Företag svarar inte efter leverans av fel vara vid distansköp

2017-10-07 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag beställde skor på nätet, betalade och fick en bekräftelse. Blev dock misstänksam, när det inte kom några skor. Kontaktade företaget och fick svar, att vänta några dagar och följ en leveranslänk. Jag gick in och kollade, med några dagars, mellanrum och efter ytterligare en vecka när ett paket, till slut via posten, lades i min brevlåda blev jag, väldigt glad. Öppnade paketet och där låg ett par nya skor, men inte de jag beställt och inte min storlek. Jag har försökt, under en vecka, att få kontakt med företaget, men de har inte svarat på mail, vad kan jag göra nu?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! I första hand I detta fall blir konsumentköplagen (KKöpL) aktuell. Distansavtalslagen blir också aktuell eftersom det i detta fall handlar om ett internetköp. Konsumenter har 14 dagars ångerrätt vid distansköp. Ångerfristen börjar den dagen då konsumenten tar emot varan, eller tidigast den dagen konsumenten får information om ångerrätten. Om du som konsument inte får någon information om ångerrätten har du ett år på dig att ångra köpet. I andra hand Det kan även nämnas att det i 3 § KKöpL stadgas att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i KKöpL är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i KKöpL. I KKöpL framgår det av 22 § att om varan är felaktig enligt 16-21 §§, får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Enligt 26 § KKöpL har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. SammanfattningsvisFöretaget har, genom att leverera fel skor i fel storlek, gjort ett stort misstag. Du har rätt att begära att företaget skickar rätt skor, som du har beställt. Felet bör ligga på säljaren att åtgärda utan krav från dig som köpare att betala extra för. Mitt tips är att du provar att kontakta företaget på alla möjliga sätt, och alltså inte enbart via mail, för att framföra att det har skett ett fel. Alternativt kan du på eget initiativ returnera varan om det finns returanvisningar tillgängliga på företagets hemsida.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Ångra försäkringsavtal över telefon

2017-07-20 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej.Jag har just tecknat en försäkring via telefon. Jag vet att jag enligt distansavtalslagen har rätt att ångra mitt köp inom 14 dagar. Min fråga är: om jag har utnyttjat försäkringen men samtidigt ångrar mig och inte vill ha kvar försäkringen: har jag fortfarande möjlighet att ångra tecknandet av den inom de 14 dagarna? Blir jag i så fall återbetalningsskyldig?Med vänlig hälsning
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det rör sig om köp av försäkring via telefon gäller mycket riktigt distansavtalslagen. Mer specifikt gäller tredje kapitlet i lagen, som berör köp av finansiella tjänster. Jag förutsätter i mitt svar att alla formkrav för avtalet är uppfyllda. Om du börjat använda dig av försäkringen och sedan häver, har försäkringsbolaget rätt till ersättning för den tjänst som tillhandahållits dig innan du ångrade köpet. Ersättningen ska då stå i proportion till omfattningen av tillhandahållandet av tjänsten i förhållande till det fullständiga avtalet. När det gäller finansiella tjänster som ska pågå ett tag (exempelvis försäkringar) tittar man på hela tiden avtalet skulle gällt. Om försäkringen ger utslag, ska även ersättningen återbetalas. Eftersom en försäkring inte förlorar så mycket i värde bara för att den hävs efter några dagar tittar man på ersättning för exempelvis ansöknings-, uppläggnings- och värderingsavgifter. Detta brukar dock framgå av försäkringsavtalet. Ångerfristen börjar löpa från dagen ert avtal ingicks eller tidigast från dagen du fick del av informationen och avtalsvillkoren. Du kan alltså ångra även om du börjar "använda" försäkringen, vilket är speciellt för just distansavtalslagen vid finansiella instrument. Tilläggsvis ska jag också säga att om det rör sig om en livförsäkring eller pensionsförsäkring är ångerfristen 30 dagar.

Får man spela in samtal med kund som inte har samtyckt?

2017-05-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Vi är ett företag som jobbar med telefonförsäljning och annonsplatser och jag har en fråga gällande inspelning.Får vi spela in våra samtal i utbildningssyfte den som ringer har vetskapen att det spelas in men dock inte kunden. Vi ska inte använda det juridiskt.
Michael Butler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 4 kap. 9 a § Brottsbalken är det endast olagligt att spela in samtal mellan andra personer, exempelvis genom avlyssning. Därmed är det inte olagligt att spela in samtal där man själv är deltar. Detta gäller även om den man talar med inte har vetskap om att samtalet är inspelat. Däremot är det mer komplicerat när det gäller lagring av dessa samtal. Om inspelningen görs digitalt och det går att identifiera personerna som spelas in är det Personuppgiftslagen (PUL) som reglerar vad man får göra. PUL gör en åtskillnad av en strukturerad och ostrukturerad behandling av inspelningarna. Om inspelningarna är kopplade till ett kundregister är det fråga om strukturerade personuppgifter. I så fall är inspelning av ett telefonsamtal med en kund som inte har samtyckt tillåtet förutsatt att kunden fått information om inspelningens syfte och hur länge den kommer att sparas. Om det är fråga om en ostrukturerad behandling av kundernas personuppgifter är detta tillåtet så länge det inte innebär en kränkning av kundens integritet. Även att uppmärksamma är att en omfattande ny dataskyddsförordning inträder i maj 2018 och ersätter PUL. Mer information om förordningen och PUL hittar du på Datainspektionens hemsida. Om du behöver ytterligare hjälp i frågan kan du boka tid på lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga!

När gäller distansavtalslagen?

2017-04-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Gäller distansavtalslagen om en kund skickat e-mail och bett om offert, varefter jag som näringsidkare skickar offert via e-mail och kunden beställer/köper en vara via e-mail? (Frågan förutsätter att köparen och säljer INTE träffats personligen under korrespondensen) Om svaret är "Ja", kan jag som näringsidkare komma undan distansavtalslagen om jag och kunden kommer överens i butiken om att kunden skall få en offert via e-mail och kunden sedan beställer varan via e-mail? Frågorna är av stor betydelse för den verksamhet jag bedriver då varorna är stora tunga beställningsvaror som skall tillverkas och fraktas till höga kostnader.
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som så, att du har funderingar kring när distansavtalslagen är tillämplig och inte. Till att börja med kan jag säga att distansavtalslagen enbart tillämpas vid konsumentköp, dvs. när säljaren är en näringsidkare och köparen är en konsument. (1 kap. 1 och 2 § distansavtalslagen). Distansavtalslagen gäller alltid vid köp utanför näringsidkarens affärslokaler. Med affärslokaler menas fasta eller rörliga lokaler som näringsidkaren använder permanent eller säsongsvis i sin affärsverksamhet. Lagen gäller även när näringsidkaren kontaktar konsumenten utanför sin affärslokal och sedan ingår avtal i lokalen. (1 kap. 2 § distansavtalslagen).Distansavtalslagen gäller dock inte för undantagen som räknas upp i 2 kap. 1 § 2 och 3 stycke. Sammanfattningsvis gäller distansavtalslagen om konsumenten beställer/köper en vara via e-mail oavsett vart näringsidkaren tilldelar konsumenten en offert, dvs. oavsett om konsumenten får offerten via e-mail eller i affärslokalen. Själva köpet/beställningen sker ju utanför näringsidkarens affärslokal, vilket har avgörande betydelse för distansavtalslagens tillämplighet. Alltså kan du som näringsidkare inte ”komma undan” distansavtalslagen genom att bara i affärslokalen komma överens om att en offert ska skickas till konsumenten via e-mail. För att sätta distansavtalslagen ur spel krävs att konsumenten köper varan eller tjänsten i din affärslokal. Detta beror till stor del på att distansavtalslagen är en konsumentskyddande lag. Hoppas att du har fått svar på dina frågor. Du är varmt välkommen till Lawline för att vid behov ställa ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Avtalsslut med telefonförsäljare

2017-09-06 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |En telefonförsäljare har ingått ett konsensualavtal(på svenska) via telefon med en utlänsk kvinna med nedsatta kunskaper inom svenska. Säljaren påstår att avtalet slutits då kvinnan uttryckt ordet "OK" under en kort sektion vilket resulterar i en 24 månaders prenumeration på en damtidning. Kvinnan menar på att hon trodde säljaren var en konsult som skulle hjälpa henne med hennes städfirma.Vilka paragrafer kan man tillämpa inom avtalslagen för att jämka detta avtal?
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!I ditt fall skulle det vara närmare att tillämpa regler kring avtalsslut, alternativt avtals ogiltighet än om jämkning (som kan tillämpas i andra hand). Grundläggande regler om hur avtal sluts finner du i 1 kap. avtalslagen (1915:218). I korthet uppstår ett avtal när parterna är överens om någonting - där det krävs ett anbud från telefonförsäljaren och sedan ett accept som överensstämmer helt och hållet med anbudets innehåll (se 6 §). Om detta inte är fallet har avtal över huvud taget inte slutits.Regler om avtals ogiltighet återfinns i 3 kap. 32 § reglerar s.k. förklaringsmisstag, alltså exempelvis när ett accept lämnats men innehållet angavs felaktigt av misstag. Nu vet jag inte vad exakt kvinnan sa, men jag utesluter även denna regel då det inte låter som ett rent misstag. Jämkning enligt 36 § ska avse jämkning av viss avtalsvillkor om det är oskäligt. Även här skulle jag säga att regeln inte är tillämpligt i ditt fall. Möjligtvis skulle det kunna bedömas att villkoret om en 24 månaders prenumeration utan möjlighet till uppsägning är oskäligt enligt lagens mening, men det är svårt för mig att bedöma i saken utan att ta del av företagets villkor. Det finns även reglering kring distansavtal (då detta gjordes över telefon). Kvinnan har som egenskap av konsument ett extra skydd gentemot näringsidkare genom lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Enligt denna lag har hon, efter att ha ingått ett avtal med en näringsidkare på distans, en ångerrätt som inte går att avtala bort (2 kap. 10 §). Det finns dock en särskild tidsfrist på 14 dagar från dagen första damtidningen kommer fram till hennes brevlåda (se 2 kap. 12 §). Ångerrätten innebär att avtalet mellan parterna "försvinner", där prestationerna går åter till vardera part. Tidningen får hon då skicka tillbaka.Sammanfattningsvis är det svårt att få in fallet under jämkning eller dylikt, men av vad jag kan utläsa verkar ett avtal över huvud taget inte slutits mellan kvinnan och företaget. Det har aldrig funnits någon överensstämmelse mellan parterna (detta enligt 6 § e contrario). Sedermera kan kvinnan (och jag rekommenderar starkt att hon gör detta för säkerhets skull, även om avtal aldrig slutits) ångra avtalet genom att meddela företaget om detta så fort hon kan.Jag hoppas att allt löser sig!

Får jag som säljare kontakta företagare hur som helst?

2017-05-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har börjat nytt jobb i mediebranschen som säljare B2B och undrar:Får jag som säljare kontakta företagare via mobil hur som helst?Finns det något tillvägagångssätt som jag inte får enligt lag? ( tex googla fram företag och kontakta dem via mobil)
Michael Butler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen lagreglering kring att genom telefonförsäljning kontakta företag i Sverige. Det finns alltså inga hinder kring att söka upp ett nummer till ett företag och ringa till enskilda anställda i deras yrkesroll i syfte att sälja. Däremot finns det en branschöverenskommelse om god sed och etik vid telefonförsäljning till företag som kan vara bra att följa. Det bör även uppmärksammas att telefonförsäljning till konsumenter är lagreglerat och att man därför bör vara försiktig med att ringa privata telefonnummer. Hoppas att du fick svar på din fråga! Mvh,

Ångerrätt och hur man utövar den vid distansavtal

2017-04-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej. Jag blev uppringd av en telefonförsäljare som erbjöd gratis test av tvättmedel samt sockar. Jag dum som jag var försäkrade/frågade om det var gratis frakt osv och fick svar ja. Sedan skulle han börja spela in och sa att jag har 14 dagars ångerrätt (om jag vill säga upp) när jag har fått varorna. Jag har ännu inte fått test varorna och personen vägrar att svara när jag ringer. Hur avbryter jag muntliga avtalet när jag inte kan kontakta personen? Ingen hemsida, utan sa bara milano.se
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal finns i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL). Förutsatt att du handlade för eget bruk är du såsom privatperson att anse som konsument och företaget som näringsidkare. Att du via telefon har ingått ett avtal om att få testprodukter är vidare ett sådant distansavtal som gör DAL tillämplig (2 kap. 1 § DAL). Information innan köpetInnan telefonförsäljaren ingick avtal med dig var han skyldig att på ett klart och begripligt sätt ge dig viss information (se 2 kap. 2 och 3 § DAL). Han var bland annat tvungen att informera dig huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, vilket han gjort i ditt fall. Det framgår däremot inte av din fråga huruvida telefonförsäljaren informerat dig om hur du ska göra om du vill ångra dig, vad som gäller när du väl har ångrat sig och att du kan använda dig av Konsumentverkets ångerblankett för att ångra dig och hur du kan ta del av det (2 kap. 2 § första stycket nionde punkten DAL). Om telefonförsäljaren inte har uppfyllt sin informationsskyldighet kan nämligen din s.k. ångerfrist förlängas från 14 dagar till dess du fått fullständig information, dock högst upp till ett år från att du ingick avtalet (se 2 kap. 12 § fjärde stycket DAL).ÅngerrättenDu har mycket riktigt en ångerrätt på 14 dagar. Det innebär att du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från och med den dagen du tar emot varorna (2 kap. 10 och 12 § DAL). Däremot börjar ångerfristen - som ovan nämnt - aldrig löpa förrän fullständig information om ångerrätten har lämnats, dock högst upp till ett år (2 kap. 12 § fjärde stycket DAL). Eftersom du inte fått dina varor har din ångerfrist ännu inte börjat löpa. Hur du utövar ångerrättenÅngerrätten kan du utöva genom att lämna eller sända ett meddelande om det till företaget i fråga (se 2 kap. 10 § DAL). Det finns inga krav på vilket sätt du ska framföra ditt meddelande.Du behöver alltså inte kontakta telefonförsäljaren för att utöva din ångerrätt, utan det räcker med att du tar kontakt med företaget. För din del är det dock fördelaktigt ur bevissynpunkt att du ångra dig skriftligt och sparar en kopia, t.ex. via epost.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Ångerrätt och återbetalning vid distansköp

2017-04-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Gäller den ångerrätt som Lag om distansavtal medger vid köp av presentkort på spavistelse när presentkortet beställts och betalats via spat hemsida? Presentkortet råkade inhandlas på fel spa och det upptäcktes direkt efter att betalning gjorts. Det står på hemsidan att återbetalning av presentkort inte sker. Är det ändå möjligt ångra köpet och få pengarna återbetalda?
Victoria Limnefelt Nygren |Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline! När du ingår ett avtal på en hemsida har du som huvudregel 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit varan, dvs. presentkortet. I lagen stadgas dock vissa undantag som faller utanför denna ångerrätt, vilka finns i 2 kap. 11 § distansavtalslagen. Presentkort/värdehandlingar faller inte in under något av dessa undantag. Du kan således höra av dig till säljaren med hänvisning till dessa regler och låta era prestationer gå åter förutsatt att du gör det inom tidsfristen. Lagen är tvingande till fördel för dig som konsument, den går med andra ord inte att avtala bort utan du innehar alltid denna lagstadgade ångerrätt, jmf. 1 kap. 4 § samma lag. Det saknar då betydelse att det på hemsidan står att återbetalning av presentkort inte sker. Lycka till!