Muntlig utfästelse om tillträdesdatum

2013-09-28 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har köpt en lägenhet med tillträdes datum 4/11 detta år och när vi skrev kontraktet sade säljaren att de inte skulle vara problem att flytta in tidigare. Jag jobbar till sjös och 4/11 är absolut senaste jag kan flytta in då jag flyger till Uruguay i 5 veckor efter det. Säljaren är den som står för att jag inte kan flytta in och då undrar jag vad har jag för rättigheter?
|Hej och tack för din fråga.Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt om anbudet omedelbart antas, vilket framgår av 3 § 2 st avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218). Det svåra är emellertid att bevisa att avtal slutits om detta inte framgår av kontraktet och säljaren hävdar motsatsen. En rekommendation är att i framtiden alltid begära skriftliga avtal gällande viktiga överenskommelser. Det gör det enklare att bevisa eventuella avtalsbrott och få igenom sina anspråk vid en tvist.Med vänliga hälsningar

Muntliga överenskommelser och bevisning

2013-08-14 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har hyrt lägenhet i andra hand och betalt 6000 i deposition. Avtalet gick ut 1. augusti. Jag och hyresvärden bestämmde att jag kunde bo i lgh till 18. augusti. Sen frågade hyresvärden om jag kunde flytta ut vecka tidigare och då behövde jag inte tänka på flyttstädningen. Nu säger hann att jag har inte städat tillräkligt bra och han har redan städat. Hann håller 1500 kr av depositionen. I avtalet står inget om hur jag skall lämna lägenheten eller vad depositionen ska täcka. Har hann rätt att hålla pengarna?
|Hej och tack för din fråga!Avtal är giltiga oavsett om de är skriftliga eller muntliga och om ni kom överens om att städning inte behövdes så gäller detta. Om det finns ett hyresavtal som reglerar hur depositionen skulle hanteras kan detta också vara till ledning men som utgångspunkt är depositioner just till för att täcka sådant som bristfällig städning. Vanligtvis är det den som påstår att en avvikelse från ett skriftlig avtal skett som också måste bevisa detta. Det kan dock uppkomma svårigheter att bevisa vad som överenskommits vid muntliga avtal varför det kan medföra stora risker att inleda en process mot någon. Sammanfattningsvis så gäller det ni kom överens om, men det kan bli svårt att bevisa vad som egentligen avtalades gällande städning och depositionen. Med vänlig hälsning

Ej signerat avtal

2013-07-16 i Muntliga avtal
FRÅGA |I samband med att en gemensam fritidsfastighet övertogs av två syskon utarbetades ett samägaravtal som kort tid efteråt visade sig orättvis och ohållbar. Avtalet skrevs inte under och min fråga är om avtalet kan anses gällande nu över 15 år senare.
Emily Töyrä |Hej!Om avtalet inte är underskrivet bör det inte vara gällande, varken tidigare eller nu, 15 år senare. Om ni träffat en muntlig överenskommelse är den enligt avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218) likställd med en skriftlig sådan vad gäller giltigheten, men det uppkommer troligtvis svårigheter med att bevisa exakt vad det muntliga avtalet i så fall reglerade.Hoppas det besvarar din fråga!Med vänlig hälsning,  

Muntliga låneavtal i parförhållande

2013-06-02 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag och min fördetta partner tog ett gemensamt lån av en släkting under tiden vi levde/bodde ihop. Det finna inte skriftligt, men det finns vittnen på lånet. När vi sedan separerade sa han att han skulle betala sin hälft, Men nu har han ångrat sig. Det som köptes lämnades kvar här, utan att jag vill ha det. Jag betalade även hens räkningar som "lån", utan att få pengar tillbaka. Har jag någon rättighet att få tillbaka pengarna iallafall för Det större lånet av släktingen, eller är jag chanslös? Om jag har rätt, hur ska jag gå tillväga, då hen inte lyssnar på mig? Nu betalar jag själv vårat gemensamma lån, och det blir ekonomiskt jobbigt och känns väldigt orättvist.
|Hej, och tack för din fråga!Avtal är bindande, även muntliga. Ur bevissynpunkt är det bra att du har vittnen på det, eftersom att muntliga avtal annars kan vara svåra att bevisa. Ni är således enligt det du beskriver båda bundna av lånet till din släkting. Man kan inte ensidigt "ångra" ett ingånget avtal och sätta de andra avtalsparterna i en dålig situation.Det är mycket information som saknas här vilket gör det svårt att bedöma. Jag ska ändå försöka ge dig stöd så att du kan bedöma om du har ett starkt case eller inte.Det ni köpte för lånet är i din besittning. Är din expartner fortfarande en ägare till egendomen? Var ni sambos kan sambolagens bestämmelser om sambo-bodelning vara aktuella. Tog han annan egendom istället för det ni köpte för de lånade pengarna så att du själv äger egendomen ni köpte för lånet? Gjorde ni upp på annat sätt? Jag har viss förståelse av hans avsaknad av intresse att betala av lånet om det ni köpte enbart gått till dig. Om du inte vill ha egendomen kan den säljas och hjälpa till att betala av lånet.Angående lånet för räkningar gäller samma sak, avtalet är bindande, men det är bevisningen som avgör hur starkt case du har. Du är den som påstår att avtal träffats, vilket innebär att du har bevisbördan att göra det sannolikt att ni hade ett låneavtal så som du beskriver.Det du kan göra om din expartner inte lyssnar på dig är att pröva en tvåvägskommunikation, eller att stämma. Avtal är bindande, men måste bevisas i domstol. Hur det kommer sig att du har egendomen i din besittning är också av intresse för att kunna uppskatta dina möjligheter till framgång. Tog din expartner något annat av motsvarande värde? Hur pass sammanblandad ekonomi hade ni under förhållandet?Om ni har ett lån ni inte vill betala, och egendom ni inte vill ha, låter det som en rimlig lösning att sälja egendomen och betala av lånet.Hoppas du upplever svaret som hjälpsamt, och att det fungerar bättre med nästa partner.Med vänliga hälsningar

Äganderätt avseende hund

2013-08-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag äger en hund som jag tillsammans med en vän har haft växelvis. Kostnader för foder etc har den stått för där hunden varit. Vi har delat fasta utgifter som försäkring etc. Försäkringen står i mitt namn. För ca 3 år sedan har hon tagit större del och nu förvägrar hon mig helt att träffa hunden. Vi har inget avtal skrivet utan bara en muntlig överrenskommelse vilket hon nu förnekar och menar att hon äger hunden. Vad kan jag göra? Det geografiska avståndet mellan oss är ca 35 mil.
|Hej och tack för din fråga!Muntliga avtal gäller likväl som skriftliga men bevissvårigheter uppkommer ofta när en tvist kring avtalet aktualiseras. Om ni inte kan komma överens på något sätt kan du väcka talan om samäganderätt till hunden vid en tingsrätt. Det avgörande kommer då vara vilka bevis som kan läggas fram för att bevisa er muntliga överenskommelse. Att stå som försäkringstagare kan vara något som talar för att ni samäger hunden, men vem som är registrerad ägare kan också inverka. Korrespondens per mail, brev eller sms kan också ha värde som bevis om er muntliga överenskommelse. Det är dock viktigt vid ett övervägande om talan ska väckas eller inte att ha i åtanke att det kan bli dyrt. Den part som förlorar riskerar att få betala rättegångskostnader som kan bli väldigt höga. Om du överväger att väcka talan om äganderätten bör du kontakta ett juridiskt ombud som i ett inledande stadie kan avgöra vilka chanser som finns att vinna målet. Med vänlig hälsning

Muntligt avtal

2013-07-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej, Har en undran ang golv i en lokal som vi har hyrt. Jag och några kompisar har hyrt en lokal som festlokal mm, vi har nu flyttat ut och visste nästan med oss att vi var tvungna att slipa och lacka golvet. Vi fick sedan ett samtal där han sa att han kan fixa detta för 9000:- om vi vill men även att vi kunde kolla på det själva, vi tyckte det var lite för dyrt och ville kolla själva men en vecka senare hade han gjort det och vill nu skicka en faktura till oss på detta. Känns jobbigt då vi hade kunnat fixa en som gjort det till halva priset! Är det bara att gilla läget och betala eller har man någon rätt att slippa? Tack på förhand! Bra hemsida!
|Hej och tack för din fråga!Det låter som att ni har ett muntligt avtal innehållande att du och dina kompisar ska få undersöka själva om ni kan fixa golvet. Ett första problem är att kunna bevisa vad ni avtalat om eftersom det skedde muntligen. Men om det går att bevisa att ni har ett avtal så kan man säga att er avtalspart har gjort sig skyldig till avtalsbrott. Problemet är dock att ni inte avtalat om vad som skahända vid ett avtalsbrott, dvs ni har inte avtalat om några sanktioner. Det finns heller ingen lag som säger att du och dina kompisar har rätt att själva få fixa golvet. Därför skulle jag säga att ni med största sannolikhet måste betala pengarna. Vänliga Hälsningar

Muntligt avtals giltighet vid köp av s.k. hus på ofri grund

2013-06-12 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hejsan, Min fråga lyder, är ett muntligt avtal gällande när det gäller köp av fritidshus på en arrendetomt? Huset är en så kallad lösegendom på en tomt som arrenderas av kommunen. Vad krävs i så fall för att det skall vara ett muntligt avtal? Tacksam för svar!
Axel Bonning | Hej, Eftersom fritidshuset utgör lös egendom (s.k. hus på ofri grund) gäller inte formkravet i 4 kap. 1 § jordabalken om att ett köpeavtal av fritidshuset måste vara skriftligt. Eftersom det inte heller finns några andra formkrav för sådana köpeavtal är muntliga avtal giltiga. Har ett sådant muntligt avtal kommit till stånd gäller den viktiga principen pacta sunt servanda (avtal ska hållas), och avtalsbrott kan utgöra grund för skadestånd. Ett avtal anses ingånget genom att ett anbud från ena parten accepteras av den andra parten. Om du och din motpart kommit överens om en försäljning av fritidshuset, bestämt köpeskilling och hur betalning ska ske borde ett giltigt bindande avtal anses ha kommit till stånd. Den som påstår att ett avtal har kommit till stånd har också bevisbördan för detta. Detta innebär att om din motpart förnekar ert avtals existens är det du som måste bevisa att ni verkligen har ingått ett avtal. Sådan bevisning kan t ex ske genom vittnesutlåtelser eller någon form av skriftlig bevisning där din motpart erkänner avtalet (t ex i en mailkonversation mellan er). Med vänlig hälsning,

Muntligt avtal

2013-05-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej. Min syster fick i testamentet från vår far en större del än oss andra syskon. NJär vi tog upp frågan med henne lovade hon först att den delen skulle delas lika på alla syskon senare ändrade hon detta och sa att hon skulle ge den delen till alla barnbarn (nio stycken). Nu så har hon ändrat sig igen och behåller allt själv. Kan det första löftet betraktas som ett muntligt avtal?
|Hej och tack för din fråga.Vad gäller muntliga avtal gäller de precis som skriftliga avtal, vilket innebär att din syster löfte kan räknas som ett dylikt avtal. Problemet som kan uppstå med sådana överenskommelser är dock att bevisa att de existerar. Den som hävdar att ett muntligt avtal finns har bevisbördan, och måste därför kunna visa att avtalet träffats. Om din syster nekar till att hon har lovat att arvet ska delas lika så måste du på något sätt kunna bevisa att hon har lovat att göra så. Det kan även räcka med att du tippar över bevisbördan på henne. Om du däremot inte har något mer att falla tillbaka på än hennes ord vid det tillfället kan det bli svårt för dig att bevisa avtalets existens.Med vänlig hälsning,