Begära betalning för efterskänkt fordran

2019-06-28 i Muntliga avtal
FRÅGA |HejFör snart ett år sedan så frågade jag en vän om ett lån för att betala av en hyresskuld.Han gick med på att låna ut ca 20 000 till mig. Ett par veckor senare så fick jag arbete i en grannkommun och han efterskänkte då hela min skuld eftersom han ville att jag skulle ha möjligheten till att starta ett nytt liv utan skulder.ännu ett år senare så blev vi tyvärr osams om något helt annat och nu har jag fått ett krav från kronofogden där han hänvisar till mitt lån som han efterskänkte.Vi har inte skrivit eller ens muntligt avtalat något avtal.Har du några råd till mig hur jag ska gå vidare. Enklast är det att bara betala honom pengarna, men det känns också fel då han efterskänkte hela skulden.Vänligen
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan sägas att avtal kommer till stånd genom utbyte av sammanstämmande viljeförklaringar. Det innebär att anbud och accept som sammanfaller ger upphov till avtal. Dessa kan ingås inte bara skriftligen utan även muntligen, med några få undantag. Enligt din redogörelse framgår att något skuldebrev inte har upprättats utan att det rör sig om ett muntligt låneavtal där din vän åtagit sig att låna ut pengar till dig mot att du vid ett senare tillfälle betalar tillbaka pengarna. Detta är ett bindande avtal under vilket det uppstått en fordran.Din vän har därefter genom en muntlig viljeförklaring valt att efterskänka sin fordran till dig. Detta konstituerar en formlös gåva eftersom något gåvobrev inte har upprättats. För att en gåva i form av att en fordran efterskänks ska anses fullbordad krävs inte att rättshandlingen särskilt manifesteras utåt. Enligt 3 § tredje stycket gåvolagenfullbordas efterskänkningen av fordran genom att gäldenären underrättas av givaren, det vill säga då din vän meddelade dig om att han efterskänkte fordran. Det måste stå klart att den är uttryck för en verklig gåvoavsikt och syftar till rättsverkan utan någon ytterligare åtgärd av givaren, vilket får anses klarlagt då avsikten varit att du skulle ges möjligheten att starta på nytt skuldfri. En gåva är bindande och kan inte återkallas efter det att den fullbordats.Din vän har därmed inte fog för sin fordran då skulden inte längre existerar, vilket medför att hans krav inte är rättsligt giltigt. Vad som händer härnästTill att börja med ska du skriva under delgivningskvittot som du fått från Kronofogden. Det är inte ett medgivande till kravet utan är helt enkelt ett bevis på att du tagit emot brevet och vet om att kravet finns.Nästa steg är att du bestrider kravet genom att skriva ett brev i vilket du anger vad som är felaktigt med kravet. Var noggrann och återge detaljerat för händelseförloppet och varför kravet är felaktigt. Ett välutvecklat och utförligt bestridande med stöd på lagrum kan göra motparten ovillig att ta ärendet vidare och fungera som underlag senare i processen, skulle motparten välja att gå till domstol. Brevet ska ha inkommit till Kronofogden innan förklaringstiden (betaldatumet) gått ut. Kronofogden skickar därefter ditt bestridande vidare till motparten som, för att driva ärendet vidare, måste begära att ärendet lämnas vidare till domstol. Annars avslutar Kronofogden ärendet och det händer inget mer. Det kan sägas att om din motpart väljer att gå vidare till domstol ankommer det på din vän att i det här skedet betala en ansökningsavgift till tingsrätten på antingen 900 eller 2 800 kr (beroende på om skulden överstiger 23 250 kr) samt att det ankommer på honom att bevisa att han har rätt till pengarna. Om han går till rätten med argumentet att ni blivit ovänner och att han därmed vill ha tillbaka pengarna han givit dig i gåva kommer han inte vinna framgång med sitt yrkande. Han kommer då dessutom bli ersättningsskyldig för dina rättegångskostnader. Vad dessa avser beror på om fordran överstiger ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr som redogjorts för tidigare) då reglerna ser olika ut. Muntliga avtals begränsningarProblemen som allt som oftast uppstår med muntliga avtal och viljeförklaringar, hur giltiga och bindande de än är, är att de inte medför någon vidare säkerhet ur bevishänseende om det skulle uppstå en tvist. Den tvist som uppstått er emellan är en fordringsrättslig tvist där ord står mot ord. Huvudregeln är att den som påstår något har att bevisa att så är fallet. Din vän menar att du är skyldig honom pengar, medan du menar att fordran inte längre existerar då skulden efterskänkts. Det går inte att säga med säkerhet att din vän inte skulle neka till att han efterskänkt fordran då han vet att det inte finns något skriftligt reglerat er emellan. Lyckas han övertyga rätten om att han däremot lånat ut pengar till dig, genom kontoutdrag/kontoöverföring eller liknande, går bevisbördan över till dig. Det innebär att du måste bevisa för rätten att fordran efterskänkts. Om du inte kan det så är risken att du får betala skulden samt även ansökningsavgiften till tingsrätten och andra eventuella rättegångskostnader, det kan med andra ord bli en kostsam historia.Om någon bevittnat gåvoförklaringen, om det finns SMS-konversationer eller e-post er emellan eller något som på annat sätt kan styrka din redogörelse ska du lägga fram detta då de muntliga avtalen annars lämnar er med ord mot ord och en oförutsägbar utgång beroende på om din vän förnekar att han efterskänkt sin fordran eller inte.AvslutningsvisOm du väljer att betala enligt det betalningsföreläggande du fått från Kronofogden meddelar du myndigheten om detta och ärendet kommer därmed vara avslutat. Om du överklagar föreläggandet redogör du för omständigheterna och bestrider med hänvisning till gåvolagen och att i och med att gåvan fullbordats är den juridiskt bindande och kan inte gå åter. Om din vän inte går vidare avslutas ärendet. Går han vidare är det ord mot ord men med en bevisbörda hos honom inledningsvis. Om han inte förnekar efterskänkningen av fordran bör yrkande ogillas. Om han däremot nekar till detta är det osäkert hur utgången blir. Om du vill ha vidare hjälp i ärendet rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist som kan titta närmare på ärendet. Lawline har jurister som kan hjälpa och råda dig vidare i ärendet samt företräda dig i rätten om det skulle leda till detta.Om du vill boka tid kan du göra det genom vår hemsida eller genom att ringa på 08 – 533 300 04 måndagar-fredagar kl.10-16.Hoppas du fått vägledning i frågan och att det löser sig på bästa sätt.Vänligen

Upphäva muntligt kontrakt

2019-04-24 i Muntliga avtal
FRÅGA |Kan jag upphäva ett muntligt kontakt? Har ej skrivit på något. Är egen företagare.
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Ett muntligt kontrakt har samma effekt som ett skriftligt, ett muntligt kontrakt är såklart svårare att bevisa. Ett muntligt avtal ingås genom att ett anbud accepteras omedelbart, man kan alltså inte tacka ja till ett anbud en längre tid efter det framlagts, detta framgår i 3 § avtalslagen. Det ska ske i samma avtal.Med detta sagt så utgår jag från att ett muntligt avtal faktiskt ingåtts. Som en näringsidkare har du ingen chans att frångå avtalet om inte någon av ogiltighetsbestämmelserna i 3 kap avtalslagen kan aktualiseras. Tex om villkoren är oskäliga (36 §), eller om omständigheterna skulle strida mot tro och heder (33 §) är två av de vanligare ogiltighetsgrunderna men om avtalet ingåtts under vanliga, skäliga omständigheter så finns inte någon chans att frångå avtalet då det är på samma sätt som skriftliga, bindande. Men såklart är det även svårare för din motpart att bevisa avtalets existens.Hoppas du fått svar på din fråga.

Kan man debiteras för uteblivet frisörbesök?

2019-04-17 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag glömde att avboka min frisörtid och måste ändå betala för besöket, vilket jag accepterar.Dock så hävdar de att jag inte har rätt till min tid om jag kommer sent, ca 30min, trots att de hinner styla på den tiden. De ger bort min tid till en walk in kund istället, så jag får ingen hjälp men måste betala för hela tiden som satts av. Är detta lagligt?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen specifik lagstiftning som reglerar förhållandet mellan näringsidkare och konsument vid köp av tjänst som utförs på person, såsom frisörbesök. I stället får man vända sig till allmänna avtalsrättsliga regler. Huvudprincipen inom avtalsrätt är att avtal ska hållas, se även 1 § avtalslagen. Detta gäller även muntliga avtal. En frisör har rätt att kräva betalning om du inte dyker upp på avtalad tid. Det förutsätter i så fall att villkoret för frisören att ta ut avgift har införlivats i ert avtal. Huvudregeln är att standardvillkor måste framföras till motparten före avtalsingåendet för att kunna bli en del av avtalet. En näringsidkare ska ha vidtagit skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten på villkoret senast i samband med avtalsslutet. En konsument ska alltså bli informerad om vad som gäller i samband med bokningen. Villkor som är överraskande eller väldigt betungande måste särskilt klargöras. Inom vissa branscher anses konsumenter vara medvetna om att det förekommer vissa typer av villkor. Det innebär att en konsument kan bli bunden av villkoren utan att näringsidkaren särskilt upplyst om dessa före avtalsslutet, förutsatt att villkoren funnits tillgängliga och konsumenten därmed haft möjlighet att ta del av dem samt att villkoren inte är överraskande eller särskilt betungande (se t.ex. NJA 1978 s. 432 som gällde allmänna resevillkor vid paketresor). Frisörsalonger tillämpar ofta system med walk in kunder, således kan det anses allmänt accepterat. Att uteblivna bokningar erbjud till walk in kunder torde därav kunna vara ett sådant villkor som inte måste upplysas om särskilt.Det är möjligt att konsumenter anses vara medvetna om att villkor om avgift på grund av uteblivet besök förekommer inom just frisörbranschen. Vanligt är till exempel att avbokning måste ske 24 timmar innan, annars sker debitering och att tider kan erbjudas till andra om man inte dyker upp. Villkoren måste dock finnas tillgängliga för dig som kund även om frisörsalongen inte måste upplysa dig om dessa inför varje bokning. Din frisör kan alltså ha rätt att erbjuda din bokade tid till en walk in kund om du kommer sent.Hoppas att detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Näringsidkare muntlig beställning av konsulttjänst. Är beställningarna att anse som fullgoda avtal?

2019-03-26 i Muntliga avtal
FRÅGA |I fall där konsult utför arbete åt annan näringsidkare över ett antal år och muntlig beställning sker vid varje enskilt tillfälle samt att arbetet utförs på beställarens driftställe, är dessa beställningar att anse som fullgoda avtal om arbeten som sedermera utförs?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal om konsultuppdrag kan tillkomma muntligen. Av din fråga är därför beställningarna att anse som fullgoda avtal. Om det skulle uppkomma oenigheter om pris eller om arbetets omfattning kan det dock vara en bra idé att upprätta skriftliga avtal. Observera att det inte finns någon lag som reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare, vilket innebär att det som har avtalats mellan er är det som gäller. Se denna lawline-fråga.För i övrigt kan nämnas att det finns bestämmelser om avtal i avtalslagen (AvtL), vilken bl.a. reglerar avtalsslutande och när avtal kan ogiltigförklaras. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Kan ett löfte vara ett bindande avtal?

2019-05-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej Lawline.Jag är med i en kyrkokör sedan några år tillbaka som administreras av Svenska kyrkan som även betalar körledaren..För ett år sedan bestämdes att en sjuttioårsgräns för medverkan i kören skulle råda.Nu har detta löfte ändrats och gränsen går nu vid 65 år. Gäller det tidigare löfte/ muntliga avtal som gavs förra året till oss körmedlemmar som var med i kören då detta bestämdes?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur ingås avtal?Inom svensk rätt ingås avtal genom den så kallade anbud-accept modellen. För att ett avtal ska anses ha kommit till stånd krävs dels ett anbud från den ena parten, och dels en accept på anbudet från den andra parten (se 1 § Avtalslagen). Anbudet och accepten kan vara muntliga eller skriftliga, med andra ord kan avtal ingås både muntligt och skriftligt. Anbudet ska till sin utformning vara preciserat och riktat till en bestämd adressat. Vid muntliga anbud måste accepten ske omedelbart, annars uppstår inget avtal (3 § andra stycket AvtL). Är åldersgränsen ett avtal? Jag kan tyvärr inte se att bestämmandet av en sjuttioårsgräns kan anses vara ett avtal då det inte uppfyller inte avtalslagens regler. Det kan mer liknas som ett löfte, en riktlinje eller en policy vilket inte kan ses som bindande enligt avtalslagens regler. Det har inte lämnats något specifikt anbud och det finns heller ingen bestämd adressat. Det påverkar ett kollektiv vilket inte kan bindas genom avtal.Gäller det tidigare löfte/ muntliga avtal som gavs förra året till oss körmedlemmar som var med i kören då detta bestämdes?Nej det gör tyvärr inte det. Det bästa ni kan göra är att lyfta frågan med de som bestämmer angående åldersgränsen och försöka komma överens om en bra lösning så att alla inblandade blir nöjda. Jag hoppas att det löser sig!Med vänliga hälsningar

Muntliga avtal vid telefonförsäljning?

2019-04-23 i Muntliga avtal
FRÅGA |Kan jag upphäva ett muntligt kontakt? Har ej skrivit på något utan tackar ja på telefonsamtal.
Sofie Falk |Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!Av din fråga framgår inga omständigheter, men jag får uppfattningen av att du i denna situation är att anse som konsument. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att du är konsument och att motparten är näringsidkare. Det framgår av din fråga att du tillträtt ett avtal muntligen, muntliga avtal är bindande om anbudet har accepterats direkt vilket verkar vara fallet när du ingått det över telefon. Detta framgår av 3 § avtalslagen. Det nu sagda har dock modifierats i syfte att stärka konsumentskyddet. Våren 2018 beslutade riksdagen om lagändringar som innebär att det inte längre är möjligt att ingå avtal muntligen, om näringsidkaren på eget initiativ kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal. Om telefonkontakten leder till att parterna vill ingå ett avtal, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form. Det krävs att konsumenten efter telefonsamtalet skriftligen accepterar anbud för att ett avtal ska komma till stånd. Detta framgår av 2 kap. 3 a § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Sammanfattningsvis innebär det att du inte ingått detta avtal muntligen, eftersom du inte har accepterat anbudet skriftligen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Bindande avtal vid köp av tjänst mellan näringsidkare

2019-04-15 i Muntliga avtal
FRÅGA |Vad gäller vid telefonförsäljning mellan företag? Blev uppringd av försäljare o bad dom skicka över material för genomgång innan ev avtal med dom. Fick sedan en orderbekräftelse om ingått avtal, vilket jag inte gjort. Krävs nu på betalning av en tjänst jag inte beställt. Har läst runt på nätet lite. Vad jag förstår så e inte avtal bindande om det inte finns underskrift från båda parter.
Carl Jansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga och omständigheterna du framfört som att ett företag hävdat att de sålt en tjänst till dig/ditt företag och att du nu undrar vad som gäller för dig med tanke på att du aldrig gått med på att köpa något. Tillämplig lagVad gäller köp av tjänst mellan näringsidkare (du/ditt företag och telefonförsäljaren) finns det ingen lag i svensk rätt i dagsläget som reglerar området. Köp av tjänster mellan näringsidkare regleras istället utifrån branschpraxis, av avtalsrättsliga principer och av avtalslagen (AvtL).Muntliga avtal är bindande enligt AvtLFrågan blir då vad som anses vara ett bindande avtal rent generellt utifrån AvtL. Ett avtal är bindande för parterna om ett anbud från ena parten accepteras av den andra (1 § AvtL). För att muntliga avtal ska vara bindande krävs, om inte annat sägs mellan parterna, att det accepteras direkt (3 § andra stycket AvtL). Med andra ord är muntliga avtal bindande för parterna. Undantag finns såklart. Dessa är då skrivna i specifik lagtext, exempelvis vid fastighetsköp i 4 kap. 1 § Jordabalken. Då ingen lag reglerar det område som framgår av din fråga, får vi utgå från att muntliga avtal är bindande i enlighet med AvtL. Således är det klart att man kan bli bunden av muntliga avtal, men som du framhållit har du aldrig accepterat ett anbud. Detta resulterar i att ett bindande avtal aldrig ingicks ifrån början. Det blir svårt för försäljaren att hävda att ni ingått avtal då det saknas bevis för detta genom exempelvis ett skriftligt avtal. Det tycks då bli tämligen svårt för telefonförsäljaren att få rätt till betalning från dig/ditt företag i slutändan. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Blir ett muntligt avtal bindande med en dement person?

2019-03-05 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga som gäller ett muntligt avtal med en förvirrad person. Vi har en 89årig dam som bor i en gård som dotter och barnbarn är ägare av. Det finns hästar som är på gården. Personen och vännerna som har sina hästar där betalar inget för stallplatsen vilket är helt okej men däremot vill damen har betalt för elen nu som de har utnyttjat. De har tydligen varit inne och frågat förut om hon vill ha betalt och då hävdar de att hon sagt att hon inte vill ha något. Vi hävdar att de inte kan ingå avtal med en person som är senil utan ska fråga ägarna till gården. Jag vill nu veta hur det är enligt lagen? Vad gäller vid sådana här frågor just med muntligt avtal med en senil person.
Maja Trygg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På grund av att din fråga handlar om avtal, blir Avtalslagen tillämplig för att besvara din fråga. För att muntliga avtal ska gälla kärvs det att anbud-accept modellen uppfylls. Anbud-accept modellen innebär att anbudsgivaren lämnar ett anbud, på ett förslag på avtal. Sedan är det upp till anbudstagaren att acceptera anbudet, för att avtalet ska anses som giltigt och bindande för de avtalade parterna. Vid muntliga avtal krävs det att anbudet från anbudsgivaren accepteras omedelbart, enligt 3 § 2 stycket Avtalslagen. För att ett muntligt avtal ska ses som ogiltigt krävs det att någon av de avtalade parterna saknar rättslig handlingsförmåga. Rättslig handlingsförmåga innebär möjligheten att själv ingå avtal. En person som saknar rättslig handlingsförmåga kan vara en person som inte är myndig (dvs. någon som inte är över 18 år), någon som är satt under förvaltare eller har en psykisk störning. Till damen i din fråga, är det inte troligt att hon skulle anses sakna rättslig handlingsförmåga och därmed inte kunna ingå avtal, eller gör ett avtal ogiltig på grund av att hon är senil/dement. Damens ålder skulle inte heller anses vara ett argument för att hon saknar rättslig handlingsförmåga, enligt lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. För att få ett muntligt avtal med en senil/dement person oskäligt, dvs göra ett sådant avtal ogiltigförklarat, finns chans för att jämka ett sådant avtal enligt 36 § Avtalslagen. Vid en sådan jämkning med att hjälpa av 36 § Avtalslagen räknas alla omständigheter in vid avtalets ingående och innebörd. Denna regel är antagligen den störta möjligheten för att frångå eller jämka ett muntligt avtal med en senil/dement person. Ett annat sätt att frångå ett avtal med en dement/senil person skulle vara om någon hade utnyttjat personens tillstånd för att få till avtalet. Ett sådant avtal hade också ansetts som ogiltigt, enligt 31 § avtalslagen. Annars är ett muntligt avtal bindande med en person som är senil/dement. Hoppas ni fick svar på er fråga.Med vänlig hälsning,