Jag har köpt en för mig alldeles för dyr bil under påverkan av psykisk störning. Hur gör jag avtalets ogiltighet på grund av detta gällande gentemot säljaren?

2019-06-27 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej,Har under flera år behandlats för depression och varit helt sjukskriven denna tid.Kring jul i år, "tröstköpte" jag en oerhört kostsam bil som jag vare sig har nytta av eller råd med. Jag och min Psykiater är eniga om att köpet skedde under påverkan av psykisk störning i form av depression. Min läkare har skrivit ett intyg på detta.https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1924323-om-verkan-av-avtal-som-slutits_sfs-1924-323Min undran är hur jag går vidare med detta?Vem ska jag kontakta?Hur går detta till rent juridiskt/rättsligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att kort redogöra för vad denna lag (lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning), som du hänvisar till, innebär och hur den kan tillämpas på ditt fall. Därefter går jag in på hur du praktiskt gör gällande lagen gentemot säljaren vad avser köpeavtalet.

Vad krävs för att lagen ska kunna tillämpas på ditt fall?

Förutsättningarna som måste vara uppfyllda
1. För det första krävs att det rör sig om ett avtal. I detta fall handlar det om ett köpeavtal avseende en bil. Det är inga problem i denna del.

2. För det andra krävs att du ingått detta avtal under påverkan av en psykisk störning. Av detta villkor följer att det krävs att du led av en psykisk störning under tiden du ingick avtalet, samt att den psykiska störningen direkt inverkade på ditt beslut att ingå avtalet, på så sätt att det förelåg ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och att du ingick avtalet. Det kan nämnas att det är du som har bevisbördan för att detta villkor är uppfyllt. Det är en bra början att du har ett läkarintyg som styrker att du led av en psykisk störning under tiden för köpet. Dock behövs förmodligen fler bevis och omständigheter som styrker detta och särskilt att det förelåg ett orsakssamband. Detta kan exempelvis vara att du visar att det var en orimlig rättshandling från din sida att ingå avtalet, eftersom du hade varken råd med eller nytta av bilen.

Rättsföljden
Det är dessa två huvudsakliga villkor som måste vara uppfyllda, vilket då får följden att avtalet blir ogiltigt. Detta innebär att varje part ska återlämna vad hen mottagit. Du ska alltså lämna tillbaka bilen och samtidigt få tillbaka dina pengar. Det finns dock viss modifikation till detta.

I andra stycket i lagen stadgas nämligen att om motparten var i god tro om att avtalet slutits under psykisk störning (alltså att hen inte visste eller borde ha vetat att avtalet var ogiltigt på grund av att du ingick det under påverkan av psykisk störning), får motparten, i detta fall säljaren av bilen, behålla så mycket av pengarna som behövs för att täcka sina förluster. Med detta menas att säljaren ska hamna i samma situation som om avtalet aldrig ingåtts. Säljaren kommer då alltså att, om hen var i god tro, få behålla en del av betalningen för att täcka exempelvis kostnader för förslitning på bilen, viss lönekostnad för säljare, och andra nödvändiga kostnader som uppstått i och med transaktionen. Var alltså beredd på att det är osannolikt att du kan få tillbaka precis allt du betalat.

Hur ska du göra för att gå vidare?
Din fråga gäller främst vad nästa steg då är, nu när du vill göra gällande ogiltighet av avtalet.

Det första du bör göra är att kontakta säljaren och berätta att du vill göra gällande ogiltighet av avtalet ifråga. Det rör sig här om en så kallad dispositiv tvist, på så sätt att ni själva får komma överens precis hur ni skulle vilja lösa situationen och ni kan därmed sluta ett nytt avtal om hur ni vill att återgången av prestationerna ska gå till.

Om det rör sig om ett företag bör du be att få prata med någon som är behörig att handha sådana ärenden för företagets räkning, alternativt att du mail-växlar med dem. Om du talar i telefon är ett tips att du spelar in telefonsamtalet med hjälp av en telefonapp då det kan vara till hjälp i framtiden som bevis om vad som framkommit under samtalet (du behöver heller inte berätta att du spelar in samtalet, det är fullt lagligt). Du bör då i dina kontakter med säljaren göra gällande ogiltigheten och du kan då kortfattat beskriva varför, samt att du därmed skulle vilja komma överens med säljaren om en lämplig lösning vad gäller återgång av avtalsprestationerna. Förhoppningsvis kan ni snabbt och smidigt komma överens om att köpet ska återgå på ett sätt som motsvarar lagens rättsverkningar.

Om du redan i dina tidiga kontakter med säljaren lyckas övertyga detta om att du har rätt och att du skulle vinna i domstol kan ni båda vinna tid och pengar på att få situationen löst utan att behöva ta ärendet vidare.

För det andra, om ni inte kan komma överens om en lämplig lösning som du är nöjd med och som på ett ungefär motsvarar lagens rättsverkningar kan du behöva ta tvisten vidare. Det enda sättet att tvinga fram en återgång av avtalet är att få ett avgörande från en domstol med den innebörden. Vid inledandet av en rättslig tvist vid en tingsrätt ska domaren i första hand underlätta för er och uppmana er att komma överens. Det är då en kompromiss verkligen inte kan nås som processen får fortskrida för slutlig dom. Vid en sådan dom kan tingsrätten förklara avtalet ogiltigt och att era prestationer således ska återgå i enlighet med lagen ifråga.

Det är huvudsakligen dessa två alternativ som står till buds. Jag rekommenderar att du som sagt börjar med att kontakta säljaren och på ett tydligt sätt förklarar vad det är du vill göra gällande, samt att du sparar bevis på att du kontaktat dem samt vad som sagts så att det finns dokumenterat. Det du vill göra gällande är alltså att avtalet är ogiltigt på grund av att det ingåtts under psykisk påverkan så som menas i lagen ifråga, och att era prestationer ska återgå. Förmodligen var säljaren i god tro om att du var under påverkan av psykisk störning (såvida det inte tydligt framgick att du inte förstod innebörden av vad du höll på med när du köpte bilen), vilket innebär att säljaren kommer att få behålla viss del av köpesumman för att täcka sina kostnader (dock inte för att göra vinst).

Om det är svårt eller omöjligt att komma överens med säljaren eller om det drar ut för mycket på tiden rekommenderar jag att du direkt tar hjälp av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå. Juristen kan då hjälpa dig att fullständigt ta vara på din rätt och hjälpa dig med att eventuellt driva ärendet vidare i domstol, vilket annars kan vara något komplicerat utan professionell rättslig hjälp.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar, eller önskar anlita en professionell jurist på byrån, kan du kontakta mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (355)
2021-07-22 Hur ska min dotters avtal tolkas? Och hur gör vi för att komma ur det?
2021-07-20 Hur återkallas en fullmakt?
2021-07-01 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

Alla besvarade frågor (94472)