FrågaAVTALSRÄTTMuntliga avtal29/04/2011

Muntliga hyresavtal avseende lös sak

En hyrbilsfirma hävdar felaktigt att jag har åsamkat skada på en bil. Jag fyllde inte i något besiktningsprotokoll vid uthämtningen eller återlämning. Påpekade muntligen repor och buckla på bilen och fick muntligt svar att det var OK om jag lämnade tillbaka bilen i samma skick. Firman har skickat faktura på 2000 kr i självrisk till mig. Ord står mot ord. Kan jag hävda min rätt trots att jag/firman ej har bevis på hur bilen såg ut vid uthämtningstillfället?

Lawline svarar

Hej, Följande svar utgår från att du hyrt bilen i egenskap av privatperson. Utgångspunkten för en bedömning av detta är avtalet mellan konsumenten och uthyraren. Detta då hyra av lös egendom inte är direkt reglerat i lag. Bestämmelser tas istället från analogier från andra lagar. Det finns alltså inga direkt tvingande regler vid uthyrning till en privatperson av lösa saker. I huvudsak gäller avtalsfrihet vid uthyrning till konsument. Dock gäller lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, se https://lagen.nu/1994:1512. Denna lag ger uttryck för oklarhetsprincipen som säger att alla villkor i avtalet som inte varit uppe till individuell förhandling skall tolkas till konsumentens fördel, se 10 § https://lagen.nu/1994:1512#P10S1 Enligt 12 § anses ett villkor inte varit uppe till individuell förhandling tills dess att annat har visats. Vidare kan 36 § Avtalslagen bli aktuell på vissa villkor för att jämka eller helt utesluta dessa ur avtalet. I ditt fall rör det sig inte om ett villkor som inte varit uppe till förhandling och inte heller ett oskäligt avtalsvillkor som behöver jämkas. Här rör det sig istället om innebörden av ett villkor där ord står mot ord. Vanligtvis är det så att du som hyr egendom har en vårdplikt och alltså måste se till att lämna tillbaka egendomen i det skick som den var då du började hyra den (bortsett från "vanligt användningsslitage"). Här påstår du att du har uppfyllt din vårdplikt och uthyraren påstår att du brutit mot denna. Detta innebär att ert avtal måste tolkas och alltså en fråga om vad ni kan bevisa för era respektive tolkningar av avtalet. Precis som med alla muntliga avtal är det svårt att bevisa vad som egentligen överenskommits. Lycka till!
Martina BlombergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?