Vilseledd att Ingå ett avtal på ett främmande språk - Svek/ocker?

2018-08-14 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,har en vän som har utan sin vetskap nyligen skrivit på att leasingkontakt på en bil för tre år a 4 000 kr/månad. Hon har verkan av sin dåvarande pojkvän eller av bilsäljaren blivit informerad vad hon skrev på, hon har inte ens något körkort. Hon kommer inte ifrån Sverige och förstår inte svenska så bra. Känns som hon har blivit utnyttjad. Kan man häva ett sådant avtal?Mvh
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt bär man ansvar för vad man har skrivit på. Att enbart påstå att ett avtal ska vara ogiltigt för att man inte förstod innebörden är inte en ogiltighetsgrund. Skillnad blir om pojkvännen eller leasinggivaren vilselett din vän. Det kan exempelvis föreligga om någon av dem påstod att hon skrev under något annat än ett leasingavtal eller att de vilseledde din vän om enskilda avtalsvillkor. Det kan då vara fråga om svek eller ocker (30 - 31 §§ avtalslagen). I båda fallen måste motparten (leasinggivaren) vara i ond tro om omständigheterna. Det vill säga, känna till eller borde känna till att din vän blev lurad eller utnyttjad på grund av sitt oförstånd. Eftersom jag inte vet alla omständigheter är det svårt för mig att avgöra om svek eller ocker föreligger. Det är dock av relevans att tillägga att båda ogiltighetsgrunder ska tillämpas restriktivt. Om de skulle föreligga kan avtalet bli ogiltigt. Antingen genom en domstolsförhandling eller att du eller din vän tar kontakt med leasinggivaren och förklarar vad som föranledde avtalet. Eventuellt kan leasinggivaren gå med på att häva avtalet, men det finns inga garantier för det. Hoppas du har fått mer klarhet i detta! Med vänliga hälsningar,

Gäller avtalet?

2018-07-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan, om man blir lurad och vilseledd att skriva på ett avtal och sedan lägger säljaren fram ett till papper och säger skriv under denna papper också som är likadan som föregående avtal och man råkar skriva på fast det inte är samma avtal, måste då avtalet gälla även om man var slarvig och inte läste igenom det innan och man blev lurad?
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) finns bestämmelser om avtals ogiltighet.Det finns två olika ogiltighetsgrunder som kan vara aktuella i det här fallet. I 30 § avtalslagen kan man läsa om svek. För att avtalet ska kunna förklaras ogiltigt på grund av svek måste din motpart underlåtit att lämna information eller lämnat felaktiga uppgifter som var av betydelse för dig när du ingick avtalet. Din motpart måste även vilselett dig med avsikt.1 31 § avtalslagen kan man läsa om ogiltighetsgrunden ocker. För att ocker ska vara för handen måste motparten utnyttjat den andra avtalspartens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att avtalet skulle upprättas. För att denna regel ska tillämpas krävs dock ett mycket stort missförhållande mellan de två avtalsparterna. Eftersom att du inte uppger något om detta i din fråga utgår jag ifrån att den bestämmelse som kan tillämpas för att förklara avtalet ogiltigt är bestämmelsen i 30 §. Bestämmelsen i 30 § avtalslagen skulle kunna ogiltigförklara det första avtalet du ingått, det uppstår dock problem gällande det andra avtalet eftersom att du inte läst det. Det är svårt att bevisa att man blivit lurad om man inte läst vad som står i avtalet. Det finns ingen lag som säger att man måste läsa de avtal man ingår men om man inte gör det finns det inget rättsligt skydd att tillgå för att ogiltigförklara avtalet om man inte lyckas bevisa att någon av ogiltighetsgrunderna (exempelvis bestämmelserna i 30-31 §§ avtalslagen) är för handen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Bryta avtal när ena parten är sjuk i Alzheimer?

2018-07-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan! Min mamma (som ca 1-2 år efter avtalet ingicks fick en alzheimersdiagnos, vi tror dock att hon var sjuk redan tidigare) skrev tillsammans med min kusin ett avtal om att hon skulle skriva över sin stuga samt en himla massa mark på min kusin, att han efter det skulle stycka av en tomt åt henne, stå för alla kostnader kring det och sedan skriva tillbaka stugan samt den mindre tomten på henne så fort det var klart. Detta är skrivet för 5 år sedan, och tyvärr står det inte i avtalet varken inom vilken tid detta ska ske, eller hur stor tomten ska vara, men iallafall, min kusin har fortfarande inte gjort någonting åt detta, och han äger ju nu tyvärr allting fortfarande… Finns det någon rimlig gräns för hur lång tid sådant här får ta? Kan man bryta avtalet på något sätt? Mamma är såklart ledsen för att det har blivit såhär och att hon inte har kvar sitt föräldrahem… Min kusin hoppas förmodligen att mamma ska bli mer sjuk så allting helt enkelt står kvar på honom…
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Jag beklagar den situation din mamma har hamnat i. Jag kommer inleda med att beskriva vilka möjligheter som finns att ogiltigförklara ett avtal som uppstått i en situation som denna, för att sedan gå igenom de handlingsalternativ som du och din mamma har. Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning Ovan nämnda lag stadgar följande i sin första (och enda) paragraf): Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. […] Av din fråga framgår att din mamma inte fick diagnosen förrän 1-2 år efter att avtalet ingicks, men att det misstänktes att hon haft diagnosen längre än så. Om ni skulle lyckas få till stånd någon typ av utredning som visar på att hon vid avtalets ingång hade Alzheimers, så kommer avtalet med största sannolikhet kunna ogiltigförklaras genom denna lag. Tyvärr tror jag att detta kan bli svårt, och därför är förmodligen inte denna ogiltighetsregel tillämplig i detta fall.Ogiltighet genom 31 § avtalslagen I 31 § avtalslagen anges följande: Har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att taga eller betvinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade. Paragrafen tillämpas inte ofta i det verkliga livet, då kraven är högt ställda; det ska först bevisas att den utsatte lider av ett oförstånd, det ska också visas att de förmåner som tillkommer den som vill ingå avtalet står i uppenbart missförhållande till det (eventuella) vederlag som ges, och det måste också visas att den personen verkligen har utnyttjat oförståndet i fråga. Kraven är i princip identiska med brottet ocker (se 9 kap. 5 § BrB).I en dom från Svea Hovrätt (Mål nr B 744-12, 6 september 2012) befanns också ha förelegat när en man med begåvningshandikapp av en tidigare arbetskamrat förmåtts att göra olika bankomatuttag och internetlån till ett totalt belopp om 142 000 kr. Domstolen uttalade att den som förmådde mannen måste ha insett att uttagen eller transaktionerna skedde utan nytta för mannen, och att man utnyttjade hans oförstånd i ekonomiska frågor. Detta mål påminner lite om det som du beskriver i din fråga, med det undantaget att det då redan stod klart att mannen i fråga hade ett begåvninshandikapp. Det avgörande i ert fall kommer sannolikt bli att bevisa att din mamma redan vid avtalets ingående hade Alzheimers. Ogiltighet enligt 36 § avtalslagen Det finns slutligen en generell paragraf i avtalslagen, som anger under vilka förutsättningar ett avtal kan ogiltigförklaras. Enligt 36 § första stycket avtalslagen får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till… - avtalets innehåll - omständigheterna vid avtalets tillkomst - senare inträffade förhållanden - omständigheterna i övrigt. Det krävs alltså dels att villkoret/villkoren i avtalet är oskäliga, med hänsyn till någon av de punkter som anges. Vad anses vara oskäligt? Skäligheten ska alltid bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, där inte endast avtalsvillkorens innehåll men också dess verkningar ska beaktas. Även om ett avtalsvillkor i sig kan vara skäligt, så kan effekten av det ändå leda till att det borde ogiltigförklaras. Oskälighetströskeln är typiskt sett hög. Vilka punkter går att använda sig av i detta fall? I detta fall finns det ett flertal saker ni kan hänvisa till. Dels själva avtalsinnehållet; utifrån det du beskriver innehåller avtalet villkor som leder till mycket stora fördelar och förmåner för kusinen i fråga, men din mamma däremot verkar inte vinna så mycket överhuvudtaget på denna överenskommelse. Vidare är det anmärkningsvärt att avtalet saknar någon tidsbegränsning för när de beskrivna löftena ska infrias. Omständigheterna vid avtalets tillkomst går in lite i resonemanget längre upp i mitt svar, och avgörande där torde vara om det går att bevisa att din mamma vid avtalsingåendet var sjuk. Om inte annat skulle hennes insjuknande kunna åberopas som ett senare inträffat förhållande som borde utgöra skäl för att ogiltigförklara hela avtalet/de delar som är oskäliga. Slutsats/handlingsalternativ: Det är svårt att säga hur goda möjligheterna är för er att lyckas få detta avtal ogiltigförklarat, men det är inte omöjligt. För att starta en process lämnar ni in en stämningsansökan vid närmsta tingsrätt. Eftersom att detta ärende rör inte helt okomplicerad avtalsrätt kan det vara så att ni kommer behöva juridisk hjälp; titta om din mamma har möjlighet till rättshjälp via sin försäkring (brukar ingå till ett visst belopp). Vill ni ha hjälp av våra jurister här på Lawline så kan ni ringa 08-533 300 04 eller mejla info@lawline.se.Lycka till!Vänligen,

Rätt att återfå betald parkeringsavgift vid kontrollavgift?

2018-07-23 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag har under helgen stått parkerad i Stavsnäs vinterhamn på en besöksparkering som ägs av APCOA Parkering Sverige AB. När jag kom tillbaka hade jag fått kontrollavgift lördag resp söndag á 500:-, för att jag stått utanför markerad parkeringszon. Jag hade också betalat en parkeringsavgift till Easy Park via deras app på 345:-. Min fråga är om APCOA kan ta betalt för en parkeringsplats som inte finns?Orsaken till kontrollavgiften lyder enligt följande: Parkerad utanför markerad plats.Jag förstår och accepterar kontrollavgifterna, men tycker att jag borde få det jag betalat i parkeringsavgift tillbaka.
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du löser en parkeringsbiljett, i detta fall en elektronisk sådan, får du tillåtelse att parkera ditt fordon på parkeringsplatsen som biljetten gäller för.Kontrollavgifterna har utfärdats för att du parkerat utanför markerad plats. Biljetten är giltig på markerade parkeringsplatser på parkeringsområdet. Således var biljetten inte giltig för den plats där du stod parkerad. Kontrollavgifterna är dessvärre inte på något sätt kopplade till den parkeringsbiljett du köpt. Du har fått den parkeringsbiljett du har avtalat om att få, och att du parkerat där parkeringsbiljetten inte gäller medför inte att avtalet om köp av parkeringsbiljett på något sätt kan hävas. Man har tyvärr heller ingen laglig rätt att ångra köp av parkeringsbiljetter där giltighetstiden har passerat. Vänligen

Svikligt förledande vid avtalsingående

2018-07-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hur går jag tillväga för att ogiltigförklara en hundförsäljning privatpersoner emellan?Jag visste ej hundens värde o blev vilseledd av en person jag ansåg veta det.
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar över huruvida du har rätt att ogiltigförklara ett avtal om en hund som du köpt och att motparten vilselett dig rörande hundens egentliga värde.Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Det finns ingen regel som sådan i lagen utan det är en allmän rättslig princip som givits erkännande inom rättsväsendet. I vissa situationer kan emellertid inte avtal hållas i allas lägen. I 30 § AvtL regleras situationen då en medkontrahent svikligen förlett sin motpart. I korta drag innebär detta en civilrättslig variant av bedrägeri; köparen har med andra ord lurat sin motpart att ingå ett icke fördelaktigt avtal. Detta kan bestå i att man tillbakahåller information om det som avtalet avser, t.ex. att någon ställer om milmätaren på en bil för att påstå att den gått ett lägre antal mil än vad som egentligen är fallet. Rättsföljden av ett svikligt förledande är att ett avtal är ogiltigt och att respektive prestation ska återgå, dvs. hunden ska tillbaka till säljaren och då ska återfå dina pengar.Som jag tolkar det har du köpt en hund som inte varit av det värde som motparten givit en utfästelse om. Har du därmed fått betala ett högre pris än vad hunden egentligen är värd är detta en ogiltighetsgrund som omfattas av 30 § AvtL. Min rekommendation är att du i första taget reklamerar gentemot motparten, i bästa fall kan ni lösa detta själva. I andra hand finns det ofta skriftliga handlingar på avtal, har du en sådan bör du också ha tydliga bevis för att din motpart gjort en utfästelse om att hundens värde var en del av avtalet men som efter ingåendet visat sig vara ett falsarium. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilken uppsägningstid gäller för hyresgäster?

2018-07-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo har hyrt en villa av en privatperson sedan 1 Maj 2017. Vi har en deposition om 11.000 sek och en uppsägningstid om 3 månader varav båda står angivna i hyreskontraktet. Vi önskar flytta och har signerat ett hyreskontrakt för en villa i Göteborg med inglyttning fr.o.m 1 September 2018. Vi sa upp vårat nuvarande hyreskontrakt muntligt i slutet av Juni men hyresvärden var då mycket bestämd med att uppsägningstiden var 3 månader. Vad jag förstår av vänner och bekanta så stämmer inte det då den alltid är 1 månad om hyresgästen önskar oavsett vad som står i kontraktet. Vi vill flytta ut den 31 Augusti och inte den 30 oktober.. Hyresvärden tar kontakt med min sambo tidigt på förmiddagen dagen efter vi sagt upp kontraktet och Ber honom signera att vi ska flytta ut den 30 Oktober.. Min sambo är från Nord Amerika och han är kanske inte helt hundra med Svenska lagarna och som han förstår det från att ha googlat lite så gäller fortfarande 1 månads uppsägning och inte 3 som det står angivet på vårt kontrakt vilket han signerade uppsägning på den dagen.. Är vi I.o.m hans signatur tvingade att hyra t.o.m 30 oktober? Båda våra namn finns på kontraktet som hyresgäster men endast han har signerat “uppsägning". Skulle vi kunna hävda att den uppsägningen är felaktig eftersom att min signatur saknas? Då kanske vi kunde lämna in en uppsägning med båda våra signaturer innan slutet av Juli och därmed med vår 1 månad uppsägning hyra t.o.m 31 Augusti.
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avgörande för vilken uppsägningstid som kan avtalas för er är vilken lag som ska tillämpas. Beroende på de förhållanden under vilka er bostad hyrs ut tillämpas antingen jordabalkens (JB) 12 kap. eller privatuthyrningslagen.Inledningsvis redogör jag för vad som avgör vilken lag som ska tillämpas för att sen besvara frågan om betydelsen av att din sambo undertecknat ett dokument som säger att ni ska flytta ut efter en tid som motsvarar tre månaders uppsägningstid.Vilken lag gäller?12 kap. JB tillämpas för avtal som rör uthyrnings av bostadslägenheter så länge privatuthyrningslagen inte ska tillämpas.Privatuthyrningslagen tillämpas när en privatperson hyr ut en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Om samma privatperson hyr ut två stycken bostadslägenheter så tillämpas privatuthyrningslagen på avtal som gäller den lägenheten som hyrdes ut först och 12 kap. JB på avtal som gäller den senare uthyrda lägenheten (1 § privatuthyrningslagen). Hyr en privatperson ut fler än två lägenheter så tillämpas typiskt sätt inte privatuthyrningslagen utan jordabalkens 12 kap. för hyresavtal.Om privatuthyrningslagen är tillämplig så stämmer det ni hört, nämligen att ni har rätt att säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Om privatuthyrningslagen är tillämplig spelar det ingen roll om ni avtalat en längre uppsägningstid - en månad gäller oavsett (2 § privatuthyrningslagen). Även om ni kommit överens med hyresvärden om att flytta ut efter tre månader så kan ni alltså säga upp avtalet igen med en månads uppsägningstid. Att din sambo gått med på en längre spelar alltså ingen roll i det fallet.Om 12 kap. JB istället är tillämpligt så är uppsägningstiden tre månader om inte något annat avtalats till fördel för er (12 kap. 4 § och 1 § femte stycket JB). Det innebär att om ni inte avtalat med er hyresvärd att er uppsägningstid ska vara något annat än tre månader så har er hyresvärd rätt i att det är tre månader som gäller. Om 12 kap. JB är tillämplig så gäller alltså redan en tre månader lång uppsägningstid och följaktligen saknar det även i sådana fall betydelse att din sambo gått med på just det.SlutsatsFör att kunna avgöra vilken uppsägningstid ni har rätt till så måste ni ta reda på de förhållanden som är avgörande enligt ovan. I det fall JB ska tillämpas så gäller en uppsägningstid om tre månader och i det fall privatuthyrningslagen ska tillämpas så gäller istället en månad.Lycka till med ert ärende!

Kan en hyresvärd avtala bort sin uppsägningstid?

2018-07-25 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag sa upp mitt hyreskontrakt eftersom jag tänkte flytta. Tyvärr kunde jag inte flytta sedan. När uppsägningstiden hade gått ut efter tre månader hade jag fortfarande inget annat boende. Jag frågade min hyresvärd om jag fick stanna och om mitt gamla hyreskontrakt kan fortsätta gälla. Hen svarade att jag kan stanna med tre månaders uppsägningstid, medan hen vill kunna avhysa mig utan uppsägningstid alls. Det beror på att jag har klagat över min granne som spelar hög musik. Nu bor jag kvar i lägenheten, men har inget (skriftligt) hyreskontrakt. Jag har aldrig svarat på hens förslag angående tre månaders uppsägningstid för mig och ingen uppsägningstid för henom. Eftersom jag inte ville ge henom ett skäl att avhysa mig direkt betalde jag en månadshyra. Min fråga: Vad gäller nu? Har jag nu officiellt gått med på hens förslag genom att betala en månadshyra, dvs. har jag nu en tremånaders uppsägning? Har hen rätten att avhysa mig utan uppsägningstid? Eller finns det inget officiellt hyreskontrakt och jag kan flytta ut utan uppsägning? Jag letar fortfarande efter ett annat boende, men vill såklart ha lite trygghet och inte bli avhyst när det passar henom. Tack för svar!
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att saken rör hyresavtal på obestämd tid, det vill säga att du och din hyresvärd inte avtalat något slutdatum för hyresavtalet.Jag kommer under första rubriken att redogöra för om du har fått ett nytt hyreskontrakt och följaktligen har rätt att bo kvar samt innebörden av att det isåfall inte är skriftligt. Under andra rubriken redogör jag för vilken uppsägningstid som gäller för din hyresvärd. Under den sista rubriken finns slutsatserna kort sammanfattade.Har du rätt att fortsätta hyra lägenheten trots att du sa upp dig?Vid en uppsägning av hyresrätt finns ingen ångerrätt. Den avgörande frågan blir därför istället om du och din hyresvärd kommit överens om att du fortsatt ska få hyra bostaden efter uppsägningstiden.Ett avtal ingås typiskt sätt av ett anbud och en accept, det vill säga ett förslag till överenskommelse från en part och sedan ett godkännande svar från en annan part (1 § Avtalslagen (AvtL)). Sådana nämnda handlingar behöver dock inte vara uttryckliga. Ett godkännande, en accept, kan exempelvis ske genom ett så kallat konkludent handlande. Ett konkludent godkännande sker när en part agerar på ett sätt som denne bara skulle göra om hen godkände förslaget.Att du betalar en hyra efter att din hyresvärd kommit med ett förslag om under vilka förutsättningar du får bo kvar räknas i juridisk mening som att du gått med på den nya överenskommelsen, eftersom att betala hyran är ett konkludent handlande.Det finns inget formkrav för hyresavtal, det vill säga att muntliga såväl som avtal över SMS eller liknande är bindande. Ni har alltså slutit ett nytt hyresavtal i och med att du betalade hyran. Det innebär att du är skyldig att betala hyra framöver och att du har en uppsägningstid på 3 månader (hyresvärdens uppsägningstid utreds nedan).(Att ert avtal inte är skriftligt har endast betydelse i form av bevissvårigheter vid en eventuell tvist. Avtalet är alltså fortfarande lika bindande även om det gjorts muntligen eller på något annat sätt.)Det kan här även tilläggas att du har rätt att kräva att ett skriftligt avtal upprättas mellan dig och din hyresvärd (12 kap. 2 § jordabalken (JB).Vilken uppsägningstid har din hyresvärd?Utgångspunkten är att det är den avtalade uppsägningstiden som gäller. Avtalsvillkor som innebär att hyresvärden har kortare uppsägningstid än 3 månader gäller dock inte. Förenklat kan sägas att beroende på om din hyresvärd hyr ut till fler än dig eller inte så tillämpas olika lagar. I det fall din hyresvärd bara hyr ut till dig så gäller privatuthyrningslagen, om din hyresvärd hyr ut till fler än dig så gäller 12 kap. JB.Båda lagarna säger dock samma sak i fråga om hyresvärdens uppsägningstid, nämligen att lägsta uppsägningstid som kan avtalas är 3 månader (3 § andra stycket privatuthyrningslagen alternativt 12 kap. 4 § JB). Om en lägre sådan uppsägningstid än 3 månader avtalas så är det ogiltigt, och 3 månader ska gälla istället (2 § privatuthyrningslagen och 12 kap. 1 § femte stycket JB).Oavsett vilken av ovan nämnda två lagar som är tillämpliga för ditt hyresavtal så har din hyresvärd en uppsägningstid på 3 månader.SlutsatsDet verkar utifrån den information som återfinns i frågan som att du och din hyresvärd ingått ett nytt hyresavtal. Det hyresavtalet säger i och för sig att din hyresvärd inte har någon uppsägningstid, men eftersom det är ett ogiltigt avtalsvillkor så gäller istället att din hyresvärd har en uppsägningstid på 3 månader. Du har vidare rätt att kräva ert avtal görs skriftligt.Lycka till med ditt ärende!

Kan jag ogiltigförklara ett avtal efter att blivit vilseledd av köparens bror?

2018-07-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hur går man tillväga för att ogiltigförklara en försäljning av en hund privatpersoner emellan?Anledningen är att vi sålde hunden utan vetskap om hundens värde o vi fick missvisande info från köparen bror som var ägare av en annan kennel som sålde en annan ras.Dessutom var jag som säljare psykiskt pressad den tidpunkten.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mig svar kommer jag först att redogöra för olika ogiltighetsgrunder som kan vara tillämpliga i ditt fall. Sedan kommer jag redogöra för vad du bör göra nu och sist skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga. Eftersom du och köparen ingått ett avtal tillsammans blir avtalslagen (AvtL) tillämplig. I svensk rätt finns det en vidsträckt avtalsfrihet. Detta innebär att man får avtala om det mesta och att huvudprincipen sen är att dessa avtal ska hållas. I vissa fall kan man dock ogiltigförklara avtal om det finns särskilda anledningar.OgiltighetsgrunderDen troligaste ogiltighetsgrunden i ditt fall är svek, se AvtL 3 kap. 30 §. För att avtalet ska ogiltigförklaras krävs det att köparen kände till eller borde känt till att du blivit vilseledd av antingen köparen själv eller brodern. En förutsättning för att det ska vara svek är alltså att köparen var i ond tro när ni ingick köpet, vilket innebär att köparen antingen måste ha insett eller borde ha insett att du som säljare blivit vilseledd.En annan eventuell ogiltighetsgrund är ocker, se AvtL 3 kap. 31 §. Ocker är ifall köparen skulle ha utnyttjat ditt trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att köpa hunden avsevärt billigare än dess egentliga värde. Du nämner att du var psykiskt pressad vid försäljningen vilket eventuellt gör att du kan hävda ocker, men det ställs höga krav på detta och bestämmelsen tillämpas inte ofta.I sista hand kan man även tillämpa de två generalklausulerna för att ogiltigförklara avtalet, se 3 kap. 33 § och 36 §. I enlighet med dessa klausuler kan man ogiltigförklara avtal som strider mot tro och heder eller anses vara oskäliga. Båda dessa klausuler är väldigt generella och tillämpas helt beroende på varje falls specifika omständigheter. Eftersom jag inte känner till exakta omständigheter i ditt fall kan jag inte med säkerhet svara på om dessa klausuler skulle kunna vara tillämpliga men de bör användas som en sista utväg. Viktigt att komma ihåg att klausulerna tillämpas restriktivt och att det därmed krävs mycket för att de ska kunna användas.Vad bör du göra nu?Din största chans att ogiltigförklara avtalet är att hävda svek. Min rekommendation är att du hör av dig till köparen och säger att du vill ogiltigförklara avtalet för att du blivit vilseledd. Om säljaren inte går med på det kan du skicka ett formellt kravbrev där du kräver att avtalet ogiltigförklaras eftersom du blivit vilseledd. I sista hand kan du ta ärendet vidare till domstol men detta bör du överväga noga då det kan bli kostsamt för dig. Innan du tar ärendet vidare till domstol skulle jag starkt rekommendera dig att ta hjälp av och rådgöra med en jurist.SammanfattningDå jag inte känner till de exakta omständigheterna kring avtalets ingående kan jag inte med säkerhet svara på om du kan ogiltigförklara avtalet, men utifrån det du skrivit i din fråga tror jag du har goda chanser att ogiltigförklara det genom att hävda svek. Du bör höra av dig till köparen så snart som möjligt och säga att du vill att avtalet ska återgå eftersom du blivit vilseledd. Om detta inte fungerar kan du skicka ett formellt kravbrev och i sista hand ta ärendet vidare till domstol. Innan du tar det vidare till domstol bör du dock rådgöra med en jurist då processen kan bli kostsam för dig.Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen. Ifall du behöver hjälp av en jurist kan du anlita Lawlines juristbyrå.Vänliga hälsningar