Kan ett avtal förklaras ogiltigt om en avtalspart var psykiskt sjuk vid avtalet ingående?

2019-03-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
HejFinns det möjlighet att bestrida en skuld hos ett inkassobolag om personen var psykiskt sjuk då skulden togs. Kan ett läkarintyg hjälpa till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I brist på närmare information så utgår jag i mitt svar ifrån vissa antaganden om den situation du beskriver:

Att personen du beskriver i din fråga har ingått ett avtal med ett företag/en privatperson och vid avtalstillfället haft en psykisk sjukdom. Att den andra avtalsparten (företaget/privatpersonen) har försökt få den person du beskriver att uppfylla sin del av avtalet genom att betala en viss summa pengar, men utan resultat. Att den andra avtalsparten har gett i uppdrag till ett inkassobolag att driva in beloppet.

Kortfattat om inkassobolag

Många företag använder sig av inkassobolag för att driva in skulder (se 1 § inkassolagen). Ett inkassobolag är i sin tur ett privat bolag som på uppdrag av en borgenär driver in dennes skulder. Det inkassobolag som du refererar till i din fråga försöker därmed troligtvis att driva in den aktuella skulden på uppdrag av den andra avtalsparten.

Kan ett avtal förklaras ogiltigt om en avtalspart var psykiskt sjuk vid avtalets ingående?

Ett avtal kan förklaras ogiltigt på grund av psykisk sjukdom mot bakgrund av olika bestämmelser.

Den första tänkbara grunden är lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning. Enligt lagens enda bestämmelse är ett avtal som någon ingått under påverkan av en psykisk störning ogiltigt. För att denna bestämmelse ska bli tillämplig krävs emellertid att den psykiska störningen ifråga har orsakat att avtalet ingicks. Det måste alltså föreligga ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalsingåendet. Det krävs inte att den psykiska störningen är av viss varaktighet för att bestämmelsen ska kunna tillämpas, utan tillfälliga störningar såsom förvirringstillstånd som orsakats av t.ex. skrämsel eller berusning innefattas. Vidare uppställs inga krav på att motparten haft kännedom om den psykiska störningen.

Ytterligare tänkbara grunder som ett avtal kan ogiltigförklaras på är om avtalet står i strid med tro och heder (33 § avtalslagen) eller det har förekommit ocker (31 § avtalslagen). För att ett avtal ska kunna ogiltigförklaras med stöd av 31 § avtalslagen krävs dels att det finns ett missförhållande mellan prestation och motprestation och dels att motparten utnyttjat den andra partens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning. Detta innebär med andra ord att motparten måste varit medveten om den andra partens psykiska tillstånd.

Det finns även möjlighet att jämka vissa avtalsvillkor eller lämna dessa utan avseende enligt 36 § avtalslagen. Detta om villkoret ifråga är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Rekommendation

Om du/personen du beskriver är av uppfattningen att det aktuella avtalet borde förklaras ogiltigt så bör betalningskravet från inkassobolaget bestridas. Vidare bör kontakt tas med den andra avtalsparten och argument om att avtalet ska förklaras ogiltigt med hänsyn till den psykiska sjukdomen bör också framföras. Att uppvisa ett läkarintyg som bekräftar att personen du beskriver var psykiskt sjuk vid avtalsingåendet kan tillföra en viss tyngd i argumentationen, då detta kan anses utgöra ett bevis.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (304)
2020-06-04 Bunden att betala ut högre belopp vid skrivfel?
2020-05-30 Får en person med demenssjukdom ingå rättshandlingar?
2020-05-25 Ogiltigt avtal pga psykisk störning
2020-05-24 Måste båda avtalsparters exemplar av avtalet vara underskrivna för att avtalet ska vara giltigt?

Alla besvarade frågor (80679)