade via sökning på Google denna formidabla webbtjänst. En kort fråga: Som jag tolkar nedanstående paragraf skall t.ex. ett lån med förfallodag på fredagen den 31 december (=nyårsafton) vara betald måndagen den 3 januari. Rätt eller fel? Är lagen dispositiv – tror jag det heter – för ofta blir ju sista dag för betalning närmast föregående vardag, och inte efterkommande dito. Enligt andra stycket borde förfallodagen alltid bli nästkommande vardag men så upplever inte jag dat. --- 5 § Är förfallotid ej avtalad, vare gäldenären pliktig att infria skuldebrevet när borgenären det fordrar och äge rätt att betala så snart han själv vill. Räntebetalning varde, så länge huvudstolen ej är förfallen, fullgjord årligen å dag som efter kalendern motsvarar dagen för skuldebrevets utfärdande. Inträffar skuldebrevs förfallotid på söndag eller annan allmän helgdag, anses nästa söckendag såsom förfallodag. Detsamma gäller, när skuldebrev lyder på betalning inom viss tid, vars sista dag är allmän helgdag. Likställda med allmän helgdag äro enligt denna lag lördagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton. Lag (1974:759). --- En närbesläktad fråga: Om ett lån tas den 31:a i en månad och löptiden är en månad, vilken blir då sista dag om det inte finns 31 dagar i den månad lånet förfaller till betalning? Säg att lånet tas 2012-01-31 och löptiden är 1 månad, skall lånet då betalas 2012-02-29 (skottår) eller 2012-03-02? Hur blir det ett ”vanligt” år om lånet tas 201x-01-31? Blir det då 201x-02-28 eller 201x-03-03? Eller förenklat uttryckt – siste till den siste (om detta är en vardag).
SVAR
Hej!

Den aktuella bestämmelsen, 5 § skuldebrevslagen (SkbrL, ska tolkas så att skulden ska betalas nästkommande vardag, dvs måndag-fredag (lördagar undantas uttryckligen). I ditt exempel ska skulden alltså vara betald måndagen den 3 januari.

Det borde dock vara möjligt att på sätt och vis kringgå regeln genom upprätta en särskild klausul med innehållet att om den avtalade förfallodagen skulle råka vara en helgdag, närmast föregående vardag i stället ska anses vara förfallodag. I så fall skulle ju förfallodagen faktiskt infalla på en vardag, och 5 § SkbrL behöver inte tillämpas. Det går dock inte att avtala särskilt om att skulden ska betalas på en helgdag utan då blir i stället huvudregeln i 5 § tillämplig (skulden betalas nästkommande vardag).

Vad gäller den andra frågan har jag inte kunnat hitta någon lagregel som direkt täcker in den situation du beskriver. Dock anges i 1§ lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid följande:

_Då enligt lag eller särskild författning tid skall räknas efter vecka, månad eller år, varde den dag för slutdag ansedd, som genom sitt namn i veckan eller sitt tal i månaden motsvarar den, från vilken tidräkningen börjas. Finnes ej motsvarande dag i slutmånaden, varde den månadens sista dag ansedd för slutdag._

Enligt denna bestämmelse gäller alltså principen "siste till den siste" som du uttrycker det. Bestämmelsen gäller dock endast om en viss tid är angiven i "lag eller särskild författning", och således inte om det rör sig om ett avtal mellan två parter. Vad som gäller vid avtal kan jag alltså inte med säkerhet svara på, men en analog tillämpning av denna bestämmelse ligger enligt min uppfattning nära till hands om det inte kan visas att parterna avsett något annat. Ett lån som tas den 31 januari ett skottår ska i så fall betalas den 29 februari, och den 28 februari ett vanligt år.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,
Alexander Engström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (143)
2020-08-27 Fråga om skuldebrev och nedsättning av pengar hos myndighet
2020-08-23 När måste jag betala min skuld?
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan

Alla besvarade frågor (84316)